Page 1


Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright © Packt Publishing 2013. First published in the English language under the title ‘Advertising on Google: The High Performance Cookbook’. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/rekgoo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treĂci O autorce

9

O recenzentach

11

Wprowadzenie

13

Rozdziaï 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów

17

WstÚp Koncentracja na trafnoĂci Identyfikowanie konkurentów przy uĝyciu wyników wyszukiwania w Google’u Korzystanie z narzÚdzi innych firm w celu zbadania konkurentów Analizowanie budĝetu i ofert w celu okreĂlenia nasycenia rynku Ustalanie celów reklamowych Przewidywanie, czy AdWords przyniesie zyski, oraz kalkulowanie potencjalnych dochodów

Rozdziaï 2. Zakïadanie konta WstÚp Tworzenie konta w AdWords Wybranie odpowiedniej dla Twoich potrzeb opcji pïatnoĂci Udzielanie innym uĝytkownikom dostÚpu do Twojego konta Zmienianie poziomu dostÚpu uĝytkowników i kasowanie uĝytkowników Zezwalanie na automatyczne tagowanie z poziomu konta Zmienianie ustawieñ powiadomieñ

Rozdziaï 3. ¥ledzenie nie tylko klikniÚÊ WstÚp PowiÈzanie konta w AdWords z Google Analytics Stworzenie celu konwersji w AdWords, pozwalajÈcego ĂledziÊ sprzedaĝ lub potencjalnÈ sprzedaĝ Importowanie celów z Google Analytics do AdWords

Kup książkę

17 18 19 21 23 26 28

31 31 31 33 36 39 40 41

45 45 46 49 52

Poleć książkę


Spis treĞci

Sprawdzenie, czy Ăledzenie konwersji dziaïa poprawnie Analizowanie, ile czasu zajmuje konwersja klientów Analizowanie klikniÚÊ i wyĂwietleñ wspomagajÈcych Analizowanie danych z AdWords w Google Analytics Analizowanie danych zwiÈzanych z czasem odwiedzin i wspóïczynnikiem odrzuceñ

54 57 60 62 66

Rozdziaï 4. Struktura konta

69

WstÚp Planowanie struktury konta Popularne sposoby organizowania kampanii Wybór miejsca wyĂwietlania reklam Opcje kierowania reklam na urzÈdzenia Wybór lokalizacji docelowych Wykluczanie reklam z wybranej lokalizacji Wybór jÚzyków docelowych Tworzenie grup reklam tematycznych Zmiana nazwy kampanii i grup reklam

69 70 72 74 77 79 83 84 86 88

Rozdziaï 5. Tworzenie trafnych sïów kluczowych

91

WstÚp Skuteczne korzystanie z opcji dopasowania sïów kluczowych Znajdowanie trafnych sïów kluczowych Analizowanie sïów kluczowych konkurentów za pomocÈ spyfu.com i podobnych narzÚdzi Generowanie wykluczajÈcych sïów kluczowych Identyfikowanie duplikatów sïów kluczowych Powielanie wyraĝeñ kluczowych Zmienianie sïów kluczowych o dopasowaniu przybliĝonym w modyfikator dopasowania przybliĝonego Dodawanie nowych sïów kluczowych do istniejÈcej grupy reklam Edytowanie, wstrzymywanie lub usuwanie sïów kluczowych

Rozdziaï 6. Tworzenie reklam przykuwajÈcych uwagÚ WstÚp Badanie reklam konkurentów Ustawianie rotacji reklam w kampanii Tworzenie skutecznych ogïoszeñ reklamowych Wybieranie strony docelowej Implementowanie dynamicznego wstawienia sïowa kluczowego w reklamach Unikanie popularnych bïÚdów w ogïoszeniach reklamowych Przeprowadzanie testów A/B ogïoszeñ reklamowych Edytowanie reklamy tekstowej Wstrzymywanie lub usuwanie reklam

91 92 95 100 102 107 109 111 113 116

119 119 120 122 124 127 129 132 134 137 139

4

Kup książkę

Poleć książkę


Spis treĞci

Rozdziaï 7. Budĝety i stawki

141

WstÚp Ustawianie i dostosowywanie budĝetów kampanii Ocenianie aktualnego budĝetu i potencjalnych skutków jego zmiany Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie sïowa kluczowego Uaktywnianie ulepszonego ustalania stawek Uaktywnianie Optymalizatora konwersji Dostosowywanie stawek CPA Tworzenie oddzielnych stawek dla rozmów telefonicznych Przewidywanie skutków zmiany stawek przy uĝyciu Symulatora stawek Modyfikowanie stawek mobilnych Dostosowywanie stawek dla lokalizacji Dostosowywanie stawek do dnia tygodnia i pory dnia

141 142 144 145 147 149 150 153 155 156 158 160 163

Rozdziaï 8. Tworzenie reklam w sieci reklamowej

167

WstÚp Tworzenie kampanii z automatycznymi miejscami docelowymi Tworzenie kampanii w sieci reklamowej z wybranymi miejscami docelowymi Badanie i dodawanie miejsc docelowych w sieci reklamowej Kierowanie reklam na strony w sieci reklamowej na podstawie tematyki Wykluczanie nietrafionych i ěle dziaïajÈcych miejsc docelowych Unikanie wyĂwietlania reklam na okreĂlonych stronach Wykluczanie kategorii stron i potencjalnie draĝliwych tematów Dodawanie reklam graficznych do kampanii w sieci reklamowej Tworzenie bogatych reklam graficznych za pomocÈ NarzÚdzia do tworzenia reklam displayowych Analizowanie wzglÚdnego CTR jako miary skutecznoĂci reklam w sieci reklamowej

Rozdziaï 9. Docieranie do osób, które odwiedziïy TwojÈ stronÚ, za pomocÈ remarketingu WstÚp Generowanie kodu remarketingowego Tworzenie list remarketingowych z odbiorcami w AdWords Tworzenie niestandardowych kombinacji remarketingowych za pomocÈ reguï Ustawianie kampanii remarketingowej Ustawianie stawek remarketingowych Ustawianie ograniczenia liczby wyĂwietleñ reklam ZwiÚkszanie ruchu w kampanii remarketingowej Docieranie do uĝytkowników YouTube’a za pomocÈ remarketingu

Rozdziaï 10. Raporty i analizy WstÚp ZarzÈdzanie raportami i ich harmonogramem Dostosowywanie widoku danych w kolumnach do swoich potrzeb

167 168 171 175 177 179 182 184 186 189 192

195 195 196 200 203 207 209 211 213 214

219 219 220 223

5

Kup książkę

Poleć książkę


Spis treĞci

Analizowanie dni i godzin, w których reklamy najlepiej sobie radzÈ Analizowanie danych geograficznych PrzeglÈdanie danych dotyczÈcych rozmów telefonicznych Sprawdzanie, gdzie w sieci reklamowej pojawiajÈ siÚ Twoje ogïoszenia Podziaï raportów z wynikami na segmenty Tworzenie filtrów w raportach PrzeglÈdanie danych w formie wykresów Ocenianie rozszerzeñ linków do podstron Korzystanie ze wskaěników Ăledzenia udziaïu w wyĂwietleniach w celu zwiÚkszenia liczby konwersji

226 227 229 232 234 236 239 240 242

Rozdziaï 11. Optymalizacja wyników

247

WstÚp Ulepszanie trafnoĂci i Wyniku JakoĂci Ulepszanie pozycji reklamy Zmienianie typu dopasowania sïów kluczowych Ustawianie harmonogramu reklam pod kÈtem kluczowych dni i godzin Rozszerzanie listy sïów kluczowych Analizowanie skutecznoĂci ogïoszeñ reklamowych i wybieranie najefektywniejszych Dostosowywanie budĝetów w celu zmaksymalizowania ruchu i konwersji Wskazówki pomocne w zwiÚkszaniu ruchu Analizowanie raportów wyszukiwanych haseï w celu zoptymalizowania sïów kluczowych Optymalizowanie stawek w celu zwiÚkszenia zwrotów z inwestycji Optymalizowanie sïów kluczowych w celu zwiÚkszenia zwrotów z inwestycji Wykluczanie adresów IP z grona odbiorców Twoich reklam Optymalizowanie stron docelowych

Rozdziaï 12. Zaawansowane strategie i funkcje WstÚp Tworzenie linków do podstron Ustawianie rozszerzenia rozmów telefonicznych Implementowanie rozszerzeñ spoïecznoĂciowych Ustawianie rozszerzeñ lokalizacji Promowanie pobierania aplikacji Ustawianie dynamicznych reklam w wyszukiwarce Tworzenie reklam produktu Korzystanie z eksperymentów do testowania zmian w kampanii Korzystanie z zaawansowanego dopasowania wykluczajÈcego sïów kluczowych Akcje automatyczne oparte na reguïach i celach Popularne bïÚdy popeïniane w AdWords

Rozdziaï 13. ZarzÈdzanie AdWords WstÚp RozwiÈzywanie problemów z niewyĂwietlaniem reklam Sprawdzanie stanu zatwierdzenia reklamy Tworzenie alertów niestandardowych w celu monitorowania efektywnoĂci dziaïañ

247 248 252 254 256 258 261 263 265 268 271 273 275 277

279 279 280 283 286 288 290 292 296 301 305 308 311

315 315 316 317 319

6

Kup książkę

Poleć książkę


Spis treĞci

PrzeglÈdanie ostatnio wprowadzonych zmian i poprawek WyĂwietlanie i ukrywanie wstrzymanych lub usuniÚtych elementów Pierwsze kroki z Edytorem AdWords Dokonywanie zmian w ustawieniach kampanii za poĂrednictwem Edytora AdWords PrzeglÈdanie statystyk konta za pomocÈ Edytora AdWords Kopiowanie kampanii lub grup reklam za pomocÈ Edytora AdWords Zbiorcze dodawanie sïów kluczowych za pomocÈ Edytora AdWords Zbiorcze aktualizowanie reklam za pomocÈ Edytora AdWords

Skorowidz

321 324 326 328 330 332 334 338

343

7

Kup książkę

Poleć książkę


Spis treĞci

8

Kup książkę

Poleć książkę


7 Budĝety i stawki W tym rozdziale zajmiemy siÚ nastÚpujÈcymi tematami: Q ustawianie i dostosowywanie budĝetów kampanii; Q ocenianie aktualnego budĝetu i potencjalnych skutków jego zmiany; Q ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam; Q ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie sïowa kluczowego; Q uaktywnianie ulepszonego ustalania stawek; Q uaktywnianie Optymalizatora konwersji; Q dostosowywanie stawek CPA; Q tworzenie oddzielnych stawek dla rozmów telefonicznych; Q przewidywanie skutków zmiany stawek przy uĝyciu Symulatora stawek; Q modyfikowanie stawek mobilnych; Q dostosowywanie stawek dla lokalizacji; Q dostosowywanie stawek do dnia tygodnia i pory dnia.

WstÚp JednÈ z najwiÚkszych zalet AdWords sÈ elastyczne budĝety, dziÚki czemu moĝesz rozpoczÈÊ reklamowanie siÚ i testowanie systemu, majÈc jedynie kilka zïotych do dyspozycji. Moĝesz zdecydowaÊ, ile jesteĂ gotów zapïaciÊ za pojedyncze klikniÚcie. Reklamodawcy w dowolnym czasie mogÈ zmniejszaÊ lub zwiÚkszaÊ budĝety stawek AdWords w zaleĝnoĂci od zmieniajÈcych siÚ potrzeb ich biznesów. Jest to rozwiÈzanie niezwykle efektywne z finansowego punktu widzenia, ïatwe do modyfikowania i dopasowywania, niewymagajÈce dïugoterminowych kontraktów czy zobowiÈzañ budĝetowych.

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

Ustawianie i dostosowywanie budĝetów kampanii Wszyscy reklamodawcy majÈ budĝety przeznaczone na prowadzenie poszczególnych dziaïañ marketingowych, w tym AdWords. JeĂli stawiasz pierwsze kroki na tej platformie, Twój budĝet powinien zamykaÊ siÚ w kwocie, jakÈ gotów jesteĂ przeznaczyÊ na testowanie kampanii i próbÚ dowiedzenia siÚ, jak dziaïa ten system i co sprawdza siÚ w przypadku Twojej firmy. Budĝet AdWords kontroluje czÚstotliwoĂÊ prezentowania reklam. Im wiÚkszy budĝet, tym wiÚcej odsïon otrzyma dane ogïoszenie. PamiÚtaj jednak, ĝe powinna byÊ to kwota, jakÈ jesteĂ gotów wydaÊ w AdWords. TestujÈc sïowa kluczowe i ogïoszenia, zacznij od drobnych sum, by dowiedzieÊ siÚ, jakie rozwiÈzania przyciÈgajÈ najwiÚcej uĝytkowników. Gdy zorientujesz siÚ, które kampanie przynoszÈ najwiÚcej konwersji, moĝesz z ïatwoĂciÈ zwiÚkszyÊ ich dzienne budĝety.

Przygotowanie Zdecyduj, ile jesteĂ gotów wydaÊ na kaĝdÈ kategoriÚ produktów bÈdě usïug. Czy czÚĂÊ z nich ma wiÚkszy priorytet niĝ pozostaïe? JeĂli tak, upewnij siÚ, ĝe zaplanowaïeĂ tÚ strukturÚ i przydzieliïeĂ odpowiednie budĝety do poszczególnych kampanii, tak aby kaĝda kategoria dysponowaïa oddzielnymi finansami.

Jak to zrobiÊ? Aby ustaliÊ budĝet nowej kampanii, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie i kliknij przycisk + Kampania. 2. W Ustawieniach danej kampanii przewiñ ekran w dóï do sekcji Stawki i budĝet. 3. Wprowadě budĝet dzienny dla danej kampanii w oknie sekcji Budĝet.

142

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

4. Kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj. Aby dostosowaÊ budĝet kampanii, wykonaj kroki: 1. Zaloguj siÚ do konta AdWords i przejdě do zakïadki Kampanie. 2. Na stronie ze spisem kampanii przytrzymaj kursor obok pola Budĝet tej kampanii, którÈ chcesz edytowaÊ, po czym kliknij kwotÚ. Na poniĝszym przykïadzie widaÊ dzienny budĝet w wysokoĂci 10 zï, który moĝna zmieniÊ na dowolnÈ innÈ kwotÚ.

3. Budĝet moĝna dostosowaÊ takĝe w zakïadce Ustawienia danej kampanii. 4. Wpisz nowÈ sumÚ i kliknij przycisk Zapisz.

Jak to dziaïa? Budĝety AdWords ustala siÚ z reguïy w wymiarze dziennym, a nie miesiÚcznym. Aby dowiedzieÊ siÚ, ile pieniÚdzy wydasz w danym miesiÈcu, pomnóĝ ustalony dzienny budĝet przez liczbÚ dni miesiÈca. Dzienne budĝety ustawia siÚ na poziomie kampanii i dotyczÈ one wszystkich grup reklam i sïów kluczowych znajdujÈcych siÚ w obrÚbie kampanii. JeĂli prowadzisz wiÚcej niĝ jednÈ kampaniÚ, zsumuj budĝety wszystkich, by dowiedzieÊ siÚ, ile wynosi Twój caïoĂciowy budĝet w AdWords. Na przykïad jeĂli prowadzisz piÚÊ kampanii, a budĝet kaĝdej z nich ustaliïeĂ na 10 zï, Twój caïkowity dzienny budĝet wyniesie 50 zï, czyli 1500 zï miesiÚcznie. Jako ĝe dzienne wzorce ruchu zmieniajÈ siÚ, AdWords moĝe dostarczyÊ wiÚcej klikniÚÊ i przekroczyÊ Twój faktyczny budĝet podczas bardziej intensywnego dnia, gdy dostÚpny jest wiÚkszy ruch. DziÚki temu nadrobi niedobory z mniej intensywnych dni, kiedy nie dostarczyï wystarczajÈcego ruchu, by wykorzystaÊ w peïni dzienny budĝet. 143

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

To jeszcze nie wszystko… Twój budĝet kontroluje dystrybucjÚ reklam, czyli to, jak czÚsto bÚdÈ one prezentowane. JeĂli jest on raczej zachowawczy i niĝszy od rekomendowanej kwoty, AdWords spowolni wyĂwietlanie reklam i bÚdzie pokazywaï je jedynie co pewien czas, tak by nie przekroczyÊ ustalonego budĝetu. Oznacza to, ĝe Twoje ogïoszenie nie pojawi siÚ w wyszukiwarce za kaĝdym razem, gdy uĝytkownik wpisze odpowiednie sïowo kluczowe. Ograniczony budĝet jest jednym z najpowszechniejszych powodów niewidzenia przez reklamodawców ich reklam w wyszukiwarce Google.com.

Zobacz teĝ Q Przepis „Ocenianie aktualnego budĝetu i potencjalnych skutków jego zmiany”.

Ocenianie aktualnego budĝetu i potencjalnych skutków jego zmiany NarzÚdzie propozycji budĝetu w AdWords moĝe pomóc Ci oceniÊ, czy w ruchu, jaki otrzymujÈ Twoje kampanie, kryje siÚ wiÚcej potencjaïu, oraz ile dodatkowych klikniÚÊ mógïbyĂ zdobyÊ, gdybyĂ zwiÚkszyï budĝet.

Przygotowanie WiÚkszoĂÊ reklamodawców nie dysponuje nielimitowanym budĝetem i nie moĝe sobie pozwoliÊ na zwiÚkszanie wydatków, by wykorzystaÊ wszystkie moĝliwe klikniÚcia. Zanim zwiÚkszysz swój limit finansowy, najpierw upewnij siÚ, ĝe takie dziaïanie Ci siÚ opïaca. Przejrzyj wyniki konwersji oraz dane dotyczÈce kosztu pojedynczej konwersji i rozwaĝ zwiÚkszenie budĝetu dopiero wtedy, gdy kampania wyda Ci siÚ opïacalna i warta inwestowania w niÈ.

Jak to zrobiÊ? Aby oceniÊ swój aktualny budĝet i potencjalne skutki jego zmiany, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie i sprawdě, czy któraĂ z Twoich kampanii ma status Ograniczenie z powodu budĝetu (zobacz rysunek na kolejnej stronie). 2. Kliknij ikonÚ wykresu znajdujÈcÈ siÚ obok napisu Ograniczenie z powodu budĝetu, by sprawdziÊ, w jaki sposób zwiÚkszenie budĝetu o okreĂlonÈ sumÚ moĝe wpïynÈÊ na klikniÚcia i koszty.

144

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

3. Przejrzyj dane przedstawione na wykresie i porównaj, jak budĝet o okreĂlonej wysokoĂci wpïynie na wyniki Twoich reklam. Wybierz nowÈ kwotÚ dziennego budĝetu i kliknij przycisk Zastosuj, by zwiÚkszyÊ swój budĝet.

Jak to dziaïa? WyĂwietlany przez AdWords komunikat Ograniczenie z powodu budĝetu oznacza, ĝe Twoje reklamy nie sÈ wyĂwietlane tak czÚsto, jak by mogïy, gdyby budĝet zostaï zwiÚkszony. Twój obecny budĝet jest niĝszy od kwoty rekomendowanej przez system, majÈcej zmaksymalizowaÊ odsïony i klikniÚcia. WyĂwietlanie Twoich reklam w ciÈgu dnia jest spowalniane, aby uniknÈÊ przekroczenia ustalonego budĝetu, a ogïoszenia nie sÈ prezentowane za kaĝdym razem, gdy potencjalny szukajÈcy wpisuje odpowiednie sïowa kluczowe w wyszukiwarce.

To jeszcze nie wszystko… JeĂli nie jesteĂ w stanie zwiÚkszyÊ budĝetu do wartoĂci rekomendowanej przez system, moĝesz obniĝyÊ stawki, aby otrzymywaÊ wiÚcej klikniÚÊ przy tym samym budĝecie.

Zobacz teĝ Q Przepis „Ustawianie i dostosowywanie budĝetów kampanii”. Q Przepis „Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam”.

Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam Ustalanie konkurencyjnych stawek w aukcjach reklam jest kluczowym elementem zdobywania wymarzonej pozycji ogïoszeñ i przyciÈgania ruchu do Twojej witryny. Budĝet kontroluje, jak czÚsto prezentowane sÈ Twoje reklamy, ale to Maksymalna stawka CPC decyduje o tym, na jakiej pozycji lub w jakim miejscu na Google.com pojawi siÚ ogïoszenie. 145

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

Przygotowanie Zdecyduj, ile pieniÚdzy jesteĂ gotów wydaÊ na kaĝdy zestaw sïów kluczowych. KorzystajÈc z NarzÚdzia planowania sïów kluczowych Google’a oraz narzÚdzi innych firm, takich jak SpyFu (znajdujÈcy siÚ pod adresem http://www.spyfu.com/), przeanalizuj Ăredni CPC podobnych terminów. PamiÚtaj o tym, ĝe SpyFu dostarcza jedynie danych dotyczÈcych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. JeĂli potrzebujesz informacji z innych krajów, uĝyj KeywordSpy znajdujÈcego siÚ pod adresem http://www.keywordspy.com/ lub SEMrush pod adresem http:// www.semrush.com/.

Jak to zrobiÊ? Aby ustawiÊ stawkÚ dla grupy reklam, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie i kliknij przycisk + Kampania. 2. W Ustawieniach danej kampanii przewiñ ekran w dóï do sekcji Stawki i budĝet. 3. Podaj StawkÚ domyĂlnÈ, która bÚdzie dotyczyÊ pierwszej stworzonej grupy reklam.

4. Kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj. Aby dostosowaÊ stawkÚ dla grupy reklam, wykonaj poniĝsze kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie. 2. Wybierz zakïadkÚ Grupy reklam. 3. Wybierz grupÚ reklam, którÈ pragniesz poddaÊ edycji, a nastÚpnie kliknij kwotÚ w kolumnie DomyĂlny maks. CPC, by jÈ zmieniÊ. 4. Wprowadě nowÈ kwotÚ i kliknij przycisk Zapisz.

146

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

Jak to dziaïa? Twoja stawka dla grupy reklam to najwyĝsza kwota, jakÈ jesteĂ gotowy zapïaciÊ za klikniÚcie kaĝdego ze sïów kluczowych danej grupy reklam. Maksymalny CPC bÚdzie odnosiÊ siÚ do wszystkich sïów kluczowych w obrÚbie grupy, o ile na poziomie sïów kluczowych nie ustawisz stawek, które bÚdÈ nadrzÚdne w stosunku do stawek na poziomie grupy reklam. Im wyĝszy maksymalny CPC, tym wiÚksze sÈ szanse osiÈgniÚcia lepszego miejsca przez wyĂwietlane ogïoszenia.

To jeszcze nie wszystko… JeĂli chcesz edytowaÊ kilka grup reklamowych jednoczeĂnie, moĝesz zmieniaÊ stawki hurtowo. Zaznacz wszystkie grupy, w których chcesz wprowadziÊ poprawki, a nastÚpnie z rozwijanego menu Edytuj wybierz opcjÚ Zmiana stawek…. BÚdziesz mógï podejrzeÊ zmiany przed ich zapisaniem.

Zobacz teĝ Q Przepis „Analizowanie budĝetu i ofert w celu okreĂlenia nasycenia rynku” w rozdziale 1.,

„Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów”. Q Przepis „Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie sïowa kluczowego”.

Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie sïowa kluczowego AdWords pozwala ustalaÊ stawki nie tylko na poziomie grupy reklam, które dotyczÈ wszystkich sïów kluczowych w obrÚbie danej grupy, lecz takĝe oddzielnie dla kaĝdego wyrazu. Poszczególne sïowa kluczowe w grupie reklam majÈ innÈ skutecznoĂÊ, warto wiÚc rozwaĝyÊ

147

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

opcjÚ zwiÚkszenia stawek dla tych z niskÈ pozycjÈ lub zmniejszenia maksymalnego CPC fraz nieprzynoszÈcych zysków.

Przygotowanie Zanim dostosujesz stawki, zbadaj efektywnoĂÊ sïów kluczowych. ZwróÊ szczególnÈ uwagÚ na nastÚpujÈce wyrazy: Q Sïowa kluczowe o wysokim koszcie i niewielkiej lub zerowej liczbie konwersji:

zmniejsz stawki dla tych sïów kluczowych, na które wydajesz duĝo pieniÚdzy, a w zamian nie otrzymujesz konwersji. Na przykïad jeĂli Twoim docelowym CPA jest 10 zï, zmniejsz stawki sïów kluczowych generujÈcych konwersje przy 15 zï za CPA. Q Sïowa kluczowe poniĝej pierwszej strony: rozwaĝ zwiÚkszenie stawek dla tych fraz,

które nie wyĂwietlajÈ siÚ na pierwszej stronie wyników wyszukiwania w Google’u. Q Sïowa kluczowe wydajne pod wzglÚdem kosztów: zwiÚksz stawki dla tych wyrazów,

które generujÈ zyskowne konwersje, aby podnieĂÊ pozycjÚ reklamy i otrzymaÊ wiÚcej klikniÚÊ. Na przykïad jeĂli Twoim docelowym CPA jest 10 zï, zwiÚksz stawki sïów kluczowych generujÈcych konwersje przy 7 zï za CPA.

Jak to zrobiÊ? Aby ustawiÊ lub dostosowaÊ stawki na poziomie sïów kluczowych, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie. 2. Wybierz zakïadkÚ Sïowa kluczowe. 3. Znajdě sïowo kluczowe, którego stawkÚ chcesz dostosowaÊ, i kliknij w polu Maks. CPC. Wpisz nowÈ wartoĂÊ maksymalnego CPC i kliknij przycisk Zapisz.

4. Moĝesz teĝ dostosowaÊ stawki dla sïów kluczowych, zaznaczajÈc co najmniej jedno wyraĝenie i wybierajÈc opcjÚ Zmieñ maks. stawki CPC… z rozwijanego menu Edytuj.

148

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

Jak to dziaïa? Kaĝda grupa reklam ma swojÈ stawkÚ domyĂlnÈ, która dotyczy wszystkich sïów kluczowych naleĝÈcych do tej grupy, o ile nie ustawisz stawek na poziomie sïów kluczowych. Jeĝeli okreĂlisz maksymalny CPC dla sïowa kluczowego, to stawka ta bÚdzie nadrzÚdna w stosunku do domyĂlnych wartoĂci na poziomie grupy reklam.

To jeszcze nie wszystko… Moĝesz zmieniaÊ hurtowo stawki sïów kluczowych, zaznaczajÈc kilka sïów i wybierajÈc opcjÚ Zmieñ maks. stawki CPC… z rozwijanego menu Edytuj na stronie ZarzÈdzanie kampaniÈ.

Zobacz teĝ Q Przepis „Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam”.

Uaktywnianie ulepszonego ustalania stawek AdWords oferuje kilka narzÚdzi przydatnych do maksymalizowania konwersji i czerpania wiÚkszych korzyĂci ze swojego budĝetu. Ulepszone CPC (eCPC) zmienia Twoje stawki, obniĝajÈc je w przypadku tych sïów kluczowych, które przynoszÈ mniej konwersji, a podnoszÈc dla tych wyrazów, które dostarczajÈ wiele konwersji.

Przygotowanie Na koncie AdWords musisz mieÊ zaimplementowane Ăledzenie konwersji. Nie istniejÈ wymagania minimalne dotyczÈce konwersji, pozwalajÈce na uĝycie eCPC, co oznacza, ĝe moĝesz skorzystaÊ z tej funkcji tak szybko, jak tylko Twoje kampanie zacznÈ generowaÊ konwersje.

Jak to zrobiÊ? Aby uaktywniÊ ulepszone ustalanie stawek, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie i kliknij nazwÚ kampanii, w której chcesz uaktywniÊ eCPC. 2. Wybierz zakïadkÚ Ustawienia. 3. Na stronie Ustawieñ kampanii przewiñ ekran w dóï do sekcji Stawki i budĝet. 4. W sekcji Strategia okreĂlania stawek zaznacz pole WïÈcz Ulepszone CPC. 5. Kliknij przycisk Zapisz.

149

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

Jak to dziaïa? Ulepszone CPC automatycznie dostosowuje poziom Twoich maksymalnych CPC, obniĝajÈc je lub podnoszÈc przed kaĝdÈ aukcjÈ, tak aby zwiÚkszaÊ konwersje przy jednoczesnym utrzymaniu CPA. JeĂli uaktywnisz opcjÚ eCPC, AdWords moĝe zwiÚkszyÊ Twoje stawki o maksymalnie 30 procent ponad pierwotnÈ wartoĂÊ.

Zobacz teĝ Q Przepis „Stworzenie celu konwersji w AdWords, pozwalajÈcego ĂledziÊ sprzedaĝ

lub potencjalnÈ sprzedaĝ” w rozdziale 3., „¥ledzenie nie tylko klikniÚÊ”. Q Przepis „Uaktywnianie Optymalizatora konwersji”.

Uaktywnianie Optymalizatora konwersji Sprytni reklamodawcy mierzÈ liczbÚ konwersji i dostosowujÈ stawki w zaleĝnoĂci od tego, jak duĝo sÈ gotowi zapïaciÊ za kaĝdÈ konwersjÚ. Moĝna to robiÊ rÚcznie, regularnie przeglÈdajÈc dane o konwersji, lub teĝ skorzystaÊ z Optymalizatora konwersji w AdWords. NarzÚdzie to wykorzystuje dane z przeszïoĂci, by przewidywaÊ, które klikniÚcia sÈ dla Ciebie cenniejsze, i dostosowuje stawki w czasie rzeczywistym, aby zmaksymalizowaÊ liczbÚ konwersji, co nie wymaga od Ciebie ĝadnej dodatkowej pracy.

150

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

Przygotowanie Aby skorzystaÊ z Optymalizatora konwersji, zaimplementuj Ăledzenie konwersji na koncie AdWords, a Twoja kampania bÚdzie musiaïa zebraÊ co najmniej 15 konwersji w ciÈgu ostatnich 30 dni. JeĂli Twoja kampania nie wygenerowaïa 15 konwersji w ciÈgu ostatnich 30 dni, nie bÚdziesz mógï uaktywniÊ Optymalizatora konwersji i wówczas trzeba poczekaÊ na przekroczenie tego minimalnego progu.

Jak to zrobiÊ? Aby aktywowaÊ Optymalizator konwersji, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie. 2. Wybierz kampaniÚ, dla której chciaïbyĂ aktywowaÊ Optymalizator konwersji. 3. Przejdě do zakïadki Ustawienia. 4. Przewiñ ekran w dóï do sekcji Stawki i budĝet i rozpocznij edycjÚ opcji Strategia okreĂlania stawek. 5. Wybierz Nacisk na konwersje (Optymalizator konwersji). JeĂli w przypadku danej kampanii uĝycie Optymalizatora konwersji nie bÚdzie dostÚpne, to nie bÚdziesz mógï wybraÊ tej opcji. 6. Wybierz jednÈ z nastÚpujÈcych opcji: Q

Q

Zacznij od stawki zalecanej: AdWords pokaĝe Ci, jaki docelowy CPA zaleca na podstawie danych o konwersji z ostatnich 30 dni. JeĂli jesteĂ poczÈtkujÈcy w temacie stawek CPA, rekomendujÚ wybór tej opcji. Zacznij od stawki niestandardowej: moĝesz podaÊ wïasnÈ stawkÚ docelowego CPA, którÈ AdWords zoptymalizuje dla Ciebie. ByÊ moĝe odpowiada Ci nieco wyĝszy CPA niĝ ten rekomendowany przez system. Jeĝeli zdecydujesz siÚ na wyĝszÈ stawkÚ niĝ proponowana, Twój CPA wzroĂnie, otrzymasz takĝe wiÚcej klikniÚÊ. Jednakĝe jeĂli ostatni Ăredni CPA jest zbyt wysoki, moĝesz podaÊ niĝszÈ stawkÚ. PamiÚtaj o tym, ĝe podanie stawki niĝszej od rekomendowanej moĝe pomóc w obniĝeniu CPA, ale z kolei ograniczy otrzymywany ruch, poniewaĝ Optymalizator konwersji bÚdzie musiaï podawaÊ niĝsze stawki, aby nie przekraczaÊ Twojego niĝszego docelowego CPA (zobacz rysunek na kolejnej stronie).

7. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Zapisz. 8. Wybrana przez Ciebie docelowa stawka CPA zostanie zastosowana do wszystkich grup reklamowych w obrÚbie danej kampanii.

151

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

Jak to dziaïa? Optymalizator konwersji automatycznie dostosowuje Twoje stawki, majÈc na celu uzyskanie najwiÚkszej moĝliwej liczby konwersji z budĝetu. Obniĝa stawki mniej dochodowych sïów kluczowych i zwiÚksza je w przypadku wyrazów majÈcych wiÚkszÈ szansÚ na generowanie konwersji. Optymalizator konwersji bierze pod uwagÚ informacje o przeszïych konwersjach, takie jak lokalizacja klientów czy pora dnia, kiedy konwersja miaïa miejsce. Im wiÚcej danych na temat konwersji posiadasz, tym lepiej narzÚdzie bÚdzie w stanie przewidzieÊ, które klikniÚcia sÈ cenne. Reklamodawcy dysponujÈcy mniejszÈ iloĂciÈ danych na temat konwersji mogÈ nie otrzymaÊ najlepszych rezultatów, wiÚc nie spiesz siÚ z korzystaniem z tego narzÚdzia. JeĂli nie jesteĂ zadowolony z rezultatów otrzymywanych podczas korzystania z Optymalizatora konwersji, moĝesz wyïÈczyÊ go na dowolnie wybrany czas. Twoje stawki powrócÈ do maksymalnych CPC, które wyznaczyïeĂ przed zaimplementowaniem Optymalizatora konwersji. Musi minÈÊ co najmniej kilka tygodni — zaleĝnie od iloĂci ruchu, jaki otrzymujÈ Twoje kampanie — zanim bÚdziesz mógï zmierzyÊ efekty korzystania z Optymalizatora konwersji. Przeanalizuj swój CPA i wspóïczynnik konwersji przed uaktywnieniem Optymalizatora konwersji oraz po jego aktywacji, by oceniÊ jego efektywnoĂÊ i zdecydowaÊ, czy powinieneĂ zaimplementowaÊ go takĝe w pozostaïych kampaniach.

152

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

To jeszcze nie wszystko… Twój wspóïczynnik konwersji i Ăredni CPA zaleĝÈ czÚĂciowo od innych elementów — nie tylko od opcji dostosowywania stawek, lecz takĝe od danego okresu, poczynañ konkurentów, zmian w cenach, w witrynie czy sïowach kluczowych i reklamach. Po aktywowaniu stawek CPA nie dokonuj zbyt wielu zmian w kampaniach, gdy bÚdziesz oceniaÊ skutecznoĂÊ Optymalizatora konwersji.

Zobacz teĝ Q Przepis „Dostosowywanie stawek CPA”.

Dostosowywanie stawek CPA JeĂli korzystasz z Optymalizatora konwersji AdWords, powinieneĂ stale dostosowywaÊ stawki CPA, by gromadziÊ ruch i osiÈgaÊ poĝÈdane rezultaty.

Przygotowanie Przejrzyj, jak radzÈ sobie grupy reklamowe w obrÚbie kampanii, w której korzystasz z Optymalizatora konwersji. Moĝesz posortowaÊ dane na podstawie róĝnych wskaěników, tak by wyizolowaÊ grupy reklam wymagajÈce dostosowania CPA. Trend w funkcjonowaniu grupy reklamowej

Zalecana zmiana CPA

Konwersja przy wyĝszym CPA niĝ poĝÈdane

Obniĝ stawkÚ CPA

Generowanie wielu klikniÚÊ i wysokich kosztów przy braku konwersji

Obniĝ stawkÚ CPA

Konwersja poniĝej poĝÈdanego CPA

ZwiÚksz stawkÚ CPA

Brak wystarczajÈcego ruchu

ZwiÚksz stawkÚ CPA

Pojawianie siÚ czÚsto na niskiej pozycji w ramach lub poniĝej docelowego CPA

ZwiÚksz stawkÚ CPA

Jak to zrobiÊ? Aby dokonaÊ edycji stawki CPA dla grupy reklam, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie i kliknij nazwÚ kampanii, w której korzystasz z Optymalizatora konwersji. 2. Wybierz zakïadkÚ Grupy reklam. 3. Zidentyfikuj grupy, które chciaïbyĂ dostosowaÊ, na przykïad te, w których konwersja nastÚpuje przy CPA wyĝszym niĝ poĝÈdane. 153

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

4. Kliknij w polu Maks. CPA lub Docelowy CPA. Wprowadě nowÈ stawkÚ CPA i kliknij przycisk Zapisz.

5. Moĝesz teĝ zmieniÊ stawki CPA, wybierajÈc co najmniej jednÈ grupÚ reklam i wskazujÈc opcjÚ Zmiana stawek… w rozwijanym menu Edytuj.

Jak to dziaïa? ZwiÚkszanie stawek CPA sygnalizuje AdWords, ĝe odpowiada Ci wyĝszy CPA, serwis zwiÚkszy wiÚc Twoje maksymalne CPC, by zdobyÊ dla Ciebie wiÚcej klikniÚÊ. Odnotujesz wzrost w liczbie konwersji przy wyĝszym CPA. Obniĝanie stawek CPA skutkuje obniĝeniem Twoich maksymalnych CPC przez AdWords. BÚdziesz otrzymywaÊ mniej ruchu i mniej klikniÚÊ, ale przy niĝszym CPA.

To jeszcze nie wszystko… Poniĝsze opcje zaawansowane dostÚpne sÈ w ustawieniach stawek kampanii dla Optymalizatora konwersji: Q Maks. CPA: najwiÚksza suma, jakÈ jesteĂ gotów zapïaciÊ za dowolnÈ konwersjÚ; Q Docelowy CPA: Ărednia kwota, jakÈ chciaïbyĂ pïaciÊ za kaĝdÈ konwersjÚ.

W zaleĝnoĂci od tego, który wskaěnik jest dla Ciebie waĝniejszy, moĝesz w dowolnej chwili przeïÈczaÊ siÚ miÚdzy Docelowym CPA a Maks. CPA, wchodzÈc na stronÚ Ustawieñ kampanii.

Zobacz teĝ Q Przepis „Tworzenie skutecznych ogïoszeñ reklamowych” w rozdziale 6., „Tworzenie

reklam przykuwajÈcych uwagÚ”.

154

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

Tworzenie oddzielnych stawek dla rozmów telefonicznych Dla wielu biznesów rozmowy telefoniczne sÈ znacznie waĝniejsze niĝ klikniÚcia czy nawet potencjalna sprzedaĝ oparta na czynnoĂciach internetowych. BezpoĂrednia rozmowa z osobÈ rozwaĝajÈcÈ zakup Twojego produktu bÈdě skorzystanie z Twoich usïug moĝe zawaĝyÊ na tym, czy przemieni siÚ ona w klienta firmy na caïe ĝycie, czy teĝ pójdzie do konkurencji. Jako ĝe Google rozumie, jak cenne sÈ rozmowy telefoniczne, AdWords oferuje opcjÚ Maks. CPP (ang. cost-per-phone call — koszt rozmowy telefonicznej), która pozwala ustawiÊ oddzielne stawki dla rozmów telefonicznych.

Przygotowanie BÚdziesz musiaï aktywowaÊ rozszerzenie poïÈczeñ z numerami przekierowania w AdWords i skorzystaÊ z opcji Google’a do przekierowywania rozmów. Aktualnie funkcja ta dostÚpna jest jedynie w niektórych krajach. Zanim bÚdziesz mógï ustawiaÊ oddzielne stawki dla rozmów telefonicznych, musisz przeprowadziÊ odpowiedniÈ liczbÚ rozmów, korzystajÈc z rozszerzenia Google’a. Jeĝeli nie przekroczysz wymaganego progu, w kolumnie Stawka CPP ujrzysz opis Stawka niedostÚpna.

Jak to zrobiÊ? Aby ustawiÊ maksymalnÈ stawkÚ CPP, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie, a nastÚpnie kliknij nazwÚ kampanii, w której chcesz ustawiÊ oddzielne stawki dla rozmów telefonicznych. 2. Wybierz zakïadkÚ Grupa reklam. 3. Kliknij bezpoĂrednio w tabeli grupy reklam w komórce w kolumnie Maks. CPP i wprowadě nowÈ wartoĂÊ maksymalnego CPP dla danej grupy. Kliknij przycisk Zapisz. 4. Moĝesz teĝ zaznaczyÊ grupy reklam, w których chcesz zmieniÊ stawki, i wybraÊ opcjÚ Zmiana stawek… z rozwijanego menu Edytuj. 5. Kliknij przycisk Podejrzyj zmiany, aby zobaczyÊ, które grupy reklam zostanÈ poddane edycji, a nastÚpnie kliknij przycisk Wprowadě zmiany, by zaimplementowaÊ nowe stawki.

Jak to dziaïa? Maksymalny CPP (koszt rozmowy telefonicznej) to maksymalna kwota, którÈ jesteĂ gotów zapïaciÊ za przekierowanie do Ciebie jednej rozmowy. Minimalna stawka CPP, jakÈ moĝesz podaÊ, to 1 dolar. Twój maksymalny CPC, czyli maksymalna kwota, którÈ jesteĂ gotowy zapïaciÊ za klikniÚcie, moĝe byÊ niĝszy od wybranego maksymalnego CPP.

155

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

Aby móc ustawiÊ maksymalne CPP, musisz korzystaÊ z rozszerzenia poïÈczeñ wraz z numerami przekierowania Google’a. Po ustawieniu tej opcji Google zaprezentuje w Twoich ogïoszeniach reklamowych bezpïatny numer, z którego bÚdÈ do Ciebie przekierowywane rozmowy biznesowe.

To jeszcze nie wszystko… JeĂli zdecydujesz siÚ wykorzystaÊ maksymalny CPP, zapïacisz tylko wtedy, gdy ktoĂ postanowi zadzwoniÊ do Ciebie, wybierajÈc numer zaprezentowany w ogïoszeniu reklamowym. Jeĝeli uĝytkownik wejdzie na TwojÈ witrynÚ i zatelefonuje pod podany tam numer obsïugi klienta, nie bÚdziesz musiaï pïaciÊ za to Google’owi.

Zobacz teĝ Q Przepis „Ustawianie rozszerzenia rozmów telefonicznych” w rozdziale 12.,

„Zaawansowane strategie i funkcje”.

Przewidywanie skutków zmiany stawek przy uĝyciu Symulatora stawek ZastanawiaïeĂ siÚ kiedyĂ, w jaki sposób zmiana stawek moĝe wpïynÈÊ na ruch? ChoÊ nie ma moĝliwoĂci, by byÊ tego caïkowicie pewnym, Symulator stawek Google’a moĝe pomóc Ci w przewidywaniach, opierajÈc siÚ na ostatnich wynikach.

Przygotowanie Wybierz grupÚ reklam lub kilka grup, dla których chciaïbyĂ edytowaÊ stawki. Poniĝej przedstawiam grupy reklam, dla których byÊ moĝe warto zwiÚkszyÊ stawki: Q grupy reklam pojawiajÈce siÚ na niskich pozycjach; Q grupy reklam generujÈce konwersje przynoszÈce zyski. Oto grupy reklam, w przypadku których warto rozwaĝyÊ obniĝenie stawek: Q grupy reklam niegenerujÈce konwersji pomimo wysokich kosztów; Q grupy reklam generujÈce konwersje przy wysokim CPA.

156

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

Jak to zrobiÊ? Aby skorzystaÊ z Symulatora stawek, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie. 2. Wybierz zakïadkÚ Grupy reklam. 3. Kliknij ikonÚ wykresu znajdujÈcÈ siÚ poniĝej stawki grupy reklam i sprawdě, w jaki sposób róĝne stawki mogïyby wpïynÈÊ na Twój ruch.

4. Przejrzyj dane przedstawione na wykresie i porównaj, jak stawka o okreĂlonej wysokoĂci wpïynie na wyniki Twoich reklam. Wybierz nowe maksymalne CPC i kliknij przycisk Zapisz, aby wprowadziÊ zmiany w swojej grupie reklam.

Jak to dziaïa? Symulator stawek pozwala Ci oszacowaÊ, jak zmiana konkretnej stawki mogïaby wpïynÈÊ na Twój ruch. NarzÚdzie analizuje wyniki z ostatnich siedmiu dni i oblicza, jak zmieniïyby siÚ one, gdybyĂ zastosowaï innÈ stawkÚ. Moĝesz teĝ sprawdziÊ, o ile wiÚcej odsïon na pierwszej stronie odnotowaïyby Twoje reklamy przy innej stawce.

To jeszcze nie wszystko… Szacunki ograniczone sÈ do sieci wyszukiwania i nie uwzglÚdniajÈ sieci reklamowej. Symulator stawek nie dziaïa w przypadku kampanii, w których aktywowano automatyczne dostosowywanie stawek lub Optymalizator konwersji. Nie jest teĝ dostÚpny dla kampanii o ograniczonym budĝecie, które stale osiÈgaïy swój dzienny budĝet w ciÈgu ostatnich siedmiu dni.

Zobacz teĝ Q Przepis „Ustawianie i dostosowywanie stawek na poziomie grupy reklam”.

157

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

Modyfikowanie stawek mobilnych Zgodnie z domyĂlnymi opcjami nowi reklamodawcy tworzÈcy konta przeprowadzajÈ kampanie na wszystkich dostÚpnych urzÈdzeniach, czyli komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach komórkowych. Moĝesz jednak — i powinieneĂ — dostosowywaÊ stawki dla urzÈdzeñ mobilnych, zaleĝnie od tego, jakie wyniki otrzymujesz.

Przygotowanie Przeanalizuj ostatnie wyniki urzÈdzeñ mobilnych, by zdecydowaÊ, jak wiele ruchu otrzymujesz z tego typu sprzÚtu i w jakim stopniu przyczyniaï siÚ on do generowania konwersji. JeĂli mobilne wspóïczynniki konwersji stojÈ na równi z danymi dotyczÈcymi komputerów i tabletów, pozostaw domyĂlne ustawienia stawek mobilnych. Jeĝeli wspóïczynnik konwersji z telefonów komórkowych jest wyraěnie niĝszy, obniĝ stawki, z kolei gdy wybija siÚ znacznie ponad inne urzÈdzenia, moĝesz go zwiÚkszyÊ, by jeszcze lepiej wykorzystaÊ ten ruch. UrzÈdzenie

Wspóïczynnik konwersji

Dostosowywanie stawki

Komputery

3 procent

DomyĂlna

Tablety

3,5 procent

Nie moĝna jej dostosowaÊ

Komórki

1,5 procent

Obniĝ

Komórki

4 procent

ZwiÚksz

Odwiedě swojÈ witrynÚ z telefonu komórkowego, by sprawdziÊ, czy jest przystosowana do obsïugi urzÈdzeñ mobilnych. JeĂli doĂwiadczenie uĝytkownika jest dalekie od ideaïu, a po stronie trudno nawigowaÊ z poziomu smartfona, obniĝ stawki. Rozwaĝ teĝ zainwestowanie w witrynÚ zoptymalizowanÈ mobilnie, poniewaĝ wraz ze wzrostem bazy uĝytkowników mobilnych aspekt ten odgrywa coraz waĝniejszÈ rolÚ. Zajrzyj na http://www.howtogomo.com/, by sprawdziÊ, jak Twoja strona prezentuje siÚ na ekranach urzÈdzeñ mobilnych i znaleěÊ dodatkowe pomoce.

Jak to zrobiÊ? Aby zmodyfikowaÊ stawki mobilne, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie. 2. Wybierz kampaniÚ, którÈ chcesz edytowaÊ. 3. Przejdě do zakïadki Ustawienia i wybierz podzakïadkÚ UrzÈdzenia. 4. Na ekranie ujrzysz dane dotyczÈce kampanii z podziaïem na wszystkie trzy typy urzÈdzeñ. Na górze karty Kampanie dostosuj zakres danych i wybierz Maks. zakres dat, tak aby widzieÊ informacje z przeszïoĂci.

158

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

5. W rzÚdzie Komórki wyposaĝone w przeglÈdarkÚ z peïnÈ funkcjonalnoĂciÈ kliknij w polu w kolumnie Dost. stawek.

6. Wybierz ZwiÚkszenie o lub Zmniejszenie o i podaj wartoĂÊ w procentach. 7. Aby caïkowicie wyeliminowaÊ danÈ kampaniÚ z wyĂwietlania na telefonach komórkowych, wybierz Zmniejszenie o i podaj wartoĂÊ 100%. 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Jak to dziaïa? Dostosowywanie stawek mobilnych pomoĝe Ci obniĝyÊ lub podwyĝszyÊ stawki dla telefonów komórkowych. Dziaïanie to polega na podaniu wartoĂci procentowej odnoszÈcej siÚ do kwoty domyĂlnej. Dostosowywanie stawek mobilnych nie jest kompatybilne z Optymalizatorem konwersji, jeĂli wiÚc Twoje kampanie czerpiÈ korzyĂci z ustalania stawek CPA, rÚczne dostosowanie stawek mobilnych nie przyniesie efektu. WciÈĝ moĝesz jednak ustawiÊ w kampanii, w której aktywny jest Optymalizator konwersji, zmniejszenie stawki mobilnej o 100 procent, co sprawi, ĝe reklamy nie bÚdÈ pojawiaÊ siÚ na telefonach komórkowych. Dostosowywanie stawek mobilnych nie jest kompatybilne z Optymalizatorem konwersji, poniewaĝ ustalajÈc kwoty, to narzÚdzie bierze juĝ pod uwagÚ urzÈdzenia, na których uĝytkownicy dokonujÈ wyszukiwañ.

To jeszcze nie wszystko… Obecnie AdWords nie udostÚpnia opcji modyfikowania stawek dla tabletów. SÈ one takie same jak domyĂlne stawki na komputerach.

159

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

Zobacz teĝ Q Przepis „Optymalizowanie stawek w celu zwiÚkszenia zwrotów z inwestycji”

w rozdziale 11., „Optymalizacja wyników”.

Dostosowywanie stawek dla lokalizacji DziÚki ostatnim ulepszeniom w AdWords reklamodawcy mogÈ teraz modyfikowaÊ stawki dla róĝnych lokalizacji w tej samej kampanii. Stawki dla lokalizacji pomogÈ Ci osiÈgnÈÊ wyĝszÈ pozycjÚ ogïoszeñ na tych obszarach, gdzie otrzymujesz najlepsze reakcje, a zarazem wydawaÊ mniej pieniÚdzy w regionach i miastach, które nie sprawdzajÈ siÚ równie dobrze. Na przykïad sprzedawca opon zimowych moĝe ustawiÊ wyĝsze stawki dla klientów szukajÈcych jego produktów w zaĂnieĝonym Colorado niĝ dla mieszkañców sïonecznej Kalifornii.

Przygotowanie W pierwszej kolejnoĂci musisz przeanalizowaÊ rezultaty, które otrzymujesz z obecnych lokalizacji docelowych. Aby poznaÊ dane dotyczÈce okreĂlonych miejsc, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie. 2. Wybierz kampaniÚ, na której chcesz siÚ skoncentrowaÊ, i przejdě do zakïadki Ustawienia. 3. Wybierz podzakïadkÚ Lokalizacje. 4. Z rozwijanego menu Szczegóïy lokalizacji wybierz Co spowodowaïo wyĂwietlenie reklamy lub Gdzie byli uĝytkownicy. Opcja Gdzie byli uĝytkownicy wyĂwietla raport o fizycznej lokalizacji uĝytkowników, którzy zobaczyli Twoje ogïoszenie. Opcja Co spowodowaïo wyĂwietlenie reklamy uwzglÚdnia takĝe lokalizacjÚ osób, które dokonaïy wyszukiwania lub przeglÈdaïy strony.

5. Wybierz poziom szczegóïowoĂci danych geograficznych. DostÚpne opcje to:

160

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

Q

Kraj/terytorium;

Q

Region;

Q

Miasto;

Q

Najdokïadniejsza lokalizacja.

6. Przejrzyj dane o skutecznoĂci reklam powiÈzanych z lokalizacjÈ (na przykïad wedïug miast), wïÈczajÈc w to informacje na temat konwersji. Czy niektóre regiony radzÈ sobie lepiej niĝ inne? JeĂli nie dysponujesz danymi z przeszïoĂci, pomyĂl o tym, gdzie Twoje produkty lub usïugi mogïyby cieszyÊ siÚ najwiÚkszym zainteresowaniem.

Jak to zrobiÊ? Teraz, gdy wiesz juĝ, które lokalizacje radzÈ sobie lepiej, bÚdziesz mógï dostosowaÊ stawki poprzez ustawienia Lokalizacji Twojej kampanii.

1. Przejdě do podzakïadki Lokalizacje, by wyĂwietliÊ szczegóïy. 2. Posortuj wyniki zgodnie z interesujÈcym CiÚ wskaěnikiem, na przykïad Koszt konw. (1/klikniÚcie). 3. Wybierz lokalizacje o sïabych wynikach i kliknij przycisk Dodaj cele i ustaw dostosowanie stawek. W przypadku miejsc, które nie radzÈ sobie zbyt dobrze, wybierz Zmniejszenie o i podaj wartoĂÊ w procentach. Kliknij przycisk Wprowadě zmiany. 4. NastÚpnie wybierz te rejony, które zebraïy dobre wyniki, kliknij przycisk Dodaj cele i ustaw dostosowanie stawek i wybierz ZwiÚkszenie o. Podaj wartoĂÊ w procentach, po czym kliknij przycisk Wprowadě zmiany.

161

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

Stawki dla lokalizacji sÈ dostosowywane na poziomie kampanii, trzeba wiÚc powtórzyÊ ten proces dla kaĝdej kampanii, w której pragniesz zmodyfikowaÊ stawki.

Jak to dziaïa? Dostosowywanie stawek do lokalizacji pozwala Ci na zwiÚkszanie i zmniejszanie stawek dla konkretnych miejsc w ramach pojedynczej kampanii. Wprowadzane stawki definiowane sÈ jako odsetek Twojej kwoty domyĂlnej.

To jeszcze nie wszystko… Moĝesz nie tylko zmniejszyÊ lub zwiÚkszyÊ stawki, lecz takĝe wykluczyÊ wybranÈ lokalizacjÚ, by Twoje ogïoszenia nie byïy wyĂwietlane na tych obszarach geograficznych, na których sïabo sobie radzÈ. Poniĝszy zrzut ekranu prezentuje poïoĝenie opcji Wyklucz w zakïadce Lokalizacje, sïuĝÈcej do blokowania wybranych rejonów:

162

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

Zobacz teĝ Q Przepis „Modyfikowanie stawek mobilnych”.

Dostosowywanie stawek do dnia tygodnia i pory dnia JeĂli wypatrzysz trend, zgodnie z którym okreĂlone dni czy pory doby generujÈ wiÚkszÈ iloĂÊ cennego ruchu, moĝesz w AdWords automatycznie dostosowaÊ swoje stawki, aby czerpaÊ z tych wzorców jak najwiÚksze korzyĂci. Na przykïad kawiarnia mogïaby chcieÊ reklamowaÊ siÚ bardziej intensywnie podczas porannych godzin szczytu.

Przygotowanie Zorientuj siÚ, kiedy otrzymujesz najcenniejszy ruch. Moĝesz wykorzystaÊ dane z zakïadki Wymiary w AdWords, by przeanalizowaÊ dane wedïug poszczególnych dni czy godzin.

Przydatne dane znajdziesz takĝe w zakïadce Ustawienia kampanii, w podzakïadce Harmonogram reklam. Kliknij rozwijane menu Szczegóïy harmonogramu i wybierz opcjÚ Dzieñ tygodnia lub Godzina i dzieñ tygodnia.

163

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

Jak to zrobiÊ? Aby dopasowaÊ stawki dla okreĂlonych dni tygodnia czy pór dnia, wykonaj nastÚpujÈce kroki: 1. Przejdě do karty Kampanie i wybierz tÚ kampaniÚ, którÈ chcesz edytowaÊ. 2. Przejdě do zakïadki Ustawienia. 3. Wybierz Harmonogram reklam. 4. Kliknij przycisk + Harmonogram reklam. 5. Kliknij przycisk + Utwórz wïasny harmonogram. 6. Wybierz dni, w które chcesz wyĂwietlaÊ reklamy. Aby dostosowaÊ stawki do okreĂlonych godzin, musisz utworzyÊ kilka harmonogramów, a nastÚpnie dostosowaÊ ich stawki. Dla naszej przykïadowej kawiarni utworzymy trzy róĝne pory dnia (zobacz pierwszy rysunek na kolejnej stronie). Pora dnia

Dostosowanie stawki

6.00 – 10.00

ZwiÚkszenie stawki o 10 procent

10.00 – 15.00

Brak dostosowania stawki

15.00 – 18.00

Zmniejszenie stawki o 10 procent

7. Po okreĂleniu poĝÈdanych dni i godzin kliknij przycisk Zapisz. 8. NastÚpnie ujrzysz listÚ dni i godzin, podczas których Twoje reklamy bÚdÈ wyĂwietlane. KlikniÚcie w polu w kolumnie Dost. stawek przy kaĝdej porze pozwoli Ci zmniejszyÊ lub zwiÚkszyÊ danÈ stawkÚ (zobacz drugi rysunek na kolejnej stronie). 9. Po zmodyfikowaniu kaĝdej stawki kliknij przycisk Zapisz. Stawki, których nie zmodyfikujesz, przyjmÈ wartoĂÊ domyĂlnÈ.

164

Kup książkę

Poleć książkę


Rozdziaá 7. • BudĪety i stawki

165

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj siĊ z Google. Skuteczne rozwiązania i przykáady

Jak to dziaïa? Dodanie stawek dla okreĂlonych pór harmonogramu pozwoli Ci zwiÚkszyÊ lub zmniejszyÊ stawki dla danych dni tygodnia lub godzin, aby zmaksymalizowaÊ widocznoĂÊ ogïoszeñ w najwaĝniejszych dla Ciebie okresach. Wprowadzane stawki definiowane sÈ jako odsetek Twojej kwoty domyĂlnej.

To jeszcze nie wszystko… JeĂli korzystasz z Optymalizatora konwersji, by dostosowywaÊ stawki, nie bÚdziesz mógï ustawiÊ modyfikacji dla poszczególnych dni i godzin. Optymalizator konwersji jest wszechstronnym narzÚdziem, które bierze pod uwagÚ pory konwersji i optymalizuje stawki, by zmaksymalizowaÊ zwrot z inwestycji.

Zobacz teĝ Q Przepis „Uaktywnianie Optymalizatora konwersji”.

166

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz % nowych odwiedzajÈcych, 62 [Tag], 199

A Acquisio, 112 Add Exact Match, 110 Add Phrase Match, 110 AdGooroo, 100 Adnotacje +1, 235 adres IP, 81 wykluczanie z grona odbiorców, 275 dziaïanie, 276 kroki, 275 przygotowanie, 275 AdWords, 13 analiza czasu konwersji klientów, 59 automatyczne reguïy, 308 data konwersji, 54 dodawanie kodu do witryny, 51 elastyczne budĝety, 141 importowanie celów z Google Analytics, 52 komponenty konta, 70 najdroĝsze sïowa kluczowe, 25 okreĂlenie budĝetu, 28 opcje zaawansowane, 279 opïacalnoĂÊ, 29 powiÈzanie z Centrum Sprzedawcy w Google, 297 z Google Analytics, 46 z kontem YouTube, 214 z Miejscami Google, 288 z profilem Google+, 286 przewidywanie zysków, 28 raporty i analizy, 219 rozpoznawanie lokalizacji, 81

Kup książkę

udostÚpnianie danych, 52 wsparcie dla poczÈtkujÈcych uĝytkowników, 33 wyĂwietlanie reklam, 85 zakïadanie konta, 31 AdWords Keyword Tool, 25 akcje automatyczne oparte na reguïach i celach, 308 alerty niestandardowe monitorowanie efektywnoĂci dziaïañ, 319 analizowanie, 219 budĝetu i ofert, 23 KeywordSpy, 24 narzÚdzie planowania sïów kluczowych, 25 zwrot z inwestycji, 26 czasu konwersji klientów, 57 danych geograficznych, 227 dostosowanie widoku kolumn, 228 dziaïanie, 229 postÚpowanie, 228 przygotowanie, 227 raport geograficzny, 229 sortowanie danych, 229 danych o miejscach docelowych posortuj dane wedïug liczby konwersji, 233 posortuj dane wedïug liczby poïÈczeñ, 233 posortuj dane wedïug ponoszonych kosztów, 233 danych z AdWords w Google Analytics, 62 kroki, 63 danych zwiÈzanych z czasem odwiedzin, 66 danych zwiÈzanych ze wspóïczynnikiem odrzuceñ, 66

dni i godzin, 226 dziaïanie, 227 harmonogram reklam, 227 przygotowanie, 226 sortowanie danych, 227 wyniki, 226 dostosowywanie widoku danych, 223 klikniÚÊ, 60 raportów wyszukiwanych haseï w celu zoptymalizowania sïów kluczowych, 268 skutecznoĂci ogïoszeñ reklamowych, 261 sïów kluczowych, 60, 100 dopasowanie przybliĝone, 102 strony docelowej, 129 wyĂwietleñ wspomagajÈcych, 60 wzglÚdnego CTR, 192 zaangaĝowania uĝytkowników, 67 animowane reklamy graficzne, 188 AOL, 276 aukcja ogïoszeñ sieciowych, 21 udziaï reklamodawców, 24 reklam, 121 automatyczne harmonogramy dla reklam promocji, 308 miejsca docelowe, 168, 170 powiadomienia e-mailowe, 319 przykïady wykorzystania, 320 ustawianie, 320 reguïy, 308 aktywowanie, 308 budĝety, 308 dostosowywanie stawek, 308 dziaïanie, 310 monitorowanie, 310 przykïady wykorzystania, 308

Poleć książkę


Skorowidz

automatyczne reguïy ustawienia, 310 wstrzymywanie i aktywowanie elementów, 308 sugestie sïów kluczowych, 258 tagowanie, 40, 48 aktywowanie, 40 Automatyczne miejsca docelowe wstrzymane lub usuniÚte elementy, 325 Automatyzacja WyĂlij e-mail, gdy…, 320 Sïowa kluczowe nie powodujÈ wyĂwietlania reklam, 320

B badanie dostÚpnych lokalizacji, 175 badanie rynku i konkurencji, 17 adresy URL konkurentów, 22 analizowanie budĝetu i ofert, 23 identyfikowanie konkurentów przy uĝyciu wyszukiwania w Google’u, 19 koncentracja na trafnoĂci, 18 korzystanie z narzÚdzi innych firm w celu zbadania konkurentów, 21 narzÚdzia do Ăledzenia sïów kluczowych PPC, 21 narzÚdzie planowania sïów kluczowych, 25 nasycenie rynku, 20, 23 sïowa kluczowe, 21 wïasne testy, 23 trendy w wielkoĂci budĝetu, 22 Bing Ads Intelligence, 100 bïÚdy popeïniane w AdWords, 311 dokonywanie zmian na koncie bez uwzglÚdnienia koñcowego celu, 312 dziaïanie, 313 korzystanie z ogólnych reklam, 312 mentalnoĂÊ ustaw i zapomnij, 312 niemonitorowanie konkurencji, 312 nierozdzielenie kampanii w róĝnych sieciach, 311 przygotowanie, 311 sïaba struktura grup reklam, 312 ustawianie stawek domyĂlnych, 312 wybieranie zïych sïów kluczowych, 312

zapominanie o implementowaniu rozszerzeñ reklam, 312 zapominanie o wykluczajÈcych sïowach kluczowych, 312 bïÚdy w ogïoszeniach reklamowych, 132 brak testowania, 133 brak zrozumienia co jest skuteczne, 133 dziaïanie, 134 koncentracja na cechach produktów, 133 niekorzystanie z wezwania do dziaïania, 132 nieuprzedzenie uĝytkowników, 133 niewyróĝnianie swojej firmy, 133 umieszczanie nazwy firmy w nagïówku, 133 ustawianie nieprawidïowych stron docelowych, 133 budowanie ĂwiadomoĂci marki, 168 budĝety, 142 aktualny budĝet, 144 ocena, 144 automatyczne reguïy, 308 dystrybucja reklam, 144 kwota rekomendowana, 145 maksymalizacja ruchu i konwersji, 263 dziaïanie, 264 koszt jednej konwersji, 263 kroki, 263 przygotowanie, 263 skutecznoĂÊ i docelowe CPA, 264 wskaěniki dotyczÈce konkurencyjnoĂci, 263 wspóïczynnik konwersji, 263 zmiana hurtowa, 264 ocena skutków zmiany, 144 kroki, 144 przygotowanie, 144 uwagi, 145 wskaěniki Ăledzenia udziaïu w wyĂwietleniach, 243 wymiar, 143 budĝety kampanii dzienne, 143 ustawianie i dostosowywanie, 142 dziaïanie, 143 kroki, 142 przygotowanie, 142 uwagi, 144

C cele, 52 Centrum Sprzedawcy Google, 296 click-through rate, 18 Co spowodowaïo wyĂwietlenie reklamy, 160 Combine Keywords, 111 Compete, 100 cost-per-acquisition, 29 cost-per-action, 29 cost-per-phone call, 155 CPA, 29 docelowy, 151 maksymalizacja ruchu i konwersji, 264 stawki remarketingowe, 211 Ăredni, 153 CPC, 18, 145, 147, 210 Ăredni, 24 ulepszony, 150 CPM, 168, 210 CPP, 155 maksymalny, 155 minimalny, 155 CTR, 18, 19, 250 koncentracja na trafnoĂci, 18 wzglÚdny, 192 czas konwersji, 57 analiza, 59 przygotowanie, 57 odwiedzin, 66 przechowywania ciasteczek, 54 Czas, 235

D dane dotyczÈce rozmów telefonicznych przeglÈdanie, 229 analiza, 230 dziaïanie, 231 przygotowanie, 230 dane geograficzne, 227 przygotowanie do analizowania, 227 dane w formie wykresów, 239 dziaïanie, 240 przeglÈdanie, 239 trendy danych, 240 data konwersji, 54, 61 Diagnostyka sïów kluczowych, 252 Display Planner, 175 dziaïanie, 177

344

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

docelowy CPA, 154, 271 docelowy URL, 126, 127, 133 wstawienie sïowa kluczowego, 130 docieranie do uĝytkowników YouTube’a, 214 dostÚp do listy remarketingowej, 215 dziaïanie, 217 domena Google’a, 82 dopasowanie do wyraĝenia, 93, 94, 305 wykluczajÈce, 306, 307 domyĂlne, 94 przybliĝone, 93, 305 analiza sïów kluczowych, 102 wykluczajÈce, 306, 307 zmiana w modyfikator dopasowania przybliĝonego, 111, 113 sïów kluczowych, 92 dostosowanie stawek, 94 odmiany zbliĝone, 95 szerokie, 92 typy dopasowania, 93 wÈskie, 92 zaawansowane, 305 Ăcisïe, 93, 94, 305 jednowyrazowe sïowa kluczowe, 99 wykluczajÈce, 307 wykluczajÈce, 93, 94 sïów kluczowych, 305 dostÚp administracyjny, 38 do konta, 36 proĂba o dostÚp, 38 termin wygaĂniÚcia, 38 zaproszenia, 37 standardowy, 38 tylko do odczytu, 38 tylko e-mail, 38 dostosowywanie budĝetów, 142 w celu zmaksymalizowania ruchu i konwersji, 263 stawek, 145, 147 CPA, 153 dla lokalizacji, 160 do dnia tygodnia i pory dnia, 163 mobilnych, 159 strony zarzÈdzania kampaniami, 223 widoku danych w kolumnach, 223 Drogie sïowa kluczowe niegenerujÈce konwersji, 238

duplikaty kampanii, 332 sïów kluczowych, 107 dziaïanie, 108 identyfikowanie, 107 dynamiczne reklamy w wyszukiwarce, 292 dodatkowe grupy reklam, 295 opcje dynamicznych celów, 295 monitorowanie haseï, 296 proces zarzÈdzania kampaniami, 295 przygotowanie, 293 ustawianie, 293 dynamiczne wstawienia sïowa kluczowego w reklamach, 129, 250 {KeyWord:DomyĂlny Tekst}, 131 domyĂlny tekst, 130 dziaïanie, 131 kroki, 130 przygotowanie, 130 przykïady, 131 uwagi, 131 wielkoĂÊ liter sïowa kluczowego, 131 zbyt dïugi termin, 131

E eCPC, 149, 150 edycja stawki CPA, 153 reklamy tekstowej, 137 dziaïanie, 138 hurtowa, 138 kroki, 137 Edytor AdWords, 14, 328 dodatkowe opcje dla kategorii, 327 dodawanie konta, 326 Edytuj Kopiuj, 333 Wklej, 333 wybrane kampanie, 329 Zamieñ tekst w wybranych elementach, 333 eksportowanie zmian do konta, 330 Eksportuj arkusz kalkulacyjny (CSV), 334, 338 Importuj plik CSV, 335, 340 kopiowanie kampanii lub grup reklam, 332 dziaïanie, 334 kroki, 333 przygotowanie, 332

NarzÚdzia, 107 opcje wyĂwietlania i edycji, 327 pierwsze kroki, 326 pobieranie pliku z reklamami, 338 zawartoĂci konta do edytora, 326 Pobierz najnowsze zmiany, 328 przeglÈdanie statystyk konta, 330 dostosowanie widoku, 331 dziaïanie, 331 kroki, 331 przygotowanie, 326 Publikuj wybrane kampanie, 330 Reklamy Dodaj/aktualizuj wiele reklam tekstowych, 339 Wprowadě wiele zmian, 339 Zamieñ caïÈ treĂÊ docelowych grup reklam na te reklamy tekstowe, 339 wprowadzanie zmian do konta, 328 WyĂwietl statystyki, 331 zakïadki edycji, 327 zbiorcze aktualizowanie reklam, 338, 340 dziaïanie, 341 funkcja wyszukiwania, 340 kroki, 338 przygotowanie, 338 tworzenie reklam, 339 zastÚpowanie reklam, 339 zbiorcze dodawanie sïów kluczowych, 334 dziaïanie, 338 kroki, 335 podsumowanie zmian, 335 przygotowanie, 334 wprowadě wiele zmian, 336 zmiana typów dopasowania, 336 zmiany w ustawieniach kampanii, 328 dziaïanie, 330 kroki, 329 przygotowanie, 329 przykïady poprawek, 330 Eksperyment, 135, 235 eksperymenty do testowania zmian w kampanii, 301 czas trwania, 303 dane dotyczÈce reklam, 303 dziaïanie, 305 implementacja wprowadzonych zmian, 304 nowe grupy reklam, 301 nowe sïowa kluczowe, 301

345

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

eksperymenty do testowania zmian w kampanii przygotowanie, 301 reklama eksperymentalna, 303 reklama kontrolna, 303 ustawianie, 302 warianty reklam, 301 wstrzymanie eksperymentu, 304 zmiany stawek, 301 eksperymenty z treĂciÈ, 278 element tekstu reklamy, 126 docelowy URL, 126 nagïówek, 126 ustawianie urzÈdzenia, 126 wiersz opisu 1, 126 wiersz opisu 2, 126 wyĂwietlany URL, 126

F faktura miesiÚczna, 34 faïszywa konwersja, 56 filtrowanie SafeSearch, 317, 319 Filtry reklam, 238 Filtry skutecznoĂci kampanii lub grupy reklam, 238 filtry w raportach, 236 dziaïanie, 238 izolujÈce grupy kampanii, 236 kosztowne sïowa kluczowe, 237 reklam, 238 skutecznoĂci kampanii lub grupy reklam, 238 sïowa kluczowe drogie, niegenerujÈce konwersji, 238 generujÈce konwersjÚ powyĝej docelowego CPA, 238 opïacalne, 238 poniĝej stawki za pierwszÈ stronÚ, 238 zapisywanie, 237 Fireclick Index, 27 fizyczna lokalizacja, 81 Flash, 188 forma pïatnoĂci, 34, 35

G GDN, 167 Gdzie byli uĝytkownicy, 160 Gïówna lista, 199

Google Analytics, 27 % nowych odwiedzajÈcych, 62 analizowanie danych z AdWords, 62 Eksperymenty z treĂciÈ, 278 importowanie celów do AdWords, 52 konto, 46 odwiedziny, 62 strony/odwiedziny, 62 Ăredni czas trwania odwiedzin, 62 wspóïczynnik odrzuceñ, 62 zaangaĝowanie uĝytkowników, 67 Google Display Network, 167 google/cpc, 65 Google+, 286 grupy reklam, 71 automatyczne reguïy, 308 dynamicznych, 295 Edytor AdWords kopiowanie, 332 filtrowanie, 238 popeïniane bïÚdy, 312 remarketingowych, 203 stawki poczÈtkowe, 210 ustawianie stawek, 209 tematycznych, 86, 87 dodawanie sïów kluczowych, 113 dostosowywanie stawek, 156 odradzana struktura, 86 optymalizacja rotacji, 123 popularne tematy, 88 sïowa kluczowe, 87 sprawdzenie jakoĂci wiadomoĂci, 127 strategia zwiÚkszania ruchu, 267 tworzenie, 86 ulepszanie Wyniku JakoĂci, 249, 250 wykluczajÈce sïowa kluczowe, 104 zalecana struktura, 86 zawÚĝanie lokalizacji, 174 wstrzymane lub usuniÚte elementy, 325 z listÈ produktów, 298 kierowanie reklam, 300 miejsca docelowe, 300

H harmonogram automatycznych powiadomieñ e-mailowych, 319 raportów, 220

harmonogram reklam, 163, 227, 256 aktywowanie, 257 ustawianie pod kÈtem kluczowych dni i godzin, 256 dziaïanie, 257 przygotowanie, 256 strefa czasowa konta, 258 hierarchia konta, 70 historia wyników na koncie, 250 zmian, 321, 323 dostÚp, 321 eksportowanie, 323 przeniesienie do miejsca zmian, 323 wprowadzonych przez wybranego uĝytkownika, 322 wybór typu zmian, 322

I ID klienta, 38 identyfikator aplikacji, 291 identyfikowanie konkurentów inne narzÚdzia, 21 wyniki wyszukiwania w Google’u, 19 importowanie celów, 52 kroki, 53 przygotowanie, 52 impression share, 243 IS, 243 ISP, 81

J jednowyrazowe sïowa kluczowe, 99 JÚzyki, 84 jÚzyki docelowe, 84 czynniki wyĂwietlania reklam, 85 tworzenie kampanii, 85 wybór, 84

K kalkulowanie potencjalnych dochodów, 28 kampania, 71 a typy urzÈdzeñ, 77 automatyczne reguïy, 308 automatyzacja procesu zarzÈdzania, 295 dane o ruchu, 79

346

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

dodawanie reklam graficznych, 186 kroki, 186 dynamiczne reklamy w wyszukiwarce, 292 Edytor AdWords kopiowanie, 332 wprowadzanie zmian, 328 eksperymenty do testowania zmian, 301 filtrowanie, 236 grupy reklam tematycznych, 87 zmiana nazwy, 88 harmonogram reklam, 257 katalogowanie, 265 kierowana tematycznie, 177 nazywanie, 73, 89, 236 ograniczenie z powodu budĝetu, 263 rekomendowane dziaïania, 264 optymalizator konwersji, 151 poczÈtkujÈcy reklamodawca, 72 podziaï, 71 popeïniane bïÚdy, 311 porzÈdkowanie, 71 powiÈzanie z profilem Google+, 286 preferencje jÚzykowe, 84 przemianowanie, 89 przenoszenie sïów kluczowych, 74 przeorganizowanie, 74 remarketingowa, 200, 207 budĝet, 213 dostosowywanie, 209 grupy dla segmentów odbiorców, 207 harmonogram reklam, 213 listy remarketingowe, 208, 213 lokalizacje i jÚzyki docelowe, 213 maksymalna widzialnoĂÊ, 213 metoda wyĂwietlania, 214 ograniczenia liczby wyĂwietleñ reklam, 211, 213 przygotowanie, 207 stawki, 213 strategie okreĂlania stawek, 210, 211 tworzenie, 207 zwiÚkszanie ruchu w kampanii, 213, 214 rotacja reklam, 261 rozszerzenia lokalizacji, 289 sïowa kluczowe duplikaty w kliku kampaniach, 109 wykluczajÈce, 104

sposoby organizowania, 72 przygotowanie, 72 wedïug jÚzyka, 73 wedïug lokalizacji, 73 wedïug marek, 73 wedïug priorytetu lub zwrotu z inwestycji, 73 wedïug rodzaju produktów lub usïug, 73 wedïug sieci, 72 strategia zwiÚkszania ruchu, 267 Ăledzenie konwersji, 55 ustawianie i dostosowywanie budĝetów, 142 ustawianie rotacji reklam, 122 ustawienia domyĂlne, 123 ustawienia stawek CPA, 154 utrzymywanie oddzielnych kampanii, 74 w sieci reklamowej, 75 analiza miejsc pojawiania ogïoszeñ, 232 dodawanie tematów, 178 przygotowanie, 168 skutecznoĂÊ w miejscach docelowych, 179 w sieci wyszukiwania, 75 wskaěniki Ăledzenia udziaïu w wyĂwietleniach, 243 wstrzymane lub usuniÚte elementy, 325 wybór lokalizacji docelowych, 80 wybór sieci, 75 wykluczanie lokalizacji, 83 z automatycznymi miejscami docelowymi, 168 dziaïanie, 170 przygotowanie, 168 rozpoczynanie dziaïalnoĂci, 171 tworzenie, 168 z wybranymi miejscami docelowymi, 171 przygotowanie, 171 tworzenie, 172, 173 zawÚĝanie lokalizacji, 173 zmiana nazwy, 88 zwiÚkszanie zwrotu z inwestycji, 274 Kampanie, 42, 63 + Grupa reklam, 87 + Reklama, 125 + Sïowa kluczowe, 114, 258 Atrybuty, 224 Automatyzacja, 308, 320 CzÚstotliwoĂÊ, 222 Docelowy CPA, 154

Dodaj segment, 221 Dost. stawek, 159 Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce, 293 Automatyczne miejsca docelowe, 294 Stawka domyĂlna, 295 Wymiary, 296 Dynamiczny cel reklam CATEGORY, 295 opcje, 295 PAGE_CONTENT, 295 PAGE_TITLE, 295 URL, 295 Filtr, 236 Google Analytics, 224 grupy reklam stawki, 157 Harmonogram reklam, 164, 257 Edytuj harmonogram reklam, 257 ikona wykresu, 239 JÚzyki, 84 Kolumny, 224 dostosuj kolumny, 224 Konkurencja, 224 Konwersje, 224 Koszt konwersji, 243 Lokalizacje, 83, 160 Maks. CPA, 154 Maks. CPP, 155 Max. CPC, 148 Miejsca docelowe, 172 Nacisk na konwersje, 151 Najdokïadniejsza lokalizacja, 229 Ograniczenie liczby wyĂwietleñ, 212 Ograniczenie z powodu budĝetu, 144, 263 Operacje zbiorcze ZarzÈdzaj reguïami, 310 Pobierz raport, 221 Porównaj, 220 PrzeĂlij raport e-mailem i ustaw jego harmonogram, 222 Raporty i przesïane dane, 223 Reklama graficzna, 186 Reklama promocji aplikacji, 291 Sklep z aplikacjami, 291 Reklamy, 137, 262 Filtr, 318 Stan, 317 Reklamy z listÈ produktów, 298 Automatyczne miejsca docelowe, 299, 300

347

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

Kampanie Rozszerzenia linków do podstron, 241, 280 Nowy link do podstrony, 281 Rozszerzenia lokalizacji, 289 Adresy z Miejsc Google, 289 Samodzielnie wprowadzane adresy, 289 Filtr, 289 Rozszerzenia poïÈczeñ, 284 Daty rozpoczÚcia i zakoñczenia, planowanie, 285 Nowy numer telefonu, 284 Pokaĝ poniĝsze linki, 285 Raportuj konwersje podczas rozmowy telefonicznej, 285 Rozszerzenia produktu, 297 Rozszerzenia spoïecznoĂciowe, 286 Samodzielnie ustawiÚ stawki za klikniÚcie, 169 Segment, 234, 241 SieÊ, 234 UrzÈdzenia, 79 SieÊ reklamowa Miejsca docelowe, 232 SkutecznoĂÊ, 224 Sïowa kluczowe, 92 Dodaj jako wykluczajÈce sïowo kluczowe, 269 Dodane/Wykluczone, 269 Duplikuj sïowa kluczowe i zmieñ typ dopasowania w duplikatach, 255 Edytuj, 117 Usuñ, 116 Wstrzymaj, 116 Wyn. Jak., 248 WYSZUKIWANE HAS’A, 268 Zmieñ typ dopasowania, 254 Stawki i budĝet, 142, 146 Strategia okreĂlania stawek, 149 Szczegóïy poïÈczeñ, 224 ¥cieĝki w sieci wyszukiwania, 224 Tylko sieÊ reklamowa, 169 Typ lokalizacji, 229 UdostÚpniane zasoby, 201 UrzÈdzenia, 158 Ustawienia eksperymentu, 302 Utwórz filtr, 236, 237 Uĝyj innej metody kierowania, 178 Wszystkie, 324 Wszystkie wïÈczone, 324 Wybierz sposób kierowania reklamy, 172, 208 Wyklucz miejsca docelowe, 181

WykluczajÈce sïowa kluczowe, 104, 305 Wykluczenia, 183, 185 Wykluczenia adresów IP, 275 Wymiary, 226, 227, 228, 230 Czas, 226 Dzieñ, 226 Dzieñ tygodnia, 226 Geografia, 228 Kwartaï, 226 MiesiÈc, 226 Pora dnia, 226 Rok, 226 Szczegóïy poïÈczeñ, 230 Tydzieñ, 226 WyĂwietlanie reklam: rotacja reklam, ograniczenie liczby wyĂwietleñ, 122 WzglÚdny CTR, 192 Zapisz filtr, 236 Zmiana budĝetu, 264 Kategoria konwersji, 50 kategorie stron wykluczanie, 184, 185 KeyWord DomyĂlny Tekst, 130 Keyword Deduper and Multiplier Tool, 110 Keyword List Generator, 110 Keyword Lizard, 111 Keyword Multiplier Tool, 110 keyword-list-mashup, 110 KeywordSpy, 22, 24, 100, 121, 146 kierowanie reklam na urzÈdzenia, 77 dziaïanie, 77 opcje, 78 tematyczne, 177 klikniÚcie, 18, 63 analizowanie, 60 kod remarketingowy, 196, 209 generowanie, 196 kopiowanie, 199 kod Ăledzenia, 46 aktualizowanie, 51 modyfikacja, 56 umiejscowienie, 56 konkurencja badanie reklam, 120, 121 przygotowanie, 120 regularnoĂÊ, 121 wyszukiwanie wïasnych reklam, 121 identyfikowanie, 19, 21 pïatne reklamy, 20

popeïniane bïÚdy, 312 sïowa kluczowe konkurentów, 260 spis konkurencyjnych witryn internetowych, 19 konto Google Analytics, 46 hierarchia, 70 popeïniane bïÚdy, 312 powiÈzanie z Centrum Sprzedawcy w Google, 297 z Google Analytics, 46 z Miejscami Google, 288 z YouTube, 215 strefa czasowa, 258 struktura, 69 usuwanie danych, 325 zakïadanie, 31 zarzÈdzanie, 32 zmiany w kodzie strony, 51 Konw. (1/klikniÚcie), 52, 54 Konw. (wiele/klikniÚcie), 54 konwencje wydawnicze, 15 konwersja, 26 analiza czasu, 59 automatyczne przypisywanie, 51 cele, 26 elementy odwracajÈce uwagÚ, 27 kategorie, 50 klientów, 57 opcje ěródïa, 50 optymalizator konwersji, 150 przebieg, 57 przypisanie sïowa kluczowego, 61 sieÊ wyszukiwania a reklamowa, 76 strona docelowa, 128 stworzenie celu ĂledzÈcego sprzedaĝ, 49 Ăledzenie, 49 tworzenie, 49 wartoĂÊ, 29, 50 Konwersja po wyĂwietleniu, 52 Konwersje, 235 koszt akcji, 29 kampanii remarketingowej, 209 klikniÚcia, 18 Ăredni, 24 konwersji, 29 rozmowy telefonicznej, 155 tysiÈca wyĂwietleñ, 168, 210 uzyskania, 29 Koszt konw. (1/klikniÚcie), 52, 272 kupony, 36

348

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

L leady, 26 liczba konwersji, 55 limit celów, 71 linia kredytowa, 34 linki do podstron, 280 dostÚpne dane, 241 dziaïanie, 282 na urzÈdzeniach mobilnych, 282 niski CTR, 241 ocenianie rozszerzeñ, 240, 242 kroki, 241 przygotowanie, 241 propozycje stron, 280 przygotowanie, 280 tekst linku, 282 ustawianie, 280 lista produktów, 296 lista remarketingowa, 196, 199 okres czïonkostwa, 199, 201 uĝytkownicy YouTube'a, 215 cele dziaïañ, 217 wideo, 215 z odbiorcami w AdWords, 200 definiowanie odbiorców, 200, 203, 204 dowolny z tych odbiorców, 206 kaĝdy z tych odbiorców, 206 na podstawie czasu trwania sesji, 201 na podstawie produktów lub usïug, 200 nikt z tych odbiorców, 206 osoby, które opuĂciïy koszyk, 204 uĝytkownicy strony, 201 uĝytkownicy, którzy nie przeszli konwersji, 200 uĝytkownicy, którzy przeszli konwersjÚ, 200, 202 wszyscy odwiedzajÈcy, 200 zwiÚkszanie widzialnoĂci kampanii, 213 lista sïów kluczowych, 98 dynamiczne wstawianie sïowa kluczowego w reklamach, 130 generowanie dla konkretnej domeny, 101 rozszerzanie, 258 automatyczne sugestie sïów kluczowych, 258 dziaïanie, 261 narzÚdzie planowania sïów kluczowych, 260

przygotowanie, 258 raporty wyszukiwanych haseï, 259 sïowa kluczowe konkurentów, 260 strategie, 258 uaktualnianie, 116 w sieci reklamowej, 169 wykluczajÈcych, 103 lista terminów podstawowych, 109 lokalizacja docelowa, 79 analiza danych, 160 poziom szczegóïowoĂci, 160 przygotowanie, 80 strategia zwiÚkszania ruchu, 267 wykluczenie, 162 lokalizacja urzÈdzenia mobilnego, 82 Lokalizacje Dodaj cele i ustaw dostosowanie stawek, 161 Kierowanie na okreĂlony obszar, 81 ustawienia, 161 W pobliĝu, 80 Wpisz lokalizacjÚ, 80 Wszystkie kraje i terytoria, 80 Wyklucz, 83

’ ’Èczenie kont AdWords, 47

M Maks. CPA, 154 Maks. CPP, 155 maksymalizacja zasiÚgu, 173 maksymalna stawka, 145, 147 Maksymalne stawki CPP, 231 maksymalny CPC stawki remarketingowe, 211 dla grup reklam, 210 CPM, 168 stawki remarketingowe, 211 CPP, 155, 156 koszt klikniÚcia, 210 MCC, 38 MCK, 38 Menedĝerowie klienta, 38 miara skutecznoĂci reklam w sieci reklamowej, 192 miejsca docelowe, 71, 173 automatyczny wybór, 168 badanie, 175 dodatkowe informacje, 176

dodawanie w sieci reklamowej, 175 przygotowanie, 175 zawÚĝanie zakresu, 175 znajdowanie miejsc, 175 maksymalizacja zasiÚgu, 173 wybrane, 171 wykluczanie nietrafionych i ěle dziaïajÈcych miejsc, 179 dziaïanie, 181 kroki, 180 przygotowanie, 180 zawÚĝenia lokalizacji, 173 Miejsca Google, 288 miejsce wyĂwietlania reklam, 74 model pïatnoĂci, 36 modyfikator dopasowania przybliĝonego, 93, 111 a dopasowanie przybliĝone, 113 dziaïanie, 113 wprowadzenie sïowa kluczowego, 112 Moje Centrum Klienta, 38 Moje konto, 42 DostÚp do konta, 36 PoïÈczone konta, 48 monitorowanie efektywnoĂci dziaïañ, 319, 320 problematyczne sytuacje, 320 My Client Center, 38

N Nacisk na konwersje, 151 Nagïówek, 126 narzÚdzia Acquisio, 112 AdGooroo, 100 AdWords Keyword Tool, 25 analizujÈce sïowa kluczowe, 100 Bing Ads Intelligence, 100 Combine Keywords, 111 Compete, 100 Display Planner, 175, 177 do Ăledzenia sïów kluczowych PPC, 21 do Ăledzenia sïów kluczowych PPR, 23 do tworzenia reklam displayowych, 170, 189 dziaïanie, 191 Sugerowane reklamy, 191 do zarzÈdzania kontem AdWords, 315 dynamicznego wstawienia sïowa kluczowego, 129

349

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

narzÚdzia Eksperymenty z treĂciÈ, 278 historia zmian, 321, 323 Keyword Deduper and Multiplier Tool, 110 Keyword List Generator, 110 Keyword Lizard, 111 Keyword Multiplier Tool, 110 keyword-list-mashup, 110 KeywordSpy, 22, 24, 100, 121, 146 Optymalizator konwersji, 150 planowania sïów kluczowych, 25, 96 powielanie wyraĝeñ kluczowych, 111 propozycje sïów, 98 rozszerzanie listy sïów kluczowych, 260 sïowa wykluczajÈce, 103 PodglÈd i diagnostyka reklam, 121, 316, 317 podziaï na segmenty, 234 powielania sïów kluczowych, 110 propozycji budĝetu, 144 Search Phrase Builder, 110 SEMrush, 100, 146 sïów kluczowych, 101 SpyFu, 22, 100, 121, 146 The Keyword Combinations tool, 111 WordStream, 100 Wordtracker, 100 NarzÚdzia i analiza, 55 Display Planner, 175 Twój plan, 177 Google Analytics, 46 Historia zmian, 321 Plik do pobrania, 323 Typy zmian, 322 Zmienione przez, 322 Konwersje, 49, 53 NarzÚdzie planowania sïów kluczowych, 25, 96 Propozycje sïów kluczowych, 96 Sugerowana stawka, 98 Szukaj propozycji nowych sïów kluczowych i grup reklam, 98 UwzglÚdnij/Wyklucz, 97 PodglÈd i diagnostyka reklam, 316 nasycenie rynku, 23 naturalne wyniki wyszukiwania, 20 nazwa pakietu, 291 nieanimowane reklamy graficzne, 187

niewyĂwietlanie reklam, 316 przygotowanie, 316 sprawdzanie powodu niewyĂwietlania, 316 numer przekierowania, 283, 286

O ocena rozszerzenia linków do podstron, 240 odbiorcy listy remarketingowe, 200 Oddzielne stawki dla poïÈczeñ, 231 odsïona, 18 odwiedziny, 62 a klikniÚcie, 62 ěródïa, 65 ogïoszenia reklamowe, 71 analizowanie skutecznoĂci, 261 kroki, 262 porównanie, 261 rotacja reklam, 261 testy reklam, 262 ustawienia rotacji, 262 wstrzymywanie ogïoszeñ o niskiej skutecznoĂci, 262 certyfikaty branĝowe, 124 dostosowywanie budĝetu kampanii, 142 dziaïanie, 126 oferty specjalne, 124 popeïniane bïÚdy, 312 poziom preferencji na urzÈdzeniach mobilnych, 126 praktyki, 124 przygotowanie, 124 sprawdzanie miejsca pojawiania, 232 przeglÈdanie stron i domen, 232 przygotowanie, 232 raporty, 233 sortowanie danych, 233 testy A/B, 134 tworzenie, 124, 125 unikanie bïÚdów, 132 uwagi, 127 wezwanie do dziaïania, 125 wybór najefektywniejszych, 261, 262 zmiana, 137 ogïoszenia statyczne, 131 ograniczenia liczby wyĂwietleñ reklam, 211 dziaïanie, 212 poziomy, 212

przygotowanie, 211 ustawianie w kampanii, 212 Ograniczenie z powodu budĝetu, 144 opcja pïatnoĂci, 33, 34 faktura miesiÚczna, 33, 34 pïatnoĂÊ automatyczna, 33, 34 pïatnoĂÊ samodzielna, 33, 34 Operacje zbiorcze Reguïy automatyczne, 320 Opïacalne sïowa kluczowe, 238 opïata za klikniÚcie, 17, 18 Optymalizacja pod kÈtem klikniÚÊ, 122, 123 Optymalizacja pod kÈtem konwersji, 122, 123 optymalizacja wyników, 247 dostosowywanie budĝetów, 263 harmonogram reklam, 256 maksymalizowanie ruchu i konwersji, 263 pozycja reklamy, 252 raporty wyszukiwania haseï, 268 skutecznoĂÊ ogïoszeñ reklamowych, 261 sïowa kluczowe, 273 optymalizacja, 268 rozszerzanie listy, 258 typ dopasowania, 254 stawki, 271 strony docelowe, 277 trafnoĂÊ, 248 wykluczanie adresów IP, 275 Wynik JakoĂci, 248 zwiÚkszanie ruchu, 265 zwrotów z inwestycji, 271, 273 Optymalizator konwersji, 150 a stawki mobilne, 159 aktywowanie, 151 analiza CPA, 152 wspóïczynnika konwersji, 152 Docelowy CPA, 154 dostosowywanie stawek CPA, 153 dziaïanie, 152 Maks. CPA, 154 niezadowalajÈce rezultaty, 152 przygotowanie, 151 stawki dla dni tygodnia i pory dnia, 166 uwagi, 153 Zacznij od stawki niestandardowej, 151 Zacznij od stawki zalecanej, 151 organiczne wyniki wyszukiwania, 20 organizacja kampanii, 72

350

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

P pay-per-click, 17 piksel ĂledzÈcy, 51 pïatne reklamy, 20 pïatnoĂÊ automatyczna, 33, 34 samodzielna, 33, 34 pobieranie Edytora AdWords, 326 PodglÈd i diagnostyka reklam, 121, 316 Co mogÚ zrobiÊ?, 317 Czy reklamy sÈ teraz wyĂwietlane?, 316 dziaïanie, 317 wyniki wyszukiwania w Google'u, 317 podziaï danych na segmenty, 234 podziaï kampanii wedïug jÚzyka, 73 wedïug lokalizacji, 73 wedïug marek, 73 wedïug priorytetu lub zwrotu z inwestycji, 73 wedïug rodzaju produktów lub usïug, 73 wedïug sieci, 72 PoïÈcz konta, 47 Poïoĝenie reklamy, 235 powiÈzanie konta z Centrum Sprzedawcy Google, 297 z Google Analytics, 46 automatyczne tagowanie, 48 jak to dziaïa, 48 przygotowanie, 46 z Miejscami Google, 288 z YouTube, 215 powielanie wyraĝeñ kluczowych, 109 poziom dostÚpu uĝytkownika, 36 rodzaje, 38 usuwanie, 39 zmiana, 39 zaangaĝowania witryny, 27 Poznaj pomysïy dla grup reklam, 175 pozycja reklamy, 253 PPC, 17 Prezentuj ceny, 124 promowanie pobierania aplikacji, 290 dziaïanie, 292 przygotowanie, 291 ustawianie rozszerzenia aplikacji, 291 Propozycje sïów kluczowych, 96, 98 przebieg konwersji, 57

przeglÈdanie ostatnio wprowadzonych zmian, 321 przewidywanie zysków, 28, 29 przypisywanie, 53

Q Quality Score, 18

R Raportuj konwersje podczas rozmowy telefonicznej, 285 raporty, 60, 219 AdWords w Google Analytics, 63 filtry, 236 dziaïanie, 238 izolujÈce grupy kampanii, 236 izolujÈce kosztowne sïowa kluczowe, 237 przygotowanie, 236 przykïady, 238 generowanie, 220 geograficzne, 229 Google Analytics, 65 harmonogram, 220 dopasowanie ustawieñ, 223 dziaïanie, 222 przygotowanie, 220 ustalanie, 220 kategorie, 220 klikniÚÊ, 60 lista sïów kluczowych, 102 o miejscach docelowych, 233 o rozmowach telefonicznych, 230, 231 podsumowanie wszystkich kampanii, 220 podziaï na segmenty, 234 Adnotacje +1, 235 Czas, 235 dziaïanie, 235 Eksperyment, 235 Konwersje, 235 opcje, 235 Poïoĝenie reklamy, 235 postÚpowanie, 234 SieÊ, 235 Sïowo kluczowe/miejsce docelowe, 235 Typ dopasowania wyszukiwanych haseï, 235 Typ klikniÚcia, 235 UrzÈdzenia, 235 zakres czasu, 234

przeglÈdanie i pobieranie, 220 dostosowanie kolumn, 221 przedziaï czasowy, 220 wyszukiwanych haseï, 104, 111, 259 dopasowanie wykluczajÈce sïów kluczowych, 305 dziaïanie, 270 filtr przeglÈdania, 270 generowanie, 268 opcje postÚpowania ze sïowami kluczowymi, 269 optymalizacja sïów kluczowych, 268 pobieranie, 269 wyĂwietleñ wspomagajÈcych, 60 zarzÈdzanie, 220 zmian i poprawek, 323 realizacje celu, 66 reguïy automatyczne, 308, 320 Reklama tekstowa, 125 reklamy, 72 analizowanie dni i godzin odsïon, 226 aukcja, 121 automatyczne reguïy, 308 automatyzacja procesu tworzenia, 292 badanie reklam konkurentów, 120 displayowe, 170 dodatkowe adresy URL, 280 dopasowanie do sïów kluczowych, 250 dynamiczne, 292 dynamiczne wstawianie sïowa kluczowego, 129 eksperymentalne, 303 elementy tekstu, 126 filtrowanie, 238 harmonogram ustawianie pod kÈtem kluczowych dni i godzin, 256 In-Stream, 172 kierowanie na urzÈdzenia, 77 komunikaty, 124 kontrolne, 303 listy produktów, 296 lokalizacje docelowe, 79 miejsce wyĂwietlania, 74 nagïówek, 296 niski wspóïczynnik klikalnoĂci, 134 odpowiednie, 319 odrzucone, 319 ograniczenia liczby wyĂwietleñ, 211 pïatne, 20 popeïniane bïÚdy, 312 powiÈzane z lokalizacjÈ, 161

351

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

reklamy problem niewyĂwietlania, 316 powód, 316 przygotowanie, 316 produktu, 296 dostÚpnoĂÊ, 301 dziaïanie, 300 przygotowanie, 296 sïowa kluczowe, 300 promujÈce pobieranie aplikacji, 290, 292 przykuwajÈce uwagÚ, 119 rotacja, 122 sprawdzanie stanu zatwierdzenia, 317 strategia zwiÚkszania ruchu, 267 tekstowe edytowanie, 137 linki do aplikacji, 292 testowanie, 127 testowe, 135 ulepszanie pozycji, 252, 253 dziaïanie, 253 izolowanie sïów kluczowych nie zajmujÈcych optymalnej pozycji, 252 polepszanie Wyniku JakoĂci, 253 przygotowanie, 252 zwiÚkszanie stawek, 253 unikanie wyĂwietlania na okreĂlonych stronach, 182 przygotowanie, 182 usuwanie, 139 w sieci reklamowej, 167 kierowanie na podstawie tematyki, 177, 179 zawÚĝenie kierowania tematycznego, 179 w trakcie sprawdzania, 319 wiele wersji jednej reklamy, 261 witryna zawieszona, 319 wstrzymane lub usuniÚte elementy, 325 wstrzymywanie, 139 wykluczanie z wybranej lokalizacji, 83 Wynik JakoĂci, 134 wyĂwietlanie, 212 wzglÚdny CTR, 193 zakresy tematyczne, 177 zatwierdzona, 319 nie dla caïej rodziny, 319 ograniczona, 319 tylko dla dorosïych, 319 zbiorcze aktualizowanie za pomocÈ Edytora AdWords, 338

reklamy graficzne, 187 animowane, 188 dodawanie do kampanii w sieci reklamowej, 186 przygotowanie, 186 kroki, 186 Flash, 188 narzÚdzie do tworzenia reklam displayowych, 189 edytowanie, 191 przygotowanie, 189 szablony, 189 tworzenie, 189 nieanimowane, 187 prezentowanie w sieci reklamowej, 188 wymagania techniczne, 186, 187 remarketing, 195, 209 docieranie do uĝytkowników YouTube’a, 214 generowanie kodu, 196 gïówna lista, 198 niestandardowe kombinacje, 203 przygotowanie, 204 reguïy grup odbiorców, 206 tworzenie, 204 ograniczenia liczby wyĂwietleñ reklam, 211 segmenty, 200 tworzenie list z odbiorcami w AdWords, 200 ustawianie kampanii, 207 stawek, 209 zwiÚkszanie ruchu w kampanii, 213 retargeting, 196 return on investment, 26 ROI, 26 rotacja reklam, 122 dziaïanie, 123 uwagi, 123 wybór ustawieñ, 122 zmiana ustawieñ, 122 rozmowy telefoniczne, 155 analiza danych, 230 dziaïanie, 231 przeglÈdanie danych, 229 przygotowanie, 230 szczegóïy poïÈczeñ, 230 ustawianie rozszerzenia, 283 rozpoznawanie lokalizacji, 81 rozszerzenia aplikacji dziaïanie, 292 przygotowanie, 291 ustawianie, 291

linków do podstron, 240, 281 aktywowanie, 241 dziaïanie, 242 ocenianie, 241 lokalizacji, 288 aktywowanie, 288 dziaïanie, 289 przygotowanie, 288 sposoby, 288 poïÈczeñ, 230 z numerami przekierowania, 155 produktu, 297 reklam popeïniane bïÚdy, 312 rozmów telefonicznych, 283 dziaïanie, 286 przygotowanie, 283 ustawianie, 284 wyĂwietlanie linku do strony i numeru telefonu, 285 zliczanie rozmów jako konwersje, 285 spoïecznoĂciowe, 286 dziaïanie, 287 przygotowanie, 286 ustawianie, 286 Rozszerzenia reklam wstrzymane lub usuniÚte elementy, 325 Równomiernie wyĂwietlaj naprzemiennie, 122, 123

S SafeSearch, 317, 319 samodzielny wybór miejsc docelowych, 171 Search Phrase Builder, 110 Segment Adnotacje +1, 235 Brak, 234 Czas, 235 Eksperyment, 235 Konwersje, 235 Poïoĝenie reklamy, 235 SieÊ, 235 Sïowo kluczowe/miejsce docelowe, 235 To rozszerzenie w porównaniu z innym, 241 Typ dopasowania wyszukiwanych haseï, 235 Typ klikniÚcia, 235, 241 UrzÈdzenia, 235

352

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

segmenty remarketingowe, 200 stawki poczÈtkowe, 210 SEM, 101 SEMrush, 100, 146 SieÊ, 235 sieÊ reklamowa, 75, 167 analizowanie wzglÚdnego CTR, 192 budowanie ĂwiadomoĂci marki, 168 dodawanie miejsc docelowych, 175 reklam graficznych, 186 kampania z automatycznymi miejscami docelowymi, 168 z wybranymi miejscami docelowymi, 171 kierowanie reklam na podstawie tematyki, 177 dodawanie do kampanii, 178 przygotowanie, 177 podstrony w danej witrynie, 182 sïowa kluczowe, 169 sprzedaĝ, 168 strategia zwiÚkszania ruchu, 267 testowanie reklam, 168 tworzenie reklam, 167 unikanie wyĂwietlania reklam na okreĂlonych stronach, 182 uĝytkownicy, 76 wykluczanie kategorii stron, 184 nietrafionych miejsc docelowych, 179 potencjalnie draĝliwych tematów, 184 stron tematycznych, 182 tematów, 183 SieÊ reklamowa Miejsca Docelowe Zobacz szczegóïy, 232 udziaï w wyĂwietleniach, 245 utrata udziaïu w wyĂwietleniach, 263 budĝet, 243, 245 pozycja, 244, 245 sieÊ wyszukiwania, 75 uĝytkownicy, 76 skutecznoĂÊ na urzÈdzeniach docelowych, 251 w lokalizacjach docelowych, 251 Sïowa kluczowe Diagnostyka sïów kluczowych, 252 Filtr, 252 generujÈce konwersje powyĝej docelowego CPA, 238

poniĝej stawki za pierwszÈ stronÚ, 238 w sieci reklamowej, 169 Wynik JakoĂci, 249 sïowo kluczowe, 18, 71, 91 a Wynik JakoĂci, 92, 99 analizowanie sïów prowadzÈcych do konwersji, 60 za pomocÈ spyfu.com, 100 automatyczne powiadomienia e-mailowe, 320 reguïy, 308 sugestie, 258 dodawanie do grupy reklam, 113 dopasowanie przybliĝone, 111 dostosowywanie budĝetu kampanii, 142 dynamiczne wstawienia w reklamach, 129 edytowanie, 116, 118 filtrowanie, 237 gïówne, 20 grupa reklam tematycznych, 86 identyfikowanie duplikatów, 107 lokalizacja duplikatów, 108 typy dopasowania, 108 ukryj duplikaty, 108 wybierz duplikaty wedïug, 108 jednowyrazowe, 99 kierowanie tematyczne, 179 konkurentów, 260 najdroĝsze, 25 narzÚdzia do Ăledzenia, 21, 23 optymalizacji rozszerzania, 109 planowania, 25 nie zjamujÈce optymalnej pozycji, 252 o dopasowaniu przybliĝonym, 254 o dopasowaniu Ăcisïym o braku wyĂwietleñ, 254 o niskiej jakoĂci, 248 usuwanie, 249 uĝycie filtra, 249 o wysokim koszcie i niewielkiej lub zerowej liczbie konwersji, 148 opcja dopasowania, 92 poczÈtkujÈcy reklamodawca, 94 optymalizacja wyników dane o przeszïych konwersjach, 275 filtry i sortowanie, 273 najskuteczniejsze elementy, 274 najsïabsze elementy, 274

przygotowanie, 273 raporty wyszukiwanych haseï, 268 rozszerzanie listy sïów, 258 typ dopasowania, 254 zwiÚkszenie zwrotu z inwestycji, 273 poniĝej pierwszej strony, 148 popeïniane bïÚdy, 312 powielanie, 110 prowadzÈce do konwersji, 61 raporty wyszukiwanych haseï, 259 reklamy z listÈ produktów, 300 rekomendowanie stawek, 118 skuteczne ogïoszenia reklamowe, 124 strategia zwiÚkszania ruchu, 266 Ărednie CPC, 24 tagowanie, 41 terminy podstawowe, 109 trafnoĂÊ, 250 konkurencja, 98 najczÚĂciej wyszukiwane, 98 przygotowanie, 95 sïowa potencjalne, 96 tworzenie trafnych sïów, 91 wykluczanie z analizy, 97 znajdowanie, 95 ustawianie stawek, 147 efektywnoĂÊ sïów, 148 usuwanie, 116 dziaïanie, 118 w sieci reklamowej, 169 wstrzymane lub usuniÚte elementy, 325 wstrzymywanie, 116 dziaïanie, 118 wydajne pod wzglÚdem kosztów, 148 wykluczajÈce, 102, 249 automatyzowanie procesu generowania, 106 bieĝÈce identyfikowanie, 104 dodawanie, 305 dziaïanie, 105 Google.com, 103 grupy reklam, 104 Wynik JakoĂci niski, 116 ulepszanie, 249 uwagi, 251 wyraĝenia kluczowe, 109 z modyfikatorem dopasowania przybliĝonego, 112 z niskim CTR, 116

353

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

sïowo kluczowe zaawansowane dopasowanie wykluczajÈce, 305 zbiorcze dodawanie za pomocÈ Edytora AdWords, 334 Sïowo kluczowe/miejsce docelowe, 235 sprzedaĝ w sieci reklamowej, 168 SpyFu, 22, 100, 102, 121, 146 spyfu.com, 260 stan zatwierdzenia reklam, 317 czas trwania, 319 dziaïanie, 318 filtr, 318 odpowiednia, 319 odrzucona, 318, 319 sprawdzanie, 317 w trakcie sprawdzania, 319 witryna zawieszona, 319 zatwierdzona, 319 zatwierdzona (nie dla caïej rodziny), 319 zatwierdzona (ograniczona), 319 zatwierdzona (tylko dla dorosïych), 319 statystyki konta, 330 sortowanie, 331 stawka CPA, 153, 211 docelowego, 151 dostosowywanie, 153 efekty, 154 przygotowanie, 153 wedïug wskaěników, 153 edycja, 153 stawka CPM, 168, 211 stawka CPP, 155 stawka domyĂlna, 149, 169 stawka mobilna, 78, 158 modyfikowanie, 158 dziaïanie, 159 kroki, 158 przygotowanie, 158 uwagi, 159 stawka remarketingowa, 209 maksymalny koszt klikniÚcia, 210 przygotowanie, 209 strategie okreĂlania, 211 CPA, 211 maksymalny CPC, 211 maksymalny CPM, 211 ustawianie, 210 koszt tysiÈca wyĂwietleñ, 210 stawka sïowa kluczowego, 118

stawki, 141 automatyczne dostosowywanie, 152 reguïy, 308 dla dni tygodnia i pory dnia, 163 dopasowanie, 164 dziaïanie, 166 harmonogramy, 164 przygotowanie, 163 uwagi, 166 dla grupy reklam, 147 dla lokalizacji, 160, 162 dostosowanie, 161 dziaïanie, 162 przygotowanie, 160 uwagi, 162 dla rozmów telefonicznych, 155 dziaïanie, 155 przygotowanie, 155 rozszerzenie poïÈczeñ z numerami przekierowania, 156 ustawianie, 155 uwagi, 156 dla telefonów komórkowych, 159 dla urzÈdzeñ mobilnych, 158 optymalizowanie, 271 automatyczne reguïy, 272 automatyzacja procesu, 273 filtr sïów kluczowych, 272 Koszt konw. (1/klikniÚcie), 272 na podstawie danych o konwersji, 273 na poziomie grupy reklam, 271 na poziomie sïowa kluczowego, 271 nadawanie priorytetów, 272 pod kÈtem zwiÚkszenia zwrotów z inwestycji, 271 przygotowanie, 271 zasady, 271 popeïniane bïÚdy, 312 przewidywanie skutków zmiany, 156 Symulator stawek, 156 ulepszone ustalanie, 149 kroki, 149 przygotowanie, 149 ustawianie i dostosowywanie na poziomie grupy reklam, 145 dziaïanie, 147 hurtowe, 147 kroki, 146 przygotowanie, 146 uwagi, 147

ustawianie i dostosowywanie na poziomie sïowa kluczowego, 147 hurtowe, 149 kroki, 148 przygotowanie, 148 zwiÚkszenie zwrotu z inwestycji, 274 stopieñ konkurencyjnoĂci rynku, 23 strategie katalogowanie, 265 popeïniane bïÚdy, 312 strony docelowe analizowanie, 129 dziaïanie, 278 jakoĂÊ, 250 na poziomie grupy reklam, 129 sïowa kluczowego, 129 optymalizowanie, 277 eksperymenty z treĂciÈ, 278 formularze, 277 informacje budujÈce zaufanie, 278 konwersja, 277 kroki, 277 nagïówek, 277 niepotrzebne treĂci, 278 pojedyncze wezwanie do dziaïania, 278 przygotowanie, 277 rekomendacje klientów, 278 ulepszanie Wyniku JakoĂci, 250 wïaĂciwoĂci, 129 wybór, 127 zwiÚkszenie zwrotu z inwestycji, 274 strony/odwiedziny, 62, 66 struktura kampanii ulepszanie pozycji reklam, 253 struktura konta, 69 grupy reklam tematycznych, 86 jÚzyki docelowe, 84 kierowanie reklam na urzÈdzenia, 77 lokalizacje docelowe, 79 planowanie, 70 przygotowanie, 70 wskazówki, 71 sposoby organizowania kampanii, 72 wybór miejsca wyĂwietlania reklam, 74 wykluczanie reklam z wybranej lokalizacji, 83

354

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

zmiana nazwy grup reklam, 88 kampanii, 88 Sugerowane reklamy, 191 Symulator stawek, 156 dziaïanie, 157 kroki, 157 ograniczenia, 157 przygotowanie, 156 Szczegóïy poïÈczeñ, 230 Koszt poïÈczenia, 230 Liczba poïÈczeñ, 230 PTR, 230 ¥r. CPP, 231 WyĂwietlenia numeru telefonu, 230

¥ Ăcieĝki konwersji, 63 ¥cieĝki w sieci wyszukiwania, 57 ¥cieĝki wielokanaïowe, 60, 63 ¥cieĝki wyszukiwania, 59, 60 historia, 61 Ăledzenie konwersji, 45 1/klikniÚcie, 52 a cele Google Analytics, 52 a importowanie celów, 54 AdWords a Google Analytics, 53 aktualizacja kodu Ăledzenia, 51 czas przechowywania ciasteczek, 54 data konwersji, 54 liczba konwersji, 55 piksel ĂledzÈcy, 51 popeïniane bïÚdy, 56 przypisywanie, 53 sprawdzanie poprawnoĂci, 54 czekanie na konwersjÚ, 55 kod ěródïowy, 55 konwersja testowa, 56 testowanie stron docelowych, 129 tworzenie celu konwersji, 49 wiele/klikniÚcie, 52 wskaěnik, 50 wspóïczynników konwersji, 49 wyniki, 56 Ăledzenie zachowañ, 49 Ăredni CPA, 153 CPC, 24 dla sïów kluczowych, 24 szacowanie opïacalnoĂci, 29 czas trwania odwiedzin, 62, 66

T

U

tagowanie automatyczne, 40 rÚczne, 41 terminy podstawowe, 109 testy A/B ogïoszeñ reklamowych, 134 czas trwania, 135 dziaïanie, 136 kroki, 135 nagïówki, 135 opis reklamy tekstowej, 135 przygotowanie, 134 róĝne strony docelowe, 134 uwagi, 136 wezwania do dziaïania, 134 wyĂwietlany URL, 135 The Keyword Combinations tool, 111 trafnoĂÊ, 18 osiÈganie wysokiego CTR, 18 ulepszanie, 248 utrzymywanie odpowiedniego Wyniku JakoĂci, 18 zwiÚkszenie, 251 trendy danych, 240 tworzenie filtrów w raportach, 236 dziaïanie, 238 kroki, 236 przygotowanie, 236 przykïady, 238 reklam, 119 dziaïanie, 121 kroki, 120 przygotowanie, 120 uwagi, 121 skutecznych ogïoszeñ reklamowych, 124 Typ dopasowania wyszukiwanych haseï, 235 Typ klikniÚcia, 235 typy dopasowania sïów kluczowych optymalizacja wyników, 254 dziaïanie, 256 przygotowanie, 254 zmiana typu, 254 zmiana typu wielu sïów, 255 zwiÚkszenie zwrotu z inwestycji, 274

UdostÚpniane zasoby, 196, 198 Kombinacja niestandardowa, 204 Uĝytkownicy z listy lub dobrani na podstawie zainteresowañ, 204 Lista remarketingowa, 199, 201 Uĝytkownicy strony, 201 Uĝytkownicy strony z okreĂlonym tagiem, 202 Lista remarketingowa wideo, 215 WykluczajÈce sïowa kluczowe kampanii, 106 udostÚpnianie danych, 52 udziaï w wyĂwietleniach, 243, 245 ulepszanie pozycji reklamy, 252 trafnoĂci, 248 Wyniku JakoĂci, 248 ulepszone CPC, 150 ustalanie stawek, 149 UrzÈdzenia, 235 ustalanie celów reklamowych, 17, 26 budowanie ĂwiadomoĂci marki, 26 cele konwersji, 26 konwersja, 26 kroki, 26 przygotowanie, 26 sprzedaĝ, 26 wspóïczynnik konwersji, 27 Ustaw remarketing, 197 ustawianie budĝetów, 142 harmonogramu reklam pod kÈtem kluczowych dni i godzin, 256 ograniczenia liczby wyĂwietleñ reklam, 211 stawek, 145, 147 Ustawienia eksperymentu CzÚĂÊ kontrolna/eksperymentalna, 302 Dodaj reklamÚ tylko jako eksperyment, 303 Tylko kontrola, 303 Usuñ zmiany, 304 Zastosuj wszystkie zmiany, 304 ustawienia powiadomieñ, 41 przygotowanie, 41 zmiana, 42 Ustawienia zaawansowane Ustawienia eksperymentu, 302

355

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

Ustawienie urzÈdzenia, 126 linki do podstron, 282 usuwanie danych, 325 reklam, 139 dziaïanie, 140 kroki, 139 Utrata udziaïu w wyĂwietleniach budĝet, 265 pozycja, 265 uĝytkownicy agencja zarzÈdzajÈca, 38 kasowanie, 39 przydzielanie dostÚpu, 36 YouTube’a, 214 zapraszanie, 37 zaproszenia oczekujÈce, 37, 38 zmienianie poziomu dostÚpu, 39

W wartoĂÊ konwersji, 50 widok danych w kolumnach dostosowywanie, 223, 224 przygotowanie, 224 dziaïanie, 225 uwagi, 225 Wiersz opisu, 126 witryny docelowe dla ogïoszeñ, 75 na urzÈdzeniu mobilnym, 77 zawieszone, 319 wizualna analiza trendów, 239 WordStream, 100 Wordtracker, 100 wskaěnik CTR, 250 wskaěnik Ăledzenia, 50 wskaěniki dotyczÈce konkurencyjnoĂci, 263 wskaěniki Ăledzenia udziaïu w wyĂwietleniach sieÊ reklamowa - udziaï w wyĂwietleniach, 245 sieÊ reklamowa - utrata udziaïu w wyĂwietleniach budĝet, 243, 245 pozycja, 244, 245 wyszukiwarka - udziaï w wyĂwietleniach, 245 dopasowanie Ăcisïe, 244, 245 wyszukiwarka - utrata udziaïu w wyĂwietleniach budĝet, 243, 245 pozycja, 244, 245

zwiÚkszanie liczby konwersji, 242 dziaïanie, 245 postÚpowanie, 243 przygotowanie, 242 Wspóïcz. konw. (1/klikniÚcie), 52 wspóïczynnik klikalnoĂci, 18, 19 reklamy, 136 bïÚdne ogïoszenia reklamowe, 132 wspóïczynnik konwersji, 27, 153 dostosowywanie stawki do urzÈdzenia, 158 odmienne ěródïa ruchu, 28 poziom zaangaĝowania witryny, 27 przewidywanie zysków, 29 stawki mobilne, 158 Ăledzenie, 49 zaleĝnoĂÊ od dni i godzin, 256 wspóïczynnik odrzuceñ, 62, 66 analiza, 66 wysoki, 67 wstawienia sïowa kluczowego, 130 wstrzymane lub usuniÚte elementy ukrywanie, 324 wyĂwietlanie, 324 wstrzymywanie reklam, 139 dziaïanie, 140 kroki, 139 wybór strony docelowej, 127 adres URL najlepiej odpowiadajÈcy sïowom kluczowym, 127 dziaïanie, 128 konwersja, 128 kroki, 127 przygotowanie, 127 przykïady, 127 uwagi, 129 WyjaĂnij, dla kogo nie jest przeznaczona reklama, 124 wykluczajÈce dopasowanie do wyraĝenia, 306, 307 przybliĝone, 307 Ăcisïe, 307 wykluczajÈce sïowa kluczowe, 102, 105, 249 bieĝÈce identyfikowanie, 104 dodawanie, 305 do grup reklam i kampanii, 104 dopasowanie domyĂlne, 306 popeïniane bïÚdy, 312 przeglÈdanie typów dopasowania, 307 róĝnice miÚdzy typami dopasowania, 307

ulepszanie pozycji reklam, 253 zwiÚkszenie zwrotu z inwestycji, 274 wykluczanie adresów IP, 275 kategorii stron, 184, 185 przygotowanie, 184 lokalizacji, 83 nietrafionych miejsc docelowych, 179 okreĂlonego typu stron, 185 potencjalnie draĝliwych tematów, 184 stron tematycznych, 182 dziaïanie, 184 wykresy, 239 dla okreĂlonego zakresu czasu, 240 dostÚpne wskaěniki, 240 przeglÈdanie, 239 trendy danych, 240 wybór wskaěnika, 239 Wymiary, 163 Wynik JakoĂci, 18, 19, 121 algorytm, 251 CTR docelowego URL, 250 CTR sïowa kluczowego, 250 czynniki, 250 dla reklam w sieci reklamowej i wyszukiwania, 193 dopasowanie reklam do sïów kluczowych, 250 historia wyników na koncie, 250 identyfikacja sïów kluczowych o niskiej jakoĂci, 248 jakoĂÊ strony docelowej, 250 pozycja reklamy, 253 skutecznoĂÊ na urzÈdzeniach docelowych, 251 w lokalizacjach docelowych, 251 strona docelowa, 128 trafnoĂÊ koncentracja na trafnoĂci, 18 sïów kluczowych, 250 ulepszanie, 248 ogïoszenia o niĝszym CTR, 253 reklamy, 253 struktura kampanii, 253 wskazówki, 249 wykluczajÈce sïowa kluczowe, 253 wykluczajÈce sïowa kluczowe, 102 wyraĝenia kluczowe, 109

356

Kup książkę

Poleć książkę


Skorowidz

Wyszukiwarka udziaï w wyĂwietleniach, 245 dopasowanie Ăcisïe, 244, 245 utrata udziaïu w wyĂwietleniach, 263 budĝet, 243, 245 pozycja, 244, 245 WyĂwietlaj naprzemiennie w nieskoñczonoĂÊ, 122, 123 wyĂwietlanie i ukrywanie wstrzymanych lub usuniÚtych elementów, 324 dziaïanie, 325 kroki, 324 przygotowanie, 324 wszystkie, 325 oprócz usuniÚtych, 325 wïÈczone, 325 wyĂwietlanie reklam metody, 266 WyĂwietlany URL, 126 wyĂwietlenia wspomagajÈce, 60 wzglÚdny CTR, 192 analizowanie, 192 dostÚpnoĂÊ, 193 miara skutecznoĂci reklam, 193 podniesienie wartoĂci, 193 przeciÚtna wartoĂÊ, 193

Y YouTube, 214

Z zaangaĝowanie uĝytkowników, 67 zaawansowane dopasowanie wykluczajÈce sïów kluczowych, 305 dodawanie sïów, 305 w zaleĝnoĂci od opcji, 306 dopasowanie do wyraĝenia, 306 przybliĝone, 306 Ăcisïe, 307 dziaïanie, 306 przygotowanie, 305 róĝnice miÚdzy typami dopasowania, 307 zaawansowane strate

gie i funkcje, 279 akcje automatyczne oparte na reguïach i celach, 308 dynamiczne reklamy w wyszukiwarce, 292 linki do podstron, 280 popeïnianie bïÚdy w AdWords, 311 promowanie pobierania aplikacji, 290 reklamy produktu, 296 rozszerzenia lokalizacji, 288 rozmów telefonicznych, 283 spoïecznoĂciowe, 286 testowanie zmian w kampanii, 301 zaawansowane dopasowanie wykluczajÈce sïów kluczowych, 305 zakïadanie konta, 31 adres e-mail, 32 automatyczne tagowanie z poziomu konta, 40 automatyczny model pïatnoĂci, 36 forma pïatnoĂci, 34, 35 kasowanie uĝytkowników, 39 opcje pïatnoĂci, 33 przygotowanie, 32 rejestracja, 32 strefa czasowa i waluta, 32 udzielanie dostÚpu innym uĝytkownikom, 36 ustawienia powiadomieñ, 41 zmienianie poziomu dostÚpu uĝytkowników, 39 zamiar wyszukiwania, 82 Zaproszenia oczekujÈce, 37, 38 zarzÈdzanie kontem, 32 raportami, 220 zarzÈdzanie AdWords, 315 alerty niestandardowe, 319 Edytor AdWords, 326 dokonywanie zmian w ustawieniach kampanii, 328 kopiowanie grup reklam, 332 kopiowanie kampanii, 332 przeglÈdanie statystyk konta, 330 zbiorcze aktualizowanie reklam, 338 zbiorcze dodawanie sïów kluczowych, 334

monitorowanie efektywnoĂci dziaïañ, 319 problem z niewyĂwietlaniem reklam, 316 przeglÈdanie ostatnio wprowadzonych zmian, 321 sprawdzanie stanu zatwierdzenia reklamy, 317 wyĂwietlanie i ukrywanie wstrzymanych lub usuniÚtych elementów, 324 ZarzÈdzanie kampaniÈ, 52 zawÚĝenia lokalizacji, 173 odbiorcy, 173 pïeÊ, 174 sïowa kluczowe w sieci reklamowej, 173 tematy, 173 wiek, 174 zbieranie informacji, 17 Zmiana stawek, 147 Znajdě duplikaty sïów kluczowych, 107 zwiÚkszanie ruchu, 265 dziaïanie strategii, 268 kampanie i grupy reklam, 267 kierowanie reklam w sieci reklamowej, 267 metoda wyĂwietlania reklam, 266 przygotowanie, 265 rozszerzenie lokalizacji docelowych, 267 sïów kluczowych, 266 strategie, 265 zwiÚkszanie budĝetów kampanii, 265 stawek dla grup reklam, 265 zwrot z inwestycji, 26 dopasowanie sïów kluczowych, 94 na urzÈdzeniach, 77 optymalizacja sïów kluczowych, 273 optymalizowanie stawek, 271 zwiÚkszanie ruchu, 265

½ ½ródïa odwiedzin, 65

357

Kup książkę

Poleć książkę


Notatki

358

Kup książkę

Poleć książkę


Reklamuj si z Google. Skuteczne rozwi zania i przyk ady  
Reklamuj si z Google. Skuteczne rozwi zania i przyk ady  
Advertisement