Page 1


Tytuł oryginału: 8 Minute Meditation: Quiet Your Mind. Change Your Life Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-5214-3 Copyright © 2004 by Victor Davich All rights reserved. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Perigee, a member of Penguin Group (USA) Inc. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/8minme Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


SPIS TRE¥CI

Przedmowa

7

PoczÈtki

9

CZ}¥m I

PODSTAWOWE INFORMACJE

23

CZ}¥m II PROGRAM O¥MIOMINUTOWYCH SESJI MEDYTACJI

63

TYDZIE” PIERWSZY Po prostu oddychaj TYDZIE” DRUGI „Nagi” děwiÚk TYDZIE” TRZECI Obserwacja doznañ fizycznych TYDZIE” CZWARTY Magiczny moment TYDZIE” PIkTY Uprzejma odmowa TYDZIE” SZÓSTY Prywatny seans TYDZIE” SIÓDMY Medytacja miïujÈcej dobroci TYDZIE” ÓSMY PoïÈczenie kilku technik

67 77 87 97 105 113 123 131

CZ}¥m III ROZSZERZENIE PROGRAMU

145

Witaj w czÚĂci III, bÚdÈcej rozszerzeniem programu oĂmiominutowych sesji medytacji Co Ci daje rozszerzenie programu? Kontynuacja praktyki. WïÈczenie medytacji do codziennego ĝycia Ponad osiem minut Wzorzec medytacji w praktyce Medytacja w praktyce Rozszerzanie medytacji miïujÈcej dobroci na innych Rozszerzenie miïujÈcej dobroci na innych Pytania i odpowiedzi dotyczÈce medytacji miïujÈcej dobroci

147 148 149 150 155 158 160 161 164

Lista polecanych przeze mnie materiaïów dodatkowych

169

Na zakoñczenie

175

PodziÚkowania

177

O autorze

181

Kup książkę

Poleć książkę


6

OSIEM MINUT MEDYTACJI

Kup książkę

Poleć książkę


TYDZIE” PIERWSZY PO PROSTU ODDYCHA J

67

TYDZIE” PIERWSZY

PO PROSTU ODDYCHAJ

GDZIE JESTE¥? Witam na poczÈtku programu oĂmiominutowych sesji medytacji. Poznawaniu czegoĂ nowego zawsze towarzyszÈ pytania, wÈtpliwoĂci i nadzieje. ByÊ moĝe liczysz na to, ĝe podczas medytacji nagle doznasz oĂwiecenia, cokolwiek to sïowo dla Ciebie znaczy. Z drugiej strony moĝesz z góry zaïoĝyÊ, ĝe medytacja bÚdzie jeszcze jednym bezsensownym przedsiÚwziÚciem, takim jak ta dieta, którÈ wypróbowaïeĂ w zeszïym miesiÈcu i która zakoñczyïa siÚ fiaskiem. Oba nastawienia sÈ normalne i naleĝy siÚ ich spodziewaÊ. Najlepiej zrobisz, jeĂli po prostu zapomnisz zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych oczekiwaniach. Zamiast tego postanów sobie, ĝe codziennie bÚdziesz poznawaï ten program z kaĝdÈ minutÈ medytacji.

Kup książkę

Poleć książkę


68

OSIEM MINUT MEDYTACJI

Dzisiaj przypada pierwszy dzieñ realizacji programu. Po tygodniu bÚdziesz miaï za sobÈ siedem sesji medytacji, które w sumie trwajÈ prawie godzinÚ. Zadaj wiÚc sobie pytanie: Czy mogÚ poĂwiÚciÊ godzinÚ mojego ĝycia, aby przekonaÊ siÚ, czy potrafiÚ je zmieniÊ? OczywiĂcie, ĝe tak.

CO B}DZIESZ ROBI’? Program oĂmiominutowych sesji medytacji rozpoczyna siÚ od skutecznej i prostej techniki polegajÈcej na obserwowaniu swojego oddechu. KiedyĂ odwiedziïem mistrza zen w jego klasztorze znajdujÈcym siÚ na szczycie góry w Kalifornii. Udzieliï mi tylko jednej wskazówki: „ZwróÊ uwagÚ na oddech”. Kiedy to usïyszaïem, pomyĂlaïem, ĝe medytacja bÚdzie czymĂ niezwykle ïatwym, niewymagajÈcym ĝadnego wysiïku. Powiedziaïem wiÚc mistrzowi, ĝe chciaïbym dostaÊ jakieĂ ambitniejsze, bardziej „mÚskie” zadanie. Mistrz uĂmiechnÈï siÚ znaczÈco, poklepaï mnie po ramieniu i poleciï skupiÊ siÚ na oddychaniu przynajmniej przez trzy wdechy. Usiadïem nieruchomo, zamknÈïem oczy i zabraïem siÚ do dzieïa. Po pierwszym wydechu zaczÈïem planowaÊ menu na przyjÚcie, które miaïem wydaÊ za cztery miesiÈce. Po drugim wydechu zaczÈïem siÚ zastanawiaÊ, w jaki sposób mam siÚ upewniÊ, ĝe moja honda speïnia wyĂrubowane kalifornijskie normy emisji spalin. Moĝesz sobie wyobraziÊ, o czym myĂlaïem po trzecim oddechu. Moĝe Ci siÚ wydawaÊ, ĝe koncentracja na oddechu jest prosta jak dzieciÚca igraszka. Jednak stale „wÚdrujÈcy” umysï miesza nam szyki. Mój przyjaciel Josh Baran okreĂla to zjawisko przebywaniem w innym Ăwiecie — gdzie indziej i kiedy indziej. Jednak strzeĝonego pan Bóg strzeĝe. Kiedy podczas medytacji (poniewaĝ nie mam ĝadnych wÈtpliwoĂci, ĝe bÚdziesz jÈ praktykowaï) zïapiesz siÚ na tym, ĝe myĂlisz o pieczeniu ciasteczek albo o wyborze restauracji, w której masz zjeĂÊ tego wieczoru kolacjÚ, musisz sobie

Kup książkę

Poleć książkę


TYDZIE” PIERWSZY PO PROSTU ODDYCHA J

69

uĂwiadomiÊ, ĝe Twoje myĂli zaczÚïy bïÈdziÊ. Nie miej jednak wyrzutów, ĝe jesteĂ kiepskim adeptem medytacji, tylko z powrotem skoncentruj siÚ na oddechu. Na tym polega sztuka medytacji oddechu: obserwujesz oddech, zbaczasz z kursu, uĂwiadamiasz sobie, ĝe zbïÈdziïeĂ myĂlami gdzieĂ daleko, wiÚc powracasz spokojnie do koncentracji na oddychaniu. I tak w kóïko. Jak juĝ wczeĂniej wspomniaïem, medytacja polega na praktyce. Nie martw siÚ, udzielÚ Ci o wiele bardziej szczegóïowych wskazówek, niĝ zrobiï to mój mistrz zen. Zaczynajmy. WSKAZÓWKI NA TYDZIE” PIERWSZY PO PROSTU ODDYCHAJ PRZYGOTOWANIE x Nastaw minutnik na osiem minut. x UsiÈdě na krzeĂle i przyjmij pozycjÚ do medytacji, rozluěnij siÚ, ale pozostañ czujny. x Delikatnie zamknij oczy. x Weě dïugi, gïÚboki wdech, w czasie którego zapomnisz o bieĝÈcych zmartwieniach, nadziejach i marzeniach. Wstrzymaj na chwilÚ oddech. NastÚpnie powoli, spokojnie wypuĂÊ powietrze. x Zrób to jeszcze raz. Weě gïÚboki wdech i do koñca siÚ rozluěnij. x WïÈcz minutnik. WSKAZÓWKI x ZwróÊ uwagÚ, czy kontrolujesz oddech. JeĂli tak, przestañ o tym myĂleÊ i zrelaksuj siÚ. x Skup siÚ na tej czÚĂci ciaïa, w której oddychanie jest najbardziej odczuwalne. To moĝe byÊ klatka piersiowa, przepona lub nos. Kaĝdy wybór jest dobry. x Skieruj swojÈ uwagÚ na to miejsce. Nazwijmy je „punktem zakotwiczenia”.

Kup książkę

Poleć książkę


70

OSIEM MINUT MEDYTACJI

x Obserwuj naturalny rytm oddechu w punkcie zakotwiczenia. Nie traktuj tego jak obserwacji wïasnego oddechu, ale samego zjawiska oddychania. x Akceptuj… akceptuj… akceptuj… Nie musisz siÚ w nic angaĝowaÊ ani niczego zgadywaÊ. x Zaczynasz bïÈdziÊ gdzieĂ myĂlami? Nie ma sprawy. Tylko sobie to uĂwiadom, a nastÚpnie spokojnie wróÊ do punktu zakotwiczenia — oddychania. x Spróbuj kontrolowaÊ tylko jeden cykl wdechu i wydechu. JeĂli Ci siÚ udaïo, to znaczy, ĝe moĝesz to powtórzyÊ. Nie przejmuj siÚ, jeĂli Ci siÚ to nie uda. Po prostu zacznij od poczÈtku. x Czujesz siÚ sfrustrowany albo poirytowany? UĂwiadom sobie swoje emocje i wróÊ do punktu zakotwiczenia. x PostÚpuj zgodnie z powyĝszymi instrukcjami. Wystarczy, ĝe bÚdziesz obserwowaï naturalny cykl oddechu w punkcie zakotwiczenia. x Czy moĝesz ĂledziÊ po prostu jeden wdech i wydech? x Kontynuuj do czasu, gdy wïÈczy siÚ alarm minutnika. x Powtarzaj to Êwiczenie przez osiem minut dziennie przez caïy tydzieñ.

JAK CI IDZIE? Na poczÈtku praktyki medytacji wiÚkszoĂÊ adeptów tej sztuki czuje siÚ dziwnie. W gruncie rzeczy zdziwiïbym siÚ, gdybyĂ Ty czuï siÚ inaczej. Z powodu tego odczucia moĝesz nabraÊ przekonania, ĝe nie jesteĂ stworzony do medytacji. Bzdura. PomyĂl tylko: byÊ moĝe osiem minut, które poĂwiÚcasz na medytacjÚ, to pierwsza okazja w Twoim ĝyciu, aby równoczeĂnie znaleěÊ ciszÚ, spokój i osiÈgnÈÊ stan skupienia. Nawet jeĂli trwa on dwie sekundy, to jest to radykalny, nowy sposób poznawania Ăwiata. Nic dziwnego, ĝe czujesz siÚ trochÚ dziwnie. Nauka medytacji jest jak zdobywanie nowej umiejÚtnoĂci. PoczÈtkowo moĝesz byÊ trochÚ rozchwiany psychicznie i fizycznie, a nawet odczuwaÊ zïoĂÊ, czuÊ siÚ gïupio i niezrÚcznie — jak prawdziwa niezdara. Wytrzymujesz jednak, poniewaĝ chcesz medytowaÊ.

Kup książkę

Poleć książkę


Osiem minut medytacji. Spok j umys u na co dzie  
Osiem minut medytacji. Spok j umys u na co dzie  
Advertisement