Page 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมูบ่ ้านท่าลาน 1.1 ประวัตคิ วามเป็นมาของชุมชน/อาณาเขต/ขนาดพืน้ ที่/สภาพภูมศิ าสตร์ เดิมเป็นหมู่บ้านชาวมอญแต่โบราณได้มีชาวบ้านมาทาลานตากข้าวเปลือกต่อมาจึงเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านท่าลาน” ตามลานตากข้าวนั้นเอง บ้านท่าลานมีพื้นที่ จานวน 500 ไร่ อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 1 ตาบลกระแชง ทิศใต้ จด คลองวิ หมู่ที่ 3 ตาบลกระแชง จดทิศตะวันออก จด แม่น้าเจ้าพระยา ทิศตะวันตก จด ตาบลสามโคก สภาพภูมิศาสตร์ บ้านท่าลาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาบลุ่มในฤดูน้าหลากน้าจะท่วมทุกปี มีน้าทาการเกษตรตลอดปี จึง เป็นแหล่งน้าสมบูรณ์เหมาะสาหรับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพาะปลูก ทาสวน ทานา สภาพดินร่วนซุย มีคลองและแม่น้า ไหลผ่าน สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู และอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป เศรษฐกิจโดยรวมของ หมู่บ้าน เป็นลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง มีการทาการเกษตรแบบผสมผสาน ระหว่างการทานา การทาสวนผลไม้ การทาสวนผัก การเลี้ยงปลาในบ่อ ในร่องสวน และรับจ้างทั่วไป

1.2 การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค คมนาคม

 ถนนลาดยาง

จานวน

1

สาย

 ประปาหมู่บ้าน  แม่น้าเจ้าพระยา  คลองวิ

จานวน จานวน จานวน

1 1 1

แห่ง สาย สาย

แหล่งน้า

การไฟฟ้า บ้านท่าลาน หมู่ที่ 2 ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

1.3 ประชากร/สภาพทางเศรษฐกิจ/รายได้ จานวนครัวเรือนและประชากร บ้านท่าลาน หมู่ที่ 2 ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก มีประชากร จานวน 84 ครัวเรือน 226 คน แยกเป็น ชาย 117 คน หญิง 109 คน สภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 1


ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จานวน 32,828.32 บาท

1.4 ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนบ้านท่าลานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีวัดในหมู่บ้าน จะไปทาบุญและประกอบ กิจกรรมทางศาสนาที่วัดในหมู่ที่ 1 และ 3 คือ วัดชัยสิทธาวาส และวัดไก่เตี้ย

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดถือปฏิบัติ กันมาจนถึงปัจจุบัน คือประเพณีทาบุญตักบาตรเข้าพรรษาและ ออกพรรษา ประเพณี การตั กบาตรพระร้อย เป็น เพณีที่ ทาใน เทศกาลออกพรรษาด้วยการนาอาหารคาว-หวานมาตักบาตร ประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมก่อพระทรายและปล่อยนกปล่อยปลา นาน้าหอมไปสรงน้าพระขอพรจากพระ ประเพณีรดน้าดาหั ว ผู้สูงอายุเพื่อขออวยพรผู้ใหญ่ ตามขนมธรรมเนียมประเพณีที่ได้ ยึ ด ถื อ กระท ากั น มา มี ป ระเพณี แ ละวั ฒ นธรรมตามเทศกาล ประเพณีวันเด็ก ประเพณีและวัฒนธรรมตามเทศกาลงานสาคัญ ทางศาสนา และราชพิธีต่าง ๆ ในเดือนมกราคม จะทาบุญ ขึ้นบ้านใหม่ จะมีการทาบุญ ตักบาตรที่วัด ปล่อยนก ปล่อยปลา ในเดือน เมษายน จะมีการ ทาบุญกลางบ้านซึ่งจะทาหลังวันสงกรานต์ของทุก ๆ ปี ตักบาตร ในช่วงเช้าและทาบุญศาลเจ้าพ่อในช่วงค่า การทาบุญสงกรานต์ จะจัดในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี โดยตอนเย็นจะมีการขน ทรายเข้าวัดและก่อกองทราย เช้าทาบุญตักบาตรที่วัดและรดน้า ดาหั ว ผู้ สูง อายุ และร่ ว มฉลองสงกรานต์ ด้ วยกิ จ กรรมบั น เทิ ง มากมายและมีการกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส ขณะกวนก็ จะมีการร้องราทาเพลงอย่างสนุกสนาน

2


1.5 อัตลักษณ์ บ้านท่าลาน หมูท่ ี่ 2 ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก คือ วิถีชีวิตกับสายน้า ประเพณีราพาข้าวสาร ตักบาตรพระร้อย เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงนิเวศวิทยา

1.6 วิสัยทัศน์ เทิดทูนสถาบัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชนอยู่ดี มีสุข ยุทธศาสตร์ 1. จัดกิจกรรมเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. พัฒนาศักยภาพผู้นา กลุ่ม องค์กร สมาชิก ในหมู่บ้าน 3. ขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 5. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุข 1.7 ผูน้ าชุมชน/กรรมการหมูบ่ ้าน คณะทางานด้านอานวยการ 1 นายสมาน สวัสดิ์เฉลิม 2 นายธนวัฒน์ ทุ่งสินธิ์ 3 นายธนพัฒน์ นามวงษ์ 4 นายไพรวัลย์ จ่างแสง 5 นางนุชนันท์ เจริญไทยทวี คณะทางานด้านการปกครองและรักษาความสงบ 1 นายสมิง เหมือนพิมพ์ 2 นายวิรัช พุ่มคา 3 ร้อยตรีสมควร มงคลขันธ์ 4 นายสุรจิตร บุษบา 5 จ่าสิบเอกปรีชา ละออเอี่ยม คณะทางานด้านแผนพัฒนาชุมชน 1 จ่าเอกวิรัตน์ รุจาพันธ์ 2 นางสาวสมทรง คอยผล 3 นายบุญช่วย สัตยอานนท์ 4 นางจันดอน พุ่มคา

ประธาน กรรมการ กรรรมการ กรรมการ เลขานุการ ประธาน กรรมการ กรรรมการ กรรมการ เลขานุการ ประธาน กรรมการ กรรรมการ กรรมการ 3


5 นางสาวสมประสงค์ คอยผล คณะทางานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 1 นายสัญญา ต้นหมาก 2 นางเอื้อง รักบ้านเกิด 3 นายยวง เพ็งโคตร 4 นางสาวจรัสศรี ด้วงธูป 5 นางสัมฤทธิ์ ไทยสวัสดิ์ คณะทางานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 1 นางนนทกาญ แจ้งพลอย 2 นางสุกาญจนา รุจาพันธ์ 3 นายประกาศ เปล่งพานิชย์ 4 นายสงคราม ไทยสวัสดิ์ 5 นางสาวสมบุญ คอยผล คณะทางานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 1 นายเจริญ ไผ่นวล 2 นางบุญอาบ หินอ่อน 3 นางสุวรรณี พุ่มคา 4 นายสมชัย ดอกคา 5 นางวิไลลักษณ์ ศิริพาทย์

เลขานุการ ประธาน กรรมการ กรรรมการ กรรมการ เลขานุการ ประธาน กรรมการ กรรรมการ กรรมการ เลขานุการ ประธาน กรรมการ กรรรมการ กรรมการ เลขานุการ

1.8 กองทุนในหมูบ่ ้าน กองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชมรมผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการชุมชน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1,200,000 28,530 10,000 300,000

บาท บาท บาท บาท

4


กองทุนสวัสดิการชุมชน “เงินออมวันละบาท” ตาบลกระแชง เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ร่วมขบวนการเมื่อเกิดความจาเป็นเร่งด่วน เป็นศูนย์รวมใจ ของคนทุกเพศทุกวัย ลดช่องว่างความเป็นอยู่ของสมาชิกให้เกิดความเสมอภาค สันติสุขร่วมกันเหมือนญาติพี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน และเพื่อก่อเกิดความร่วมมือมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น เป็นภาคีพัฒนา

1.8 ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ายาล้างจาน น้ายาซักผ้า และน้ายาปรับผ้านุ่ม ของกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ

5


ส่วนที่ 2 ประเมินผลการพัฒนาหมูบ่ ้าน 2.1 ผลการสารวจข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ในระดับหมู่บ้าน o ผลการสารวจข้อมูล จปฐ. ปี 2555 ของบ้านท่าลาน หมู่ที่ 2 ตาบลกระแชง อาเภอสาม โคก จังหวัดปทุมธานี ปรากฏว่า มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดข้อที่ 21 , 22 , 24 , 26 o ผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจาปี 2554 ของบ้านท่าลาน หมู่ที่ 2 ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามระดับปัญหา เป็นดังนี้ ตัวชี้วัดที่มีปัญหามาก (ระดับคะแนน 1) ด้านสุขภาพและอนามัย ข้อ 17 การกีฬา ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 22 การเรียนรู้โดยชุมชน ข้อ 26 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของประชาชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ข้อ 31 การจัดการสภาพ สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่มีปัญหาปานกลาง (ระดับคะแนน 2) ด้านโครงสร้าง ข้อ 6 การมีที่ดินทากิน ด้านสุขภาพและอนามัย ข้อ 18 การปลอดยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่มีปัญหาน้อย (ระดับคะแนน 3) ด้านโครงสร้าง ข้อ 1 ถนน ข้อ 2 น้าดื่ม ข้อ 3 น้าใช้ ข้อ 4 น้าเพื่อการเกษตร ข้อ 5 ไฟฟ้า ข้อ 7 การติดต่อสื่อสาร ด้านการประกอบอาชีพและมีงานทา ข้อ 8 การมีงานทา ข้อ 9 การทางานในสถาน ประกอบการ ด้านสุขภาพและอนามัย ข้อ 15 ความปลอดภัยในการ ทางาน ข้อ 16 การป้องกันโรคติดต่อ ด้านความรู้และการศึกษา ข้อ 19 ระดับการศึกษาของ ประชาชน ข้อ 20 อัตราการเรียนต่อของ ประชาชน ข้อ 21 การได้รับการศึกษา

6


ตัวชี้วัดที่มีปัญหามาก (ระดับคะแนน 1)

ตัวชี้วัดที่มีปัญหาปานกลาง (ระดับคะแนน 2)

ตัวชี้วัดที่มีปัญหาน้อย (ระดับคะแนน 3) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 23 การได้รับความคุ้มครอง ทางสังคม ข้อ 24 การมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อ 25 การรวมกลุ่มของ ประชาชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ข้อ 24 คุณภาพดิน ข้อ 28 คุณภาพน้า

2.2 สรุปภาพรวมของการพัฒนาหมูบ่ ้าน จากการสารวจข้อมูล จปฐ. ปี 2555 ของบ้านท่าลาน หมู่ที่ 2 ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ปรากฎว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ แก้ไขปัญหาโดย ชักชวนให้เข้าร่วมเป็น สมาชิกกลุ่มที่มีอยู่ในหมู่บ้าน แนะนาให้เข้าถึงแหล่งทุนที่มีในหมู่บ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน การเข้ารับการฝึกอบมรม อาชีพเสริมที่ทางหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้น ตัวชี้วัดที่ 22 คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ มีอาชีพและมีรายได้ แก้ไข ปัญหาโดย ชักชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ แนะนาให้เข้าถึงแหล่งทุนที่มี ใน หมู่บ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน ตัวชี้วัดที่ 24 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน แก้ไขปัญหาโดย รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ชักชวนให้ ประชาชนรู้จักการออมโดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการ ชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ แก้ไขปัญหาโดย รณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงโทษของการสูบ บุหรี่ หรือจัดกิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจาปี 2554 ของบ้านท่าลาน หมู่ที่ 2 ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ปรากฏว่า บ้านท่าลาน เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาระดับ 3 และมี ตัวชี้วัดที่มีปัญหามาก ดังนี้ ตัวชี้วัด ข้อ 17 การกีฬา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาออกกาลังกาย เพราะต้องประกอบ อาชีพทามาหากินและไม่มีความรู้ประโยชน์ของการเล่นกีฬา ทาให้ไม่สนใจการเล่นกีฬา และการรับความรู้ด้านการ ฝึกสอนกีฬา

7


ตัวชี้วัด ข้อ 22 การเรียนรู้โดยชุมชน เนื่องจากขาดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประชุมสัมมนา การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยไปรับการฝึกอบรมเรียนรู้เฉพาะคนที่สนใจ เท่านั้น กลุ่มเป้าหมายเดิ ม ไม่มีการขยายผล ตัวชี้วัด ข้อ 26 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน เนื่องจากบ้านท่าลานเป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม จึงไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในการทากิจกรรมของ หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่รู้ว่าหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองมีแหล่งเงินทุนของชุมชนด้านใดบ้าง ขาดการประชาสัมพันธ์ และ เงินทุนไม่เพียงพอที่จะให้บริการ บางครั้งจึงไปใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน มากกว่า ตัวขี้วัด ข้อ 31 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบ้านท่าลานเป็นหมู่บ้านที่มีโรงงาน อุตสาหกรรมอยู่ในหมู่บ้าน/ตาบล ทาให้โรงานไม่ค่อยรักษาสภาพแวดล้อมทาให้เกิดมลพิษต่อชุมชน เช่น โรงงาน ปล่อยน้าเสียลงในแม่น้าลาคลอง ทาให้น้าเน่าเสีย และบางส่วนประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ มีการ ทิ้งขยะลงในแม่น้า ควรจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยการ เริ่มจากครัวเรือนของตนเองก่อน เช่น มีการคัดแยกขยะก่อนนาไปทาลาย จัดหาที่ภาชนะไว้สาหรับรองรับขยะ เพื่อ ป้องกันการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง

8


ส่วนที่ 3 แนวโน้มทิศทางการพัฒนาหมูบ่ ้าน 3.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพของหมูบ่ ้าน (การวิเคราะห์ SWOT) จุดแข็งของชุมชน (S=STRENGTH) คือ ปัจจัยภายในทีเ่ ป็นจุดแข็งของชุมชน 1. มีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง 2. มีการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มอาชีพ องค์กรสตรี อาสาสมัครต่าง ๆ 3. มีการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. คนในชุมชนมีความสามัคคี เคารพนับถือซึ่งกันและ กัน 5. มีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ 6. มีการจัดเวรยามโดย อปพร. ในการดูแลความ ปลอดภัยในหมู่บ้าน

จุดอ่อนของชุมชน (W=WEADNESS) คือ ปัจจัยภายในทีเ่ ป็นจุดอ่อนของชุมชน 1. ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ 2. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 3. ประชาชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย 4. ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่าง ถูกต้อง ไม่ให้ความสาคัญในการออกกาลังกาย 5. มีวัชพืชในแม่น้าลาคลอง 6 ปัญหายาเสพติด ประชาชนบางส่วนยังเกี่ยวข้องกับยา เสพติด ทั้งที่รู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด 7. ประชาชนเคยชินกับการพึ่งพาผู้นาและหน่วยงาน ราชการ 8. กองทุนในหมู่บ้านเติบโตช้า และไม่ขยายผลครอบคลุม ทั้งหมู่บ้าน ทาให้สมาชิกในหมู่บ้านขาดโอกาสเข้าถึง แหล่งทุน

โอกาส (O=OPPRTUNTU) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นจุดแข็งของชุมขน 1. การประสานงานและความร่วมมือที่ดีระหว่าง หน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 2. กระแสการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของประชาชน 3. พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวก สามารถรองรับและการกระจายความเจริญใน ทุกด้าน 4. ทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล 5. นโยบายการสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ พิการ 6. มีหน่วยงานที่ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะ ก่อนทาลาย

อุปสรรค (T=THREAT) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นจุดอ่อนของชุมชน 1. ปัญหาน้าท่วม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จึงทาให้ประสบปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดูฝน 2. ไฟทางสาธารณะไม่เพียงพอ การเดินทางสัญจรใน เวลากลางคืนไม่สะดวก เนื่องจากยังขาดไฟทาง สาธารณะซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน 3. การขยายตัวของเมืองใหญ่ ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา

9


3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน (การวิเคราะห์ SWOT) ได้กาหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ดังนี้ ที่

แผนความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน

1

ด้านเศรษฐกิจ

2

ด้านสังคม

3

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

ด้านความมั่นคงและสงบเรียบร้อย

5 ด้านบริหารจัดการ

กิจกรรม/โครงการ 1. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชน 2. โครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน 3. โครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย 4. โครงการส่งเสริมครัวเรือนให้ดารงชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมการออม การจัดทาบัญชีครัวเรือน 5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการประหยัดพลังงาน 6. โครงการส่งเสริมครัวเรือนให้มีการออม 1. โครงการส่งเสริมประชาชนให้เข้าวัดฟังธรรม 2. โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 3. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 4. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน 1. โครงการขุดลอกคูคลอง 2. โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 4. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5. โครงการณรงค์การคัดแยกขยะ 1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 2. โครงการส่งเสริมครัวเรือนปลอดอบายมุข 3. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4. โครงการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 5. โครงการเฝ้าระวังชุมชน 1. โครงการสร้างสะพาน คสล.รูปตัวที 2. โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค 3. โครงการปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน 4. โครงการกาจัดลูกน้ายุงลาย 5. โครงการรณรงค์/ป้องกันโรคไขเลือดออก

10


ส่วนที่ 4 รายงานการพัฒนาหมูบ่ ้าน (VDR) 4.1 ผลการดาเนินงานการพัฒนาหมูบ่ ้าน ที่

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา ดาเนินการ

1 โครงการต่อเติมร้านค้าชุมชน ปี 2555

งบ แหล่ง ความสอดคล้อง บทบาท ประมาณ งบประมาณ กับทิศทางการ นักพัฒนา (บาท) พัฒนา 200,000 SML การพัฒนา ประสานงาน เศรษฐกิจชุมชน แนะนาให้ ให้เข้มแข็ง ความรู้ด้าน การบริหาร จัดการ

2 โครงการตู้น้าดื่มชุมชน

ปี 2555

80,000

SML

การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน ให้เข้มแข็ง

ประสานงาน แนะนาให้ ความรู้ด้าน การบริหาร จัดการ

3 โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์เรือ ปี 2555

20,000

SML

การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน ให้เข้มแข็ง

ประสานงาน แนะนาให้ ความรู้ด้าน การบริหาร จัดการ

5 โครงการบูรณาการแผน ชุมชนระดับตาบล

3,675

พช.

การจัดการความรู้ ประสานงาน ของชุมชน แนะนาให้ ความรู้ด้าน การบริหาร จัดการ

ปี 2555

11


ที่

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา ดาเนินการ

6 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

ปี 2555

งบ ประมาณ (บาท) 1,000

7 โครงการเวทีประชาคมปรับ/ ทบทวนแผนชุมชน

ปี 2555

-

8 โครงการกองทุนแม่ของ แผ่นดิน

ปี 2555

9 โครงการส่งเสริมการ ดารงชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2555

10 โครงการอนุรักษ์ฟนื้ ฟู ปี 2555 ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

แหล่ง ความสอดคล้อง บทบาท งบประมาณ กับทิศทางการ นักพัฒนา พัฒนา พช. ส่งเสริมการ ให้ความรู้แก่ จัดการความรู้ ผู้นาชุมชนใน ชุมชน การนาข้อมูล ที่ได้มาใช้ใน การวางแผน พัฒนา หมู่บ้าน พช.

การจัดการความรู้ การ ของชุมชน ขับเคลือ่ น แผนชุมชน เพื่อใช้แก้ไข ปัญหาชุมชน

พช.

เสริมสร้างขีด ประสานงาน ความสามารถการ แนะนาให้ บริหารงานชุมชน ความรู้ด้าน การบริหาร จัดการ

-

พช.

การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน ให้เข้มแข็ง

ประสานงาน แนะนาให้ ความรู้เรื่อง ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง

10,000

อบต.

รักษา ขนบธรรมเนียม ไม่ให้สูญหาย

ประสานงาน ให้คาแนะนา การอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีให้ คงอยู่

-

12


4.2 สรุปภาพรวมของหมูบ่ ้าน บ้านท่าลาน หมู่ที่ 2 ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อยู่ในเขตการปกครองของ องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง มีถนนทางหลวงแผ่นดิน (สามโคก-เสนา) สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ได้สะดวก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคู คลองมาก และมีแม่น้าเจ้าพระยา ไหลผ่านหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดเฉลิม พระเกียรติ มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง (นายสมาน สวัสดิ์เฉลิม) ซึ่งมีใจที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง บริหารจัดการหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนใน หมู่บ้านให้การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน มีแหล่งเงินทุนให้ประชาชนได้กู้ยืมไปลงทุนประกอบ อาชีพ ชุมชนมีวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสันติสุข สมานฉันท์ในชุมชนโดยชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่ชุมชนได้ดาเนินการ ดังนี้ คลินิกคลายทุกข์ เป็นการช่วยเหลือประชาชนขึ้นต้นในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าในกรณี ที่ราษฎรมีข้อพิพาท ปัญหาครอบครัว ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาข้อขัดแย้งที่ดิน รวมทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ทาให้ ประชาชนไม่ต้องเสียเงินในการดาเนินการดังกล่าว และได้รับความเป็นธรรม ระงับข้อพิพาทเบื้องต้น และเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ ทาให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานีตารวจ ศาล ลดงาน ลดเวลา และค่าใช่จ่าย โดยจะเปิดทา การทุกวันอาทิตย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตาบลกระแชง

13


โครงการฝากบ้านไว้กับฝ่ายปกครอง จะดาเนินการในช่วงวันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ โดย คณะกรรมการหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ มาลงทะเบียนไว้กับฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองจะคอยเฝ้าระวัง ดูแลบ้าน ทรัพย์สินของประชาชนในช่วงที่ประชาชนไม่อยู่บ้าน

โครงการร้อยดวงใจชาวกระแชง เพื่อชาวกระแชง โดยดาเนินการร่วมกับผู้นาชุมชนตาบลกระแชง ในการขอรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้าดื่ม จากประชาชนในตาบลกระแชงที่ไม่ถูกน้าท่วม และประชาชนทั่วไป แล้วนาสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาบรรจุเป็นถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้าท่วม เพื่อเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้น

14


กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านท่าลาน หมู่ที่ 2 ตาบลกระแชง ได้รับพระราชทานเงินขวัญ ถุง กองทุนแม่ เมื่อปี พ.ศ. 2551 จานวน 8,000 บาท และได้ รั บ เพิ่ ม ในปี พ.ศ. 2554 จ านวน 20,530 บาท เป็นกองทุนที่แก้ไขปัญหายาเสพติด กิจ กรรมเฝ้า ระวั งยาเสพติ ด เช่น การตั้ ง จุด ตรวจ หมู่บ้าน/ชุมชน กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น การ ตรวจสารเสพติดในโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน คิวรถจักรยานยนต์

15


16


17


18


VDR ม.๒ กระแชง ปี ๕๕  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you