Page 1

รายงานการประเมินสถานะ การพัฒนาตาบล

ตาบลคลองควาย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอสำมโคก โทร. ๐-๒๕๙๓-๑๙๖๙


2

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น ๑.๑ ประวัตคิ วามเป็นมาของหมูบ่ ้าน ตำบลคลองควำย เดิมสมัยโบรำณเป็นที่อยู่ของชนชำติ มอญอพยพมำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ฝั่งตะวันตก บริเวณหมู่ที่ ๑, ๔ มีกำรปลูกบ้ำนเรือนเป็นกลุ่ม ๆ กำรสัญจรไปมำ ทำได้แค่เพียงทำงเรือและทำงเท้ำ ปัจจุบันตำบลคลองควำย ประกอบด้วยหมู่บ้ำน ๘ หมู่บ้ำน ประกอบอำชีพดั้งเดิม คือ กำรเกษตร

๑.๒ ที่ตั้งของตำบล ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ตำบลท้ำยเกำะและตำบลบำงกระบือ อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี ติดต่อกับ เทศบำลตำบลตำบลบำงเตย อำเภอสำมโคก และตำบลคูขวำง อำเภอ ลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี ติดต่อกับ แม่นำเจ้ำพระยำ ติดต่อกับ ตำบลโคกช้ำง อำเภอบำงไทร และตำบลสิงหนำท อำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

๑.๓ ลักษณะภูมปิ ระเทศ สภำพภูมิประเทศของตำบลคลองควำย เป็น ที่รำบลุ่ม เหมำะแก่กำรทำกำรเกษตร เนื่องจำกมี แม่นำเจ้ำพระยำไหลผ่ำนและมีคลองธรรมชำติผ่ำนหลำยสำย เช่น คลองสระ คลองควำย คลองพระอุดม ทำให้มีปริมำณนำเพียงพอต่อ กำรทำเกษตรกรรม สภำพภูมิอำกำศโดยทั่วไป แบ่ งออกเป็น 3 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภำพั น ธ์ - เมษำยน ฤดู ฝ นเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ น พฤษภำคม - กั น ยำยน และฤดู หนำวเริ่ม ตั้ง แต่ เดื อ นตุ ลำคม มกรำคม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี ระหว่ำง 16 - 39 องศำเซลเซียส การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


3

๑.๔ ข้อมูลด้านประชากร หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๑ บ้ำนเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒ บ้ำนคลองสระ หมู่ที่ ๓ บ้ำนคลองสระ หมู่ที่ ๔ บ้ำนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้ำนคลองควำย หมู่ที่ ๖ บ้ำนคลองควำย หมู่ที่ ๗ บ้ำนคลองควำย หมู่ที่ ๘ บ้ำนทำงยำว รวมทั้งหมด

จำนวน คร. 128 159 122 186 59 35 107 187 983

ชำย 305 368 240 389 130 73 193 426 2,124

หญิง 319 409 223 407 137 108 205 411 2,219

รวม 624 777 463 796 267 181 398 837 4,343

๑.๕ สภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจำกพื้นที่ตำบลคลองควำยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทำงภำคเกษตรกรรม และมีเพียงโรงงำน อุตสำหกรรมขนำดกลำง ดังนั้น ประชำชนส่วนใหญ่จึงประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร รั บจ้ำง ค้ำขำย และรับรำชกำร ตำมลำดับ มีกำรจัดตั้งรวมกลุ่มของประชำชนในเขตพื้นที่ตำมควำมต้องกำรของประชำชน ประกอบด้วย 1. กลุ่มออมทรัพย์ 2. กลุ่มสวัสดิกำรชุมชน 3. กลุ่มผู้ใช้น้ำ/กองทุนปุ๋ย 4. กลุ่มองค์กร/วิสำหกิจชุมชน 5. กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน ๘ กองทุน 1. โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ/รำยได้ประชำกร กำรประกอบอำชีพของประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม และรับจ้ำง รองลงมำ คือค้ำขำยและรับรำชกำร ตำมลำดับ 2. กำรเกษตรกรรม ในเขตตำบลหน้ ำไม้ กำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมจะมี เป็นส่ วนใหญ่ ได้แก่ กำรทำนำ ทำสวน เนื่องจำกกำรประกอบอำชีพมีแต่ดั้งเดิม และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เหมำะแก่กำรเพำะปลูก 3. กำรอุตสำหกรรม เนื่องจำกพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลคลองควำยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม กำรประกอบกิจกำรด้ำน โรงงำนอุตสำหกรรมยังมีจำนวนไม่มำก ดัง นั้นกำรดำเนินกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุข ภำพจึง ไม่มีผลต่อ ประชำชนมำกนัก เนื่องจำกกำรขยำยทำงด้ำนเศรษฐกิจ ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมยังมีจำนวนไม่มำก และอยู่ห่ำงไกลจำกที่พักอำศัยของประชำชน การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


4

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ๑. ข้ ำ วมอลต์ กลุ่ม วิ สำหกิจ ชุม ชนเกษตรกรเฉลิ มพระเกี ยรติ บ้บำ้ นทำงยำว หมู่ที่ ๘ อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๕ ดำว ประธำนกลุ่มฯ คุณเดชำ เครือโชติ โทร. ๐๘-๔๘๐๙-๘๘๕๙

๒. กะละแม กลุ่มอำชีพสตรีคลองควำย หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองควำย อำเภอ สำมโคก จังหวัดปทุมธำนี เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๔ ดำว และยัง มีผลิ ผลิตภัณฑ์ ที่น่ำสนใจ เช่น กระยำสำรท ไข่เค็ม ขนมกง ขนมสำมเกลอ ประธำนกลุ่ม คุณอำนวย ลำงคุณเสน โทร.๐๘-๙๗๗๕-๐๙๓๒

๓. โคมไฟไม้ไผ่ กลุ่มอำชีพหัตถกรรมบ้ำนโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองควำย อำเภอ สำมโคก จังหวัดปทุมธำนี เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๓ ดำว ประธำนกลุ่มฯ คุณนิคม อรุณรัตน์ โทร. ๐๘-๑๒๗๙-๑๕๔๑ ๔. พญำนำค ๕ เศี ยรทองเหลื อง ของคุณ วิวั ฒน์ อั ศวศิริ เลิ ศ หมู่ ที่ ๘ ตำบล คลองควำย อำเภอสำมโคก เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๔ ดำว และมีผลิตภัณฑ์ ประเภททองเหลื อ งอี ก หลำยแบบให้ เ ลื อ กน ำไปตกแต่ ง บ้ ำ น/ตกแต่ ง สวนได้ โทร. ๐๘-๑๔๔๒-๘๔๘๒ ๕. ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ ของคุณสุนิสำ เชื้อไทย หมู่ที่ ๔ ต.คลองควำย อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๓ ดำว โทร. ๐๘-๙๑๒๔-๐๘๑๗

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


5

ศูนย์เรียนรูต้ ามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอาเภอสามโคก ตั้ ง อยู่ ที่ ๓๓/๒ หมู่ ที่ ๘ บ้ ำ น ทำงยำว ตำบลคลองควำย อำเภอสำมโคก จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ ำ นี ด ำ เ นิ น ก ำ ร โ ด ย คณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้ โดยมีนำยเดชำ เครือโชติ อโชติ เป็นประธำนฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้ ำ นเกษตร เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให้ กั บ ประชำชนในและนอกพื้นที่ ประกอบด้วย ฐำนเรียนรู้ ๖ ฐำน ดังนี้ - ฐานที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดาริอาเภอสามโคก - ฐานที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกุด - ฐานที่ 3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม - ฐานที่ ๔ คนกับต้นไม้ - ฐานที่ ๕ โรงงานต้นแบบผลิตข้าวมอลล์ - ฐานที่ ๖ เกษตรผสมผสานบ้านลุงวงศ์

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


6

ผู้นำชุมชน ประกอบด้วย

๑. นำยสมำน พึ่งธรรม ๒. นำยสมพงษ์ ช่ำงต่อ ๓. นำยสำยชล ภู่เฉลิมตระกูล ๔. นำยพินิจ เชำวน์ปรีชำ ๕. นำยสมโภชน์ ฮ้อแสงชัย ๖. นำยสำรำญ นิลกล่ำ ๗. นำยวินัย มุขศรี ๘. นำยสมศักดิ์ ฉ่ำศรี

กำนันตำบลคลองควำย ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๑ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๒ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๓ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๔ ผู้ใหญ่บ้บำ้ นหมู่ที่ ๕ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๗ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๘

ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) ๑. นำยมำนะ เสมอหัตถ์ ๒. นำงสมบัติ พึ่งธรรม

๑.๖ วัฒนธรรม/ประเพณี ประเพณีวัฒนธรรม ชำวบ้ำนตำบลคลองควำย มีพระพุทธศำสนำ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ครัวเรือน ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และมีกำรอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และมีวิถีชีวิตแบบ แบ่งปันเอื้ออำทร  ประเพณีสงกรานต์

ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ วันที่ 13–15 เมษำยน ของทุกปี ก่อพระเจดีย์ทรำย  ประเพณีทาบุญวันสารท ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 (วันพระสิ้นเดือนสิบ)  ประเพณีตักบาตรพระร้อย เริ่มในช่วงเทศกำลออกพรรษำ แรม 11 ค่ำ เดือน 11  ประเพณีลอยกระทง ในช่วงเทศกำลเดือน 12 วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 (พฤศจิกำยน) ของทุกปี  ประเพณีวันสาคัญทางศาสนา วันมำฆบูชำ วันเพ็ญ เดือน 3 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3) ของทุกปี วันวิสำขบูชำ วันเพ็ญ เดือน 6 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี วันอำสำฬหบูชำ ( ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8) วันเข้ำพรรษำ (แรม 1 ค่ำเดือน 8  ประเพณี ทาบุญบ้าน งานแต่ง งานบวช งานศพ (มีตลอดทั้งปี)

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


7

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. (ตกเกณฑ์กตี่ วั แต่ละตัวแก้ด้วยอะไร) จากการสารวจข้อมูล จปฐ. ปี 2554 ตัวชี้วัดที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์  ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย

มีจำนวน 27 ตัวชี้วัด มีจำนวน 14 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูล

มีจำนวน 1 ตัวชี้วัด

ข้อ ที่ ๙

๑๐

๑๔ ๑๘

ตัวชี้วัด จปฐ.ที่ตกเกณฑ์

สำเหตุของปัญหำ

คือตัวชี้วัดที่ 1- 42 คือตัวชี้วัดที่ 9,10,14, 18,20,21,29,31,32, 33,38,39,40,41 คือตัวชี้วัดที่ 26 แนวทำงแก้ไขปัญหำ

ครัวเรือนได้กินอำหำร ๑. กินอำหำรไม่ใช้ช้อนกลำง - รณรงค์/ให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้ช้อน ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ๒. ไม่ล้ำงมือก่อนกินอำหำร กลำงเพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ ๓. กินอำหำรสุกๆดิบๆ - ให้ควำมรู้ถึงโทษกำรบริโภคของสุกๆ ดิบๆ ครัวเรือนมีควำมรู้กำรใช้ - เมื่อเจ็บป่วยทั่วๆไป สมำชิก - ให้ควำมรู้ถึงโทษของกำรกินยำชุด ยำถูกต้องเหมำะสม ในครัวเรือนนิยมกินยำชุด - ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ปพบหมอที่ ร.พ.หรื อ จำกร้ำนขำยยำ เนื่องจำก อนำมัยใกล้บ้ำน กำรเดินทำงไม่สะดวกหำก ต้องไป ครัวเรือนมีควำมมั่นคง - บ้ำนของประชำชนบำงส่วน - ให้หน่วยงำนในพื้นที่ เช่น อบต.เข้ำไป ในที่อยู่อำศัย ยำกจน ดูแล ครัวเรือนไม่ถูกรบกวน - ผู้ประกอบกิจกำรไม่คำนึง - ให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ำไปตรวจสอบ จำกมลพิษ ถึงผลกระทบต่อประชำชนใน ว่ำกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำของกิจกำร พื้นที่ที่เกิดจำกกิจกำร(มลพิษ ว่ ำ เป็ น ไปตำมกฏหมำยที่ ก ำหน ด ทำงเสียง/ฝุ่นละออง) ของ หรือไม่/และหำแนวทำงป้ องกัน ไม่ ใ ห้ ผู้ประกอบกำร เกิ ด ผลกระทบกั บ ประชำชนที่ อ ยู่ ใ น พื้นที่ใกล้เคียงกับผู้ประกอบกิจกำร การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


8

ข้อ ตัวชี้วัด จปฐ.ที่ตกเกณฑ์ สำเหตุของปัญหำ ที่ ๒๐ ครัวเรือนมีควำมปลอดภัย ๑. มีคนนอกพื้นเข้ำมำทำงำน ในชีวิตและทรัพย์สิน ในหมูบ่ ้ำน ๒. มียำเสพติดในหมู่บ้ำนอำจ เป็นสำเหตุหนึ่งของกำรลัก ขโมย ๒๑ ครัวเรือนมีความอบอุ่น

๒๙ คนอายุ ๑๕-๖๐ ปี มี อาชีพและมีรายได้

๓๑ ครัวเรือนมีการเก็บออม เงิน

๑. สมำชิกในครัวเรือนแยก ครอบครัว ๒. สมำชิกในครัวเรือนต้อง ประกอบอำชีพออกไปทำงำน แต่เช้ำ กลับดึก ไม่ค่อยมี โอกำสได้พูดคุยกันมำกนัก ๑. อำยุเกินที่โรงงำนจะรับ ๒. สุขภำพไม่ดี ๓. มีภำระครอบครัวต้องดูแล ๔. วุฒิกำรศึกษำไม่มี /ไม่มี ประสบกำรณ์ ๑. สมำชิกในครัวเรือนไม่มีเงิน ให้ออม หำเช้ำกินค่ำ ๒. ครัวเรือนไม่ทรำบว่ำมี กองทุนในหมู่บ้ำนรับฝำกเงิน ออม

๓๒ คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา ๑. ปัญหำควำมเครียด ๒. ปัญหำครอบครัว

๓๓ คนในครัวเรือนไม่สูบ บุหรี่

๓. ควำมยำกจนไม่มีงำนทำ หำทำงออกไม่ได้ หันพึ่งสุรำ ๑. ปัญหำควำมเครียด ๒. ปัญหำครอบครัว ๓. ควำมยำกจนไม่มีงำนทำ หำทำงออกไม่ได้ หันพึ่งบุหรี่

แนวทำงแก้ไขปัญหำ - ให้คนในหมู่บ้ำนช่วยกันดูแลสอดส่อง หำกมีคนแปลกหน้ ำเข้ำมำในหมู่บ้ำ น โดยให้แจ้งกับผู้นำชุมชน - ให้คนในหมู่บ้ำนไม่ใส่เครื่องประดับที่ มีค่ำมำกเกินควำมจำเป็น - ส่ ง เสริ ม /ให้ ค วำมรู้ แ ก่ ส มำชิ ก ใน ครัวเรือนถึงประโยชน์ในกำรที่สมำชิก ได้มีโอกำสพูดคุยกันอยู่พร้อมหน้ำกัน หรื อ มี ก ำรติ ด ต่ อ กั น ทำงโทรศั พ ท์ จดหมำย อีเมล์ ฯลฯ - ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชำชนมี อ ำชี พ เสริ ม เพิ่มรำยได้ให้ครอบครัว

- รณรงค์ /ประชำสั มพั นธ์ /ชั กชวนให้ ประชำชนรู้ จักกำรออมโดยสมัค รเข้ ำ เป็น สมำชิ กของกลุ่ มต่ ำง ๆ ในชุ มชน เช่น กองทุ นหมู่ บ้ำน กลุ่มออมทรัพ ย์ เพื่อกำรผลิต และส่งเสริมให้ประชำชน ด ำร ง ชี วิ ตตำมปรั ชญ ำเศร ษฐกิ จ พอเพียง - รณรงค์ให้ประชำชนเห็นถึงโทษของ กำรสูบ บุหรี่ หรือจั ดกิ จกรรม ลด ละ เลิก อบำยมุข - รณรงค์ให้ประชำชนเห็นถึงโทษของ กำรสูบ บุหรี่ หรือจั ดกิ จกรรม ลด ละ เลิก อบำยมุข

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


9

ข้อ ตัวชี้วัด จปฐ.ที่ตกเกณฑ์ สำเหตุของปัญหำ ที่ ๓๘ คนในครัวเรือนเป็น ๑. สมำชิกในครัวเรือนไม่เห็น สมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน/ ควำมสำคัญ ของกำรรวมกลุ่ม ชุมชน ตาบล เ พื่ อ ท ำ กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ป็ น ปร ะ โ ยชน์ ต่ อ ตน เอ ง แล ะ หมู่บ้ำน ๒. สมำชิกในครัวเรือนไม่ ทรำบว่ำมีกลุ่มที่เกิดขึ้นจำก กำรจัดตั้งโดยคนในหมู่บ้ำน ๓๙ คนในครัวเรือนร่วมแสดง ๑ . ป ร ะ ช ำ ช น ไ ม่ เ ห็ น ถึ ง ความคิดเห็นต่อ ประโยชน์/ไม่กล้ำแสดงควำม สาธารณะของชุมชน/ คิดเห็นต่อสำธำรณะ ท้องถิ่น ๒. ไ ม่ มี เ ว ลำ เพ รำะต้ อ ง ประกอบอำชีพ ๔๐ คนในครัวเรือนร่วมทา - สมำชิ ก ในครั ว เรื อ นไม่ เ ห็ น กิจกรรมอนุรักษ์ ควำมส ำคั ญ ของกำรอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของ ทรัพยำกรธรรมชำติ หมู่บ้าน ๔๑ คนในครัวเรือนร่วมทา กิจกรรมสาธารณะของ หมู่บ้าน/ชุมชน

แนวทำงแก้ไขปัญหำ - ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ / เ ชิ ญ ช ว น ใ ห้ ประชำชนสมั ค รเข้ ำ เป็ น สมำชิ ก ของ กลุ่มที่มีในชุมชน/ตำบล

- ใช้กำรจัดเวทีประชำคมให้ประชำชน มี ส่ ว นร่ ว มในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำชุ ม ชน ร่วมกันให้มำกขึ้น

- ให้ ค วำมรู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในหมู่บ้ำน/ ตำบล - จั ด กิ จ กรรมกำรอนุ รั ก ษ์ โ ดยมี ก ำร ประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง หมู่ บ้ ำ น/ ตำบล ๑. สมำชิกในครัวเรือนไม่เห็น - ประชำสั ม พั น ธ์ ก ำรจั ด กิ จ กรรม ควำมส ำคั ญ ของกำรร่ ว มท ำ สำธำรณะประโยชน์ของหมู่บ้ำน/ตำบล กิจกรรมสำธำรณะของชุมชน ให้ประชำชนทรำบอย่ำงทั่วถึง ๒. สมำชิกในครัวเรือนอ้ำงว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่มีเวลำในกำรร่วม กิจกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ ้าน (กชช.2ค) ข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำนเป็นข้อมูลที่แสดงระดับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนว่ำ หมู่บ้ำนอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ ตำบลส่วนใหญ่ โดยมีข้อมูลทั้งหมด 6 ด้ำน 31 ตัวชี้วัด ซึ่ง ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ ตำบล คลองควำย อำเภอสำมโคก มีหมู่บ้ำนเร่งรัดพัฒนำระดับ ๒ จำนวน ๑ หมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนเร่งรัดพัฒนำ ระดับ 3 จำนวน ๗ หมู่บ้ำน ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏ จากการสารวจข้อมูล กชช. 2ค ปี 2554

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


10

ดัชนีระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน  มีปัญหำมำก จำนวน 8 ตัวชี้วัด  มีปัญหำปำนกลำง จำนวน 10 ตัวชี้วัด  มีปัญหำน้อย จำนวน ๙ ตัวชี้วัด  ไม่มีข้อมูล จำนวน ๔ ตัวชี้วัด สภาพปัญหาของหมู่บ้าน  ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน  ตัวชี้วัดที่ 6 กำรมีที่ดินทำกิน  ด้านที่ ๒ ประกอบอำชีพและมีงำนทำ  ตัวชี้วัดที่ 9 กำรทำงำนในสถำนประกอบกำร  ด้านที่ ๓ สุขภำพอนำมัย  ตัวชี้วัดที่ 17 กำรกีฬำ  ด้านที่ ๕ ความเข้มแข็งของชุมชน  ตัวชี้วัดที่ 22 กำรเรียนรู้โดยชุมชน  ตัวชี้วัดที่ 24 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน  ตัวชี้วัดที่ 25 กำรรวมกลุ่มของประชำชน  ตัวชี้วัดที่ 26 กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน  ด้านที่ ๖ ทรัพยากรธรรมชาติ  ตัวชี้วัดที่ 31 กำรจัดกำรสภำพสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาจากข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2554 ตัวชี้วัด ปัญหำ สำเหตุของปัญหำ ที่ ๖ กำรมีที่ดินทำกิน - ไม่ได้เป็นเจ้ำของที่ดิน - ที่ดินที่มีอยู่ไม่พอกับกำรทำ กำรเกษตร ๙ กำรทำงำนในสถำน - ขำดกำรส่งเสริมที่ต่อเนื่อง ประกอบกำร ๑๗

กำรกีฬำ

- ไม่มีเวลำออกกำลังกำย เพรำะต้องประกอบอำชีพทำ มำหำกิน - มีลำนกีฬำไม่เพียงพอ - ไม่มีควำมรู้ประโยชน์ของ กำรเล่นกีฬำ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ -ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรแก้ไข -ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรแก้ไข - จัดสถำนที่หรือลำนกีฬำให้กับผู้สนใจ ในกำรออกกำลังกำย/เล่นกีฬำ - ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ถึงประโยชน์ ของกำรออกกำลังกำย

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


11

ตัวชี้วัด ปัญหำ ที่ ๒๒ กำรเรียนรู้โดยชุมชน ๒๔

กำรมีส่วนร่วมของ ชุมชน

๒๕

กำรรวมกลุ่มของ ประชำชน

๒๖

กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ของชุมชน

๓๑

กำรจัดกำรสภำพ สิ่งแวดล้อม

สำเหตุของปัญหำ

แนวทำงแก้ไขปัญหำ

- ขำดกำรส่งเสริมที่ต่อเนื่อง

-ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรแก้ไข ๑. สมำชิกในครัวเรือนไม่เห็น - ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม ควำมส ำคั ญ ของกำรมี ส่ ว น สำธำรณะประโยชน์ของหมู่บ้ำน/ตำบล ร่วมในกำรทำกิจกรรม ให้ประชำชนทรำบอย่ำงทั่วถึง ๒. สมำชิกในครัวเรือนอ้ำงว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่มีเวลำในกำรร่วม กิจกรรม ๑. สมำชิกในครัวเรือนไม่เห็น - ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ / เ ชิ ญ ช ว น ใ ห้ ควำมสำคัญของกำรรวมกลุ่ม ประชำชนสมั ค รเข้ ำ เป็ น สมำชิ ก ของ เ พื่ อ ท ำ กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ป็ น กลุ่มที่มีในชุมชน/ตำบล ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและ หมู่บ้ำน ๒. สมำชิกในครัวเรือนไม่ ทรำบว่ำมีกลุ่มที่เกิดขึ้นจำก กำรจัดตั้งโดยคนในหมู่บ้ำน - ขำดกำรประชำสั ม พั น ธ์ - ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึง และเงิ น ทุน ไม่เ พี ยงพอที่ จ ะ แหล่งทุนต่ำงๆของหมู่บ้ำนโดยหอ ให้บริกำร กระจำยข่ำว ป้ำยประชำสัมพันธ์ ในที่ - ไม่เชื่อมั่นในตัวคณะ ประชุมประจำเดือน กรรมกำรที่บริหำรเงินทุน - มีกำรเลือกคณะกรรมกำรโดย - ประชำชนยังขำดควำมรู้ใน - รณรงค์ให้ประชำชนเกิดกำรตื่นตัวใน เรื่องกำรจัดกำรขยะ มีกำร กำรรักษำสภำพสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ-ลำคลอง - จัดหำที่ภำชนะไว้สำหรับรองรับขยะ เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรทิ้ ง ขยะไม่ เ ป็ น ที่ เ ป็ น ทำง

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


12

ส่วนที่ ๓ แนวโน้มทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลคลองควำยมีปัจจัยภำยในเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนี้ จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. มีวัด ๕ แห่ง คือ (1) วัดสุรำษฎร์รังสรรค์ ๒) วัดสำมัคคิยำรำม (๓) วัดเจดีย์ทอง ๔) วัดป่ำภูริทัต (๕) วัดสหรำษฎร์บำรุง ๒. มีโรงเรียน ๖ แห่ง คือ (๑) โรงเรียนวัดสำมัคคิยำรำม (๒) โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ำ (ปทุมธำนี) (๓) โรงเรียนคลองสระ (๔) โรงเรียนวัดสหรำษฎร์บำรุง (วงษ์กล้ำแข็ง) ๓. มีระบบประปำหมู่บ้ำนครบทุกหมู่บ้ำน ๔. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง (๑) โรงงำนต้นแบบข้ำวมอลต์/โรงสีชุมชน (๒) โรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๕. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมลิเก ๖. ประชำชนเป็นผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ๗. มีถนนหลำยสำยในเขตพื้นที่ ๘. มีคลองธรรมชำติหลำยสำยใช้ในกำรทำกำรเกษตร ๙. มีผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น ข้ำวมอลต์ กำละแม ทองเหลือง

1. พื้นที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม ๒. เส้นทำงถนนบำงแห่งชำรุด เดินทำงไม่สะดวก ๓. มียำเสพติดในหมู่บ้ำน ๔. ไฟส่องสว่ำงยังไม่เพียงพอ ๕. ไม่มีรถโดยสำรประจำทำง ๖. ระบบประปำหมู่บ้ำนยังไม่มีประสิทธิภำพ ๗. ประชำชนบำงส่วนว่ำงงำน ๘. ลำนกีฬำและอุปกรณ์สำหรับเยำวชนไม่เพียงพอ ๙. ไม่มีหอกระจำยข่ำวหรือชำรุด ๑๐. มีมลพิษทำงเสียง/ฝุ่นละออง

1. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพปัญหา 1. ไฟฟ้ำสำธำรณะบริเวณถนนและ ทำงสำธำรณะยังไม่ทั่วถึงก่อให้เกิดควำมไม่ ปลอดภัยแก่ประชำชนในยำมวิกำล 2. น้ำท่วมในฤดูฝน 3. ถนน สะพำน ไม่เพียงพอ ชำรุดทรุดโทรม และไม่ได้มำตรฐำน ๔. ไม่มีรถโดยสำรประจำทำง ๕. ระบบประปำหมู่บ้ำนยังไม่มีประสิทธิภำพ

ความต้องการของประชาชน 1.1 ติดตั้งและขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะให้ทั่วถึงในทุกชุมชนของ ตำบล เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และผู้ใช้เส้นทำงสัญจรไปมำ 2.1 ก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันน้ำท่วม และยกระดับพื้นถนน 3.1 ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคม ถนนสำยหลักให้ได้มำตรฐำนและ ปรับปรุงถนนสำยรองและถนนซอยต่ำงๆ ให้สำมำรถเชื่อมโยงถึงกัน ได้และใช้ทำงได้โดยสะดวก ๓.๒ ปรับปรุงสะพำนข้ำมคลองให้ปลอดภัยได้มำตรฐำน ๔.๑ ให้ภำคเอกชนเข้ำมำให้บริกำรกำรขนส่ง ๕.๑ สนับสนุนงบประมำณเพื่อปรับปรุงระบบประปำหมูบ่ ้ำน การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


13

๒. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน 1. ประชำชนบำงส่วนว่ำงงำน ขำดกำรสนับสนุนด้ำนกำร 1.1 สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มอำชีพเพื่อพัฒนำทักษะใน ส่งเสริมอำชีพ ไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำอำชีพเสริมตำม กำรประกอบอำชีพแก่ประชำชน ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ 1.2 ฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพชุมชน 1.3 พัฒนำและปรับปรุงผลผลิตของกลุ่มอำชีพให้ได้ มำตรฐำน 1.4 จัดโครงกำรและหำวิทยำกรผู้มีควำมรู้ตำมสำขำวิชำ ชีพเพื่ออบรมแก่ประชำชนผู้ที่มีควำมสนใจ

๓. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม สภาพปัญหา 1. ขำดแคลนสนำมกีฬำ สวนสำธำรณะสำหรับใช้เป็น สถำนที่ออกกำลังกำยและนันทนำกำร

ความต้องการของประชาชน 1.1 ปรับปรุงสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ สนำมเด็กเล่น สวนสำธำรณะ สนำมกีฬำ และสุขภำพให้เพียงพอ กับควำม ต้องกำรของประชำชน 2. ขำดกำรสนับสนุนด้ำนวัสดุอุปกรณ์ในกำรออกกำลังกำย 2.1 สนับสนุนและส่งเสริมกำรออกกำลังกำยของประชำชน ในชุมชน 3. ประชำชนไม่มีควำมรู้เบื้องต้นในกำรดูแลตนเองใน ด้ำน 3.1 ส่งเสริมกำรป้องกันรักษำโรค ให้กำรรักษำพยำบำล สุขภำพอนำมัย และบริกำรควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนแก่ประชำชน 4. ยำเสพติดแพร่ระบำดในชุมชน 4.1 จัดกิจกรรมกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อ ต่อเนือ่ งทุกหมู่บ้ำน 4.2 สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งศูนย์รักษำควำมสงบในชุมชน เขตชุมชน เช่น อส.ตช. อป.พร. ๕. ขำดกำรประชำชำสัมพันธ์หรือข้อมูลข่ำวสำรของทำง ๕.1 ติดตั้งขยำยเครือข่ำยระบบเสียงตำมสำยให้ครอบคลุมทุก รำชกำรทั่วถึงแก่ชุมชนในพื้น หมู่บ้ำน และจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง ๖. ประชำชนยังไม่มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๖.1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคง และควำมปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชำชนในเขตตำบลลดปัญหำอำชญำกรรม และอุบัติภัยป้องกันและระงับกำรเกิดอัคคีภัย และภัย ธรรมชำติอื่นๆ

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหา 1. ในแม่น้ำลำคลองมีวัชพืชขึ้นปกคลุมจำนวนมำก ทำให้แม่น้ำตื่นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก ๒. มลพิษทำงด้ำนเสียงและฝุ่นละออง

ความต้องการของประชาชน 1.๑ ให้ดำเนินกำรกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมบริเวณริมคลอง ๑.2 จัดให้มีกำรขุด คู คลอง เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก เพื่อ กำรอุปโภค – บริโภค รวมถึงเพื่อกำรเกษตร ๒.๑ ให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ำไปตรวจสอบว่ำกำรดำเนิน กิจกำรของเจ้ำของกิจกำรว่ำเป็นไปตำมกฏหมำยที่กำหนด หรือไม่/และหำแนวทำงป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับ ประชำชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับผู้ประกอบกิจกำร

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


14

5. ด้านการจัดการสาธารณสุข สภาพปัญหา 1. ขำดกำรส่งเสริมกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรดูแล รักษำสุขภำพ

ความต้องการของประชาชน 1.1 ให้มีกำรตรวจสุขภำพประจำปีแก่ประชำชนในเขต ท้องถิ่นตลอดจนให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภำพ 1.2 จัดกิจกรรมกำรรณรงค์ ตลอดจนส่งเสริมคุณภำพ อนำมัย เช่น กำรออกกำลังกำย กำรเต้นแอโรบิค ตลอดจนให้มีกำรควบคุมเฝ้ำระวังโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่ออย่ำงต่อเนื่อง

๖. ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการ สภาพปัญหา 1. กำรให้บริกำรประชำชนล่ำช้ำ ใช้เวลำนำน

ความต้องการของประชาชน 1.1 ปรับปรุงและพัฒนำงำนของตำบลสำมำรถบริกำรแก่ประชำชน ให้ได้รับควำมสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม 1.2 ให้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตลอดจนกำรปฏิบัติงำน ของทำงระบบรำชกำรให้ประชำชนได้รับทรำบ 2.1 ส่งเสริมกำรสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร พัฒนำท้องถิ่น สนับสนุนกำรเลือกตั้งในระบอบประชำธิปไตย

2. คนที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตำมระบอบประชำธิปไตย

ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบัน และโอกำสกำรพัฒนำ ในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพื่อทำให้ทรำบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ ข้อจำกัดของกำรพัฒนำ เป็นกำรตอบคำถำมว่ำ “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถำนภำพกำรพัฒนำอยู่จุดไหน”ซึ่งสรุป ได้ดังนี้

สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา กรอบ ที่ การ จุดแข็ง / ทุนทางสังคม พิจารณา ๑ ด้ำน - ถนนเชื่อมโยงภำยใน . โครงสร้ำง ระหว่ำงหมู่บ้ำนเป็น พื้นฐำน ถนนลำดยำง สะดวกสบำย สัญจรได้ทุกฤดูกำล

จุดอ่อน / ข้อด้อย

แนวทางการแก้ไขปัญหา

- ถนนสำยรองภำยในหมู่บ้ำนบำง สำยอยู่ในสภำพไม่สมบูรณ์ - กำรเข้ำถึงบำงพื้นที่ภำยในหมู่บ้ำน ยังเข้ำถึงยำก ไม่ได้รับควำมสะดวก - ระบบประปำหมู่บ้ำนยังไม่ทั่วถึง - ระบบโทรคมนำคมสำธำรณะ ภำยในหมู่บ้ำนไม่มี - สถำนที่ทำกิจกรรมของกลุ่มต่ำงๆ ไม่มี

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ คสล.และโรยหินคลุก - ตัดถนนสำยใหม่เพื่อให้กำร เข้ำถึงเป็นไปด้วยควำมสะดวก - ขยำยปรับปรุงระบบประปำ หมู่บ้ำนให้ครอบคลุ่ม - ขยำย/ติดตั้งไฟสำธำรณะให้ ทั่วถึงทุกจุด - ก่อสร้ำงขยำยศำลำอำคำร เอนกประสงค์ที่ทำกำรของ กลุ่มเพิ่มเติม

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


15

กรอบการ จุดแข็ง / ทุนทางสังคม พิจารณา ๒ ด้ำนเศรษฐกิจ - กำรรวมกลุ่มของกลุ่ม เศรษฐกิจพอเพียง - มีกำรระดมกำรออม ทรัพย์ของกลุ่มต่ำง ๆ ที่

จุดอ่อน / ข้อด้อย - กลุ่มอำชีพบำงกลุ่มไม่มีควำม เข้มแข็งและไม่ได้รับกำรส่งเสริม เท่ำที่ควร - หนี้สินในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหา - สนับสนุนกำรรวมกลุ่ม/ และอบรมกลุ่มอำชีพให้ ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง - เพิ่มกำรออม ลดค่ำครอง ชีพเน้นควำมเป็นอยู่อย่ำง พอเพียง - ปลูกหญ้ำแฝก

๓ ด้ำนทรัพยำ . กร ธรรมชำติและ สิ่ง แวดล้อม ๔ ด้ำนศิลปะ . วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และ ภูมิปัญญำ ท้องถิ่น

- มีกำรอนุรักษ์คูคลอง - พื้นที่มีกำรเสื่อมโทรม ขำดควำม ต้นไม้โดยช่วยกันดูแล ชุมชื่น และเกิดกำรพังทลำยของ รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ หน้ำดิน - มีกำรจัดงำนรดน้ำ-ดำ หัวผู้สูงอำยุภำยในตำบล ทุกปี - มีกำรสืบสำนประเพณี ทำบุญประจำปีของตำบล - มีภูมิปัญญำท้องถิ่นใน ด้ำนต่ำงๆ ที่หลำกหลำย

- ขำดงบประมำณบำงส่วนในกำร จัดงำน - ภูมิปัญญำท้องถิ่นไม่ได้รับกำร สนับสนุนเท่ำที่ควร - ไม่มีศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนด้ำนภูมิ ปัญญำท้องถิ่น - เด็กและเยำวชนขำดกำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมในกำรสืบสำน ประเพณีและวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญำท้องถิ่น

- ทำเรื่องขอสนับสนุน งบประมำณจำกหน่วยงำน ต่ำงๆ - ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญำ ท้องถิ่น ถ่ำยทอดควำมรู้ - อบรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่เด็กและ เยำวชนได้ตระหนักและ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

๕ ด้ำนคุณภำพ . ชีวติ ของ ประชำชน

- เด็กได้รับกำรศึกษำที่ สูงขึ้นกว่ำสมัยก่อน - สภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ ของ ประชำชนยังอยู่กันแบบ พึ่งพำช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน - มีกำรเปิดกว้ำงทำง กำรศึกษำมำกขึ้น

- เด็กขำดอุปกรณ์และทุนทำงกำร ศึกษำบำงส่วน - ประชำชนมีคุณภำพชีวิตและ สุขภำพไม่ค่อยแข็งแรง - ประชำชนไม่ได้รับข่ำวสำร สำธำรณะเท่ำที่ควร - ขำดอุปกรณ์ในกำรออกกำลังกำย - ขำดเวชภัณฑ์ในกำรรักษำโรค เบื้องต้น

- ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ กำรเรียนและทุนกำรศึกษำ ให้แก่เด็กผู้ขำดแคลน - ส่งเสริมให้ประชำชนได้ ออกกำลังกำยและเห็น ควำมสำคัญของกำรออก กำลังกำย - จัดสถำนที่สำหรับศึกษำ เรียนรู้ข้อมูลต่ำงๆ แก่ ชำวบ้ำน - ปรับปรุงลำนกีฬำและ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำประจำ หมู่บ้ำน - จัดหำเวชภัณฑ์รักษำโรค เบื้องต้นไว้ประจำหมู่บ้ำน

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


16 กรอบการ พิจารณา ๖ ด้ำนชุมชน . สังคม และ ควำมสงบ เรียบร้อย ที่

จุดแข็ง / ทุนทางสังคม

จุดอ่อน / ข้อด้อย

แนวทางการแก้ไขปัญหา

- กลุ่มอำสำสมัคร สำธำรณสุขประจำ หมู่บ้ำนมีควำมเข็มแข็ง - มีกลุ่มอำสำสมัคร ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ( อปพร.) -ประชำชนช่วยกัน สอดส่องดูแลช่วยควำม สงบเรียบร้อยของหมู่บ้ำน - เป็นชุมชนที่ปลอดจำก ยำเสพติด

- ไม่มีป้อมยำมประจำหมู่บ้ำน - ขำดอุปกรณ์ในกำรดับเพลิง - ประชำชนบำงส่วนไม่ปฏิบัติตำม กฎระเบียบของหมู่บ้ำนเท่ำที่ควร

- จัดสร้ำงป้อมยำมประจำ หมู่บ้ำน - จัดหำอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ ประจำหมู่บ้ำน - รณรงค์ให้ประชำชนศึกษำ และเห็นควำมสำคัญของ กฎระเบียบของหมู่บ้ำน

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


17

ส่วนที่ 4 รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน 1. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตำบลคลองควำย ได้ดำเนินกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ท่อระบำยน้ำ และ สะพำนในเขตตำบล โดยส่วนใหญ่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่ออำนวยควำม สะดวกในกำรสัญจรไป–มำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ใช้จ่ำยเงินงบประมำณเพื่อดำเนินกำรพัฒนำด้ำน โครงสร้ำงพื้นฐำน 2. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ ตำบลคลองควำย พื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอำชีพในภำคเกษตรกรรม ดังนั้นจึงให้กำร สนับสนุนส่งเสริมให้เป็น ศูนย์เรียนรู้ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เป็น แหล่งถ่ำยทอดควำมรู้ ให้กับเกษตรกรทั่วไป เช่น กำรทำกำรเกษตรปลอดสำรพิษ กำรปั้นปุ๋ยอินทรีย์ กำรทำน้ำหมักชีวภำพฯลฯ 3. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ มีกำรดำเนินกำรพัฒนำตลอดจนกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยจะให้กำรสนับสนุนงบประมำณและฝึกอบรมโรงเรียนเกษตรกร และฝึกอบรม กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ พัฒนำและจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 4. การดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกำรอนุรักษ์ สืบสำนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญเอำไว้ เพื่อส่งเสริมสืบสำนประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำมของท้องถิ่น ส่งเสริมด้ำนศำสนำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้อยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป 5. การดาเนินงานด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน มีกำรส่งเสริมกำรศึกษำ พัฒนำควำมรู้แก่เด็กเยำวชน และประชำชนในตำบล ส่งเสริมให้ เยำวชนเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมลิเก กำรเล่นดนตรีไ ทย มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนแก่โรงเรียนเด็ก ยำกจน รวมทั้งส่งเสริ มเรื่องสุขภำพอนำมัยแก่เด็กนักเรี ยนโดยอุดหนุนอำหำรเสริม (นม) และอำหำร กลำงวัน ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมนักเรียน สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษำมีรำยได้ช่วงปิดภำคเรียน เพื่อเป็น กำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง มีกำรป้องกันควบคุม และเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ และยำเสพติด เสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัยที่ดีแก่ประชำชน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน มีกำร ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ และบทบำทของกลุ่มองค์กรต่ำง ๆ มีแก้ไ ขปัญหำยำเสพติดในชุมชน ส่งเสริม การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก


18

สนับสนุนช่วยเหลือจัดสวัสดิกำรแก่ผู้ด้อยโอกำส เด็กยำกจน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร เช่น เงินสงเครำะห์เพื่อ กำรยังชีพ เบี้ยยังชีพ ฯลฯ และมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำ วัสดุ อุปกรณ์กำรกีฬำ และจัดกิจกรรมกำร กีฬำ เพื่อให้เยำวชน และประชำชนในชุมชนในตำบลให้หันมำสนใจกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำตำม ถนัด ซึ่งเป็นกำรพัฒ นำกำรกีฬำของชุมชนให้ยั่ง ยืน มีกำรจัด กำรส่ง เสริมด้ำนสำธำรณสุข อนำมัยของ ประชำชนในตำบล เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนในตำบล จัดโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม โรคติดต่อ เพื่อสุขภำพที่ดีของประชำชน มีกำรจัดหำจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ชุมชน เพื่อใช้ในกิจกรรม ต่ำง ๆ ภำยในหมู่บ้ำนชุมชน 6. การดาเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีกำรส่งเสริมสนับสนุน พัฒนำควำมเข้มแข็งและควำมสำมัคคีของประชำชนในชุมชน โดยจัดทำโครงกำรปกป้องสถำบันสำคัญ ของชำติ เพื่อปกป้องและรักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็น สถำบันส ำคั ญของชำติอั นเป็นศู นย์ รวมแห่ง ควำมเป็น ชำติ ให้ คงอยู่ต่ อไป มีก ำรช่วยเหลือและบรรเทำ สำธำรณภัย กู้ชีพ กู้ภัย โดยจัดฝึกอบรม อปพร. เพื่อเตรียมกำรป้องกันภัยต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นสำมำรถ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเวลำ ป้องกันกำรเสียหำยของชีวิตและทรัพย์สิน มีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ยำเสพติดและอบำยมุข สรุปภาพรวมผลการการพัฒนาของตาบลคลองควาย ตำบลคลองควำย ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำตำบล ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องสุขภำพอนำมัย กำรป้องกันและกำรส่งเสริมสุขภำพ มีกำร ส่งเสริมกิจกรรมให้กับเยำวชน (สอนกำรแสดงลิเก/ดนตรีไทย) มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร มีสิ่งแวดล้อม ที่ดีมีอำกำศที่บริสุทธิ์ มีบ้ำนอยู่อำศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีกำรส่งเสริมให้กลุ่มวิสำหกิจมีควำมรู้ในกำรประกอบ อำชีพ มีงำนทำ มีอำชีพเสริมซึ่งทำให้เกิดรำยได้เพิ่มขึ้นลดปัญหำกำรลักขโมย ส่งเสริมกำรออมโดยร่วมเป็น สมำชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของหมู่บ้ำน ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดอนุรักษ์ปลูกฝังปฏิบัติตนตำม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีกำรจัดเวทีประชำคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ มีส่วนร่วม กำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ ร่วมแสดงควำมคิดเห็น /ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ของ ชุมชน มีกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม น้ำดื่มน้ำใช้ น้ำเพื่อกำรเกษตรใช้ได้ตลอด ปี ประชำชนได้รับควำมสะดวกในระบบสำธำรณูปโภค มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน กำรคมนำคมติดต่อ ระหว่ำงหมู่บ้ำน/ตำบล/อำเภอมีควำม **********************************************

การจัดทารายงานการพัฒนาตาบล : ตาบลคลองควาย : อาเภอสามโคก

TDRต.คลองควาย  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you