Page 1

75θ ΔΙΕΘΝΘ΢ ΕΚΘΕ΢Θ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΘ΢ 75 ΔΙΟΡΓΑΝΩ΢ΕΙ΢ 84 ΧΡΟΝΙΑ ΗΩΘ΢ ΣΟ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ΢ ΣΘ΢ ΧΡΟΝΙΑ΢


11-19|9|2010


11 με 19 ΢επτεμβρίου «παίηει» ΔΕΘ! Σο κορυφαίο οικονομικό και πολιτικό γεγονόσ τθσ χϊρασ «παίηει» κάκε χρόνο ςτθ Θεςςαλονίκθ. Θ Δ.Ε.Θ. που οργανϊνεται από τθν HELEXPO, είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ Ζκκεςθ ςτθν Ελλάδα που λόγω του εμπορικοφ τθσ χαρακτιρα καταφζρνει να προςελκφει 250.000 επιςκζπτεσ. Διατθρϊντασ ζνα ςφγχρονο προφίλ και μζνοντασ ςτακερά προςανατολιςμζνθ ςτο μζλλον, θ Δ.Ε.Θ. διοργανϊνει πλικοσ πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν εκδθλϊςεων, που τθ μετατρζπουν ςτθ μεγαλφτερθ γιορτι τθσ πόλθσ. Παράλλθλα ενιςχφει τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, τθν εξωςτρζφεια τθσ επιχειρθματικότθτασ και κατ’ επζκταςθ ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν τόνωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.


Όλεσ οι νζεσ τάςεισ, οι τεχνοτροπίεσ και τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ςφγχρονεσ καταςκευζσ.


Αφιζρωμα ςτθν Ενζργεια, τθν εξοικονόμθςι τθσ, τα ςυςτιματα και τισ εναλλακτικζσ μορφζσ τθσ, τθ κζρμανςθ και ψφξθ για κάκε ςπίτι ι επαγγελματικό χϊρο.


Ζπιπλα, προτάςεισ διακόςμθςθσ και ζξυπνεσ λφςεισ για το ςπίτι και το γραφείο. Για χϊρουσ με άνεςθ, λειτουργικότθτα και ιδιαίτερθ <<προςωπικότθτα>>.


Νζα μοντζλα αυτοκινιτων και μθχανϊν, μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα, αλλά και αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα.


΢ΑΛΟΝΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΑΝΣΑΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕ΢ΟΤΑΡ


Σο αφιζρωμα που ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ οργανωμζνεσ ςυμμετοχζσ από το εξωτερικό και ςυμβάλει ςτισ διεκνείσ ςυνεργαςίεσ. Θ Ελλάδα με τθ ςυμμετοχι τθσ παρουςιάηει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των περιοχϊν τθσ.


Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ! Θ ελλθνικι εκνικι ςυμμετοχι φζρει τον τίτλο «Η Ελλάδα των Εκνών»


Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ!

΢το αφιζρωμα GLOBAL EXHANGE κάκε περιοχι τθσ Ελλάδοσ κα παρουςιάςει τθν «Σαυτότθτά» τθσ κι αυτό για το οποίο φθμίηεται: Ιςτορία, Μνθμεία, Πολιτιςμό, Παράδοςθ, Σουριςμό, Επιχειρθματικότθτα, Καινοτομία κι άλλα πολλά που δθμιουργοφν τθν «Σαυτότθτα» κάκε περιοχισ.


Σο αφιζρωμα «Νζοσ Επιχειρθματίασ & Θμζρεσ Franchise Βορ. Ελλάδοσ» ενθμερϊνει για όλεσ τισ τρζχουςεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ ςτθν αγορά franchise. B2B ςυναντιςεισ, τρόποι χρθματοδότθςθσ, νζεσ τάςεισ τθσ αγοράσ, πλεονεκτιματα και παγίδεσ του franchise

17 - 19 ΢επτεμβρίου 2010


Κρατικοί οργανιςμοί και φορείσ, ενθμερϊνουν για τισ νζεσ υπθρεςίεσ που διευκολφνουν τισ κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ των πολιτϊν με το κράτοσ, μειϊνουν τθ γραφειοκρατία και αυξάνουν τθν ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ.


Θ μεγαλφτερθ γιορτι για το παιδί και τθν οικογζνεια. Νζο αφιζρωμα, εκκεςιακοφ και φεςτιβαλικοφ χαρακτιρα με χιλιάδεσ προτάςεισ για τθν ψυχαγωγία των παιδιϊν, όπωσ διαδραςτικά παιχνίδια, εργαςτιρια, κεατρικζσ παραςτάςεισ κ.α.


Eyetrick (Μεξικό, Ουγγαρία)

Μουςικομαγειρζματα με τον Ευτφχθ Μπλζτςα


Laser-gun park από τθν PXP

Μαγικζσ Φοφςκεσ (Me in a bubble) Μουςείο Nemo Amsterdam

Angelus Novus «Ζρωτασ - Ζρωτασ»

Alvaro Ramirez Marquez (Ουρουγουάθ) Διαςκεδάςτε και εςείσ, μπορείτε!

Καλλιπάτειρα Θζατρο ΢οφοφλθ

Oliver Perge (Ουγγαρία) Κφβοσ Rubic

Climbing wall από τθν PXP

«Εργαςτιριο ORIGAMI» ΟΜΑΔΑ ΣΕΧΝΗ΢ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤ "ΦΑΝΣΑ΢ΙΑ"


ΧΟΡΗΓΟ΢

Σο Ποδιλατο Μπροςτά!… ςτουσ Αγϊνεσ, …ςτθν Πόλθ…. ςτο Βουνό. Ποδιλατα, Αξεςουάρ, Ζνδυςθ - Τπόδθςθ, Είδθ προςταςίασ , ΢υμπλθρϊματα διατροφισ, Ενεργειακά προϊόντα


Προβολζσ, παρουςιάςεισ ελλθνικϊν και ξζνων ταινιϊν, παρουςίαςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ των κινθματογράφων, Promo Trailers για ταινίεσ τθσ νζασ ςεηόν, 3D show, movie bar, happenings, αυτόγραφα από ςυντελεςτζσ ελλθνικϊν ταινιϊν, εκκζματα από ταινίεσ.

ΧΟΡΗΓΟ΢


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ ΧΟΡΗΓΟ΢


Η Insectopia είναι ζνα μαγικό μυθτικό ταξίδι ςτον αλθκινό μικρόκοςμο των εντόμων. ΢ε αντίκεςθ με τισ ςυνθκιςμζνεσ ςτατικζσ εκκζςεισ φυςικισ ιςτορίασ, θ ζκκεςθ αυτι παρουςιάηει ηωντανά ζντομα ςε ςυνκικεσ που προςομοιϊνουν το φυςικό τουσ περιβάλλον.


Η 75θ Διεκνισ Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ, που διοργανώνει θ Helexpo A.E. από τισ 11 ζωσ τισ 19 ΢επτεμβρίου 2010, υιοκετεί ωσ κεντρικό μινυμά τθσ ζνα ςθμαντικό κεματικό αφιζρωμα με τίτλο «Καινοτομία και Πράςινθ Ανάπτυξθ» •Ενεργειακά ποδιλατα •Θλιακό δζνδρο •Θλιακοί φορτιςτζσ •Θλιακά περίπτερα •Παηλ καινοτομία

ΧΟΡΗΓΟ΢


ΣΙΜΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ - ΟΤΓΓΑΡΙΑ Γενζτειρα του περίφθμου ςυνκζτθ Λιςτ και του εφευρζτθ του κφβου του Ροφμπικ, πατρίδα τθσ πάπρικασ, του κραςιοφ Σοκάι, τθσ πορςελάνθσ και των κεντθμάτων, θ Ουγγαρία αποτελεί ζναν παράδειςο ιςτορίασ, πολιτιςμοφ και γαςτρονομίασ, αλλά και ζνα ςθμαντικό πεδίο επιχειρθματικισ δράςθσ.


ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΣΙΜΩΜΕΝΗ΢ ΧΩΡΑ΢

SHOW ΜΕ ΑΛΟΓΑ – ΕΦΙΠΠΗ ΣΟΞΟΒΟΛΙΑ

Θ Ζφιππθ Σοξοβολία υπιρξε θ πρϊτθ εκδιλωςθ «πυρόσ και κινιςεωσ» ςτθν παγκόςμια ςτρατιωτικι ιςτορία. ΗΜΕΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Κακθμερινζσ επιδείξεισ ΧΩΡΟ΢: Τπαίκριοσ χϊροσ δίπλα ςτο περ. 15


ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΣΙΜΩΜΕΝΗ΢ ΧΩΡΑ΢

΢υναυλία με παραδοςιακά τραγοφδια τθσ Ακθνάσ Παπαδθμθτρίου

ΗΜΕΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Κυριακι 12 ΢επτεμβρίου, ΩΡΑ: 21:00 ΧΩΡΟ΢: Τπαίκρια εξζδρα μπροςτά ςτο Παλαί ντε ΢πορ, μεταξφ των περιπτζρων 7 και 8


ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΣΙΜΩΜΕΝΗ΢ ΧΩΡΑ΢

Κονςζρτο του ADAM BANDA

Ο Άvταμ Μπάντα είναι ζνασ από τουσ πιο ταλαντοφχουσ νζουσ βιολιςτζσ τθσ Ουγγαρίασ, ο οποίοσ απζκτθςε το πτυχίο του ςτθν παγκοςμίωσ γνωςτι Μουςικι Ακαδθμία Λιςτ Φζρεντσ τθσ Βουδαπζςτθσ. ΗΜΕΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ ΧΩΡΟ΢: Αίκουςα HELEXPO CORONA ΢το πιάνο ςυνοδεφει θ Orsolya Soós


ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΣΙΜΩΜΕΝΗ΢ ΧΩΡΑ΢

Παραδοςιακοί ουγγαρζηικοι χοροί

To Λαϊκό Χορευτικό ΢υγκρότθμα τθσ πόλθσ Debrecen ιδρφκθκε τθν άνοιξθ του 1950 με το ςκοπό να ςυλλζξει και να επεξεργαςτεί ςτο πρόγραμμά τθσ τισ ουγγρικζσ λαϊκζσ παραδόςεισ, τραγοφδια και χοροφσ τθσ ανατολικισ Ουγγαρίασ. ΗΜΕΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Κακθμερινό πρόγραμμα ΧΩΡΟ΢: Τπαίκρια εξζδρα μπροςτά ςτο Παλαί ντε ΢πορ, μεταξφ των περιπτζρων 7 και 8


ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΣΙΜΩΜΕΝΗ΢ ΧΩΡΑ΢

Φεςτιβάλ γαςτρονομίασ με φθμιςμζνουσ chefs

ΗΜΕΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 17-19 ΢επτεμβρίου 2010 ΧΩΡΟ΢: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑ΢

Ουγγρικό Φεςτιβάλ γαςτρονομίασ που διοργανϊνεται από το παγκοςμίου φιμθσ Ουγγρικό εςτιατόριο GERBEAUD, ςτο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάσ τθσ Θεςςαλονίκθσ


ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΣΙΜΩΜΕΝΗ΢ ΧΩΡΑ΢

Ζκκεςθ ηωγραφικισ του TIBOR FÜLÖP

Ο Σίμπορ Φοφλοπ γεννικθκε ςτθ Βουδαπζςτθ – πρωτεφουςα τθσ Ουγγαρίασ – και μεγάλωςε ςε μία οικογζνεια που αγαποφςε και εκτιμοφςε τθν τζχνθ. ΗΜΕΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ ΧΩΡΟ΢: Φουαγιζ ΢υνεδριακοφ Κζντρου «Ιωάννθσ Βελλίδθσ»


ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΣΙΜΩΜΕΝΗ΢ ΧΩΡΑ΢ Προβολι ταινίασ για τθ ηωι του προπονθτι FERENC PUSKAS

Ζνα κεαματικό, ςυναρπαςτικό φιλμ γεμάτο ςυναιςκιματα για τον Ποφςκασ Οτςι, το αλθτάκι του Κίςπεςτ, τον φίλο με μεγάλθ καρδιά, το πιο λαμπερό αςτζρι του ποδοςφαίρου. ΗΜΕΡΑ: Κυριακι, 19 ΢επτεμβρίου 2010 ΩΡΑ 20:00 ΧΩΡΟ΢: ΢υνεδριακό Κζντρο «Ιωάννθσ Βελλίδθσ», Αίκουςα «6»


HELEXPO – 75θ Δ.Ε.Θ. – ΔΙΕΘΝΕ΢ ΕΚΘΕ΢ΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ


΢ασ περιμζνουμε από 11 ζωσ 19 ΢επτεμβρίου ςτθν

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2010  

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με φορέα υλοποίησης τη HELEXPO, είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη Έκθεση που διοργανώνεται στην Ελλάδα και...

Advertisement