__MAIN_TEXT__

Page 1

2 0 1 5 Gijzelgracht jaarverslag stichting


Colofon Tekst Rente de Weerd Ontwerp & fotografie prre* Amsterdam uitgave van Stichting Gijzelgracht print copycentre Amsterdam digitaal ISSUU - prre* publicatie issuu.com/helenavangelder

G Stichting Gijzelgracht Prinsengracht 718 1017 LB Amsterdam t. 06 - 21 51 15 32 e. rentedeweerd.oa@gmail.com www.gijzelgracht.nl

Inhoud Bewezen cruciaal voor behoud van leefbaarheid en draagvlak NZ/lijn: het Schadebureau NZ/lijn De individuele bewoner bezoekt de Schadecommissie NZ/lijn Een betrokken raadslid stelt vragen Wild groei rond een metrostation of een bloeiende omgeving? Amsterdam leert....maar in aangepast tempo Stichtingsoverleg Gijzelgracht

2 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015

4 4 6 7 9 11


In 2015 is de omgeving van het station Vijzelgracht aan de 14e jaargang van de maandelijkse begeleidingscommissie uitvoering bouw NZ/lijn begonnen. De 150e bijeenkomst is gehaald... Na 14 jaar indringende maandelijkse vergaderingen over de voortgang van de bouw, verlegt de aandacht zich naar zaken die gericht zijn op de toekomst, het moment dat de NZ/lijn in exploitatie genomen kan worden. Deze aandacht richt zich in het bijzonder op een tweetal specifieke zaken: – het herstel van de aangetaste buurtstructuren; – de voorbereiding van de omgeving op een functionerend metrostation (inclusief Rode Loper) dat mede moet gaan dienen als aanvoerroute naar het Museumkwartier.

3 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015


Bewezen cruciaal voor behoud van leefbaarheid en draagvlak NZ / lijn: het Schadebureau NZ / lijn Met het beëindigen van de ruwbouw activiteiten is de kans op schade in principe verdwenen en staat het behoud, maar vooral het herstel van de oorspronkelijke vitaliteit van de omgeving meer en meer centraal. Dit heeft ook zijn weerslag op de inzet en werkzaamheden van de Stichting Gijzelgracht. Waar tot 2013 veel tijd en energie is besteed aan het verbeteren, of bedenken van schaderegelingen gaat het nu om het zorgvuldig afhandelen van de laatste, meer complexe claims. Deze regelingen, en dan met name de door de Stichting bepleitte aangepaste nadeelcompensatieregeling voor ondernemers die zich na 2002 langs de bouwput hebben gevestigd, zijn van groot belang geweest voor het behoud van de leefbaarheid rond de bouwput. Aansluitend op deze regeling wordt nu met het Schadebureau NZ/lijn bezien in hoeverre de bestaande regelingen bruikbaar zijn voor het project dat in 2017 aanstaande is: de realisatie van de Rode Loper. Ook geen klus die ongemerkt voorbij gaat. En in tegenstelling tot Damrak en Rokin kent de Vijzelgracht geen winkels die deel uit maken van winkelketens/formules waar het spreiden van risico iets makkelijker is. Het halfjaar dat de Vijzelgracht er vanaf mei redelijk leeg bij ligt, voorzien van een geïmproviseerde aankleding, heeft uitgewezen dat 12 jaar scheiding tussen de beide woonbuurten niet spontaan tot hereniging leidt. Over de afhandeling van de fysieke schade aan panden zijn de claimanten – uiteindelijk – tevreden. Wat in 2015 en 2016 rest zijn de schadegevallen aan panden van eigenaren die pas tot herstel over wensten te gaan na oplevering van de ruwbouw. Deltares heeft in maart bij monde van ir. Mandy Korff nogmaals een “interactief college” effecten aanleg NZ/lijn op de omgeving aan bewoners gegeven. Conclusie van haar betoog is dat, gezien de schadegevallen, bij een project á la NZ/lijn feitelijk bij de aanvang van de bouw ook trillingsmeters geplaatst hadden moeten worden.

4 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015


De individuele bewoner bezoek t de Schadecommissie NZ / lijn De Verordening nadeelcompensatie NZ/lijn biedt naast ondernemers ook aan individuele burgers als belanghebbenden de mogelijkheid om in het geval van aan het bouwproject gerelateerde financiële schade een beroep te doen op de verordening. Dit betekent dat, als sluitstuk van deze procedure een ontmoeting met de Schadecommissie NZ/lijn verplicht is. De drie leden tellende Schadecommissie NZ/lijn is als (onafhankelijk) scheidsrechter in deze te beschouwen. De commissie oordeelt over rechtmatigheid en hoogte van de claim. In principe neemt het Schadebureau het advies van de Schadecommissie over. Daarmee is dit advies bepalend voor de besluitvorming van het college van B&W, dat ook weer, in principe, het advies van de Schadecommissie overneemt. De ervaring die met deze procedure de afgelopen jaren is opgedaan, houdt in dat bij het verkopen van onroerend goed met de verkopende partij een goede voorbereiding van groot belang is. Een bezoek aan de Schadecommissie NZ/lijn is geen vrolijke bezigheid. In 2015 is onder meer een bijzonder geval aan de orde geweest: een appartement op de Vijzelgracht dat verkocht was in september 2008....En waarvan de kopende partij om begrijpelijke redenen na de tweede verzakking onder geen beding meer tot afname wenste over te gaan. De verkopende partij had oorspronkelijk een helder plan toen zich in 1990 de gelegenheid zich voor deed een drietal appartementen te verkrijgen. Beetje bij beetje de boel opknappen, en bij de oplevering van de NZ/lijn, voorzien in 2008, een tweetal appartementen verkopen. De verzakkingen in 2008 doorkruisten dit voornemen. Pas halverwege 2014 is er weer sprake van een verkoop mogelijkheid die gepaard gaat met een transactieprijs die de financiële schade enigszins beperkt. En kan een beroep op de nadeelcompensatie worden gedaan. Niet zonder enige reden: 1 appartement in 2008 voor € 430.000 (bijna) verkocht, in 2014 een tweetal voor € 630.000. De Schadecommissie oordeelt op 11-05-2015 dat “De omstandigheid dat aanvrager zelf in en na 2008 tot eind 2013/begin 2014 geen activiteiten heeft ondernomen om tot verkoop van de appartementen te geraken terwijl in deze periode het prijsniveau van woningen in Amsterdam daalde als gevolg van de economische crisis, dient als haar eigen keuze voor haar eigen rekening te komen.”

5 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015


Zo’n oordeel komt buitengewoon hard aan. Mede door de ondersteuning van de Stichting en het door de jaren heen ontwikkelde empatisch vermogen van het Schadebureau NZ/lijn heeft de verkopende partij meer ontvangen dan € 19.000, het bedrag dat de Schadecommissie redelijk en acceptabel vond als compensatie van gederfde inkomsten.

Een betrokken raadslid stelt vragen De NZ/lijn is voor de gemeente Amsterdam het alleromvangrijkste project, zeker financieel, ooit. De lange bouwtijd en de vereiste kennis van zaken om als raadslid het proces te volgen en te kunnen oordelen over de gang van zaken, maakt dat de belangstelling uit de gemeenteraad minder is dan op grond van omvang van het project verwacht mag worden. Maar die raadsleden die dit wel opbrengen, zijn te typeren als stugge volhouders. Dat was Miriam Bergervoets (PvdA) in de periode 2008-2010. Deze periode (2014-2018) nemen Bart Vink (D66) en Zeeger Ernsting (Groen Links) de controlerende taken waar. Hier voorafgaand (2010-2014) heeft Jan Hoek (Groen Links) zich zo’n raadslid getoond. Jan Hoek stelde op 13-11-2013 schriftelijke vragen aan het college van B&W over de effecten die de aanleg van de NZ/lijn mogelijk zou kunnen hebben op de huurprijzen van winkels rondom de bouwputten. De beantwoording kwam op 09-112015 … Het college van B&W bood voor deze trage beantwoording excuses aan, dat wel. De ruime tijdspanne heeft echter geen invloed gehad op de kwaliteit van de beantwoording bijlage 1. Die was ondermaats en reden voor de raad om nu per motie het college tot afdoende voorstellen op te roepen. Een voorbeeld van het handelen van pandeigenaren, via een advocaat, richting ondernemers die de jarenlange bouwoverlast hebben doorstaan en voor hun aanwezigheid worden bedankt laat bijlage 2 zien.

bijlage 1 & 2

www.gijzelgracht.nl/index.php/category/archief/archief-2016-gijzelgracht-nzlijn

6 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015


Wild groei rond een metrostation of een bloeiende omgeving? Niet alleen de bouw van een metro station heeft invloed op de omgeving. Ook het gebruik heeft dat. Om voorbereid te zijn op het gebruik van de NZ/lijn en de stationsomgevingen is mede op instigatie van de Stichting in 2011 door de Dienst Metro het programma Bloeiende stationsomgevingen ontwikkeld. Aan de hand van een zevental onderwerpen is/wordt in kaart gebracht hoe de omgeving in de aanloop maar de exploitatie voorbereid is op het magische uur U. Is de fietsparkeervoorziening op orde? Is er beeld van de aansluitingen op het OV? En, ook van belang, is er opvatting over de gewenste ontwikkelingen van de directe omgeving?

Dit wordt ook wel een visie genoemd en staat op het dashboard overzicht zoals dat jaarlijks als bijlage bij de vierde kwartaalrapportage NZ/lijn (Q4) aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd niet voor niets op nummer een. De omgeving Rokin lift wat visie betreft mee met het project 1012, voor de Ferdinand Bolstraat is in 2009 een verhaal door het stadsdeel Zuid geschreven. Eind 2013 hebben de ondernemersvereniging De Vijzel en de Stichting de radiostilte die rond de Vijzelgracht heerste doorbroken. De uiteindelijke medewerking voor de visie Vijzelstraat en -gracht van stadsdeel Centrum en toenmalige Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO), mag als teleurstellend worden getypeerd. Het heeft van de OV De Vijzel en Stichting veel energie gevergd om het verhaal op 19-09-2015 aan de wethouder EZ/Centrum K. Ollongren en DB lid stadsdeel Centrum R. Rengelink aan te kunnen bieden.

7 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015


De zorg over de totstandkoming van een bloeiende stationsomgeving was de wethouder EZ/Centrum al eerder uiteengezet bij haar kennismakingsbezoek aan de omgeving eind januari. Door Stichting en OV De Vijzel is betoogt dat de omgeving Vijzelgracht, gezien de trage voortgang van de procesgang binnen de gemeente, nog niet in staat is om als adequaat OV overstap punt te functioneren. Er dient nog veel tijd en energie te worden gestoken in het bewustwordingsproces dat diverse gemeentelijke onderdelen een taak hebben om er voor zorg te dragen dat de omgeving Vijzelgracht, tweede overstappunt na CS, als toegangspoort tot het Museumkwartier kan functioneren. Zoals de situatie eind 2015 is, heeft de omgeving station Vijzelgracht zich voor te bereiden op een verzameling half uitgewerkte maatregelen, met als gecombineerd resultaat een grote mate van rommeligheid. Dat moet ten zeerste worden voorkomen en zal in 2016 nog zeer veel inzet van de Stichting (en OV De Vijzel) vergen. Nu, bij het beoordelen van de voortgang van het project Bloeiende stationsomgevingen, is het ook zinnig om stil te staan bij een deel van de gewekte verwachtingen die mede uit dit project zijn voort gekomen en zijn benoemd in de rapportage Uitkomsten onderzoek leefbaarheidsmaatregelen Dienst NZ/lijn (02-032012). De uitgeschreven intentie onder het kopje maatregelen per ondernemer (bijlage 3 ), zijn in de praktijk door de Stichting ter hand genomen. De vermelde tijdshorizon (tot 2020) kan nog onderwerp van gesprek worden... Hier ligt nog voor alle betrokkenen een taak. Bij een bloeiende stationsomgeving behoort in ieder geval een rolstoelvriendelijke toegang tot het station. Dat is mede reden geweest om vanuit de omgeving in 2014 stevig te ageren tegen de combinatie van liftvoorziening en beluchtingsbuis op de hoek Weteringschans/Nieuwe Vijzelgracht. Toen de uitgewerkte tekeningen van deze bijzondere combinatie voorzieningen in de BCU werden gepresenteerd, is per direct aangegeven dat dit anno 2014 niet de bedoeling kan zijn. Na enige aarzeling, maar daarna ook zeer royaal, heeft de Dienst Metro &Tram aangegeven dat dit ontwerp goed bedoeld, maar niet wenselijk is. Voorzien van een aangepaste grafic informeerde de Dienst Metro&Tram in januari de bijlage 3

www.gijzelgracht.nl/index.php/category/archief/archief-2016-gijzelgracht-nzlijn

8 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015


omgeving dat de beluchtingsinstallatie naar de overkant wordt verplaatst.

Een tekentafelfoutje...

Precies eind van de middag van vier mei deed zich een verschijnsel voor dat in de loop van 2015 omwonenden letterlijk uit hun slaap zou gaan houden. Toen manifesteerde zich het ontluchtingsrooster op de hoek Vijzelgracht/Prinsengracht, liggend tussen de tramrails. Als passerende auto’s over het rooster rijden komt het iets omhoog, om vervolgens met luide knal weer op zijn plaats te geraken. Dit blijkt een complex technisch mankement te zijn, dat gedurende de rest van verslagjaar telkens na een reparatiepoging, weer even hardnekkig terugkeerde. Wordt vervolgd!

Het houtje dat voorlopig de oplossing moet zijn tegen het knallen van het rooster.

Amsterdam leer t... maar in aangepast tempo Naar aanleiding van problemen rond de NZ/lijn heeft de burgemeester van Amsterdam een programma opgesteld om van deze problematiek te leren.

9 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015


Onder de titel De 10 lessen van de NZ/lijn is tot een overzichtelijke set van aanbevelingen gekomen. Een bondige publicatie waar de Stichting ook aan heeft bijgedragen, Samenspel en Tegenspraak (2013) vormt de tastbare bundeling van deze lessen. Hoewel de aanleiding voor deze exercitie niet gering is, moet worden vastgesteld dat ondanks de aanwezigheid van een projectleider Lessen NZ/lijn, het in de praktijk brengen van deze lessen geen vanzelfsprekendheid is. Eens te meer bewijs dat leren, echt leren, geen eenvoudig ding is. De Amsterdamse burger merkt nog te weinig van de positieve effecten van de 10 lessen. In 2015 heeft de Stichting een project aangevat dat ten doel heeft een bijdrage te leveren aan de verdere kennisontwikkeling van het fenomeen omgevingsmanagement. Uitgangspunt hierbij is het beantwoorden van vragen die samenhangen met de gewijzigde aanpak in de benadering van de omgeving door de Dienst Metro na de verzakkingen in 2008. Is deze gewijzigde aanpak ook terug te vinden in de beleving van de omgeving, inclusief het in het leven roepen van de Stichting Gijzelgracht? Anders geformuleerd: zijn alle inspanningen (want die zijn er!) ook merkbaar geweest en is er daardoor een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de relatie tussen NZ/lijn en de omgeving Vijzelgracht? In 2016 moet het antwoord in verslagvorm bekend zijn. In interviewvorm ‘enquete bouwoverlast metrobouw NZ/ lijn’ heeft de Stichting een bijdrage geleverd aan het onderzoek dat het Projectcommissariaat NZ/lijn heeft ingesteld naar nut en noodzaak van de voortbestaan van het/een Schadebureau voor de gemeente Amsterdam. Illustratief daarvoor is de gang van zaken rond de voorgenomen bouw van de Singelgrachtgarage (SGG, 800 plaatsen) en de moeizame start van de bouw van de Boerenweteringgarage (BWG, 600 plaatsten). De Stichting heeft de afgelopen anderhalf jaar, bij de SGG samen met het Schadebureau NZ/lijn, de totstandkoming van een schadeprotocol begeleid.

10 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015


Stichtingsoverleg Gijzelgracht In 2015 is de werkgroep Overlast, het hart van de Stichting, bestaande uit actieve bewoners uit de omgeving 12 maal bijeen geweest. De dagelijkse gang van zaken die niet geheel vlekkeloos rond het station verloopt bepaalt de agenda, alsmede de geagendeerde onderwerpen van de diverse (deel) raadscommissies die betrekking op project en omgeving hebben. Tussen de Stichting, directeur Omgeving & passagiers Dienst Metro&Tram en de manager Schadebureau NZ/lijn vindt sinds 2011 een regulier overleg plaats. Tijdens dit overleg wordt liefst proactief op zaken gereageerd die de voortgang van het project NZ/lijn op enige wijze kunnen belemmeren. In 2015 vond dit overleg 5 maal plaats. De site van de Stichting voorziet in een behoefte en is voor de volgers van de voortgang bouw/exploitatie van het station en NZ/lijn een nuttige informatiebron. Niet alleen voor de metrobouw. De site wordt ook geraadpleegd voor bouw en exploitatie elders in het land zoals bv. Groningen. (zie verder: www.gijzelgracht.nl). De digitale publicaties worden ook gevonden door de digitale lezers.

11 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015


12 jaarverslag stichting Gijzelgracht 2015

Profile for prre* publicatie

Jaarverslag 2015 Stichting Gijzelgracht  

jaarverslag 2015 van de stichting Gijzelgracht. Gijzelgracht komt op voor de belangen van bewoners en ondernemers rondom station Vijzelgrach...

Jaarverslag 2015 Stichting Gijzelgracht  

jaarverslag 2015 van de stichting Gijzelgracht. Gijzelgracht komt op voor de belangen van bewoners en ondernemers rondom station Vijzelgrach...

Advertisement