Page 1

76θ

ΔΙΕΘΝΘ΢ ΕΚΘΕ΢Θ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΘ΢

ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ΢ ΣΘ΢ ΧΡΟΝΙΑ΢

76 ΔΙΟΡΓΑΝΩ΢ΕΙ΢ 85 ΧΡΟΝΙΑ ΗΩΘ΢


Διατθρϊντασ ζνα ςφγχρονο προφίλ και μζνοντασ ςτακερά προςανατολιςμζνθ ςτο μζλλον, θ Δ.Ε.Θ. διοργανϊνει πλικοσ πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν εκδθλϊςεων, που τθ μετατρζπουν ςτθ μεγαλφτερθ γιορτι τθσ πόλθσ. Παράλλθλα ενιςχφει τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, τθν εξωςτρζφεια τθσ επιχειρθματικότθτασ και κατ’ επζκταςθ ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν τόνωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.

10-18|9|2011


Σε διεξόδουσ ανάπτυξθσ και καινοτομίασ, αλλά και ςε νζεσ ιδζεσ, επικεντρώνει θ 76θ ΔΕΘ. Η φετινι διοργάνωςθ κα προβάλλει τισ δυνατότθτεσ και τισ προκλιςεισ, που γεννά θ κρίςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία, θ οποία αποτελεί ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν ανάπτυξθ υγιοφσ επιχειρθματικότθτασ και εκςυγχρονιςμό του δθμόςιου τομζα.

Ζτςι θ 76θ ΔΕΘ κα παρουςιάςει μζςα από ςυγκεκριμζνεσ και μετριςιμεσ δραςτθριότθτεσ, τισ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ με ζνα περιεχόμενο χειροπιαςτό και με δράςεισ, που απευκφνονται, τόςο ςτουσ εμπορικοφσ, όςο και ςτουσ απλοφσ επιςκζπτεσ.


΢υμμετοχζσ Τπουργείων, ΔΕΚΟ κλπ. Με διαδραςτικό χαρακτιρα, «ενεργι ςυμμετοχι των επιςκεπτϊν» και ςτόχο τθν ανάδειξθ του ζργου που διευκολφνει τθν κακθμερινότθτα του πολίτθ.


Σο αυτοκίνθτο αποτελεί ζνα από τα πιο ελκυςτικά κζματα του επιςκζπτθ και επομζνωσ δεν κα μποροφςε να λείπει από το ςχεδιαςμό τθσ 76θσ ΔΕΘ όπωσ και θ μοτοςικλζτα με το τροχόςπιτο – αυτοκινοφμενο.


Σαλόνι Μεταχειριςμζνων Οχθμάτων με ειδικό Τιμολόγιο


Ζπιπλα, προτάςεισ διακόςμθςθσ και ζξυπνεσ λφςεισ για το ςπίτι και το γραφείο. Για χώρουσ με άνεςθ, λειτουργικότθτα και ιδιαίτερθ “προςωπικότθτα”


Πλεσ οι νζεσ τάςεισ, οι τεχνοτροπίεσ και τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ςφγχρονεσ καταςκευζσ.

• • • •

Κουφώματα & Δομικά υλικά Τεχνολογία & εξοπλιςμοφσ Οικολογικι Δόμθςθ Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων


Αφιζρωμα ςτθν Ενζργεια, τθν εξοικονόμθςι τθσ, τα ςυςτιματα και τισ εναλλακτικζσ μορφζσ τθσ, για κάκε ςπίτι ι επαγγελματικό χώρο.

• • •

Εναλλακτικζσ & Ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, PELLET, Ξφλο, Φυςικό Αζριο, Ηλιακι Ενζργεια – Φωτοβολταϊκά Γεωκερμία Θζρμανςθ – Ψφξθ


Θ διοργάνωςθ ενόσ τζτοιου αφιερϊματοσ δίνει από μόνο του μεγάλεσ δυνατότθτεσ για τθ διεξαγωγι πολλϊν και ποιοτικϊν εκδθλϊςεων. Εκτόσ από πίςτεσ επιδείξεων, δεξιοτεχνίασ, άςκθςθσ, workshops, Forum – ςυνζδριο, κα διοργανωκοφν εκδθλϊςεισ διαδραςτικοφ χαρακτιρα με τθ ςυμμετοχι των επιςκεπτϊν και εκκετϊν αλλά και πρόδρομεσ εκδθλϊςεισ εκτόσ εκκεςιακοφ κζντρου.


FREE TIME – ΑΝΑΨΥΧΗ - ΧΟΜΡΥ

Το αφιζρωμα ςτο ποδιλατο κα πλαιςιωκεί και από εταιρείεσ με προϊόντα μοντελιςμοφ, ακλθτιςμοφ, κιπου, μουςικά όργανα, φωτογραφίασ, παιχνίδια και άλλεσ δραςτθριότθτεσ για τον ελεφκερο χρόνο.


Το αφιζρωμα που ςυγκεντρώνει όλεσ τισ οργανωμζνεσ ςυμμετοχζσ από το εξωτερικό και ςυμβάλλει ςτισ διεκνείσ ςυνεργαςίεσ. Ιταλία, Γαλλία, Ινδία, Βραηιλία, Τουρκία, Αίγυπτοσ, Ουγγαρία είναι μερικζσ από τισ χώρεσ που ςυμμετζχουν με επίςθμεσ κρατικζσ ςυμμετοχζσ.


Τιμώμενθ Χώρα – ΣΕ΢ΒΙΑ

Η ομόκρθςκθ πατρίδα του μεγάλου εφευρζτθ Νίκολα Τζςλα, των εκατοντάδων μοναςτθριών, του Εμίρ Κουςτουρίτςα και του Γκόραν Μπρζγκοβιτσ, του νομπελίςτα ςυγγραφζα Κβο Άντριτσ.


Τιμώμενθ Χώρα – ΣΕ΢ΒΙΑ

Μια αναδυόμενθ οικονομικά χώρα, με ςθμαντικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ τα αμζςωσ προςεχι χρόνια.


Σο αφιζρωμα απευκφνεται ςε ευρεςιτζχνεσ ι δθμιουργοφσ ρομποτικϊν καταςκευϊν από όλθ τθν Ελλάδα και κα διοργανωκεί με τθ ςυνεργαςία του Ο.Β.Ι. Παράλλθλα, ςε ειδικι ενότθτα, κα διοργανωκεί θ «Επιχειρθματικι Καινοτομία» θ οποία αφορά όλεσ τισ επιχειριςεισ οι οποίεσ διακζτουν καινοτόμα προϊόντα.


Συνολικό Κόςτοσ Συμμετοχισ 835€ πλζον Φ.Ρ.Α.


Αφιζρωμα ςτισ Ρεριφζρειεσ, τα Επιμελθτιρια, τουσ Τοπικοφσ Φορείσ

• Πολιτιςμόσ – Λαϊκζσ Γιορτζσ – Παράδοςθ • Σουριςμόσ (Τπαίκρου – Θαλάςςιοσ & Χειμερινόσ) • Επιχειρθματικότθτα – Σεχνολογία – Καινοτομία και άλλα πολλά ςτοιχεία που δθμιουργοφν τθν «Ταυτότθτα» κάκε περιοχισ.


Αφιζρωμα ςτισ Ρεριφζρειεσ, τα Επιμελθτιρια, τουσ Τοπικοφσ Φορείσ «Ρροτάςεισ ειδικών καταςκευών».

Ρ΢ΟΤΑΣΗ Α’ Κόςτοσ 35€/μ2 πλζον Φ.Ρ.Α.


Αφιζρωμα ςτισ Ρεριφζρειεσ, τα Επιμελθτιρια, τουσ Τοπικοφσ Φορείσ «Ρροτάςεισ ειδικών καταςκευών».

Ρ΢ΟΤΑΣΗ Β’ Κόςτοσ 45€/μ2 πλζον Φ.Ρ.Α.


Θ ηωι ςτισ πόλεισ και θ απομάκρυνςθ του ςφγχρονου Ζλλθνα από τθν φπαικρο ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν απϊλεια γνϊςεων και παραςτάςεων γφρω από τον κφκλο τθσ αγροτικισ παραγωγισ και τθσ μετεξζλιξθσ τθσ φυτικισ και ηωικισ παραγωγισ ςε μία ςειρά τροφίμων θ άλλων (μθ βρϊςιμων) προϊόντων.


Θα οργανωκεί αγροτικι φάρμα , όςο πιο παραςτατικά γίνεται, ςτθν οποία κα παρουςιαςτοφν οι δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται ς’ αυτιν και ζχουν ςχζςθ με τθν παραγωγι ηωοκομικϊν και φυτικϊν προϊόντων.

Οι επιςκζπτεσ κα μποροφν να δουν και να γνωρίςουν, πζρα από τθν φυςικι παρουςία των ηϊων και φυτϊν, τθ διαδικαςία παραγωγισ των προϊόντων, κακϊσ και να ςυμμετζχουν ςε κάποιεσ δραςτθριότθτεσ.


Σο ςυγκεκριμζνο αφιζρωμα κα αναπτυχκεί ςτο Ρερίπτερο 15, το κεντρικότερο περίπτερο του Διεκνοφσ Εκκεςιακοφ Κζντρου και οι άξονζσ του κα είναι οι εξισ: • Hightech - Εταιρίεσ Hardware, Software, Κινθτισ Σθλεφωνίασ


• E-gaming 1. 2.

3.

Πρϊτεσ παρουςιάςεισ και δοκιμζσ παιχνιδιϊν τθσ ςαιηόν 2011-2012 Σουρνουά παιχνιδιϊν και διαγωνιςμοί με διαδραςτικι ςυμμετοχι, παικτϊν και επιςκεπτϊν Εκκεςιακι παρουςία των εταιρειϊν με δυνατότθτα πϊλθςθσ προϊόντων μζςω αντιπροςϊπων.


Διοργάνωςθ φεςτιβάλ γαςτρονομίασ με τθ ςυμμετοχι γνωςτϊν chefs, οι οποίοι κα μαγειρεφουν για το κοινό. Εκκεςιακό ςκζλοσ με εταιρείεσ οι οποίεσ κα κάνουν δειγματοδιανομι.


16-18/09/2011 Διοργανϊνεται για 2θ ςυνεχι χρονιά ςε ςυνεργαςία με το κορυφαίο κλαδικό περιοδικό FRANCHISE DEAL.

΢υναντιςεισ με εκπροςϊπουσ γνωςτϊν αλυςίδων franchise από διάφορουσ κλάδουσ, κακϊσ και ενδιαφζρουςεσ ομιλίεσ από εκπροςϊπουσ φορζων, αλλά και ειδικϊν ςυμβοφλων επιχειρθματικότθτασ.

΢κοπόσ τθσ εκδιλωςθσ είναι θ τόνωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Βόρεια Ελλάδα, αλλά και ςτθν ευρφτερθ περιοχι, μζςω τθσ ενθμζρωςθσ των εν δυνάμει επιχειρθματιϊν για τα προγράμματα που υπάρχουν και αφοροφν τισ νζεσ επιχειριςεισ, για χρθματοδοτικζσ λφςεισ υφιςτάμενων επιχειριςων, αλλά και θ λφςθ που προςφζρει το franchise ςτισ μζρεσ μασ.


«PLANET CINEMA» 3D SHOW

Ειδικό αφιζρωμα για τον κινθματογράφο με τθν επωνυμία «PLANET CINEMA» 3D SHOW


Εξετάηοντασ καίρια κζματα ςτουσ τομείσ του νεροφ, των κτιρίων, τθσ μετακίνθςθσ, τθσ διαςκζδαςθσ και τθσ τροφισ, οι επιςκζπτεσ καλοφνται να ςυμμετάςχουν ενεργά μελετϊντασ διάφορουσ τρόπουσ και τεχνολογίεσ που ενδζχεται μελλοντικά να μασ προςφζρουν βιϊςιμεσ λφςεισ και να ςχεδιάςουν τθν πόλθ του 2050! Θ νζα τεχνολογία, το ενδιαφζρον για το περιβάλλον και τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ κακϊσ και το μοναδικό design τθσ, τθν κατζταξαν ωσ υποψιφια για το διεκνζσ βραβείο εςωτερικοφ design FX AWARD


Η Insectopia είναι ζνα μαγικό μυθτικό ταξίδι ςτον αλθκινό μικρόκοςμο των εντόμων. ΢ε αντίκεςθ με τισ ςυνθκιςμζνεσ ςτατικζσ εκκζςεισ φυςικισ ιςτορίασ, θ ζκκεςθ αυτι παρουςιάηει ηωντανά ζντομα ςε ςυνκικεσ που προςομοιϊνουν το φυςικό τουσ περιβάλλον.


HELEXPO – 76θ Δ.Ε.Θ. – ΔΙΕΘΝΕΣ ΕKΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤ΢Ο


Σασ περιμζνουμε από 10 ζωσ 18 Σεπτεμβρίου ςτθν

Γενικι είςοδοσ 4€

76 TIF 2011  

Thessaloniki 76th TIF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you