Page 1

UNIVERSITY CAMPUSTHE CONCEPT


PRAHA CZECH REPUBLIC

5021,7 KM

HO GHANA


GHANA

CZECH REPUBLIC

Capital (and largest city): Accra Official languages: English

Capital (and largest city): Prague Official languages: Czech

Independence from the United Kingdom - Declared 6 March 1957 - Republic 1 July 1960 - Constitution 28 April 1992

Independence (formed cca 870) - from Austria–Hungary October 28, 1918 - Czechoslovakia dissolved January 1, 1993 EU accession May 1, 2004

AREA

AREA

Total: Water:

238,535 km2 3.5 %

POPULATION

Total: Water:

78,866 km2 2%

POPULATION

2008 estimate: Density:

23,000,000 93/km2

2008 estimate: Density:

▲10,424,926 132/km2

Currency:

Ghanaian cedi (GHS)

Currency:

Czech koruna (CZK)

Time zone:

GMT (UTC0) Summer (DST) GMT (UTC0)

Time zone:

CET (UTC+1) Summer (DST) CEST (UTC+2)

.gh 233

Drives on the right Internet TLD: Calling code:

.cz 420

Drives on the right Internet TLD: Calling code:


PRAHA HO

ACCRA


BUILDING CONSTRUCTION

THE COMPANY

Industrial and logistics complexes, shopping centres, health facilities, hotels and restaurants, administration buildings, residential buildings and apartment complexes, public buildings, and structures intended for sport and relaxation.

BAK is a leading construction company in the Czech Republic. The company was established in 1951 and privatized in 1991. With more than 50 years of experience we consistently concentrate on increasing production quality and the satisfaction of our customers.

TRANSPORT CONSTRUCTION

Motorways, roads, crossroads, car parks, roundabouts, filling stations, and tramlines. ARCHITECTURE For all segments of building construction and transport construction mentioned above. PROJECT MANAGEMENT For all segments of building construction and transport construction mentioned above.

focus on building construction and water management construction turn key construction and reconstruction of hospitals and large healthcare projects large scale housing projects schools, libraries, municipal buildings and offices complex water cleaning and sewerage projects

THE TEAM More than 600 construction engineers, project managers, cost managers, technologists and other specialists. THE QUALITY Our company holds all quality management, environmental protection and work safety certificates for construction industry (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). We have received several “Best construction”, “Ecological construction” and “Construction Project of the Year” awards.


THE SEA

THE LAKE


THE MAHAGONY

THE OAK


en tre

o am pen ph - a ith ir ea tre

au ra nt

in do or re st cu ltu re

ca ffĂŠ

s ou por td ts oo r+

in te rn et c

de tia l

re si


e

lib ra ry

ed ic

in is

in e

/a dm

in e ho us e au di to riu m

se na t

al m ed ic

lin ic al m

-c in ic

cl

pr e

tra ti o n


GHANA, HO Kampus lékařské university 2. ročník Architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty oboru Architektura HELIKA, a. s. 1/ VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Společnost HELIKA, a. s., Beranových 65, 199 21 Praha 9, www.helika.cz 2/ ZPRACOVATEL SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Marketingové oddělení společnosti HELIKA, a. s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 3/ SEKRETÁŘ A PŘEZKUŠOVATEL SOUTĚŽE Sekretář: Ing. Hana Machová – Marketingový manažer tel. 281 097 427, fax: 281 097 200, e-mail: hana.machova@helika.cz HELIKA, a. s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 Přezkušovatel: Ing. Josef Kříž- Architekt e-mail: josef.kriz@helika.cz HELIKA, a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 4/ PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE Urbanisticko-architektonický návrh areálu kampusu lékařské university pro město Ho, administrativní centrum regionu Horní Volta, Ghana. Jedná se o návrh komplexu staveb s následujícími hlavními funkcemi: 1) Výuka – předklinická a klinická medicína (předmětem návrhu není fakultní nemocnice) 2) Ubytování – studentské koleje, individuální bydlení pro vyučující a personál university 3) Věda a výzkum – archiv university, knihovna, mediatéka 4) Administrativa university – vedení university

5) Společensko-sociální funkce – auditorium, kavárna, restaurace s kantýnou, sportovní aktivity atd. Pro areál bude navrženo dopravní řešení včetně parkování vozidel studentů, personálu university a návštěvníků. 5/ ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE Studentská architektonická soutěž je určena pro řádné studenty všech ročníků letního semestru 2009/2010 vybraných škol: • ČVUT v Praze - Fakulta architektury • Technická univerzita v Liberci • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta architektury • Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze • Akademie výtvarných umění v Praze– Obor architektonic ká tvorba Soutěž probíhá v českém nebo slovenském jazyce. 6/ OSOBY VYLOUČENÉ ZE SOUTĚŽE Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které: • nejsou v době odeslání projektu posluchači uvedených škol, • se bezprostředně účastnily vypracování soutěžního úkolu a vyhlášení soutěže, • jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými orgány soutěžní poroty, • jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, bezprostředními nadřízenými, podřízenými nebo spolu pracovníky vyloučených osob; tato podmínka se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů. Toto ustanovení platí přiměřeně pro členy poroty. 7/ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE, ZÍSKÁNÍ PODKLADŮ A VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE Soutěž bude vyhlášena na webových stránkách společnosti HELIKA: www.helika.cz, kde budou k dispozici soutěžní podmínky a veškeré podklady. Výsledky soutěže budou vyhlášeny rovněž na webu www.helika.cz a dále budou vítězové informováni emailem nebo telefonicky. Seznam soutěžních podkladů: 1. Zadané území k řešení – situace s výškopisným a poloho pisným zaměřením a hranicí zadaného území (formát .dwg) 2. Tabulka hrubých podlažních ploch (formát .xls) 3. Fotodokumentace (formát .jpg) 4. Zadání Studentské soutěže (prezentace .pdf)

8/ CHARAKTERISTIKA LOKALITY Jedná se o lokalitu určenou k budoucí universitní výstavbě na okraji města Ho, administrativního centra oblasti Horní Volta. Pozemek je mírně svažitý směrem k severu, podél pozemku vede hlavní příjezdová čtyřproudová komunikace. V současné době je území částečně zalesněno. 9/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

POŽADOVANÝ OBSAH SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU text obsahující popis urbanisticko-architektonické koncepční zásad návrhu a popis koncepčního technického řešení (HVAC) jednotlivých budov a to v rozsahu celkově od 6000 do 6500 znaků včetně mezer souhrnná tabulka kapacit hrubých podlažních ploch – tabulka bude zpracovaná podle vzoru tabulky kapacit hrubých podlažních ploch, která je součástí zadání soutěže architektonicko-urbanistická situace, měřítko 1:1000 situace s vymezením jednotlivých funkčních ploch – výuka (předklinická a klinická medicína), ubytování (studenti a personál university), věda a výzkum, administrativa university, ostatní společensko-sociální funkce, parkování, měřítko 1:1000 schematické půdorysy všech podlaží s barevným odlišení prostor dle jednotlivých funkcí (viz výše), měřítko 1:500 celkové řezy územím – minimálně řez podélný a řez příčný, měřítko 1:500 perspektivní pohledy – dle výběru autora návrhu, požadován je nadhled na areál (z výšky cca 30m) směrem k hlavnímu vstupu

10/ POŽADAVKY NA ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Požadavky na urbanistické a architektonické řešení vyplývají z předchozích informací. Stavebním programem a zadáním rozsahu návrhu se rozumí příloha zadání – tabulka hrubých podlažních ploch. Návrh nebude uvažovat s podzemními podlažími, doporučená výška zástavby je 2-3 nadzemní podlaží. Podrobnost zpracování návrhu vyplývá z požadovaného měřítka výkresů – 1:500. 11/ POŽADOVANÁ FORMA SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU • Soutěžní návrh bude adjustován včetně textu a tabulky hrubých podlažních ploch v pořadí dle odstavce 9/ na třech panelech 1000x700 mm, tl.5 mm a volně vložen do tuhých neprůhledných desek opatřeným svým heslem (dle výběru soutěžícího) a nápisem STUDENTSKÁ SOUTĚŽ - HELIKA - II.ročník. • Jednotlivé panely budou opatřeny svým heslem (dle výběru soutěžícího) a očíslovány dle vzoru: 1/5,2/5,…,5/5.


• • •

Součástí soutěžního návrhu bude obálka s vytištěnými přílohami: 1/ a 2/ dle odstavce 9/, heslem soutěžního návrhu (dle výběru soutěžících), jmény a kontakty soutě- žících (e-mail, telefon, kontaktní adresa) - vše vytištěno ve formátu A4. V obálce bude rovněž vloženo čestné prohlášení soutěžících, že jsou studenty výše uvedených škol a že jsou autory přiloženého návrhu. Nosič s digitální podobou odevzdaných tří panelů v tiskové kvalitě (formát .jpg nebo .pdf)

Texty na prezentačních panelech návrhu budou v jazyce českém (slovenském) doplněné o anglický ekvivalent. Jazyková správnost textů nebude součástí hodnocení návrhu. 12/ CENY A ODMĚNY Peněžitá odměna ve výši: 1.CENA 35 000,- Kč 2.CENA 25 000,- Kč 3.CENA 15 000,- Kč Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži Podle § 36 odst. 2) písm.b) zák.č. 586/92 Sb. a § 79 zák.č. 337/92 Sb. je nutné správci daně odvést srážkovou daň 20 % z výher přesahujících 10.000,- Kč. Ceny budou vyplaceny v nezměněné výši. Srážkovou daň odvede za výherce vyhlašovatel. Dle rozhodnutí vyhlašovatele soutěže může být vítěz soutěže odměněn i nabídkou praxe ve společnosti Helika, a.s. Podmínky této praxe budou dojednány po vyhlášení výsledků soutěže. 13/ HARMONOGRAM SOUTĚŽE

• Vyhlášení soutěže: …. • Možnost podání dotazů (emailem) - (dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na www.helika.cz): nejpozději do …. • Odevzdání soutěžních návrhů poštovní přepravou (roz- hoduje podací razítko): do …. včetně • Odevzdání soutěžních návrhů osobně nebo kurýrem: do …. včetně • Hodnotící zasedání poroty: červenec 2010 • Oznámení výsledků a předání cen: v průběhu měsíce září - nejpozději do 30. 9. 2009

14/ SEZNAM ČLENŮ POROTY A JEJICH NÁHRADNÍKŮ Stálí členové poroty: • Akad. arch. Vladimír Kružík – vedoucí ateliéru architektury, HELIKA, a. s. • Xxx • xxx Náhradníci: Ing. arch. Libor Krištůfek – vedoucí ateliéru architektury, HELIKA, a. s. 15/ ZÁVAZNÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ Závazná kritéria pro hodnocení soutěžních návrhů se stanovují v následujícím pořadí důležitosti následovně: • • •

kompoziční architektonicko-urbanistické kvality návrhu, vizuální podoba komplexu staveb musí rovněž splnit očekávání předpokládaného klienta - ghanského státu - a tím je prezentace významu výstavby university jako symbolu pozitivního rozvoje země racionalita návrhu z hlediska uvažovaného řešení vnitřního prostředí budov v podmínkách klimatu rovníkové Afriky naplnění požadovaného stavebního programu, racionalita a provozní logika konceptu využití kapacity území

Soutěžní porota má právo hodnotící kritéria rozšířit a doplnit. 16/ KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže, jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi. Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel a porotci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít. 17/ KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOU TĚŽNÍCH NÁVRHŮ Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě. Všechny odevzdané soutěžní návrhy (jejich hmotná podstata) se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Odevzdáním návrhů autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže (2.2.) a s bezplatnou reprodukcí (zveřejněním) a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a vyhlašovatele jako např. me-

diální prezentace návrhů na tiskových konferencích, v odborných časopisech, v TV vysílání, deních, na výstavách apod. 18/ USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, PODLE NICHŽ SE SOUTĚŽ KONÁ Soutěž byla připravena a bude probíhat v souladu se Soutěžním řádem ČKA v platném znění, s ustanoveními § 847 až § 849 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 19/ ŘEŠENÍ ROZPORŮ Řešení rozporů bude probíhat podle ustanovení § 13 Soutěžního řádu ČKA. 20/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – USTANOVENÍ O OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Odevzdáním soutěžních návrhů vyjadřují soutěžící souhlas s podmínkami soutěže a podřizují se rozhodnutí poroty. Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní návrhy, které nesplní obsahové a formální požadavky soutěže. Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro potřeby prezentace a propagace soutěže.


soutez 2010  

nahled 14-9-09

soutez 2010  

nahled 14-9-09

Advertisement