Page 1


Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Pomysł okładki: Jan Gajos Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/abczwi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8825-8 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


SPIS TREĶCI

1.

W tych miejscach moŘesz spotkaä swojâ wymarzonâ dziewczynö 9

2.

Jaki jest odpowiedni moment na wyznanie miĞoķci?

3.

MiĞoķä platoniczna

4.

Jak rozkochaä w sobie dziewczynö? — czöķä 1

18

5.

Jak rozkochaä w sobie dziewczynö? — czöķä 2

20

6.

Jak rozkochaä w sobie dziewczynö? — czöķä 3

23

7.

Zakochana piöknieje

8.

Czy romantyzm to przeŘytek?

9.

Jak zawĞadnâä kobiecym sercem?

10.

15

26

MiĞoķä — z czym to siö je?

28 32

35

11.

Skâd wiedzieä, Ře to ta jedna, jedyna?

12.

Czym jest miĞoķä? Legalnym narkotykiem?

13.

Biologia a wybór partnera

14.

Ekonomia a wybór drugiej poĞówki

15.

RóŘnice pomiödzy kobietami i möŘczyznami

Kup książkę

12

38 41

47 51 54

Poleć książkę


ABC ZWIkZKÓW 16.

Jakich partnerów wybierajâ Polacy?

57

17.

Dlaczego Ŗle dobieramy sobie partnerów?

60

18.

Potrzeby emocjonalne kobiet i möŘczyzn

64

19.

To, czym siö gĞównie róŘnimy

68

20.

Dlaczego kobiety narzekajâ, a möŘczyŖni grajâ w gry?

21.

Wojna pĞci, czyli gdy nie wiadomo, o co chodzi

22.

Czego pragnâ kobiety?

23.

Jakie wartoķci budujâ zwiâzek?

24.

Co sprawia, Ře wchodzimy w zwiâzek?

25.

Rodzaje zwiâzków

26.

WspóĞzaleŘnoķä

27.

Jak stworzyä udany zwiâzek?

28.

Jak stworzyä idealny zwiâzek?

29.

Co jest najwaŘniejsze w zwiâzku?

30.

Uwodzenie w zwiâzku

106

31.

Seksualnoķä w zwiâzku

109

32.

Zabij rutynö!

33.

Tylko tyle musisz zrobiä, Řeby byĞo idealnie

34.

Zwiâzki na odlegĞoķä — czöķä 1

117

35.

Zwiâzki na odlegĞoķä — czöķä 2

120

36.

Co zrobiä, by zwiâzek na odlegĞoķä miaĞ sens?

37.

Jak zapunktowaä u dziewczyny?

125

38.

Jak zbudowaä zdrowy zwiâzek?

128

39.

Tych zasad nie moŘesz Ğamaä

40.

Mieszkanie z dziewczynâ

71

74

76 79 82

85 91 96 99 103

111 114

122

132

135

41.

I nie pozwól siö oprzeä

140

42.

Kilka zasad prowadzenia dobrej kĞótni

144

6

Kup książkę

Poleć książkę


Spis treĂci 43.

Nie rób tego!

146

44.

Jak przetrwaä kryzys w zwiâzku?

45.

5 zachowaĠ, które niszczâ zwiâzek

46.

BĞödy najczöķciej popeĞniane w zwiâzkach

47.

Tego powinieneķ unikaä

48.

Jak utrzymaä zwiâzek bez zazdroķci?

49.

Jak postöpowaä, by uniknâä rozpadu zwiâzku?

50.

Jak uratowaä zwiâzek? — czöķä 1

177

51.

Jak uratowaä zwiâzek? — czöķä 2

180

52.

Jak ustrzec siö od zdrady kobiety?

183

53.

Toksyczne zwiâzki — brak zaufania

186

54.

Czy ona mnie zdradza?

55.

Jak poradziä sobie z zazdroķciâ?

56.

Ona nie moŘe przestaä myķleä o swoim byĞym!

57.

A jednak to kobiety

58.

Takim paniom musisz podziökowaä

59.

Toksyczna dziewczyna

60.

Dlaczego ona mnie zdradza?

149 152 155

157 159 174

189 192 195

197 199

202 204

61.

Jak zerwaä z dziewczynâ? — czöķä 1

207

62.

Jak zerwaä z dziewczynâ? — czöķä 2

211

63.

Co powiedzieä podczas zerwania?

64.

KaŘdemu moŘe siö to zdarzyä

65.

Jak poradziä sobie po rozpadzie zwiâzku?

66.

Raz jeszcze: Jak poradziä sobie po zerwaniu z dziewczynâ? 223

67.

Jak wykorzystaä tajnâ broĠ kobiet na swojâ korzyķä? 226

213

218 220

7

Kup książkę

Poleć książkę


ABC ZWIkZKÓW 68.

Jak odzyskaä dziewczynö? — czöķä 1

228

69.

Jak odzyskaä dziewczynö? — czöķä 2

231

70.

Jak odzyskaä dziewczynö? — czöķä 3

234

71.

Jak zraziä do siebie byĞâ partnerkö?

240

72.

Jak utraciä na zawsze kontakt z byĞâ partnerkâ?

73.

Dlaczego moja przyjacióĞka ma faceta debila?

74.

Czy juŘ jest Ŗle?

243

246

248

8

Kup książkę

Poleć książkę


SeksualnoĂÊ w zwiÈzku

31

SEKSUALNOĶã W ZWIáZKU

Niektórzy lubiÈ twierdziÊ, ĝe ïÈczÈ siÚ w pary wyïÈcznie dla radosnego poczucia wzajemnej miïoĂci i dzielenia ze sobÈ jak najwiÚkszej liczby wspólnych chwil, które dostarczajÈ im poczucia bliskoĂci, ale nie oszukujmy siÚ — mamy swoje potrzeby natury czysto biologicznej i seks jest zdecydowanie jednÈ z nich. IstniejÈ oczywiĂcie pary, które ze wzglÚdów religijnych czy innych czekajÈ z rozpoczÚciem wspóïĝycia seksualnego aĝ do momentu maïĝeñstwa, i chociaĝ szanujÚ ich decyzjÚ (bo w koñcu kaĝdy ma prawo do dokonywania wïasnych wyborów), to uwaĝam, ĝe jest to najwiÚksza krzywda, jakÈ ludzie mogÈ sobie wzajemnie wyrzÈdziÊ. PostÚpujÈc w ten sposób, tak naprawdÚ „kupujemy kota w worku”, poniewaĝ aĝ do momentu poïÈczenia siÚ wÚzïem maïĝeñskim nie wiemy, czy tak naprawdÚ osoba, z którÈ mamy zamiar spÚdziÊ resztÚ swojego ĝycia, odpowiada nam pod wzglÚdem seksualnym. Niedopasowanie pod tym kÈtem lub niezadowolenie ze wspóïĝycia jest jednym z gïównych powodów rozpadów zwiÈzków oraz rozwodów, a tak naprawdÚ niewiele potrzeba, aby ĝycie seksualne byïo udane. Wystarczy jedynie trochÚ dobrych chÚci. O seksie trzeba rozmawiaÊ ze swojÈ partnerkÈ. I to czÚsto. OczywiĂcie, nie w trakcie samego stosunku, co chwilÚ dopytujÈc siÚ, czy jest jej dobrze albo czy dobrze to robisz. Jest bardzo wiele innych okazji. Seks nie moĝe byÊ w Waszym zwiÈzku tematem tabu. 109

Kup książkę

Poleć książkę


ABC ZWIkZKÓW

Rozmawiajcie o swoich preferencjach, fantazjach erotycznych, a takĝe przede wszystkim o granicach, których nie jesteĂcie w stanie przekroczyÊ. JeĂli jesteĂ miïoĂnikiem seksu analnego, to chyba dobrze siÚ dowiedzieÊ, ĝe Twoja partnerka tego nie toleruje, zanim minie kilka miesiÚcy Waszego zwiÈzku, podczas których Ty nie bÚdziesz miaï odwagi spróbowaÊ, a ona niczego nieĂwiadoma bÚdzie coraz bardziej siÚ w Tobie zakochiwaÊ. Warto teĝ powiedzieÊ, jeĂli coĂ Ci nie pasuje w zachowaniu „ïóĝkowym” Twojej partnerki. Udany seks to fundament kaĝdego udanego zwiÈzku i waĝne, ĝebyĂcie oboje czerpali z niego jak najwiÚcej radoĂci. Gra wstÚpna to rzecz, o której zdecydowanie nie moĝesz zapomnieÊ. OczywiĂcie, czasami moĝesz mieÊ ochotÚ na szybki numerek i jest to caïkowicie zrozumiaïe, ale jeĂli chcesz, aby Twoja partnerka równieĝ czerpaïa przyjemnoĂÊ z Waszego wspóïĝycia, to nie moĝesz od niej oczekiwaÊ tylko takiego rodzaju seksu. Dobry kochanek to taki, który rozumie potrzeby kobiety i potrafi je zaspokoiÊ, a mniemam, ĝe Ty równieĝ lubisz siÚ za takiego uwaĝaÊ. Dowiedz siÚ, jakie pieszczoty lubi Twoja partnerka, i staraj siÚ jej dawaÊ ich jak najwiÚcej, a uwierz mi, ĝe bÚdzie Ci siÚ chciaïa odwdziÚczyÊ. W sposób, którego nigdy nie zapomnisz. Musisz zrozumieÊ, ĝe kobiety podchodzÈ do seksu w zupeïnie inny sposób niĝ Ty. Dla Ciebie seks jest gïównie momentem cielesnej rozkoszy, który pozwala Ci na peïen relaks i przeĝywanie duĝej dozy przyjemnoĂci, natomiast dla Twojej partnerki jest to przeĝycie o charakterze gïównie emocjonalnym, które daje jej poczucie bliskoĂci pomiÚdzy Wami. Jest jeszcze jedna bardzo waĝna kwestia — kobiecie podniecenie siÚ zajmuje o wiele dïuĝej niĝ Tobie, ale teĝ po stosunku równieĝ o wiele wolniej opada. Ty jesteĂ gotowy w piÚÊ sekund i równieĝ w 5 sekund po wytrysku moĝesz juĝ spaÊ, podczas gdy Twoja partnerka dalej jest podniecona. StÈd bierze siÚ to, ĝe kobiety bardzo czÚsto lubiÈ porozmawiaÊ jeszcze po stosunku. Musisz zrozumieÊ tÚ róĝnicÚ i schowaÊ w tym przypadku swój egoizm do kieszeni. To tylko wierzchoïek góry lodowej, ale jeĂli chcesz wiedzieÊ wiÚcej, to z pewnoĂciÈ znajdziesz w tej ksiÈĝce i w naszej ofercie produktów/ szkoleñ to, czego szukasz. A tymczasem bierz siÚ do dziaïania. 110

Kup książkę

Poleć książkę


Zabij rutynÚ!

32

ZABIJ RUTYNõ!

ZaczÚïo siÚ to niedawno. ByïeĂ na szkoleniu, byÊ moĝe przeczytaïeĂ ksiÈĝkÚ i postanowiïeĂ zmieniÊ swoje ĝycie. Coraz czÚstsze sukcesy z kobietami zaczÚïy byÊ Twoim motorem do wybrania kobiety, z którÈ siÚ zwiÈĝesz. SpotykaïeĂ siÚ z kilkoma, ale jedna najmocniej przykuïa TwojÈ uwagÚ. Juĝ po pierwszych 5 minutach wiedziaïeĂ, ĝe bÚdziecie razem. Sposób, w jaki mówi, uĂmiecha siÚ oraz na Ciebie patrzy, przesÈdziï o podjÚciu tej decyzji. WeszliĂcie w zwiÈzek. Jako nowy czïowiek, potrafiïeĂ zapewniÊ swojej kobiecie multum doznañ na najwyĝszym poziomie. Seks z najwyĝszej póïki, umiejÚtne dotarcie do najgïÚbszych czÚĂci jej samej, jak i wzajemne zrozumienie — to warunkowaïo Wasz wspólny sukces. Z dnia na dzieñ jednak zaprzestawaïeĂ kontaktów z koleĝankami. Inne kobiety przestaïy siÚ dla Ciebie liczyÊ. Kontakt z nimi ograniczaïeĂ do minimum, bo najwaĝniejsza byïa i jest Twoja pani. W koñcu zapomniaïeĂ o tym wszystkim, co byïo aktywatorem Twojego sukcesu, i zaczÈïeĂ siÚ robiÊ taki jak dawniej, jak sprzed zmiany. To swoistego rodzaju efekt jo-jo. Na poczÈtku swej zmiany zbyt maïo uwagi poĂwiÚciïeĂ Twojemu sposobowi myĂlenia i teraz w powaĝnym zwiÈzku zaczÚïo to byÊ widoczne. Twoja kobieta ze szczÚĂliwej zmieniïa siÚ w marudnÈ, w ïóĝku wieje nudÈ, a ona coraz czÚĂciej zaczyna wspominaÊ o naprawdÚ seksownym kolesiu, który zaczepiï jÈ w klubie. 111

Kup książkę

Poleć książkę


ABC ZWIkZKÓW

Rutyna niszczy wszystko, dosïownie wszystko. Podobnie z pracÈ. JeĂli okaĝe siÚ, ĝe robisz dzieñ w dzieñ to samo, jesteĂ do tego przymuszany i nie zmieniasz w pracy nic, to nawet testowanie najnowszych, najbardziej sportowych aut czy ekskluzywnych alkoholi by Ci siÚ znudziïo. Wierz mi na sïowo lub — jeĝeli masz moĝliwoĂÊ — sprawdě sam. Podobnie jest w zwiÈzkach. JeĂli nie byïeĂ gotowy na zwiÈzek, jeĂli Twoje umiejÚtnoĂci nie byïy jeszcze na wystarczajÈcym poziomie, zrobiïeĂ to po prostu za szybko. Nie byïeĂ gotowy na to, co siÚ wkrótce stanie. Teraz zaczÚïy CiÚ spotykaÊ sytuacje i kobiece testy, o których nie sïyszaïeĂ wczeĂniej. Nikt teĝ nie opracowaï dla Ciebie gotowca, bo kaĝda jest inna. Tutaj potrzeba mÚĝczyzny, z twardÈ gïowÈ i z potÚĝnÈ pewnoĂciÈ siebie, który bÚdzie umiaï wybrnÈÊ z kaĝdej sytuacji. Macie szanse na sukces tylko i wyïÈcznie wtedy, gdy masz wybór i nie idealizujesz swojej wybranki. Wiem teĝ, ĝe nieïatwo przetïumaczyÊ cokolwiek zakochanemu czïowiekowi. JeĂli jednak Tobie przytrafiï siÚ taki problem, Twoja kobieta jest dla Ciebie wszystkim i za wszelkÈ cenÚ chcesz, byĂcie pozostali razem, mam dla Was kilka wskazówek. Co najwaĝniejsze, moĝe o tym nie wiesz, ale ludzie tak naprawdÚ zakochujÈ siÚ nie w sobie, ale w swoich obrazach. Kiedy kogoĂ poznajemy, nasz umysï tworzy sobie projekcjÚ tej osoby. Im bardziej ta osoba nam siÚ spodobaïa, tym projekcja jest silniejsza i bardziej wybiegajÈca w przyszïoĂÊ. Dlatego na poczÈtku nie zauwaĝasz jej wad, które potrafiÈ byÊ irytujÈce, a ona nie robi problemu z tego, ĝe z butelkÈ jesteĂ na Ty. To w skrócie. WiedzÈc o tym, ĝe problem tak naprawdÚ tkwi tylko w Waszych gïowach, wyjdě wyzwaniu naprzeciw i spraw, by ĝyïo Wam siÚ znów cudownie. Co zrobiÊ? Przypomnij sobie, jak wyglÈdaïy Wasze relacje na samym poczÈtku znajomoĂci. Przecieĝ to wïaĂnie wtedy zakochaliĂcie siÚ w sobie. RobiliĂcie róĝne gïupie rzeczy? Zacznij to robiÊ znowu. Kaĝdy z Was miaï czas, ĝeby siÚ spotkaÊ ze swoimi znajomymi? Wprowaděcie ten zwyczaj. Wasze spotkania byïy romantyczne, pomysïowe, odkrywcze? Wysil swojÈ kreatywnoĂÊ i zrób coĂ, czego jeszcze razem z TobÈ nie przeĝyïa.

112

Kup książkę

Poleć książkę


Zabij rutynÚ!

Bardzo waĝne jest równieĝ, abyĂ zaczÈï znowu rozmawiaÊ z kobietami i je poznawaÊ. To naprawdÚ moĝe przechyliÊ szalÚ zwyciÚstwa. Popatrz — kiedy jÈ poznaïeĂ, rozmawiaïeĂ z kilkoma nowo poznanymi dziewczynami dziennie. Tygodniowo miaïeĂ kilka randek i przez to byïeĂ takim fajnym, wyluzowanym facetem. Zrób sobie, a przede wszystkim jej prezent i udowodnij przed samym sobÈ, ĝe nadal pamiÚtasz, jak to siÚ robiïo. Nie musisz i nawet nie powinieneĂ siÚ tym przed niÈ afiszowaÊ. Chodzi o to, abyĂ sam wiedziaï, tak w gïÚbi serca, ĝe kaĝda kobieta chce CiÚ poznaÊ, a ĝe Twoja pani ma wielkie szczÚĂcie, ĝe moĝe byÊ z TobÈ. Na zakoñczenie dodam tyle: siedzÈc przed komputerem, nie zmienisz nic.

113

Kup książkę

Poleć książkę


ABC ZWIkZKÓW

33

TYLKO TYLE

MUSISZ ZROBIã, ŗEBY BYĝO IDEALNIE

Czïowiek ma coĂ takiego w swojej naturze, ĝe dÈĝy do perfekcjonizmu. Nie inaczej ma siÚ sprawa w tak waĝnym aspekcie naszego ĝycia, jakim sÈ zwiÈzki. Czy istnieje w takim razie coĂ takiego jak idealny zwiÈzek? Przeczytaj poniĝszy rozdziaï i dowiedz siÚ sam! Nawet jeĂli sam nie jesteĂ w zwiÈzku, to na pewno masz znajomych, którzy w takowym siÚ znajdujÈ. Moĝesz zauwaĝyÊ, ĝe niektórzy z nich sÈ naprawdÚ szczÚĂliwi i czasem nawet zdarza Ci siÚ zazdroĂciÊ im tego szczÚĂcia. W naszym Ăwiecie nie istniejÈ idealne rzeczy (zresztÈ gdyby istniaïy, to z pewnoĂciÈ okazaïyby siÚ nudne). Kaĝdy zwiÈzek ma swoje gorsze i lepsze chwile. Prawdziwa sztuka polega na tym, ĝeby tych gorszych byïo jak najmniej. Wymaga to trochÚ pracy, a czasem okazuje siÚ, ĝe tak naprawdÚ tych gorszych chwil jest wiÚcej niĝ lepszych, niezaleĝnie od tego, jak bardzo siÚ starasz i ile pracy wkïadasz w zwiÈzek. W takiej sytuacji pozostaje Ci tylko poĝegnaÊ siÚ z partnerkÈ i ĝyczyÊ jej wszystkiego najlepszego na dalszej drodze

114

Kup książkę

Poleć książkę


Tylko tyle musisz zrobiÊ, ĝeby byïo idealnie

ĝycia, poniewaĝ najwidoczniej po prostu nie pasujecie do siebie pod wzglÚdem charakterów i preferencji. Utrzymywanie zwiÈzku za wszelkÈ cenÚ bÚdzie niekorzystne dla Was i w dïuĝszej perspektywie sprawi, ĝe staniecie siÚ nieszczÚĂliwymi luděmi. Udany zwiÈzek zawiera w sobie kilka kluczowych elementów, które sprawiajÈ, ĝe oboje jesteĂcie szczÚĂliwi i moĝecie planowaÊ wspólnÈ przyszïoĂÊ. Oto one: Sformuïowanie, ĝe „przeciwieñstwa siÚ przyciÈgajÈ”, to jedno z najwiÚkszych kïamstw, jakimi jesteĂmy karmieni od maïego. SÈ zwiÈzki, w których jedna osoba jest „metalowcem”, a druga „hip-hopowcem”. Zastanawiasz siÚ, jak to jest moĝliwe, jeĝeli oni sÈ od siebie caïkowicie róĝni. Otóĝ nieprawda. Muzyka i styl ubioru to tylko powierzchowne rzeczy. To, co siÚ tak naprawdÚ liczy, to wnÚtrze. Pewnie te same wartoĂci sÈ dla nich waĝne, wiele spraw postrzegajÈ w podobnych sposób i majÈ wiele chwil, które sÈ tylko ich. Prawdziwie udany zwiÈzek opiera siÚ wïaĂnie na podobieñstwach w rzeczach, które sÈ dla nas istotne. OczywiĂcie, nigdy nie znajdziemy drugiej poïówki (ani nawet 0,7), w której wszystko bÚdzie nam odpowiadaïo i która bÚdzie lubiïa wszystko to, co my lubimy, i zawsze siÚ z nami zgadzaïa. Dlatego bardzo waĝna jest sztuka kompromisów. JeĂli zgadzacie siÚ w najbardziej istotnych dla Ciebie kwestiach, to tak naprawdÚ drobne róĝnice moĝna ïatwo zatrzeÊ poprzez ustalenie wspólnie pewnych zasad. JesteĂ fanem horrorów, ale nienawidzisz komedii romantycznych, a Twoja partnerka na odwrót? Nie ma problemu! Ustalcie wspólnie, ĝe raz chodzicie do kina na film, który podoba siÚ Tobie, a raz na taki, który podoba siÚ tylko jej, albo po prostu chodzicie na tego typu filmy sami lub ze swoimi znajomymi. W bardzo podobny sposób moĝna rozwiÈzaÊ wiele niezgodnoĂci — rozmowÈ i wspólnym ustaleniem pewnych zasad. DziÚki temu unikniesz wielu niepotrzebnych kïótni i nieporozumieñ. Nie ma co ukrywaÊ, dobry seks to podstawa udanego zwiÈzku. JeĂli macie zupeïnie inne oczekiwania w ïóĝku i nie moĝecie osiÈgnÈÊ w tej kwestii kompromisu, to nigdy nie bÚdziecie szczÚĂliwi. O wiele lepiej bÚdzie, jeĂli rozejdziecie siÚ i dacie sobie nawzajem 115

Kup książkę

Poleć książkę


ABC ZWIkZKÓW

szansÚ na znalezienie szczÚĂcia z innymi osobami, a nie bÚdziecie tkwiÊ razem i stawaÊ siÚ coraz bardziej nieszczÚĂliwi. Zaufanie jest bardzo waĝne, o ile nie najwaĝniejsze. JeĂli tylko wkradnie siÚ do Waszego zwiÈzku chorobliwa zazdroĂÊ i od razu nie zaczniecie z tym walczyÊ, to Wasz zwiÈzek zacznie powoli umieraÊ. Zaczniecie byÊ nadmiernie podejrzliwi wobec siebie nawzajem i zamiast cieszyÊ siÚ wspólnym szczÚĂciem, bÚdziecie wynajdywaÊ coraz wymyĂlniejsze metody wzajemnej inwigilacji. Bawienie siÚ w zimnÈ wojnÚ naprawdÚ nie sïuĝy rozkwitowi zwiÈzku. PomyĂl — jeĂli dziewczyna bÚdzie chciaïa CiÚ zdradziÊ, to i tak to zrobi, niezaleĝnie od tego, czego byĂ nie zrobiï. PosÈdzanie jej o to i mówienie jej o tym co chwilÚ moĝe zaĂ co najwyĝej doprowadziÊ do sytuacji, w której ona stwierdzi: „Skoro w jego gïowie juĝ zdradziïam, to co za róĝnica, czy zrobiÚ to czy teĝ nie?”. Wiem, ĝe kiedy jesteĂ zakochany, chciaïbyĂ spÚdzaÊ kaĝdÈ wolnÈ chwilÚ ze swojÈ drugÈ poïówkÈ, ale bardzo waĝne jest, ĝeby kaĝde z Was miaïo czas na wïasne ĝycie. Kiedy wszystko robicie razem, to po pewnym czasie nie macie nawet o czym rozmawiaÊ. Dobrze jest czasami wyskoczyÊ tylko z kumplami na piwo, spotkaÊ siÚ na kawie z koleĝankÈ z liceum, pograÊ samemu przez wieczór w gry na konsoli, poczytaÊ ksiÈĝkÚ czy nawet poleĝeÊ w ïóĝku i popatrzeÊ w ĂcianÚ. Ona teĝ potrzebuje trochÚ czasu dla siebie. Dajcie sobie chwilÚ na oddech, a dziÚki temu bÚdziecie mogli razem spÚdzaÊ duĝo chwil, które zapierajÈ dech w piersiach, a takie przecieĝ sÈ w zwiÈzku najwaĝniejsze, prawda?

116

Kup książkę

Poleć książkę


ZwiÈzki na odlegïoĂÊ — czÚĂÊ 1

34

ZWIáZKI NA ODLEGĝOĶã — CZõĶã 1

Wiele jest sytuacji, w których dwoje ludzi musi siÚ rozstaÊ, mimo iĝ bardzo tego nie chce. Rodzi siÚ wtedy pytanie, czy zapomnieÊ o uczuciu i pogodziÊ siÚ z losem, czy teĝ tkwiÊ w zwiÈzku na odlegïoĂÊ? Rozwaĝmy zatem, w jakich sytuacjach warto wybraÊ tÚ drugÈ opcjÚ. Ze wzglÚdu na liczne migracje dylemat ĝycia w zwiÈzku na odlegïoĂÊ dotyczy coraz wiÚkszej liczby osób. W 2010 roku aĝ 700 tysiÚcy polskich par dotknÚïa ta sytuacja. SpecjaliĂci szacujÈ, ĝe duĝa wiÚkszoĂÊ z tych zwiÈzków nie przetrwa próby czasu. Zupeïnie inny rytm ĝycia i problemy sprawiajÈ, ĝe partnerzy oddalajÈ od siebie. CzÚsto z powodu pustki i samotnoĂci pojawia siÚ ktoĂ trzeci, kto zajmuje miejsce dotychczasowego partnera. Problem zwiÈzków na odlegïoĂÊ nie dotyczy wyïÈcznie par, w których jedna osoba wyjechaïa za granicÚ. Czasami wyjazd na studia do odlegïego miasta czy do nowej pracy powoduje wstrzÈs w wielu zwiÈzkach. Mïodzi ludzi nie wiedzÈ wtedy, jak siÚ zachowaÊ i jak poradziÊ sobie z tÈ sytuacjÈ. OczywiĂcie, kaĝdy przypadek jest indywidualny, jednak istniejÈ ogólne kwestie, które naleĝy rozwaĝyÊ przy podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu danej relacji bÈdě jej zerwaniu.

117

Kup książkę

Poleć książkę


ABC ZWIkZKÓW

Pierwsza, podstawowa sprawa to sama odlegïoĂÊ miÚdzy Waszymi nowymi miejscami zamieszkania i Wasze moĝliwoĂci przemieszczania siÚ. Czasami wyjazd za granicÚ (zakïadajÈc, ĝe nie sÈ to Chiny lub Stany Zjednoczone), np. na stypendium naukowe, nie musi oznaczaÊ, ĝe stracicie caïkowicie moĝliwoĂÊ widywania siÚ. Oferta tanich linii lotniczych powoduje, ĝe przelot do niektórych miast europejskich nie trwa dïuĝej niĝ przemieszczenie siÚ do innego miasta Polski. Problem majÈ pary, które rozdziela ocean. MoĝliwoĂÊ czÚstych kontaktów jest zdecydowanie ograniczona, a przyloty, by spotkaÊ siÚ z ukochanÈ osobÈ, uzaleĝnione sÈ od wielu czynników, w tym od warunków pogodowych. Dlatego jeĂli istnieje dobre poïÈczenie miÚdzy miejscowoĂciami, w których zamierzacie ĝyÊ, nie przekreĂlajcie Waszego zwiÈzku. CzÚste podróĝe i telefony, a takĝe osobne ĝycie powodujÈ, ĝe pary obciÈĝone sÈ dodatkowymi kosztami. RozwaĝajÈc zwiÈzek na odlegïoĂÊ, trzeba zdaÊ sobie sprawÚ, ĝe moĝe Was nie byÊ staÊ na takie ĝycie. Inna kwestia dotyczy czasu, jaki ze sobÈ spÚdzaliĂcie do tej pory. JeĂli widujecie siÚ bardzo czÚsto, ĝyjecie ze sobÈ i jesteĂcie przyzwyczajeni np. do codziennego uprawiania seksu, nagïa rozïÈka moĝe drastycznie wpïynÈÊ na Wasz zwiÈzek. BÚdziecie bardzo do siebie tÚskniÊ i nie bÚdziecie potrafili pogodziÊ siÚ z takim stanem rzeczy, przez co bÚdzie w Was rosïa frustracja, która z czasem moĝe przerodziÊ siÚ w niechÚÊ do tego zwiÈzku. JeĂli jednak przyzwyczajeni jesteĂcie do tego, ĝe spotykacie siÚ raz na jakiĂ czas, gdyĝ na przykïad jesteĂcie pochïoniÚci swojÈ pracÈ lub po prostu cenicie sobie niezaleĝnoĂÊ, zmiana miejsca zamieszkania jednego z partnerów nie zmieni bardzo Waszej sytuacji, dlatego rozstawanie siÚ z partnerem z tego powodu nie ma sensu. KluczowÈ sprawÈ, jakÈ naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ przy rozwaĝaniu ĝycia w zwiÈzku na odlegïoĂÊ, sÈ same Wasze uczucia. Musicie zastanowiÊ siÚ, jak bardzo zaleĝy Wam na danym partnerze, jak wiele jesteĂcie w stanie dla niego poĂwiÚciÊ, jak trwaïe i silne sÈ Wasze uczucia do drugiej strony. JeĂli nie wyobraĝasz sobie ĝycia bez tej osoby i jest ona Ci potrzebna do szczÚĂcia niczym tlen do oddy-

118

Kup książkę

Poleć książkę


ZwiÈzki na odlegïoĂÊ — czÚĂÊ 1

chania, nie rezygnuj z tego zwiÈzku. JeĂli masz wÈtpliwoĂci co do staïoĂci swoich odczuÊ i masz pewnoĂÊ, ĝe bez problemu znajdziesz sobie innego partnera, nie baw siÚ w tego typu rzeczy. ZwiÈzki na odlegïoĂÊ majÈ szansÚ przetrwaÊ w przypadku osób z silnÈ osobowoĂciÈ, które sÈ przekonane, ĝe ich partner jest dla nich stworzony. CzÚsto najbardziej rozstrzygajÈcym argumentem za kontynuowaniem zwiÈzku mimo zmiany miejsca zamieszkania sÈ plany na przyszïoĂÊ. SÈ osoby, które nie chcÈ niczego zmieniaÊ w swoim ĝyciu i nigdy nie opuszczÈ swojego rodzinnego miasta czy pañstwa. W takiej sytuacji trudno jest mówiÊ o planowaniu wspólnej przyszïoĂci, skoro druga strona bÚdzie zwiÈzana z zupeïnie innym miejscem. JeĂli wyobraĝasz sobie, ĝe po pewnym czasie byïbyĂ w stanie doïÈczyÊ do swojej partnerki, przemyĂl rozwiÈzanie, jakie daje Ci zwiÈzek na odlegïoĂÊ. Niektórym wydaje siÚ, ĝe zwiÈzek na odlegïoĂÊ to mniejsze zïo (np. lepsze to niĝ zostanie singlem) lub gïupota. Tymczasem dla pewnego typu ludzi z takiego zwiÈzku pïynÈ równieĝ korzyĂci. Dla osób, które ceniÈ sobie wïasnÈ przestrzeñ ĝyciowÈ i lubiÈ byÊ niezaleĝne, taki ukïad moĝe okazaÊ siÚ nawet lepszym rozwiÈzaniem niĝ tradycyjne ĝycie pod jednym dachem. ZwiÈzek dwojga ludzi opiera siÚ na kompromisach i peïny jest wyrzeczeñ, którym trudno czasem sprostaÊ, zwïaszcza gdy przez dïuĝszy okres wiodïo siÚ ĝycie singla. Nieïatwo jest zrezygnowaÊ dla drugiej osoby ze swoich przyzwyczajeñ, nawyków, a czasem teĝ naïogów (np. palenia papierosów). To wszystko powoduje, ĝe coraz czÚĂciej pary Ăwiadomie decydujÈ siÚ na bycie w zwiÈzkach na odlegïoĂÊ. Model takiego zwiÈzku okreĂla siÚ czÚsto jako LAT. Nazwa ta pochodzi od skrótu angielskich sïów LivingApartTogether, czyli ĝyÊ razem, ale osobno. W skrajnych przypadkach dochodzi czasem nawet do sytuacji, gdy maïĝonkowie kupujÈ dwa osobne mieszkania, w których ĝyjÈ na co dzieñ. Ich zwiÈzek dziÚki temu ciÈgle jest w fazie randkowania, przez co unikajÈ znudzenia wywoïywanego rutynÈ codziennego ĝycia. I coĂ w tym jest. Czasami brak wïasnej przestrzeni, ciÈgïe zdanie na swoje towarzystwo i przewidywalnoĂÊ wyniszczajÈ uczucia szybciej niĝ tÚsknota spowodowana dzielÈcymi kilometrami.

119

Kup książkę

Poleć książkę


NOTATKI

Kup książkę

Poleć książkę


ABC zwi zk w  
Advertisement