Page 1

Søknad NRK TV-AKSJONEN 2017

LÆRING I KRIG sammen for barn Ingen barn skal få ødelagt sin fremtid på grunn av voksnes kriger og konflikter!

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

sammen for barn

1


ANDRE OPPLAG 2017


For barn og unge er ofte skolen det første som forsvinner i konflikter. Men skolegang er avgjørende for å bygge en bedre fremtid

«

Herman Van Rompuy (Tidl. EU-president)

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

3


BARN betaler den høyeste prisen

Dette er Najah som jeg nylig møtte på en reise i Syria. Hun er 10 år og sammen med familien har hun flyktet til studentbyen i Aleppo som nå er en flyktningleir. Hun har aldri gått en dag på skole i sitt liv. Men hun fikk høre om «Læreplan B», der barn som ikke har gått på skole før eller som har droppet ut, får tilbud om å ta 1./2. klasse og 3./4. klasse på ett år. Dagen etter at Najah hørte om «Læreplan B», sto hun utenfor skolen jeg besøkte og ville begynne. Det var problemer med noen papirer så hun kunne ikke begynne før dagen etter, men hun fikk lov til å være med meg rundt på skolen og inn i de ulike klasserommene. Jeg har aldri sett mer tindrende øyne. Å få mulighet til å lære og å få være med i fellesskapet av barn som går på skole åpnet en helt ny verden for henne. For meg var det nok en sterk påminnelse om at skolegang og inkludering av barn er uendelig viktig - kanskje særlig ikrigssoner som Aleppo. Læring i krigens midte, er kanskje den siste kimen til håp og til troen på fremtiden, som vi må gjøre vårt ytterste for å gi næring. Najah betyr suksess på arabisk. Av hele mitt hjerte ønsker jeg henne det og håper at vi kan få lov til å mobilisere hele det norske folk i en stor dugnad for å hjelpe henne og alle hennes medsøstre og brødre som vokser opp under våpnenes åk.

Bernt G. Apeland Generalsekretær UNICEF Norge

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

5


INNHOLD INNHOLD KOMMER HER IKKE FULLSTENDIG Barn betaler den høyeste prisen

5

Prosjekter 13 Marginaliserte barn i krig og konflikt

13

Pakistan 15 Colombia 19 Sør-Sudan 23 Mali 27 Syria 30 Hvorfor UNICEF 36 Kommunikasjon - og aksjonsplan

40

Plan for gjennomføring av aksjonen

46

Budsjett 49 Vedlegg 52

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

7


8


{

Vårt mål er å gi flest mulig barn i krig og konflikt en fremtid

UNICEF vil intensivere innsatsen på utdanning i områder med krig og konflikt, hvor et av fem barn i dag står uten skole. Utdanning er en rettighet for alle barn, men det er også veien til gjenoppbygging av samfunn etter at en krig eller konflikt er over. Siden 1990-tallet har verden oppnådd fantastiske fremskritt på utdanningsnivået, men de siste årene har fremgangen stagnert – delvis på grunn av de mange krigene og konfliktene i verden. I følge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) finnes det i dag omlag 50 millioner flyktninger og internt fordrevne. Halvparten av disse er barn. Dessverre ser fremtiden ikke lys ut. UNHCR antar at verden vil ha over 61 millioner flyktninger ved utgangen av 2016.

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

9


10


{

Ingen barn skal få ødelagt sin fremtid på grunn av voksnes kriger og konflikter!

Samfunnet trenger alle hoder og hender. En krig kan sette spor i generasjoner fremover. Konsekvensene av manglende utdanning blir barn som ikke får utviklet sitt fulle potensial, og samfunn som risikerer å miste hele generasjoner hoder og hender. Mange av disse barna vil i tillegg ha psykososiale problemer som følge av mangel på den normaliteten de får gjennom skolegang og lek. Uten målrettet satsing på utdanning kan barn i krig og konflikt bli dobbelt straffet: Krigen frarøver dem barndommen, men ofte også utdanningen og mulighet til å bli selvhjulpne, gode samfunnsborgere. Krig er det dessverre ikke alltid mulig å stanse på kort sikt, men verden kan alltid bidra til at samfunnet kan reise seg igjen når den er over. Utdanning og opplæring er den sikreste investeringen for at det skal skje. Det er dette vi vil at pengene fra TV-Aksjonen 2017 skal gå til.

Vi er allerede i gang. UNICEF jobber for barn i mer enn 190 land. Vi er til stede før en konflikt, under konflikten og vi reiser ikke hjem når krigen er over. Som verdens største hjelpeorganisasjon for barn, og den tredje største nødhjelpsorganisasjonen totalt sett, jobber vi både akutt og langsiktig. Utdanning er et av UNICEFs viktigste fokusområder både i krig og fred. Vi vil invitere Norges befolkning til å gjennom TV-aksjonen i 2017 bidra med utdanning i konflikt i Syria, Sør-Sudan, Mali, Pakistan, og Columbia.

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

11


12


PROSJEKTER TV-aksjonen 2017 skal fokusere på fem land hvor krig, konflikt og utnytting av barn ofte er en del av oppveksten - på ulike vis. Disse landene er Syria, Sør-Sudan, Mali, Pakistan, og Columbia. I Syria, Sør-Sudan og Mali herjer borgerkrig som har ført til massive ødeleggelser. Skoler er lagt i grus og lærere og elever har enten flyktet til naboland eller funnet midlertidige løsninger for læring. Pakistan og Colombia sliter stort med væpnede opprørsgrupper og terrorisme, ustabile og utrygge forhold som påvirker undervisningen til tusenvis av skolebarn. UNICEF jobber aktivt i alle disse landene med å sikre barna god undervisning. Med midlene fra TV-Aksjonen 2017 kan vi redde fremtiden til mange flere.

Marginaliserte barn i krig og konflikt De mest sårbare i krig og konflikt vil alltid være barn. Dette gjelder spesielt marginaliserte barn barn med nedsatt funksjonsevne, jenter og minoritetsbarn. For UNICEF er det grunnleggende å jobbe spesielt med å inkludere disse marginaliserte gruppene i utdanningen. Vi gjør dette både fordi alle barn ifølge FNs Barnekonvensjon har en grunnleggende rett til utdanning, men også fordi vi vet at det har store ringvirkninger for samfunnet og for barnas egne familier.

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

13


YOUSRA

Endelig er hun trygg. Sammen med familien sin flyktet Yousra (8) fra de blodige kampene i Talibanstyrte Nord- Waziristan. Nå bor hun og familien i Malakand-distriktet. Hun er et av de mange marginaliserte internt fordrevne barna som får en ny sjanse i livet. Her på den UNICEFstøttede barneskolen får hun anledning til å fortsette skolegangen .

14


Hovedstad: Islamabad Areal: 796 095 km2 Økonomi: BNP per innbygger 4866 $ Befolkning: 199 millioner Under 15 år: 32,65 % Forventet levealder: 66,2 år Analfabetisme: 42,1 % Nummer 147 på FNs levekårsindeks

PAKISTAN

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

15


16


I Pakistan er det 24 millioner barn i alderen 5-16 år som ikke går på skolen. Dette er landet med høyest andel barn utenfor skolen i Sør-Asia. Nesten halvparten av alle barn i barneskolealder får ikke utdanning. For jenter er andelen 60 prosent. Kjønnsdiskriminering, utilstrekkelige ressurser i distriktene og ulike konflikter er blant årsakene til at et så stort antall barn mangler skolegang. For dem som får utdanning er kvaliteten på undervisningen en utfordring. Pakistan har gjennom flere år opplevd målrettede angrep på skoler og på elever. 450 skoler er ødelagt eller skadet de siste årene. Eskalering av flere konflikter har resultert i ustabilitet og militæraksjoner - som har sendt mange på flukt. Dette har hindret mange barns skolegang. I tillegg blir flere områder jevnlig rammet av flom og tørke, som utfordrer en allerede vanskelig utdanningssituasjon. I tillegg til å lære grunnleggende ferdigheter er skolen et viktig sted for å få normalitet i hverdagen, beskyttelse, psykososial støtte og ferdigheter til å mestre hverdagen.

UNICEFs arbeid UNICEFs utdanningsarbeid blant internt fordrevne bidrar til å bringe mer normalitet i hverdagen til barna. De får trygge steder hvor de kan oppholde seg, psykososial støtte og lærer livsferdigheter («life skills»). Barna får trygg, inkluderende kvalitetsutdanning i midlertidige bosetninger og i områder de har returnert til.

UNICEF støtter de ulike regionale utdanningsmyndighetene i deres langsiktige arbeid. Gjennom nært samarbeid med utdanningsetater og lærerutdanningsinstitusjoner bidrar UNICEF til å øke institusjonenes kapasitet slik at det produseres flere lærere. UNICEF fremmer også inkludering og kvalitetsutdanning for de mest marginaliserte, spesielt jentene. For å lette tilgangen til utdanning for vanskeligstilte barn i konfliktrammede områder og urbane slumstrøk, har UNICEF utviklet og implementert «Alternative Learning Programmes» (ALP). ALP hjelper barn som står uten skolegang inn i den ordinære utdanningen gjennom et oppdateringsprogram hvor flere års pensum er konsentrert.

Inntektene fra TV-aksjonen vil bli brukt til: • Gi 15.600 barn tilgang til alternative læringsprogrammer i 24 kriseområder. • Sette opp alternative læringssentre i 520 lokalsamfunn • Trene 520 lærere som skal undervise i de alternative læringssentrene • Mobilisere lokalsamfunnene rundt skolene og involvere dem i utviklingen av skolene • Kommunikasjonskampanje rettet mot foreldre og lokalsamfunn om viktigheten av utdanning *Tallene er basert på situasjonen i landet da søknaden ble sendt inn til NRK og estimerte inntekter fra TV-aksjonen

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

17


CARLITOS

Carlitos (8) bor i slummen i Medilin. I det harde miljøet som preger de fattigste bydelene i Columbias nest største by har vold og sosial ekskludering gjort skolegang risikofylt. Mange faller fra. Takket være støtte fra UNICEF blir nå flere marginaliserte barn identifisert og får hjelp til å fullføre skolen. Carlitos er en av de heldige. For barn som ham er dette eneste vei ut av fattigdom.

18


COLOMBIA

Hovedstad: Bogota Areal: 1 138 910 km2 Økonomi: BNP per innbygger 12 040 $ Befolkning: 46,7 millioner Under 15 år: 24,94 % Forventet levealder: 74 år Analfabetisme: 5,3 % Nummer 97 på FNs levekårsindeks

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

19


20


En stor andel av barna som ikke får skolegang i Colombia kommer fra konfliktrammede områder. Landet har vært preget av borgerkrig og interne konflikter i mer enn fem tiår. Generasjon etter generasjon av barn har vokst opp og levd sine liv midt i konfliktsoner. 4 av 5 colombianere har ikke opplevd å leve i fred. Barn og unge har betalt den høyeste prisen. I dag har en av fem ungdommer i Colombia verken jobb eller går på skole. Desillusjonerte ungdom sitter ofte igjen med få valg utover å bli en del av væpnede grupper og kriminelle gjenger. Selv om regjeringen og FARC har inngått en fredsavtale, er det fortsatt flere væpnede grupper som bidrar til at landet fortsatt har store sikkerhetsutfordringer. Vold, rekruttering av barnesoldater, tvangsflytting og landminer i og rundt skolene har fratatt mange barn utdanning. Videre står barn, som er i skolen, i fare for angrep og represalier fra væpnede grupper i forbindelse med deltakelse i statlige arrangementer som skolebesøk til militærbaser og parader. Det er stor lærermangel i Colombia etter mange år med konflikt. Flere lærere er utsatt for drapstrusler, andre har måttet flykte. Flere skolebygg er også skadet, ødelagt eller brukt til andre formål. Lokale myndigheter mangler nødvendige ressurser for å sikre barna grunnleggende skolegang. Dagens læreplaner er utdaterte, og undervisningsmetodene er ikke nok konfliktsensitive nok og ekskluderer marginaliserte barn. I tillegg er det systematiske ulikheter i disfavør av folk som bor i distriktene, urfolket og afro-colombianere. Disse gruppene har få ressurser og enda færre alternativer. Alle disse begrensningene gjør at det er mange barn i Colombia som ikke får oppfylt retten til utdanning og retten til å utvikle seg.

UNICEFs arbeid UNICEF bistår myndighetene og lokalsamfunn i de mest

berørte områdene av væpnet konflikt for å skape trygge læringsmiljøer. Det er stort fokus på opplæring og utdanning av lærere, da vi vet at dette er et av de viktigste bidragene til å realisere barns rett til utdanning. UNICEF har også utviklet pilotprosjekter for å finne gode og konfliktsensitive tilnærminger til undervisning. UNICEF bidrar med å utvikle nasjonale læreplaner i samfunnskunnskap, fred og forsoning. Pensum og undervisningsmetodene virker forebyggende mot vold i skolen og i samfunnet generelt. Pedagogikken fremmer også likestilling, mangfold og menneskerettigheter. UNICEF har et spesielt fokus på urfolk og afro-colombianere som er blant de mest marginaliserte. Et stort antall landminer er et resultat av mange tiår med konflikt. UNICEF støtter derfor programmet ”Mine Risk Education”. Dette programmet identifiserer og overvåker områder med landminer, og utdanner lokalbefolkningen i trygg atferd for å hindre fremtidige ulykker. UNICEF tilbyr også hjelp og støtte til ofre for landminer. Det trengs flere ressurser for å skape en bedre hverdag for colombianske barn og ungdommer.

Inntektene fra TV-aksjonen vil bli brukt til: • Skalere opp pilotprosjektet “peaceful schools” fra én til ti kommuner i Colombia • Trene 1000 lærere i konfliktsensitive læringsteknikker • Gi 50 rektorer opplæring i hvordan drive skole i en post-konfliktkontekst • Engasjere lokalsamfunnsgrupper i den lokale skolen • “Mine risk education-treningsprogrammer” i skolen og for lokalsamfunnene *Tallene er basert på situasjonen i landet da søknaden ble sendt inn til NRK og estimerte inntekter fra TV-aksjonen

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

21


NYANTHIAL & RUAY

Nyanhial Gatbel (7) og broren Ruay Pey (13) er endelig tilbake på Dawa barneskole i Bentiu etter å har mistet både familiemedlemmer og hjemmet sitt under borgerkrigen. Begge to var heldige og ble reddet av FN styrker under urolighetene og bragt i sikkerhet. Nyanhial sier «Når jeg blir voksen vil jeg bli politiker, så kan jeg sørge for å gi folket det de trenger for å leve.»

22


SØR-SUDAN

Hovedstad: Juba Areal: 644 329 km2 Økonomi: BNP per innbygger er 2332 $ Befolkning: 12 millioner 0-14 år: 45,34 % Forventet levealder: 55,7 år Analfabetisme: 73 % Nummer 169 på FNs levekårsindeks

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

23


24


Sør-Sudan, verdens yngste stat, risikerer å miste en hel generasjon med barn. Etter at landet ble selvstendig i 2011 startet en ny voldsbølge i 2013. Til tross for fredsavtalen i 2015 har konflikten blusset opp gjentatte ganger og barn opplever fremdeles vold og alvorlige rettighetsbrudd. Underernæring, sykdom og død er en del av hverdagen til deres. 51 prosent av barna i skolealder får ikke utdanning og Sør-Sudan har med det den høyeste andelen barn utenfor skolen i verden. Selv før voldsbølgen i 2013 fullførte bare ett av ti barn i Sør-Sudan barneskolen, og 1,4 millioner barn i landet gikk ikke på skole. De påfølgende to årene med vold har tvunget ytterligere 413 000 barn ut av skolen og ført til ødeleggelsen av 331 skoler. I følge «Education Management Information System» (EMIS), sank den totale andelen barn i barneskolen fra 42 prosent i 2013 til 35 prosent i 2015, mens andelen jenter i skolen sank fra 35 prosent til 30 prosent. Retten til utdanning er spesielt hardt utfordret i områder med pågående konflikt. Klasserom er overfylt, og barn får utdanning under trær eller i leire-/stråhus. Det er kontinuerlig mangel på undervisningsmateriell. Elevene har ikke tilgang til rent vann og sanitærfasiliteter, og skolene mangler inngjerdinger for å beskytte barna. Bare 37 % av lærerne har relevant utdanning. Mange barn slutter på skolen underveis. Beregninger viser at mellom 8 og 26 prosent faller ut av skolen. Årsaken er sammensatt. Farlig skolevei, lang skolevei, problemer med å betale skolepenger på grunn av forverrede sosioøkonomiske forhold og mangel på egne toaletter til jenter er noen av dem.

UNICEFs arbeid I 2014 ble UNICEF, Utdanning-, forsknings- og teknologidepartementet og partnere enige om at det ikke lenger nyttet med en utviklingstilnærming til utdanning i SørSudan. «Back to Learning»-initiativet (BTL) ble utviklet for at vi sammen skulle finne gode løsninger for å få barna tilbake i skolen. Initiativet inkluderer både spesielle tiltak rettet mot utdanning av barn som er direkte berørt av krig

og konflikt, men også tiltak rettet mot det generelle behovet for utdanning i landet. De kommende årene vil UNICEF bygge videre på erfaringer fra den økte satsingen på utdanning i kriser. Nødhjelp i form av utdanning vil være nødvendig i områder preget av kamper og usikkerhet. UNICEF vil fortsette med å sette opp midlertidige læringssteder, sørge for skolemateriell og psykososial støtte for å beskytte barn mot de verste konsekvensene av volden. Etter hvert som områder stabiliserer seg og internt fordrevne vender tilbake, vil UNICEF samarbeide tett med utdanningsmyndighetene for å rehabilitere og åpne skoler og bringe barna som er berørt av konflikten tilbake til det formelle skolesystemet. De mest sårbare lokalsamfunnene vil bli møtt med utdanningstilbud som inkluderer fredsbyggende, konfliktsensitiv opplæring og undervisning i «life skills» for å styrke motstandsdyktigheten og forhindre videre konflikt og vold mellom lokalsamfunnene.

Inntektene fra TV-aksjonen vil bli brukt til: • Å få 24.000 barn tilbake på skolen • Trene 1100 lærere og frivillige lærere i grunnleggende ferdigheter, alternative læringsprogrammer og pedagogikk for barnehagebarn. • Lønn til lærere slik at de blir på skolen hele skoleåret • Reaktivere 750 “FAU-grupper” for å sørge for bedre oppslutning om skolene • Gi 90 skoler og læresteder leker og rekreasjonsutstyr. • Kommunikasjonskampanjer om viktigheten av utdanning rettet mot foreldre og lokalsamfunn. *Tallene er basert på situasjonen i landet da søknaden ble sendt inn til NRK og estimerte inntekter fra TV-aksjonen

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

25


NATTA WALET For første gang på flere år gleder elevene seg til å begynne på skolen igjen. Natta Walet Aliou (11) var bare 8 år gammel da den brutale borgerkrigen kom til den UNICEF-støttede barneskole i Kidal. Hun var bare en av Malis 18000 skolebarn som måtte legge bort drømmen om en fremtid mens hærjingene raste som værst i landet. Skoler ble lagt i grus og selv lærerne måtte flykte for livet. Heldigvis har fredsavtalen som kom i stand 20. juni 2015 endret mye og skapt nye håp, selv om den fortsatt ikke er implementert overalt.

26


MALI

Hovedstad: Bamako Areal: 1 240 192 km2 Økonomi: BNP per innbygger 1583 $ Befolkning: 17 millioner Under 15 år: 47,44 % Forventet levealder: 58 år Analfabetisme: 61,3 % Nummer 134 på FNs levekårsindeks

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

27


28


Det er mer enn 300 000 barn mellom 7 og 15 år uten skolegang i utrygge områder nord i Mali. «Barn nord i Mali kjenner altfor godt følgende av konflikt, fattigdom og savn,» sier UNICEFs landsjef Fran Equiza i Mali. «Utdanning er deres beste håp for framtiden.» Over 367 skoler, en av seks, i de konfliktrammede områdene i nordlige Mali er stengt, mange av dem for tredje året på rad, etter å ha blitt ødelagt, plyndret og okkupert av væpnede grupper. I et av de verst rammede områdene, Kidal, er 79 prosent av skolene fremdeles stengt. Volden har også ført til mangel på lærere. Nær 600 lærere har flyktet eller møter ikke på jobb på grunn av sikkerhetssituasjonen.

UNICEFs arbeid UNICEF samarbeider med myndighetene og andre partnere for å sikre kontinuitet i utdanningen og psykososial støtte for de berørte barna og deres familier. Arbeidet, som kombinerer nødhjelp og langsiktige utviklingsprogrammer, retter seg mot elever, lærere og foreldre. Målet er å gi kvalitetsutdanning til så mange barn som mulig gjennom et godt utdanningstilbud men også å legge til rette for dette gjennom å jobbe med strukturer i lokalsamfunnet.

UNICEF tilbyr undervisningsmateriell og leker til de berørte skolene og støtter rehabilitering av skoler i de konfliktrammede områdene. Lærere får opplæring i hvordan de skal gi psykososial støtte til barn som er traumatisert av flere år med krig og konflikt. For å sikre at skolene er trygge områder for jenter, fokuserer UNICEF spesielt på forebygging av vold mot jenter. I tillegg innføres fredsbyggende aktiviteter for barn og distribusjon av bøker og hefter som fremmer fred og ikke-diskriminering.

Inntektene fra TV-aksjonen vil bli brukt til: • Gi skoleutstyr til 100.000 skolebarn • Utdeling av undervisningsmateriell til 2000 lærere • 25 skoler skal rehabiliteres, inkludert nye latriner med egne toaletter for jenter • 1000 lærere skal få opplæring i psykososial støtte • 500 skoler og læresteder skal få leker og annet rekreasjonsutstyr • 400 skoler og læresteder vil få solcelledrevet interaktivt undervisningsopplegg • 100 skoleråd vil få støtte for å bidra til større lokal oppslutning om skolen *Tallene er basert på situasjonen i landet da søknaden ble sendt inn til NRK og estimerte inntekter fra TV-aksjonen

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

29


DINA Dina (10) er internflykting fra Paalmyra. Hun gråter ikke fordi hun må på skolen. Hun gråter fordi hun er helt utslitt. Hver natt jobber hun i en kjeksfabrikk til klokken seks om morgenen for å forsørge familien. Det har hun gjort de to siste årene. Etterpå går hun noen ganger på skolen, hvis hun orker. På grunn av krigen flyktet familien til Hassya Industrial Town, et slitent industriområde tre mil sør for Homs. Ingen ti år gamle jenter skal ha det slik.

30


SYRIA

Hovedstad: Damaskus Areal: 185 180 km2 Økonomi: BNP per innbygger er 2728 $ Befolkning: 17 millioner 0-14 år: 32,49% Forventet levealder: 69,6 år Analfabetisme: 13,6 % Nummer 134 på FNs levekårsindeks

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

31


32


Halvparten av syriske barn er på flukt fra krigens grusomheter. Flesteparten er på flukt inne i Syria. Landet ligger i ruiner og tre av fire lever i fattigdom. Dette tvinger mange barn og unge ut i jobb for å forsørge sin familier. Rundt to millioner barn står helt uten skolegang. En av tre skoler er enten ødelagt eller blir brukt som husly. Over 150 000 lærere har forlatt arbeidet, enten fordi de har flyktet eller er drept. Landet er i ferd med å miste to tiår med fremgang innen skolesektoren og en hel generasjon barn er i ferd med å gå tapt på grunn av manglende utdanning.

UNICEFs arbeid UNICEF arbeider på spreng for å tilrettelegge utdanningen på best mulig måte i den svært komplekse konflikten i Syria. Gjennom kampanjen «Back to learning» i 2015/16 nådde UNICEF ut til over én million barn med grunnleggende læremateriell som skrivesaker, bøker og skolesekker. I tillegg har UNICEF gitt oppdateringsundervisning gjennom 600 såkalte skoleklubber til 387 000 barn, som er både i og utenfor skolen. 20% av disse barna bor i de mest utilgjengelige områdene i Aleppo, Homs, Deir-ezZour, Hasakah og Dar’a. I tillegg utførte UNICEF lettere rehabilitering av skolebygg i 11 provinser og det satt opp prefabrikkerte klasserom i ytterligere 10 provinser. Dette tiltaket har gitt tilgang til skole for 272 000 barn, og økt kapasiteten på eksisterende skoler som tar imot barn på flukt.

I 2015 innførte UNICEF to innovative løsninger for å nå ut til de mest marginaliserte barna. Et selvlæringsprogram (SLP) er tilbudt til barn som av ulike årsaker ikke kan gå på skolen. “Læreplan B” er et konsentrert læringsprogram for elever som har falt ut av skolen og skal ta igjen det tapte. 1294 barn fikk nytte av pilotprosjektet SLP i 2015 og programmet ble utvidet i 2016. 51 instruktører fikk opplæring i læreplan B da dette programmet startet opp. Disse skulle utdanne 990 lærere i 2016. I 2017 vil dette bli videreført slik at flere lærere får opplæring i de alternative utdanningsmetodene som “læreplan B” krever.

Inntektene fra TV-aksjonen vil bli brukt til: • Gi skoleutstyr til 230.000 elever • Produsere og dele ut materiell for “læreplan B” til 34.000 barn • Trene 1600 lærere i undervisningsteknikker og psykososial støtte • Rehabilitere 772 klasserom • Sette opp 160 prefabrikerte klasserom • Gjennomføre kommunikasjonskampanje rettet mot foreldre og lokalsamfunn om viktigheten av utdanning. *Tallene er basert på situasjonen i landet da søknaden ble sendt inn til NRK og estimerte inntekter fra TV-aksjonen

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

33


34


Det er skoler og læring som må til for å gjenreise Syria, ikke våpen

«

Malala Yousafzai (Nobelprisvinner)

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

35


VI HAR KRAFTEN OG EVNEN TIL

Å SKAPE VARIGE ENDRINGER Hvorfor UNICEF?

FNs Barnefond, UNICEF, er verdens ledende og største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF ble stiftet i 1946 for å hjelpe krigsrammede barn etter andre verdenskrig. UNICEF driver langsiktig programarbeid i 155 land. UNICEFs hovedkontor er i New York og organisasjonen har nasjonale kontorer i over 190 land, inkludert Norge. FNs barnekonvensjon er grunnleggende for alt arbeid UNICEF gjør. Den fremhever barns egne rettigheter, som retten til liv, beskyttelse, utdanning og til å utvikle sitt fulle potensial. I UNICEFs programland jobber vi med å skape varige og strukturelle endringer for barn, fortrinnsvis i samarbeid med landets myndigheter og lokale partnere. UNICEF har syv fokusområder: Utdanning, vann/sanitær, helse, hiv/ aids, ernæring, beskyttelse og sosial inkludering.

Partner til å stole på Oppfølging og evaluering av prosjekter er en integrert del av alt UNICEFs programarbeid. Målet med prosjekt36

oppfølgingen er å sørge for at midlene som er gitt gir de ønskede resultater. NORAD og det britiske utenriksdepartementet (DFID) viser i sine evalueringsrapporter at UNICEF er blant FN-organisasjonene som best følger opp sine programmer og samtidig bruker pengene mest effektivt. Vi er også åpne om resultatene våre, og kom nylig på tredje plass i «Aid Transparency Index» som måler rapporteringen fra de største bistandsaktørene i verden.

UNICEF Norge UNICEF Norge består av engasjerte medarbeidere som jobber for å skape resultater for barn gjennom å mobilisere støtte og ressurser til UNICEFs internasjonale arbeid. Uten bidragene fra UNICEF-kontorene i de rikeste landene og verdens regjeringer stopper arbeidet for barna opp. Vi driver også aktivt påvirkningsarbeid for å ivareta barns rettigheter i Norge. Sterk og målrettet satsing har gjort UNICEF Norge til en slagkraftig organisasjon med nedslagsfelt både i skolen, næringslivet og hos nordmenn flest. UNICEF Norge er en organisasjon i sterk vekst.


Unicef er eksperter på barn, oppvekst og utdanning Som verdens største humanitære organisasjon for barn leverer vi resultater, ikke minst innenfor utdanningsområdet. UNICEF er sammen med Global Program for Education (GPE) den største samarbeidspartneren og støttemottageren for Norges utdanningsbistand. I Syria og nabolandene er over 2.8 millioner barn fratatt skolegangen sin. Siden 2013 har UNICEF med sine partnere gitt mer enn én million barn i regionen tilgang til utdanning, for barn i verden gjorde vi det samme for 8.6 millioner barn i 2014. Samme år fikk 16.3 millioner barn skolemateriell gjennom UNICEF.

Faglig tyngde og hovedansvar under katastrofer UNICEFs 70 år lange erfaring har gitt organisasjonen stor faglig tyngde. I krig og krisesituasjoner har UNICEF alltid clusteransvar (koordinering og ledelse) for utdanning. Dette viser tilliten til UNICEF som organisasjon, spesielt i krisesituasjoner hvor betydningen av erfaring og ekspertise er størst. LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

37


38


Forskning, utvikling og nytenkning UNICEF har et eget forskningssenter i Italia, Innocenti Research Center. UNICEF arbeider systematisk med innsamling av data og annen statistikk fra alle verdens land. Denne informasjonen er tilgjengelig på www.childinfo.org. Innocenti publiserer årlig flere rapporter om verdens barn hvor, utdanning, beskyttelse og oppvekstsvilkår er de fremste forskningsområdene. UNICEFs er alltid opptatt av å jobbe smartere og raskere. Våre innovasjonssentre er drivere for nyvinninger og teknologi, med utgangspunkt i lokale muligheter og kompetanse. I 2013 ble to ansatte ved UNICEFs innovasjonssenter i New York utnevnt av Time Magazine til å være blant de hundre mest innflytelsesrike menneskene i verden av Time Magazine. På utdanningsområdet har nytenkningen blant annet resultert i flere solcelledrevne løsninger, som leselamper og en elektronisk «School in a box». Gjennom «U-Report» kan barn og unge i utviklingsland både motta informasjon og rapportere om ulike samfunnsforhold.

UNICEF og fredsprisen I 1965 fikk UNICEF Nobels fredspris. Da UNICEFs daværende direktør Henry Labouisse var i Oslo og takket for prisen sa han følgende: «Det er en direkte sammenheng mellom hvordan barn har det i dag og om det er fred i verden i morgen.» Alle barn har rett til en trygg oppvekst og en god utdanning. Hver dag siden vi mottok fredsprisen har vi jobbet for å realisere dette. Dette er den sikreste veien til en fremtid hvor alle barn kan realisere sine evner og ønsker.

På denne bakgrunn inviterer UNICEF TV-aksjonen til en kraftinnsats for å gi millioner av barn utdanning. Vi inviterer Norge til å bidra til at ingen generasjoner skal gå tapt i mangel på utdanning som følge av krig eller konflikt.

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

39


KOMMUNIKASJONS- OG

40


AKSJONSPLAN

HOVEDBUDSKAP Hovedbudskapet i vårt kommunikasjonsarbeid er at barn ikke skal få ødelagt sin fremtid på grunn av voksnes kriger og konflikter. Vi vil bidra til at de unge hodene og hendene skal være en ressurs når konflikter tar slutt, og at de skal få realisert sine evner til glede for seg selv og samfunnet. «If I look at the mass I will never act. If I look at the one, I will.» sa mor Teresa. Det kan være vanskelig å fullt ut forstå omfanget av utfordringene i verden. Tallene blir så store at det er vanskelig å se menneskene bak tallene. Vi skal bruke TV-aksjonen 2017 til å fortelle barnas historier, og på den måten gi de store tallene menneskelige ansikter. En detaljert kommunikasjons- og medieplan vil bli utarbeidet når UNICEF får TV-aksjonen 2017. Under skisserer vi opp hovedmålgruppene for våre aktiviteter og overordnete tiltak.

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

41


HOVEDMÅLGRUPPER Innsamlingsapparatet: Et motivert og kunnskapsrikt innsamlingsapparat er avgjørende for et godt resultat. Vi vil legge til rette for at de får best mulig utgangspunkt for å verve bøssebærere ved å formidle kunnskap og skape engasjement. Dette vil vi gjøre gjennom seminarer, sosiale medier og godt materiell til rett tid. Vi vil gjøre det enkelt for innsamlingsapparatet å kommunisere med UNICEF Norge og sekretariatet for å støtte dem i deres arbeid.

Det norske folk Vi har alle gått på skole og vet hvor avgjørende disse årene er for livsløpene våre. Utdanning og læring er et tema alle innbyggere i Norge kan forholde seg til, og derfor blir vårt naturlige hovedmål at alle i Norge skal kjenne til TV-aksjonens tema i 2017. Vi ønsker å berøre gjennom å fortelle historiene til barna, påvirke holdninger gjennom å formidle kunnskap og starte debatter om temaet, og engasjere ved å løfte frem at dette er utfordringer som kan løses og at vi kan gjøre det sammen. Vi vil bruke ulike kanaler i kommunikasjonsarbeidet. Tradisjonelle medier, betalt kommunikasjon, og sosiale medier er hovedkanalene. Spesielt ønsker vi å engasjere opinionsdannere som f. eks populære bloggere og twitrere. UNICEF Norge har også et ambassadørkorps og gode venner med kjente navn som kan løfte våre saker. Vi vil lage engasjerende kampanjer gjennom bruk av ny teknologi og nye medier.

Media UNICEF Norge jobber proaktivt med media, og har opparbeidet seg en posisjon som en synlig og troverdig aktør i nasjonale medier. Vi har et stort nettverk i mediene, og et profesjonelt medieteam som i 2015 kunne telle ca. 4000 medieklipp. UNICEF Norge nærmer seg også sterkt 50.000 følgere på Facebook – alle potensielle ambassadører for saken. For TV-aksjonen 2017 vil vi bygge videre på de gode relasjonene til mediene, og dessuten utstrakt bruk av sosiale medier.

Næringslivet, organisasjoner og andre støttespillere Mange organisasjoner og bedrifter ønsker å bidra inn i den nasjonale dugnaden. Vi skal gjøre det enkelt for disse gruppene og deres nettverk å støtte aksjonen. UNICEF Norge har et tett og godt samarbeid med bedrifter som IKEA Norge, Telenor, Norwegian, Nordic Choice, KIWI, Cubus mfl. Dette gir UNICEF en eksklusiv tilgang til kommunikasjonskanaler som ellers ikke er tilgjengelige, for eksempel Telenors abonnenter, Norwegians flypassasjerer og Nordic Choice Hotels sine gjester.

42


LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

43


44


Alle studentene i Norge Engasjerte studentsamfunn i Bergen, Stavanger og Trondheim bidrar årlig med innsamlingsaksjoner til UNICEFs arbeid for barn. Fokuset på unge mennesker i programlandene skaper en nærhet i problematikken for TV-aksjon. UNICEF Norge har også to praksisstudenter fra NHH Aid som jobber et halvt år hver i Malawi. Det gode samarbeidet med NHH Aid og de andre studentorganisasjonene vil være en viktig kanal for å nå studenter og andre unge i Norge.

Barn i skolen UNICEF Norge samarbeider med skoler og barnehager over hele landet og når mange tusen barn gjennom vårt undervisningsmateriell om barns rettigheter og utdanning. I TV-aksjonen 2017 vil vi også lage pedagogisk informasjonsmateriell om TV-aksjonens tematikk til bruk for skolene. Vi skal løfte frem barnas stemmer i materiellet, og bruke ny teknologi for å skape nærhet til historiene og temaet. For eksempel kan vi lage applikasjoner og spill knyttet til tematikken, videodagbok med barn og unge fra programlandene og bidra til å skape kontakt mellom norske barn og barn i de landene vi jobber i. Slik ønsker vi å skape nærhet og forståelse mellom to kontinenter og bevissthet rundt barns rettigheter blant barn i Norge.

Våre støttespillere UNICEFs støttespillere er allerede engasjerte og motiverte for å bidra i arbeidet med barns rettigheter. Vi har til sammen mer enn 100 000 faddere og givere som vi umiddelbart vil involvere og engasjere i budskapet til aksjonen. Her har vi mange potensielle bøssebærere og givere. Det har vi også i alle våre partnere som i dag støtter UNICEF og de som hvert år støtter TV-aksjonen. Alle skal inviteres inn i dugnaden. Målet er å motivere og engasjere så mange som mulig til å brette opp ermene for en TV-aksjon som kan skape historie!

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

45


PLAN FOR GJENNOMFØRING AV AKSJONEN UNICEF Norge er godt rustet for en ny TV-aksjon. Vi har mange nyttige erfaringer fra 2007 og vi har kontaktene og menneskene som skal til for å skape en ny vellykket aksjon. Vi vet at det kreves hardt arbeid og stort engasjement for å lykkes. Våre engasjerte medarbeidere er klare til å legge ned det arbeidet som trengs for å lage en TV-aksjon som setter varige positive spor i kampen for skolegang i krig og konflikter. Her følger en overordnet aksjonsplan:

46


SOMMEREN 2016 • Informere prosjektlandene om TV-aksjonen 2017

HØSTEN 2016 • I nnlede samarbeidet med NRK • Rekruttere aksjonsleder og sekretariat • Starte planlegging av gjennomføring av TV-aksjonen 2017: Overordnet kampanjestrategi Kommunikasjonsstrategi • Starte opp arbeidet med innsalg mot næringslivspartnere

VINTEREN 2016/2017 • Innlede samarbeid med: Reklame- og mediebyråer Ambassadører og frontfigurer Ansette fylkes- og byaksjonsledere • Utarbeide og godkjenne: Handlings- og medieplaner Kommunikasjonsplan, informasjons plattformer og profil av aksjonen • Planlegging og oppstart av: Planlegging av feltreiser for produksjon av tv-sending Kartlegging av samarbeidsmuligheter med organisasjoner, fagmiljø, grupper osv. Plan for mobilisering av bøssebærere Utarbeide informasjons- og reklamemateriell Utarbeide opplegg for skoler, idrettslag og barnehager m. m

SOMMEREN 2017 • F erdigstille bøsse-, informasjons-, skole-, og reklamemateriell • Planlegg PR-løp og innsalg av historier og reportasje ovenfor ulike medier • Lansere kampanje for rekruttering av bøssebærere

HØSTEN 2017 • S tarte markedsføring av TV-aksjonen • Sette i gang sosiale mediekampanjer og ulike events rundt om i landet • Aktivt deltagelse i den offentlige arena med ambassadører og UNICEF personer for å selge inn TV-aksjonens tema • Bistå NRK i planlegging av TV-sendingen. • Planlegge og tilrettelegge for telefonberedskap under og etter sending • Oppfølging av skoler, barnehager, idrettslag, folkehøyskoler, osv.

ETTER AKSJONEN • E valuering av TV-aksjonen • R apportering og oppføling av prosjekter og aktiviteter

VÅREN 2017 • G jennomføre feltreiser med NRK og ambassadører • Bistå NRK med i utarbeidelse av innhold til TV-sendingen • Konkretisere samarbeidet med næringspartnere og andre samarbeidspartnere • Vurdere og igangsette ulike betalingskanaler for gaver og donasjoner

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

47


48


BUDSJETT Vi har basert budsjettet på erfaringene fra UNICEFs TV-aksjon 2007 og andre TV-aksjoner. Vi vet at resultatet for TV-aksjonen er avhengig av en profesjonell gjennomføring og høy synlighet, men vil samtidig etterstrebe å holde kostnadene så lave som mulig Gjennomføring av aksjonen (kostnader i NOK millioner) Sekretariat og fylkesaksjonsledere (lønn og drift)

16

Massekommunikasjonskampanje og markedsføring

11

IT-leveranser og nettsider

2

Deltakelse, Informasjons- og motivasjonsarbeid

2

Reisekostnader

2

Trykk og distribusjon

1

Total kostnader

34

Fordeling av inntekter per tiltaksland (prosent) Inntektsfordelingen av innsamlende penger er basert på landkontorenes størrelse og manglene ressursbehov. Siden inntektssiden er usikker, estimerer vi andel av netto innsamlete midler per tiltaksområde. Syria

30 %

Mali

20 %

Sør-Sudan

20 %

Pakistan

20 %

Columbia

10%

Sum

100%

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

49


50


KONTROLLRUTINER UNICEF overvåkes systematisk av eksterne organer innen FN-systemet, inkludert UN Board of Auditors, The Joint Inspection Unit (JIU), og FNs rådgivende komité for administrative og budsjettmessige saker (ACABQ).

Eksterne revisjon

I Norge foretok Deloitte i 2011 en uavhengig internrevisjon av UNICEF Norge, og fant at UNICEF Norges overordnede system for virksomhetsstyring og internkontroll var veldig god, ikke bare sammenlignet med humanitære organisasjoner, men uansett bransje.

UNICEFs eksterne revisor utnevnes for tre år av gangen blant FNs medlemsland, og er nå Kinas nasjonale revisjonskontor. Ekstern revisjon utfører årlig revisjon av UNICEFs hovedkontor, regionskontorer og landkontorer. Revisjonen omfatter nøye granskning av mottatte midler, øremerkede inntekter og påfølgende tildeling av disse til programområder.

Fordeling av midler til unicefs prosjekter

UNICEF Norges regnskap og rutiner blir årlig revidert av BDO.

UNICEF Norge er medlem av Innsamlingskontrollen, som årlig gjennomgår vårt aktivitetsregnskap

Den endelige avgjørelsen med hensyn til hvilke prosjekter som skal motta støtte vil tas så snart vi vet om vi har fått TV-aksjonen 2017. Prosjektene som er beskrevet i denne søknaden, er et utgangspunkt og en rettesnor for hvilke arbeidsområder som vil bli prioritert.

Innsamlingskontrollen

Intern revisjon UNICEF har et eget kontor, Office of Internal Audit (OIA), som er ansvarlig for internrevisjon. OIA rapporterer direkte både til UNICEFs styre og øverste leder. Rollen til OIA er å påse at internkontrollen er tilfredsstillende. Dette inkluderer revisjon/kontroll av prosjekttildelinger, rutiner for oppfølging og kontroll av prosjektimplementering, kostnadsanvendelse samt giverrapporter utarbeidet av UNICEFs landkontorer.

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

51


VEDLEGG

52


ÅRSRAPPORT sammen for barn

UNICEF Norge 2014

LÆRING I KRIG INGEN BARN SKAL FÅ ØDELAGT SIN FREMTID PÅ GRUNN AV VOKSNES KRIGER OG KONFLIKTER

NRK TV-AKSJONEN 2017

53


Mørke skygger over barnas år Vi har lagt bak oss et år som sto i barnas tegn på så mange måter. FNs barnekonvensjon fylte 25 år, og 10. desember var det to forkjempere for barns rettigheter som mottok Nobels fredspris. Flere av FNs tusenårsmål nærmer seg innfrielse, blant annet er barnedødeligheten nesten halvert siden 1990. Men mange steder i verden truer kriger og konflikter med å sette utviklingen tilbake. En verden som preges av ufred, klarer ikke å løfte sine svakeste. I mange land blir barna direkte involvert i krigshandlinger, andre steder er de på flukt eller rammet av sult og sykdom. De er fratatt muligheten til utdanning og utvikling, slik at de en gang kan bli trygge og gode ressurser for sine nasjoner. I mars 2014 gikk krigen i Syria inn i sitt fjerde år, og Irak ble en del av krigsområdet i Midt-Østen da IS-styrker angrep deler av landet. Samtidig vedvarte borgerkrigene i

54

Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk. På sensommeren eskalerte spenningene på Gaza-stripen til en konflikt som i løpet av et par måneder drepte over 400 barn og la store områder i grus. Også i andre deler av MidtØsten og Afrika er det uro som rammer barna. I Vest-Afrika tok ebola-smitten mange liv og gjorde mange barn foreldreløse. UNICEF Norges har gjennom året jobbet systematisk for å sette fokus på barnas situasjon i disse krisene. Heldigvis kom det også mange gode nyheter i året som gikk, blant annet at flere barn får gå på skole, færre må jobbe og at færre barn får sykdommer som kan forebygges med f. eks. vaksiner og rent vann. I barneåret 2014 var det også på sin plass at Nobels fredspris gikk til Malala Yousafzai og Kaylash Satyarthi – to ledestjerner i kampen for barns rettigheter. Fredsprisen var en viktig påminnelse


På et dagsenter i Bekaadalen i Libanon får barn som har flyktet fra Syria et pusterom. Generalsekretær Bernt G. Apeland besøkte senteret i forbindelse med treårsmarkeringen av konflikten i Syria. Foto: Truls Brekke

om at barn har rett til lek og utdanning. De skal ikke utnyttes i arbeid eller i menneskehandel, som barnesoldater eller slaver i sex-industrien. FNs barnekonvensjon ble vedtatt i 1989, og er signert av så godt som alle verdens stater. Den er grunnsteinen i den fantastiske fremgangen verden tross alt har oppnådd for barns overlevelse og utvikling siden den gang, og tusenårsmålene som ble vedtatt i år 2000 har bidratt til å konkretisere rettighetene. I 2015 skal vi gjøre opp regnskap for disse målene og sette nye bærekraftsmål frem mot 2030. Da vil UNICEF jobbe hardt for at barna kommer høyt – ja høyest – på agendaen. Det er barna som skal bygge samfunnet videre, og derfor gjør vi også alt vi kan for å minimere konsekvensene for barn i krigsområder. De kan ellers bli en tapt generasjon, en generasjon som ikke er rustet til å ta kontroll over sin egen fremtid og utvikling.

Fjoråret brakte med seg både gode og dårlige nyheter for barna i verden, men den overordnede trenden er heldigvis fortsatt positiv. Vi må sørge for at 2015 blir et bedre år for barna enn 2014, og fokusere på at vi i en fremtid faktisk kan komme ned i null unødige barnedødsfall, null barnearbeidere, null barnesoldater og null barn som ikke får gå på skole. Utviklingen så langt har vist oss at det er mulig å seire over det umulige.

Bernt G. Apeland Generalsekretær UNICEF Norge


ÅRSKAVALKADE UNICEF NORGE 2014

Telenor-avtale: Ny global samarbeidsavtale med Telenor Group: UNICEF inngår fra januar 2014 en 5-årig partneravtale med Telenor Group. Dette er den første globale samarbeidsavtalen som UNICEF etablerer med et norskeid selskap, og dermed også den første globale avtalen som håndteres gjennom UNICEF Norge.

JANUAR

FEBRUAR Kaizers på tur: Kaizers Orchestra har tatt pause som band, men vokalist Janove Ottesen og trommis Rune Solheim var med UNICEF til Rwanda og fikk blant annet sett den flotte skolen de har bidratt til å bygge med sin støtte til UNICEF.

Fra Kongsberg til Angola: Takket være en arv fra Kongsberg-mannen Per Aaasen, fikk åtte lærere fra Kongsberg mulighet til å reise på studietur med UNICEF Norge til Angola. Lærerne besøkte flere skoler og var hjemme hos elver med sine familier. Turen gjorde et sterkt inntrykk og ga lærerne mye input til undervisningen hjemme.

MARS 56

Flyktninger i Libanon: I mars ble treårsdagen for krigen i Syria markert, og UNICEF Norges generalsekretær besøkte syriske flyktninger i Libanon. Hver fjerde innbygger i Libanon er en syrisk flyktning.


Gavmildt ektepar: Ekteparet Torhill Larsen og Leif Gunnar Sagstad i KIWIs butikk på Ikenberget har fått et helt spesielt forhold til matkjedens UNICEF-prosjekt på Madagaskar, og ønsket seg heller bidrag til prosjektet både da de giftet seg og da Leif Gunnar fylte 50 år. Totalt har paret og deres familie og venner bidratt med over 200.000 kroner til UNICEF.

Gatekunst for Syria: Gatekunstmijøet i Bergen mobiliserte for barna i Syria og auksjonerte bort gatekunst. Kunstkollektivet BART arrangerte gatekunst-auksjon den 21. juni, og interessen overgikk forventningene. Salg av mer enn 80 gatekunstbilder ga et bidrag på nesten 350 000 kroner.

JUNI

MAI

Barnefest på Miniøya: Som i 2013 hadde UNICEF Norge eget telt på familiefestivalen Miniøya i Tøyenparken. FNs barnekonvensjon fylte 25 år i 2014, noe som ble behørig markert med bursdagssang og ballongslipp fra scenen. Inne i UNICEF-teltet fikk barna tegne omrisset av hånden sin med den barnerettigheten de syntes var viktigst, og dette ble senere satt sammen av kunstneren Monia Nilsen til en flott collage som ble overrakt Stortingspresidenten på barnekonvensjonsdagen 20. november.

Løp for barns skolegang: Nordic Choice Hotels løp Holmenkollstafetten til inntekt for UNICEF. De ga 350,- per løper øremerket barns skolegang, hvilket resulterte i en sjekk på kr 105.000 kroner. UNICEF stilte med fem egne løpere til Nordic Choices stafettlag.

57


Familievern i fokus: Sammen med HELP Forsikring arrangerte UNICEF Norge 9. september en halvdagskonferanse om barns stemme i barnefordelingssaker. Statsråd Solveig Horne uttrykte takk for at problemstillingen ble satt på dagsorden, noe som senere kom til uttrykk i statsbudsjettet med en tilleggsbevilgning til familievernkontorene på 15 millioner kroner.

SEPTEMBER

Nye bærekraftsmål: På FN-dagen 24. oktober holdt UNICEF Norge seminar om menneskerettigheter i nye bærekraftsmål etter 2015. Blant innlederne var utenriksminister Børge Brende og Shannon O’Shea fra UNICEFs Post 2015team.

AUGUST Innovasjon: En av lederne for UNICEFs Innovation Team i New York, Chris Fabian, besøkte Norge i august. Fabian deltok både på seminar og med TED Talk under Arendalsuka, han møtte Telenor-sjef Baksaas og holdt foredrag for UNICEFs næringslivspartnere. Fabian og hans kolleger jobber for smarte løsninger basert på lokal innovasjon i utviklingsland.

JULI

58

Suksess for #feriesentralen: For andre år på rad dro UNICEF Norges prosjekt «Du kan være Den Ene» i gang #feriesentralen, hvor folk kunne gi og få tips om inkluderende ferieaktiviteter for barn som kanskje ikke har så store feriemuligheter. Tips og tilbud strømmet inn, og et samarbeid med Dagbladet sørget for at flere av sakene ble omtalt også i media.


Ylvis for UNICEF: Også i 2014 dedikterte Ylvis-brødrene ett av sine show på TVNorge til fadderrekruttering for UNICEF, med en fin blanding av humor og alvor. I sendingen inngikk feltinnslag med Cecilie Skog i Nepal, med Lena Kristin Ellingsen i Mauritania, Jarle Andhøy i Den sentralafrikanske republikk, og en reporter fra Aftenposten Junior i Jordan.

OKTOBER

Fyll et fly: Helt i slutten av oktober landet vår partner Norwegian på en helt uvanlig destinasjon med en enda mer uvanlig last: Flyplassen i Bangui, hovedstaden i Den sentralafrikanske republikk, ligger omkranset av en leir for flyktninger fra borgerkrigen i landet. Norwegian-flyet var fullastet med medisiner og annen nødhjelp, betalt av innsamlede midler fra UNICEF.

NOVEMBER

25 år med FNs barnekonvensjon: Barnekonvensjonen hadde bursdag i 2014, noe UNICEF Norge markerte blant annet med seminar på Stortinget i samarbeid med Presidentskapet. Overskriften for seminaret var «Hvordan kan nasjonalforsamlingen bidra til at barn blir hørt?», med innledninger av blant annet Stortingspresidenten og David Ponet fra UNICEF New York. Etter seminaret overrakte generalsekretær Bernt G. Apeland barnekunstverket fra Miniøya (montert av kunstner Monia Nilsen) til Olemic Thommessen, og det ble senere hengt opp godt synlig i nasjonalforsamlingen

DESEMBER

Alternative julegaver: UNICEF Norge satte ny salgsrekord for alternative julegaver. Gavene ble blant annet promotert på Facebook og nett med en film hvor både Jesus, Gandhi og Mor Theresa var blant rollefigurene.

Barnas Fredspris: 10. desember ble fredsprisen delt ut til to sterke forkjempere for barns rettigheter. Malala Yousafzou og Kailash Satyarthi har begge jobbet for barns rett til utdanning og fritid, mot barnearbeid og andre former for utnyttelse. UNICEF Norge mener at årets Nobelpris derfor fortjener betegnelsen «Barnas fredspris».

Harry Hole-pris til UNICEF: UNICEF Norge ble valgt som mottaker av årets Harry Hole pris, som i år ble delt med stiftelsen Zamora Teran Foundations. UNICEF Norge fikk 750 000 kroner fra Harry Hole-fondet til arbeid for å bedre lese- og skriveferdighetene for marginaliserte barn på Costa Rica. Eddie Eidsvåg fikk prisen for «Årets ålreite fyr».

59


Styrets årsberetning 2014

UNICEF Norges visjon er en verden hvor alle barns rettigheter blir innfridd. Vi jobber for at hvert eneste barn skal leve opp og blomstre til sitt fulle potensial. Dette gjør vi ved å samle inn penger til UNICEFs utviklings- og nødhjelpsprogrammer globalt og gjennom påvirkning for å fremme barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Styret i UNICEF Norge har ansvar for å utvikle organisasjonen slik at den er best mulig rustet til å møte disse oppgavene. Endring av organisasjonsform fra forening til stiftelse har i så måte vært på styrets agenda gjennom året og vil legges frem for endelig vedtak på årsmøtet i organisasjonen i 2015. RESULTATER

Styret i UNICEF Norge er tilfreds med organisasjonens økonomiske utvikling i 2014. De totale inntektene har økt fra 128,5 millioner kroner i 2013 til 135,1 millioner kroner i 2014, hovedsaklig som følge av nødhjelpsinnsamlinger til de mange krisene og konfliktene som rammet barn i året som gikk. I 2014 overførte UNICEF Norge 80,7 millioner kroner til organisasjonens internasjonale arbeid. INNSAMLING

Våre faddere er de største bidragsyterne til UNICEF Norge, og organisasjonen går inn i 2015 med et høyere antall faddere enn noensinne. Det skyldes at den positive utviklingen vi tidligere har sett for gateverving primært i Oslo og Bergen har fortsatt gjennom 2014, og at fadderaksjonen på TV Norge sammen med brødrene Ylvisåker også i 2014 resulterte i mange nye faddere. I 2014 ble det nye fastgiverproduktet, SMS Livredder, lansert. Det er en fastgiverordning som administreres via den enkelte givers mobiltelefon. Som et ledd i å styrke lojalitetsarbeidet overfor eksisterende faddere, ble det i 2014 etablert et eget telemarketing-team.

hos våre partnere, og det plasserer virksomheten eksternt som samfunnsaktør. Tidlig i 2014 signerte UNICEF Norge og Telenor den første globale næringslivsavtalen med utspring i Norge, som foruten økonomiske bidrag har en teknologikomponent hvor Telenor skal bidra med sin kjernekompetanse knyttet til mobilteknologi, til UNICEFs innsats for barn. Norwegian bidro med sin kjernekompetanse ved å stille opp med en flytransport av medisiner og annen nødhjelp til Bangui i Den sentralafrikanske republikk. Nordic Choice løp Holmenkollstafetten med i t-skjorter med påskriften, «Ett års skolegang er det verdt å løpe for», og samlet penger både gjennom dette og kampanjen «Puls For UNICEF» hvor ansatte ble motivert til trening. SBS Discovery (TVNorge) stilte som vanlig opp med TV-tid for vårt årlige fadderrekrutterings-program med Ylvis, og Kiwi bidro blant annet med god profilering av våre alternative julegaver. En rekke organisasjoner og sammenslutninger stiller også opp for å støtte UNICEFs arbeid. Studentgruppen, NHH Aid, ved Norges Handelshøyskole har samarbeidet med UNICEF Norge i mange år, og har i årenes løp samlet inn over 10 millioner kroner til UNICEFs arbeid. Dette ble markert av NHH Aid med en bistandskonferanse i Bergen i oktober. UNICEF Norge samarbeider også med NHH om en intern-ordning, hvor to studenter hvert år får nyttig arbeidserfaring og kompetanse gjennom praksis ved UNICEF-kontoret i Malawi og her i Norge. Kunstkollektivet BART i Bergen arrangerte Street artauksjon til inntekt for UNICEFs arbeid for Syrias barn. Interessen ble mye større enn antatt, og over 350 000 kroner ble samlet inn i auksjonen. PÅVIRKNING

Næringsliv og organisasjoner er også avgjørende støttespillere for UNICEF Norge. På næringslivssiden har signaturpartnerne våre, Adecco, Cubus, Ikea, Kiwi, Nordic Choice, Norwegian, SBS Discovery (TVNorge) og Telenor i særlig grad bidratt. Bidragene gjennom økonomisk støtte omgjøres til viktig hjelp i felt. I tillegg bidrar partnerskapet til bygging av engasjement og stolthet

60

Formålet med UNICEF Norges påvirkningsarbeid er å styrke barns rettigheter globalt og her i Norge. Norske myndigheter - Regjering, Storting og andre offentlige organer - er hovedmålgruppe for dette arbeidet. I 2014 var det 25 år siden FNs barnekonvensjon trådte i kraft og UNICEF Norge markerte dette på mange nivåer: Fra «bursdagsfeiring» på familiefestivalen «Mini-Øya» til


Jordskjelvøvelse på den lokale skolen i Banda Aceh, Indonesia. Foto Helene Sandbu Ryeng

Underernæring er et alvorlig problem i Mauritania. I byen Mal tar kvinnene med barna til helsestasjonen for kontroll. Foto: Truls Brekke

seminar på Stortinget i samarbeid med presidentskapet om barn og unges deltagelse i politiske beslutningsprosesser. UNICEF Norge gjennomførte også medvirkningsprosjektet #høross sammen med radiokanalen NRK mP3, hvor barn og unges stemme fikk komme til orde om utfordringer i eget nærmiljø.

påvirkningsmessig i de mange krisene og konfliktene som preget 2014 blant annet i Syria med naboland, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan og på Gazastripen. I 2015 utløper FNs Tusenårsmål som ble vedtatt i Generalforsamlingen. Tusenårsmålene skal erstattes av nye bærekraftsmål som skal vedtas av Generalforsamlingen i september 2015. Gjennom 2014 har UNICEF Norge sammen med de andre FN-organisasjonene i Norge fortsatt sin seminarrekke for å bidra med innspill til utvikling av de nye målene.

Det mest gledelige i jubileumsåret var at flere års arbeid ble kronet med seier da Stortinget i forbindelse med revisjon av Grunnloven vedtok å ta inn en bestemmelse om barns rettigheter. Denne bestemmelsen har allerede medført en større vektlegging av hensynet til barnets beste i rettspraksis i Norge. Et annet område innenfor rettspleien her hjemme der barns rettigheter bør styrkes vesentlig, er politiets oppfølging av barn som kan være utsatt for vold og/eller overgrep. UNICEF Norge har gjennom lang tid kritisert den lange ventetiden på dommeravhør for barn som kan være utsatt for vold eller overgrep. 14-dagersfristen brytes i alle politidistrikter, og enkelte steder kunne det i 2014 gå tre måneder eller mer før barnet blir avhørt. Både politi og øvrige myndigheter har økt innsatsen på området og ventetiden er nå vesentlig redusert, men fortsatt er det langt igjen før fristen overholdes. UNICEF Norge har også vært en pådriver for at Norge skal undertegne den tredje tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen, som omhandler barns adgang til å klage på rettighetsbrudd. I Stortingets siste møte før sommeren 2014 ba en enstemmig nasjonalforsamling Regjeringen om å legge frem sak om dette snarest mulig. Vi konstaterer at en slik sak fortsatt ikke er fremlagt, og det vil arbeides videre for at Norge slutter seg til tilleggsprotokollen som nå har trådt i kraft. Internasjonalt har UNICEF Norge jobbet for å øke andelen av Norges bistandsbudsjett som går til barn, særlig innenfor områdene utdanning, ernæring og helse. Videre jobbes det sammen med bl.a. Barneombudet og Politidirektoratet med sikte på å dele erfaringene Norge har med et uavhengig ombud som taler barnas sak og etableringen av barnehus, med andre utvalgte land. UNICEF Norge har engasjert seg sterkt både medie- og

BARN OG UNGE

Gjennom en årrekke har Gjensidigestiftelsen støttet prosjektet «Den Ene», som handler om betydningen av at voksne bryr seg om sårbare barn i eget nærmiljø. Fra 2015 kan stiftelsen ikke videreføre det økonomiske bidraget og prosjektet vil nå videreføres i organisasjonens ordinære drift. En viktig oppgave for prosjektet er å spre kunnskap og holdninger i befolkningen. Gjennom de digitale kampanjene #feriesentralen og «Den Ene i julen» sammen med Dagbladet, har mange barn og voksne fått og delt tips om inkluderende ferieaktiviteter. «UNICEF-runden», hvor norske skoleelever samler inn til utdanningsprosjekter i «Schools for Africa», ble videreført i 2014 . Innenfor barn og unge-området er det lansert en ny innpakning av nettsidene og øvrig informasjonsmateriell for UNICEF Norges pedagogiske aktivitet rettet mot lærere og elever. ORGANISASJON

Ved utgangen av 2014 var det 35 fast ansatte i UNICEF Norge. I tillegg kommer 15 årsverk knyttet til fadderrekruttering og pleie. Organisasjonen har hatt et sykefravær på 1,8 %. Av organisasjonens fast ansatte er det 21 kvinner og 14 menn. Generalsekretæren er mann og ledergruppen består av flere kvinner enn menn. Styret består av 4 menn og 4 kvinner. Det er bevissthet i organisasjonen rundt det faktum at menn er underrepresentert, og det legges vekt på å rekruttere menn. Det skal ikke

61


forekomme forskjellsbehandling med hensyn til lønn, avansement eller liknende når det gjelder kjønn, etnisk opprinnelse, religion eller seksuell legning. UNICEF Norges pensjonsordning omfatter ved årsskiftet 86 personer hvorav 1 pensjonist. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser og forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader er beregnet og kostnadsført i henhold til god regnskapsskikk for organisasjoner. Det er iverksatt et arbeid for å etablere en ny tjenestepensjonsordning. UNICEF Norge har en tilfredsstillende likviditetssituasjon med til sammen 22,9 millioner kroner i bankinnskudd pr 31.12.2014. Dette er tilstrekkelig til å møte organisasjonens kortsiktige forpliktelser. UNICEF Norge har ikke langsiktig gjeld. UNICEF Norge har lokaler i Rådhusgaten i Oslo sentrum. Virksomheten har ingen negativ påvirkning på det ytre miljø. Årets aktivitetsregnskap viser et aktivitetsoverskudd på 81,5 millioner kroner. Dette representerer en

62

innsamlingsprosent på 71,3% mot 73,6% 2013. Forskjellen skyldes hovedsakelig endring i bokføring av merverdiavgiftskompensasjon i henhold til klargjøring av praksis fra Norsk Regnskapsstiftelse. Med samme tilsvarende praksis for 2013, ville innsamlingsprosenten vært 70,7%. Administrasjonsprosenten har holdt seg stabil på 3,7 prosent. Sammen med UNICEFs Private Fundraising & Partnerships Division i Geneve utarbeides det fireårige strategiplaner for virksomheten. Styret reviderte høsten 2014 denne planen slik at gjeldende strategiplan omfatter årene 2015-2018. I den forbindelse vedtok også styret en oppdatert risikomatrise for UNICEF Norge. Styret takker alle våre givere, partnere, ambassadører, medlemsorganisasjoner og alle ansatte i organisasjonen for svært god innsats i 2014. Styret i UNICEF Norge mener at UNICEF Norge har et solid grunnlag for videre vekst i årene som kommer, til beste for verdens barn.


I forbindelse med fadderaksjonen I kveld med Ylvis ble det laget fire feltinnslag. Cecilie Skog var med til Nepal, Jarle Andhøy var i Den sentralafrikanske republikk, Magnus Skredderberget reiste til Jordan og Lena Kristin Ellingsen var med til Mauritania. Foto: Helene Sandbu Ryeng og Truls Brekke

63


UNICEF NORGE - AKTIVITETSREGNSKAP 2014

(NOK 1000)

Noter

2014

2013

20

16

Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd - offentlig

1

6 299

2 780

Tilskudd - andre

1

5 885

5 082

Innsamlede midler, gaver

2

109 748

103 463

Operasjonelle aktiviteter som skaper inntekter

3

12 628

16 677

4,14

481

533

135 062

128 551

38 708

35 386

80 730

79 976

9 888

9 159

4 936

4 759

134 262

129 280

800

(729)

800

(729)

Finans- og investeringsinntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til anskaffelse av midler

5,6,7

Kostnader til organisasjonens formål

5,6,8

- Bevilgninger til oppfyllelse av formålet - Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Administrasjonskostnader

5,9

Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat

12

Tillegg/reduksjon formålskapital Overført til/fra formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Formålsprosent

67,5 %

68,9 %

Innsamlingsprosent

71,3 %

73,6 %

3,7 %

3,7 %

Administrasjonsprosent

64


UNICEF NORGE - BALANSE 31.12.2014 (NOK 1000)

Noter

2014

2013

10

-

1 637

EIENDELER Omløpsmidler Tidsavgrensing Fordringer

10

10 199

19 304

Bankinnskudd, kontanter og lignende

11

22 986

22 628

Sum omløpsmidler

33 185

43 569

Sum EIENDELER

33 185

43 569

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

12

4 227

-

Annen formålskapital

12

-

3 427

4 227

3 427

17 788

27 523

Sum formålskapital Gjeld Avsetninger forpliktelser Kortsiktig gjeld

5,13

11 170

12 619

Sum gjeld

13

28 958

40 143

Sum FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

33 185

43 569

Oslo, 09.04.2015

65


UNICEF I NORGE - NOTER TIL REGNSKAP 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER

Aktivitetsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, og består av: - Aktivitetsregnskap - Balanse - Noter - Kontantstrømoppstilling

aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Periodisering av kostnader - kostnader er kostnadsført løpende for alle aktiviteter som er gjennomført for å samle inn midler. Ved fordeling av kostnader er følgende fordelingsnøkkel lagt til grunn:

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Fordringer

Kundefordringer føres i opp balansen etter fradrag for avsetninger til dekning av påregnelig tap på fordringsmassen. Finansielle omløpsmidler føres i balansen basert på laveste verdis prinsipp for verdivurdering . Gjeld

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet. Pensjon

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte balanseføres. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning balanseføres også. Inntekt

Gaver inntektsføres på mottakstidspunktet hvis det er mulig å måle verdien på mottakstidspunktet. I tilfeller der verdien av gaver ikke kan måles pålitelig, settes anskaffelseskosten lik null. Hvis slike gaver er vesentlige, beskrives de i noter. Tilskudd inntektsføres i den perioden de er bevilget til. Tilskudd som må tilbakebetales føres opp som forpliktelse. Ubenyttede tilskudd som kan overføres til påfølgende år, er ført som utsatt inntekt. Fordeling og periodisering av kostnader

Kostnadene er i størst mulig grad direkte henført til aktiviteten de tilhører. Kostnader tilhørende mer enn en

66

Kostnader Lønn Andre kostnader Felleskostnader Lønn, regnskap og budsjettering IT Husleie, kostnader lokaler Andre driftskostnader rekvisita o.l.

Fordelingsnøkkel Tid pr. aktivitet Konkret vurdering Fordelingsnøkkel Antall ansatte Antall ansatte Antall ansatte Antall ansatte

Merverdiavgiftskompensasjon

For 2014 er merverdiavgiftskompensasjon bokført som et tilskudd i henhold til klargjøring av praksis fra Norsk Regnskapsstiftelse. Tidligere år er denne bokført som en reduksjon av kostnader. Denne endringen påvirker innsamlingsprosenten negativt. Med denne endringen er innsamlingsprosenten71,3% i 2014, med samme prinsipp ville innsamlingsprosenten for 2013 vært 70,7%.


NOTE 1 - TILSKUDD

2014

2013

Mottatt MVA kompensasjon

3,699

0

NORAD, informasjonstilskudd

2,250

2,250

NORAD - tileggstilskudd

100

300

Utdanningsdirektoratet

150

75

Kunnskapsdepartementet

100

155

Sum offentlige tilskudd

6,299

2,780

Investeringstilskudd fra UNICEF

3,300

2,590

Gjensidigestiftelsen, samt andre øremerket prosjektet “Du kan være den ene”

2,185

2,477

400

15

5,885

5,081

12,185

7,861

(NOK 1000) Offentlige tilskudd

Andre tilskudd

Øvrige tilskudd Sum tilskudd andre Sum tilskudd

Motatt MVA kompensasjon er som følge av en prinsippendring ført som et tilskudd for regnskapsåret 2014. Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organsisasjoner av 15. april 2013 presiserer at mva-kompensasjonen er et tilskudd. Tilskuddet fra NORAD er informasjons- og driftsstøtte for kalenderåret 2014, basert på rammeavtale 2011-2014. Midlene er støtte til tiltak knyttet til løpende og langsiktig informasjonsarbeid. Tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet er støtte til utviklingsprosjekt i grunnopplæringen. Tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet skal bidra til å styrke UNESCOs arbeidsområder og gjennomføre UNESCO kommisjonens vedtatte satsingsområder. Tilskudd fra Gjensidigestiftelsen er øremerkede midler til prosjekt “Du kan være den ene” som har som mål å motivere voksne til å se, bry seg og handle overfor barn de har rundt seg. NOTE 2 - INNSAMLEDE MIDLER, GAVER

2014

2013

Inntekter fra innsamlingsaktiviteter i UNICEF

109,748

103,463

Sum innsamlede midler, gaver

109,748

103,463

(NOK 1000)

Midlene er i hovedsak skaffet til veie gjennom ulike innsamlingskampanjer rettet mot private givere, bedrifter, organisasjoner, studenter, skoler og barnehager i ulike kanaler. Fadderinntektene kommer i hovedsak fra rekrutteringskampanjer gjennomført tidligere år. I tillegg har UNICEF mottatt in-kind tjenester fra signaturpartnere som ikke er resultatført: Adecco Norge AS - rekrutteringstjenester NOK 560.000 Norwegian Air Norway AS NOK 255.472

NOTE 3 - OPERASJONELLE AKTIVITETER SOM SKAPER INNTEKTER

(NOK 1000)

2014

2013

Salg av kort gjennom lisensiering

3,154

5,838

Næringslivssamarbeid mva. pliktig

9,474

10,839

12,628

16,677

Sum operasjonelle aktiviteter som skaper inntekter

67


NOTE 4 - FINANS

2014

2013

493

533

Renteinntekter TV-aksjonen bankinnskudd

0

25

Valutagevinst (Agio) UNICEF

-

(4)

Valutatap (Disagio) UNICEF

-

(10)

12

(20)

481

525

(NOK 1000) Renteinntekter UNICEF bankinnskudd

Finanskostnader Sum netto finansinntekter

NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, PENSJONER

2014

2013

21,423

19,830

Arbeidsgiveravgift

3,337

3,070

Pensjonskostnader

1,625

1,413

Andre lønnsrelaterte ytelser

1,025

924

27,409

25,237

2014

2013

(NOK 1000) Lønn

Sum Totale kostnader knyttet til avlønning av generalsekretær: Lønn inkludert feriepenger

947

921

Arbeidsgiveravgift

137

144

Pensjonskostnader

126

83

4

19

1,213

1,167

Andre lønnsrelaterte ytelser Sum

Generalsekretærs årslønn er 931.488 kroner og naturalytelser er en parkeringsplass, 2 aviser og dekning av mobiltelefon. Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk var 50 i 2014. Fordelt på faste ansatte og deltidsansatte gateambassadører/telefonambassadører. 2014

2013

Fast og midlertidig ansatte

35

34

Deltidsansatte gateambassadører/telefonambassadører

15

12

Totalt antall årsverk

50

46

Styrehonorarer er ikke utbetalt i 2014. Pensjoner Organisasjonen har pensjonsordning som omfatter i alt 86 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Organisasjonen har også en avtalefestet førtidspensjon (AFP). Den nye AFP-ordningen, som trådde i kraft 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert foretaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelige og tilstrekkelig informasjon slik at organisasjonen kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnaden, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Organisasjonens forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld. Organisasjonens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

68


Netto pensjonskostnad

2014 Sikret

Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler, fratrukket adm. kostnad

2013 Usikret

Sikret Usikret

1,477

1,255

298

207

(204)

(92)

Avsetning for underdekning i tidligere AFP-ordning

131

131

Endring i regnskapsført forpliktelse ved endret AFP-ordning Periodisert arbeidsgiveravgift

222

193

Resultatført planendringseffekt*

-

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)

16

Netto pensjonskostnad

-

1,809

131

2014 Sikret

Netto pensjonsforpliktelse

1,563 2013

Usikret

Sikret Usikret

Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12.

8,690

7,517

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12.

6,482

6,624

Ikke resultatført estimatavvik/planendring

2,257

1,071

311

126

(262)

52

Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse (-forpliktelse/+midler) Økonomiske forutsetninger

31.12.2014

31.12.2013

Diskonteringsrente

2.30%

4.00%

Forventet avkastning på fondsmidler

3.20%

4.40%

Årlig forventet lønnsvekst

2.75%

3.75%

Årlig forventet G-regulering

2.50%

3.50%

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling

0.00%

0.60%

25.00%

25.00%

Fra 8% til 0%

Fra 8% til 0%

Forventet uttaksprosent AFP-ordningen Forventet turnover

131

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. De ansatte i ordningen har følgende aldersfordeling: Under 30 år

41 personer

Fra 30 til 40 år

25 personer

Fra 40 til 50 år

13 personer

Fra 50 til 64 år

7 personer

69


NOTE 6 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER

(NOK 1000) Spesifisering av driftskostnader for resultatregnskap dersom det var satt opp etter Norsk Standard: 2014

2013

Trykking og pakking

1,348

1,174

Porto

4,662

4,616

937

2,035

2,105

1,627

Annonsering og mediakjøp Lokaler Konsulenttjenester kampanjer

1,287

2,168

Produksjon av filmer/TV-program

4,164

3,868

IT-tjenester

2,604

2,801

Div. driftskostnader

5,315

5,753

22,424

24,043

Sum andre driftskostnader

Kostnadsført honorar til revisor i 2014 utgjør NOK 153.500 inkludert mva, hvorav NOK 125.000 er lovpålagt revisjon. Øvrige tjenester utgjør NOK 28.500 UNICEF Norge har en husleiekontrakt som løper fram til september 2018 med månedsleie på NOK 132.963 som gir en årsleie på NOK 1.595.556. I tillegg kommer fellesutgifter. Økningen i husleiekostnader utgjør helårsvirknningen av utvidelsen av leiearealet i 2013. NOTE 7 - KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER (INKL LØNN)

(NOK 1000)

2014

2013

Kostnader fra tilskudd - andre

3,300

2,500

31,443

27,279

3,965

5,608

38,708

35,386

3,421

2,873

2014

2013

80,730

79,247

0

729

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

9,888

9,159

Sum kostnader til organisasjonens formål

90,618

89,135

Kostnader fra innsamlede midler Kostnader fra operasjonelle aktiviteter Sum kostnader til anskaffelse av midler Av sum kostnader til anskaffelse av midler utgjør fordelte felleskostnader NOTE 8- KOSTNADER TIL ORGANISASJONENS FORMÅL

(NOK 1000) UNICEF Norges bevilgninger til formålsprosjekter TV-aksjonsmidler bevilgninger til formålsprosjekter

Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet gjelder informasjons- og myndighetsarbeid i Norge, samt prosjektet “Du kan være den ene” som er finansiert av Gjensidigestiftelsen. NOTE 9- ADMINISTRASJONSPROSENT/FORMÅLSPROSENT

Administrasjonsprosent er beregnet som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler. Administrasjonskostnader omfatter kostnader som verken direkte eller indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter, for eksempel generell ledelse, rapportering, mv. Formålsprosent er sum kostnader til organisasjonens formål delt på sum forbrukte midler. Formålsprosentsatsen viser hvor mye som faktisk er brukt på det ideelle formålet av det totale forbruket. Innsamlingsprosent er disponibelt til formålet (=innsamlede midler- direkte og fordelte kostnader til innsamling) delt på innsamlede midler. Innsamlingsprosenten viser forholdet mellom innsamlede midler og kostnadene ved innsamlingen. 2014

2013

2012

2011

2010

2009

3.7 %

3.7 %

4.2 %

2.0 %

1.0 %

0,9%

Formålsprosent

67.5 %

68.9 %

69.9 %

71.2 %

77.8 %

79,3%

Innsamlingsprosent

71.3 %

73.6 %

74.1 %

70.6 %

75.6 %

72,5%

Administrasjonsprosent

70


NOTE 10 - KORTSIKTIGE FORDRINGER/TIDSAVGRENSNING

12/31/2014

12/31/2013

10,199

19,304

0

1,637

10,199

20,941

12/31/2014

12/31/2013

22,089

21,526

897

1,092

0

11

22,986

22,629

Selvpålagte restriksjoner

Annen egenkapital

Sum

-

3,427

3,427

800

-

800

Reklassifisering annen egenkapital

3,427

(3,427)

Egenkapital/Formålskapital 31.01.

4,227

-

(NOK 1000) Diverse kundefordringer UNICEF Norge Forskuddsbetalte kostnader Sum NOTE 11 - BANKINNSKUDD

(NOK 1000) Bankinnskudd - UNICEF Norge Skattetrekkskonto (bundne midler) Kontantkasse Sum NOTE 12- EGENKAPITAL/FORMÅLSKAPITAL

(NOK 1000) Egenkapital/Formålskapital 01.01. Årets aktivitetsresultat

4,227

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner er midler som i henhold til komiteens prinsipper for finansielle reserver. NOTE 13 - GJELD

12/31/2014

12/31/2013

17,196

27,245

Pensjonsforpliktelse

262

(52)

Pensjonsforpliktelse - usikret (AFP)

131

131

Katastrofereserve

200

200

17,788

27,523

127

532

-

401

233

-

Påløpte ikke betalte kostnader

10,810

11,687

Sum kortsiktig gjeld

11,170

12,619

Sum gjeld

28,958

40,142

(NOK 1000) Avsetning for forpliktelser: Bistand -UNICEF

Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld: Øremerkede midler prosjekt “Den Ene” Avsetning testamentarisk gave 2013, UNICEF runden og felttur Avsetning oppfølgingsreiser arv

Øremerkede midler til prosjektet “Den Ene” er finansiert av Gjensidigestiftelsen.

71


UNICEF NORGE- kontantstrømsoppstilling Alle tall i tusen NOK 2014

2013

Årets aktivitetsresultat

800

(729)

Ordinære avskrivninger

-

-

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Endring i kundefordringer

9,105

(5,264)

(11,184)

(16,223)

Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter

(481)

(525)

Endring i andre tidsavgrensningsposter

1,637

(1,626)

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

(123)

(24,368)

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

0

0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

0

0

Avkastning på finansinvesteringer

481

525

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

481

525

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

0

358

(23,843)

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

22,627

46,470

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

22,985

22,627

Bankinnskudd og lignende

22,986

22,628

Endring i kortsiktig gjeld

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

20 måneder gamle Bernato får behandling på en klinikk for underernærte barn i Kiuto, Angola. Underernæring er et alvorlig problem i landet, som har verdens høyeste barnedødelighet. UNICEF Norge besøkte senteret i mars. Foto: Hanne Holt

72


73


74


VÅRE SIGNATURPARTNERE I 2014:

UNICEF NORGE STYRET: Linda Bernander Silseth (president til 27.05.14) Jens Petter Heyerdahl (president fra 27.05.14) Jon-Håkon Schultz (visepresident) Loveleen Rihel Brenna (enkeltmedlem) Kari Drangsholt (Soroptimistene) Kalle Fürst (enkeltmedlem) Tove Hauge (enkeltmedlem) Halvard Lesteberg (enkeltmedlem) Odd Bjørnerud (valgt av de ansatte til 27.05.14) Helene Sandbu Ryeng (valgt av de ansatte fra 27.05.14) GENERALSEKRETÆR: Bernt Gudmund Apeland MEDLEMSORGANISASJONER: Ammehjelpen Den Norske Jordmorforening FN-sambandet Framfylkingen Health & Development International Juvente Kiwanis International

Norges KFUK-KFUM Norgesunionen av Soroptimistklubber Norsk Barnevernsamband Norsk Bonde- og småbrukarlag Norsk Psykologforening Norsk Tjenestemannslag Utdanningsforbundet Worldview International Foundation ENKELTMEDLEMMER: Nils Marius Apeland Turid Birkeland Toril Bache Jenssen Harald Kobbe Bjørn Marthinsen Erik Kreyberg Normann Magne Raundalen Victor Rydgren Jon-Håkon Schultz Linda Bernander Silseth Johannes Slaattelid Nina Solli

75


På flyplassen M’Poko i Bangui har over 30.000 mennesker funnet tilflukt fra konflikten i Den sentralafrikanske republikk. UNICEF Norge var tre ganger i landet i 2014. Her fra «Fyll et fly»-kampanjen med Norwegian. Foto: Truls Brekke

76


Ă…rsregnskap for 2015 ettersendes

77


78


79


sammen for barn UNICEF Norge Besøk: Rüdhusgata 24 Post: Postboks 438, Sentrum 0103 Oslo Tlf: 24 14 51 00 mail@unicef.no www.unicef.no

80

TV-aksjonssøknad 2017  

UNICEFs søknad til NRK om TV-aksjonen 2017

TV-aksjonssøknad 2017  

UNICEFs søknad til NRK om TV-aksjonen 2017

Advertisement