Heit&mem nr. 1 2018

Page 8

Nynke van der Zee

De skries

Kening fan it basisûnderwiis

In soad bern fan de basisskoalle kinne de fûgels út de greide net mear by namme. De IVN wol dêr feroaring yn bringe en hat in lesprogramma makke yn gearwurking mei Kening fan de Greide. Elke basisskoalle krijt tagelyk mei dit nûmer fan heit&mem fergees it boek Pykje Fjouwer fan Lida Dykstra. En yn Natuurmuseum Fryslân fynst in tentoanstelling oer de skries.