Page 1

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 26 NO. 1182 SONDAG: 31 Maart 2013

U word baie welkom geheet by hierdie erediens in die besonder die lidmate & inwoners van Huis Sering. EREDIENS IN DIE KERKGEBOU Lees Preek –Riaan Andersen (Teologiese Student) Eerste Lees preek – (Preek deur Ds. Piet Venter van Potch-oos) Skrifgedeelte Skrifgedeelte: Matt 16: 13 – 21 Tema Tema: Bely jou geloof in Christus te midde van baie stemme wat Hom ontken. Loflied: Psalm 31: 1,2,3,9 (tweede melodie) Na die Wet: Psalm 40: 4 (tweede melodie) Na die Preek: SB 12-2: 1 – 5 Tweede Lees preek preek– (Preek deur Ds. Piet Venter van Potch-oos) Skrifgedeelte Skrifgedeelte: Matt 13: 24 – 30 asook Sondag 48 van die Heidelbergse Kategismus Tema Tema: Laat U koninkryk kom! Slotsang: SB 10-1: 1 – 4 DIENSBEURT 24 Maart Maart: Oudl. Chris Cilliers (prim) Diak. Mari Esterhuizen (prim) KOLLEKTE : Diens – BARMHARTIGHEID

Frikkie Coetzee (sek) Alta Ferriera (sek) Deure – TEOLOGIESE STUDENTEKAS

VERJAARSDAE *31 Mrt Anna VAN DER MERWE Tel: 014 597 0025 2 Apr Flippie BOTHA Sel: 082 460 0412 4 Apr Andries COETSEE Sel: 083 640 1267 4 Apr Rudolph VENTER Sel: 084 343 3547 5 Apr Emma DU PREEZ Sel: 083 374 7945 5 Apr Hannes MIENIE Sel: 072 277 7367 * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer

Wyk: 0014 Wyk: 0001 Wyk: 0018 Wyk: 0008 Wyk: 0030 Wyk: 0006

NUUSBRIE

KONINGSKINDERSKAMP 19-21 April GEREFORM Ons kamp weer die naweek van 19-21 April saam met die Koningskinders. Indien daar enige iemand is wat ons JAARGANG kan help deur ‘n paar beskuite of koekies te bak, sal ons dit baie waardeer.

NO. 1174 SONDAG:

PREDIKANTE VERLOF Ds Brahm Brahm: 25 Maart – 14 April. Ds. Brahm gaan vir 2 weke gewone verlof en ongeveer ‘n week saam met die Jeugtoer. Ds Koos Koos: 25 Maart – 4 April. Dr. Gerrie gaan gedurende die Maart – Aprilskoolvakansie vir behandeling by die Noordwes Universiteit. Hierdie behandeling volg op breintoetse wat op hom gedoen is en is bedoel om sy verdere herstel te bevorder. Hy sal van Maandag 25 – Donderdag 28 Maart en van Dinsdag 2 – Maandag 8 April in Potchefstroom vir behandeling wees. Indien u ‘n predikant dringend benodig kan u in die middag of in die aand vir dr. Gerrie op sy selfoon skakel.


2 ëNDE VERLOFTYD TOEGEWENS ‘N GESE GESEë Ds. Brahm & ds. Koos en hulle gesinne asook almal wat verlof het / weggaan word ‘n geseënde verloftyd toegewens. Mag ds. Brahm, Thinus, Riaan Andersen (teologiese student uit ons gemeente van Potchefstroom) en al die volwassenes op die seetoer asook ons Hoërskooljeug dit baie geniet en veilig en geestelik verryk terugkom. NUUS VANAF NOORD-OOS 2. Maandag, 15 April (18:30) - Gesamentlike Bedieningskommissie by GK Rustenburg-Noordoos 3. Woensdag, 17 April (18:30) - Gesamentlike Toerusting (Ouderlinge en diakens) by GK Rustenburg-Noordoos MANNEKAMP – 26/04/2013 tot 01/05/2013 Alle belangstellendes moet Johan van Heerden kontak by 083 280 9676. DIE TYD RAAK MIN!!!!!! “GEEN TEE TYDENS VAKANSIE NIE NIE””: Sustersbestuur

INLIGTING Predikante: Dr. Gerrie van Wyk Tel. 014 592 2431 / 082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Ds. Koos Venter Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Brahm Robinson Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Ds. Jun Chun Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Ds. Pieter de Beer (Emeritus) Sel. 082 462 4248 Eiendomsbestuurder Dup du Plessis 082 339 7649 Kantoorbestuurder Sakkie Bisschoff 082 576 0909 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 Koster : Chrissie Harmse 072 758 4393 Orrelis : Elsabé Bisschoff 014-5333444 of 0825777053 Bankbesonderhede: KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825 E-pos: gkrtb@mweb.co.za Webblad: www. gkrtb.za.net

31-3-2013 Nuusbrief  

Nuusbrief van Sondag 31 Maart 2013

31-3-2013 Nuusbrief  

Nuusbrief van Sondag 31 Maart 2013

Advertisement