__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Dit boek is fan


Stip kin al telle Eric Hill


Heit, ik kin al oant 10 telle!


Knap, Stip! Sille we sjen watst op de pleats telle kinst?


Hoefolle m没skes sitte der achter de sekken?


1 ien

Hoi.


Hoefolle iikhoarntsjes sitte der yn de beam?


My net meitelle.

2

twa

Profile for Dieuwke Posthumus

Stip kin al telle  

Stip kin al telle fan 1 oant 10! Wat kin er op 'e pleats allegear telle? Hy makket mei syn heit in rûntsje oer it hiem en komt allegear bis...

Stip kin al telle  

Stip kin al telle fan 1 oant 10! Wat kin er op 'e pleats allegear telle? Hy makket mei syn heit in rûntsje oer it hiem en komt allegear bis...

Advertisement