Page 1

.Ik .

.

.

.

wurd mem! . . .

Deiboekje foar de swangerskip


.

.

.

Ik wurd mem! . . .

. .

Deiboekje foar de swangerskip


Ik wurd mem! © 2011 Afûk Tekst en foarmjouwing: Dieuwke van der Meer-Posthumus Yllustraasjes: Linda de Haan / www.lindadehaan.com Afûk, Postbus 53, 8900 AB Ljouwert ISBN: 978 90 6273 860 1 Neat út dizze útjefte mei hoe dan ek fermannichfâldige wurde sûnder dat dêr skriftlike tastimming fan de útjouwer oan foarôfgiet. www.afuk.nl


Swangerskipsdeiboekje fan

:


Yn ferwachting! Wike 1 - 12


Doe’t de test posityf wie, fielde ik my

Datum: Oantal wiken yn ferwachting:


Datum: Oantal wiken yn ferwachting:

wike 1-12

Dat ik yn ferwachting wie, fertelde ik it earst oan

De reaksje fan him/har(ren) wie:


Hoe’ t famylje en fr

eonen op it nijs rea

gearden:


wike 1-12 wike 1-12

Ik bin Ăştrekkene op

Wa’t mear harren jierdei fiere omendeby dy datum:


Ik fernim dat ik yn ferwachting bin oan

Mislik? * Yt lytse en lichte mielen ferspraat oer de dei. * Drink leaver tusken de mielen troch as by it iten. * Doch gjin klean oan dy’t knipe. * Yt dyn moarnsiten op bêd.

Profile for Dieuwke Posthumus

Ik wurd mem  

Dagboekje voor de zwangerschap

Ik wurd mem  

Dagboekje voor de zwangerschap

Advertisement