Page 1

Systematisk litteraturöversikt En litteraturöversikt är en skriftlig sammanställning av befintlig kunskap inom ett visst ämnesområde / problemområde. Utgångspunkt för litteraturöversikten är din problemställning. Ju mer fokuserad och tydlig din problemställning är, desto mer fokuserad blir din litteraturöversikt. I alla former av studier behövs en systematisk litteraturöversikt. Det finns flera anledningar till att göra en litteraturöversikt o

För att kunna ta fram en bakgrund inför en studie

o

Ge en djupare förklaring till varför ämnet är intressant och bör studeras

o

Skapa en översikt av forskningsresultat inom ett specifikt kunskapsområde

o

Ge träning i att använda ett strukturerat arbetssätt för att sammanställa redan publicerade forskningsresultat

Du kommer således att ha direkt nytta för litteraturöversikten i din uppsats. Den kan bidra till att du kan underbygga dina val på ett mer kvalitativt sätt. De kunskaper som krävs för att kunna göra en litteraturöversikt är: o

Att kunna söka information och hitta relevanta böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter samt övrigt material

o

Att kunna kritiskt bedöma den information du hittar, du måste dels bedöma om den är trovärdig och dels hur den relaterar till din studie

Det innebär att forskningsresultat samlas, granskas och vägs samman på ett vetenskapligt sätt. Det finns flera viktiga fördelar med sådan systematik. Studiernas vetenskapliga kvalitet och tillförlitlighet granskas konsekvent. Att ett arbete har publicerats i en fackgranskad vetenskaplig tidskrift är ingen garanti för att resultaten är rättvisande. Det förekommer till exempel ofta svagheter i uppläggningen av studier - något som kan påverka resultatet. Kunskapsöversikter som inte gör någon kvalitetsbedömning alls, utan inbegriper alla publicerade resultat som författaren har lyckats hitta, kan leda till felaktiga slutsatser.

Medieteknik

11-08-20

1


Källkritik Källkritik har som målsättning att granska om källan mäter det den utger sig för att mäta – är den valid – och om den saknar systematiska felvariationer – är den reliabel? Du bör fundera över om materialet är tillräckligt nytt och aktuellt – du bör också ha med referenser till material som anses viktigt inom fältet. Vem är författaren, och är han/hon välkänd inom forskningsfältet? Har många andra refererat till det aktuella materialet – vad betyder det? Har du anledning att tro att författaren är partisk av någon anledning? I vilken typ av tidskrift är materialet publicerat – vad innebär det? Bygger materialet på andra sekundärkällor – i så fall riskeras att informationen förvanskas på vägen. Källkritik är en urvalsmetod; man granskar det material man samlar in, ratar det som inte duger och behåller det som är acceptabelt. För att känna till hållbarhet och gränser för de slutsatser och resultat man kommit fram till, måste man värdera de tankar och den information som publiceras i en uppsats så att styrkor och svagheter framgår både för utredare och läsare. Det finns en mängd material om källkritik – titta i litteraturförteckningen till kursen – eller kika på wikipedia  och hitta fram till mer vetenskapliga källor. Lagom brett och lagom smalt Din sökning måste vara tillräckligt bred för att inte missa något och tillräckligt smal för att undvika att få med alltför mycket irrelevant material. Detta är en svår avvägning som kräver träning. Det är inte mängden källor som är intressant. Snarare är det källornas relevans för din studie. Systematik En systematisk litteraturöversikt är inte bara en uppräkning – eller summering av en mängd litteratur, det är också en genomtänkt, organiserad, systematisk genomgång. Följ stegen: 1. Skriv in all nödvändig referensinformation 2. Beskriv innehållet kort med utgångspunkt från sammanfattningen Efter detta moment bör du kunna ta ett första beslut om materialets relevans för just din studie. Genom att läsa sammanfattning/abstract kanske du upptäcker att materialet är

Medieteknik

11-08-20

2


irrelevant för din studie – gå då vidare till nästa källa. Om sammanfattningen ger dig uppfattningen att materialet är relevant – fortsätt med steg 3-6. 3. Ange de centrala tankegångarna 4. Analysera och granska metodmässiga begränsningar och utgångspunkter 5. Ange de teoretiska utgångspunkterna 6. Ange hur de relaterar till din studie Material Data som du själv samlar in (genom enkäter eller tester etc) är primärkällor. Data framtagna av någon annan är sekundärkällor Olika sorters sekundärkällor o

Böcker: kursböcker, avhandlingar, handböcker etc.

o

Tidskrifter: vetenskapliga, populärvetenskapliga, branschtidskrifter.

o

Tidningar: dagstidningar, affärstidningar, personaltidningar.

o

Nyhetsbrev.

o

Årsredovisningar, företagsrapporter, konsultrapporter.

o

Webbplatser på Internet: uppslagsböcker, bibliotek, företag, organisationer, databaser.

o

Kurslitteratur kan vara intressanta och ha bra hänvisningar.

o

Kommersiella utredningsföretag säljer information av varierande värde.

o

Tidigare examensarbeten är en bra källa för information. Kvaliteten är dock varierande.

”Det finns ingenting skrivet inom mitt problemområde” är ett påstående som nästan alltid är fel Det kan orsakas av: o

Svårighet att se relationer mellan det egna problemet och befintlig forskning. Ett tecken på brist på fantasi och kunskap.

o

Medieteknik

Otillräcklig kunskap om informationssökning

11-08-20

3


Hur kan sekundärkällor vara till nytta? o

Är problemet redan utrett/löst?

o

Vara till hjälp vid formulering av problem och frågeställningar – att hitta forskningsfrågor som är värda att utreda

o

Ge information om lämpligheten av olika utredningsmetoder

o

Vara till hjälp för att hitta relevanta teorier, modeller etc.

o

Finna de variabler som varit intressanta vid tidigare undersökningar

o

För förslag på konkreta frågor att ställa och hur svarsalternativ kan utformas

o

Ge information om hur andra undersökningar analyserat data – fördelar och nackdelar med olika analysmetoder

o

Medieteknik

Ge tips om andra studier, som din studies metod, teori och resultat kan jämföras med

11-08-20

4

gtrpgkrtkg  

gj3kgnj3 gnjegnmj3ö