Page 1

EESTI KÜLALIIKUMINE KODUKANT

KODUKANDI NÄGU aastal 2020

Liikumine Kodukant on 1997. aastal loodud vabaühenduste liit. Meie MISSIOON on ühendada oma kodukoha elukeskkonda ja külakogukondi arendavaid ühendusi, toetada kohalikku algatust, kodanikuaktiivsust ja ettevõtlikkust.

Eestimaa tegusad ja kestvad külad on atraktiivsed elupaigad, kus kogukonnad väärtustavad oma kodumaa ja -koha eest seismist ning tähtsustavad koostegutsemist.

KODUKANDI KOOLITUSKESKUS on 2003. aastal loodud täiskasvanute koolitusasutus, mis pakub vabahariduslikke koolitusi, toetades seeläbi maapiirkondade inimesi ja organisatsiooni arengut.

Liikumine Kodukant on suurim maaelu väärtusi edasikandev ja külade arengut toetav ühendus, millel on nähtav, tuntav ja arvestatav jõud ning on rahvusvaheliselt tunnustatud.

Kodukandi sihid

0

2 0 2 4 201 Koolitus ke

skuse sih

id

OMA TEGEVUSTES VÄÄRTUSTAME: kohalikku omaalgatust; kogukonna ühtekuuluvustunnet ja omavahelist koostööd; maapiirkondade elanike ettevõtlikkust; avatust ja läbipaistvust; keskkonnasäästlikku mõtteviisi

Toetada kokkuhoidvaid külakogukondi ja tugevdada kohalike vabaühenduste huvikaitse suutlikkust.

Pakkuda maaelanike õppimisvajadustest lähtuvat koolitust, nõustamisteenust ja õppereise.

Koostöös kohalike vabaühendustega suurendada teenuste kättesaadavust maapiirkondades ja aidata kaasa töökohtade loomisele.

Toetada Eesti maapiirkondade inimeste arengut läbi koolitus- ja arendusprojektide.

Olla tugev külade huvikaitset teostav ja maaelu arengut edendav katusorganisatsioon

Laieneda koolitus- ja nõustamiskeskuseks


Kas tead, et ... Eesti elanikkond on 1 294 455 inimest, neist 415 520 elab maapiirkondades (2011 rahvaloendus)

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant Reg. kood: 80036845 A/a EE352200001120242378 www.kodukant.ee

Eestis on 4438 küla (2014) Liikumine Kodukant on aastast 1996 korraldanud Eesti külade Maapäeva ehk külade parlamenti

Eesti Külaliikumine Kodukant

Liikumine Kodukant on aastast 2005 valinud Aasta küla

Sirge 2, Tallinn 10618

Eesti Külaliikumine Kodukant

kodukant@kodukant.ee

+372 530 800 29

Kogu Eesti peab elama!

Kodukandi voldik 2014-2020  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you