Page 12

Юрій Федькович (1834—1888) Юрій Федькович (повне ім’я — Осип Домінік Гординський де Федькович; ім’я Юрій письменник узяв у зрілому віці) народився 8 серпня 1834 р. в  с.  Сторонець-Путилів на Буковині. Його батьком був небагатий шляхтич, мати походила з родини священика. Навчався Федькович у приватного вчителя та в реальній школі в Чернівцях. Кілька років вів мандрівне життя. Служив в ав­стрійському війську. Вийшовши у відставку, жив у рідному селі. Пізніше оселився в Чернівцях, редагував газету «Буковина». Помер письменник 11 січня 1888 р. Літературні твори Федькович почав писати німецькою мовою у другій по­ловині 40‑х рр. До української поезії звернув­ся наприкінці 50-х рр., коли перебував на військовій службі. Військові враження великою мірою визначили тематику його творчості. У 60‑х рр. побачили світ дві поетичні збірки — «Поезії Іосифа Федьковича» (1862) та «Поезії Юрія Городенчука-Федьковича» (1867—1868). Федькович — автор низки прозових творів, які друкувалися переважно в галицькій та буковинській періодиці. У творчості Федьковича велику роль відіграє військова тема. Автор змальо­вує підневільний стан рядових військових — простих людей, яких ­позбавили звичного життя та рідної домів­ки. Його герої прагнуть вирватися з бездушного світу військової муштри, що обмежує та деформує людську особистість. Вони мріють про мирну селянську працю, родинний затишок та рідну оселю. Прагнення маленької людини до щастя дістало яскраве художнє втілення в повісті Федьковича «Три як рідні брати». Творчість Федьковича — самобутня сторінка української літератури. Вона знайомить читача з життям та прагненнями українського населення Буко­вини.

²âàí ÍåЧóé-Ëåâèöüêèé (1838—1918) ²âàí Ñåìåíîâè÷ Ëåâèöüêèé (ë³ò. ïñåâäîí³ìè — ². Íå÷óé-Ëåâèöüêèé, ². Íå÷óé) íàðîäèâñÿ 13 ëèñòîïàäà 1838 ð. â ì. Ñòåáëåâ³ íà Êè¿âùèí³ ó ñ³­ì’¿ ñâÿùåíèêà. Íàâ÷àâñÿ â äóõîâíîìó ­ó÷èëèù³ òà â ñåì³íàð³¿. Çàê³í÷èâ Êè­¿âñüêó äóõîâíó àêàäåì³þ. Ó÷èòåëþâàâ ó Ïîë­òàâñüê³é ñåì³íàð³¿, ó ã³ìíàç³ÿõ Êàë³øà, Ñåäëåöÿ, Êèøèíåâà. Âèéøîâøè ó â³äñòàâêó, îñåëèâñÿ â Êèºâ³, äå é ïðîâ³â ðåøòó æèòòÿ. Ïîìåð ². Íå÷óéËåâèöüêèé 2 êâ³òíÿ 1918 ð. Ïî÷àòîê ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî ïðèïàâ íà 60-ò³ ðîêè. Ó 70-õ — 80-õ ðð. áóëè íàïèñàí³ íàéá³ëüø â³äîì³ òâîðè ïèñüìåííèêà — «Ìèêîëà Äæåðÿ», «Êàéäàøåâà ñ³ì’ÿ», «Áóðëà÷êà», «Ñòàðîñâ³òñüê³ áàòþøêè òà ìàòóøêè», «Õìàðè». Íà òë³ õóäîæí³õ ïîøóê³â ê³íöÿ Õ²Õ — ïî÷. ÕÕ ñò. éîãî òâîð÷³ñòü â³äçíà÷àëàñü òåìàòè÷íèì ³ ñòèëüîâèì êîíñåðâàòèçìîì. Äëÿ ïðîçè ². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî õàðàêòåðíå ðåàë³ñòè÷íå â³äîáðàæåííÿ ä³éñíîñò³. Îñíîâíà òåìà éîãî òâîð³â — ñåëÿíñüêà. Óâàãó àâòîðà ïðèâåðòຠñî­ö³­àëüíà ïðîáëåìàòèêà. ³í ðîçêðèâຠâïëèâ êð³ïàöòâà íà äîë³ é ìîðàëü ñåëÿí, ïîêàçóº ïðîöåñè, ùî â³äáóâàëèñÿ â óêðà¿íñüêîìó ñåë³ ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ êð³ïîñíî¿ çàëåæíîñò³. Ó ïîâ³ñò³ «Ìèêîëà Äæåðÿ» ïèñüìåííèê çîáðàçèâ ñåëÿíèíà-ïðàâäîøóêà÷à, æèòòÿ ÿêîãî áóëî çìàðíîâàíå â ïîñò³éí³é áîðîòüá³ ç ð³çíîìàí³òíèìè ïðîÿâàìè íåñïðàâåäëèâîñò³. Ó ïîâ³ñò³ «Êàéäàøåâà ñ³ì’ÿ» ïðîçà¿ê çìàëþâàâ øèðîêó êàðòèíó ñêëàäíèõ ïðîöåñ³â, çóìîâëåíèõ ñåëÿíñüêîþ ðåôîðìîþ. Íà äóìêó àâòîðà, ñàìå ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðè÷èíè çì³íèëè òðàäèö³éíèé óñòð³é íàðîäíîãî æèòòÿ. Âîíè ïîçíà÷èëèñü íå ëèøå íà ìàéíîâèõ â³äíîñèíàõ, à é íà âñüîìó êîìïëåêñ³ íàðîäíî¿ çâè÷àºâîñò³, ìîðàë³ òà ïñèõîëîã³÷íîìó ñêëàä³ ñåëÿíèíà. Â îêðåìèõ òâîðàõ ïèñüìåííèê çìàëþâàâ æèòòÿ óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ — íàéá³ëüø ãëèáîêî öÿ òåìà ðîçêðèòà â ðîìàí³ «Õìàðè». Çíà÷íèé ³íòåðåñ ñòàíîâëÿòü ôîëüêëîðèñòè÷í³ òà ë³òåðàòóðíî-ïóáë³öèñòè÷í³ ïðàö³ ². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî.

Ïàíàñ Ìèðíèé (1849—1920) Ïàíàñ ßêîâè÷ Ðóä÷åíêî (ë³ò. ïñåâäîí³ì — Ïàíàñ Ìèðíèé) íàðîäèâñÿ 1 òðàâíÿ 1849 ð. ó ì. Ìèðãîðîä³ íà Ïîëòàâùèí³ â ñ³ì’¿ ÷èíîâíèêà. Íàâ÷àâñÿ â Ìèðãîðîäñüêîìó òà Ãàäÿöüêîìó ïîâ³òîâîìó ó÷èëèùàõ. Íå ìàþ÷è ìîæëèâîñòåé ïðîäîâæóâàòè ñèñòåìàòè÷íå íàâ÷àííÿ, íàïîëåãëèâî çàéìàâñÿ ñàìîîñâ³òîþ.

11

Biografії ukraїns kih pis me  
Biografії ukraїns kih pis me  
Advertisement