Page 1

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 25 NO. 1161 SONDAG: 28 Oktober 2012

EREDIENS Skriflesing: 2 Timoteus 3:1-9 en 1 Korintiers 6:9,10 (Ds. Koos) Fokusverse: Verse 1-5 Hoofgedagte: Leef midde 'n korrupte wereld opreg voor God en jou medemens! 1. Soek die waarheid en bly daarby. 2. Kenmerke van swaar tye. 3. Bly weg van valse mense (Liedere: Ps.138:1,2,4 - Totius; Lied 334 (God is liefde...); Skrifb.14-2 (Al sou ook...); Lied 588 (O God van hoop...) 2 de EREDIENS : Gesamentlike Hervormingsdiens in ons kerkgebou 18:00 (Ds. Brahm en Ds. Chun) Vooraf Sola Gratia - Lied 510 1,3 & 5 (Amazing Grace) Sola Scriptura - Ps 119:39 Sola Fidei - SB 14-1:1 Soli Deo Gloria - Hymn 61 Solo Christo - Lied 168:1&3 Lofpsalm Ps 100 (5 verse) Geloofsbelydenis Song 169:1&3 Skriflesing: Genesis 15:1-7 (Ds. Jun Chun) Hoofgedagte: Roots of the Reformed faith Psalm 46:1&6 VERLEDE SONDAG SE PREKE 1 ste Skriflesing: Gen 28:10-22 (Ds. Brahm) Teks: v22 Hoofgedagte: Bewys jou dankbaarheid uit die rykdom seĂŤn wat God deur Christus vir jou gee.

2 de Skriflesing: Handelinge 9 (Dr. Gerrie) Teks: Handelinge 9:15 & 16 Hoofgedagte: God kies en stuur jou uit na almal! Vertel vir almal van Hom en sy koninkryk en hoe groot en goed en vol liefde Hy is en hoe elkeen wat glo gered word.

GESAMENTLIKE HERVORMINGSDIENS As Gereformeerde gemeentes in Rustenburg herdenk ons tydens die aanddiens om 18:00 in ons kerkgebou die Hervorming. Na die diens drink ons saam tee en dan sal daar 150 jarige feesitems teen verlaagde pryse te koop wees. DIENSBEURT in die konsistorie 28 Oktober: Oudl. Gert Brough (prim) Chris Cilliers (sek) Diak. Heleen Schultze (prim) Jan Schutte (sek)

KOLLEKTE Onder die erediens: BARMHARTIGHEID Deure: TEOLOGIESE STUDENTEKAS


2 VERJAARSDAE 28 Okt Anton BEKKER Sel: 082 888 1775 Wyk: 0019 28 Okt Shanté HEUNIS Sel: 076 395 5032 Wyk: 0032 29 Okt Linda ERASMUS Tel: 014 533 1149 Wyk: 0032 29 Okt Martin NEL Sel: 082 881 8498 Wyk: 0001 31 Okt Nico HERMANN Sel: 083 687 9654 Wyk: 0007 1 Nov Rina OBERHOLTZER Sel: 078 222 2470 Wyk: 0018 ***2 Nov Johanna VAN WYK (91 jaar) Tel: 014 592 1124 Wyk: 0012 3 Nov Pieter jr DE BEER Sel: 076 966 9764 Wyk: 0006 ***3 Nov Chrissie ERASMUS (90 jaar) Sel: 082 878 7719 Wyk: 0012 * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer KENMEKAAR Die lidmaatinligtingsboekie is in die konsistorie beskikbaar. Elke gesin word versoek om asseblief 1 Kenmekaarboekie te neem, terwyl elkeen van die predikante, ouderlinge en diakens hul eie boekie ontvang. Indien daar lidmate is wat nie meer na eredienste toe kan kom nie, word die kerkraadslede versoek om die boekie aan ons siek en bejaardelidmate te besorg sodat elke gesin ‘n Kenmekaar kan ontvang.

9 November 5 – 9 Desember

Kgaswane Kamp Riviertoer

AANDAG DIAKENS Aangesien dit die laaste vergadering van die jaar is, word alle diakens vriendelik versoek om die vergadering vandag om 10:30 in die konsistorie by te woon of verslagvorm gereed is al dan nie. Dokumentasie beskikbaar in konsistorie. HUISBESOEK IN VAKANTEWYKE Ouderlinge wat kan help met huisbesoek in wyke 2, 8, 10 en 27 B kan vir dr. Gerrie kontak.

JEUGAKTIWITEITE Naskoolse Jeug (16 – 25 jaar)

PROGRAM VIR DIE WEEK Sondag 28 Oktober 9:00 Afrikaanse diens 12:00 Engelse diens Dr. Gerrie van Wyk: Hebr. 4:11-13 10:30-18:00 EE 3 Jeugevangelisasiekursus 12:00 Ds Koos lei as Klassiskonsulent 'n vergadering van die Kerkraad van GK Lebone (Koster) 18:00 Hervormingsdiens: rev Chun en ds. Brahm Dinsdag 30 Oktober Rusdag - Ds Koos Huis Seringbybelstudie (DV nou weekliks !) om 9:00 Hospitaalbesoek 17:00-21:30 EE 3 Jeugevangelisasiekursus

Maandag 29 Oktober 8:30 Sopkombuis en Woordbediening Ds. Brahm en dr. Gerrie afdag 17:00-21:30 EE 3 Jeugevangelisasiekursus

Woensdag 31 Oktober 08:15 Gebedsgroep by kerk Geen katkisasie het verlede week afgesluit 14:30 – 17:00 Dr. Gerrie belydenisgesprek Andrea Grundlingh 14:30 Toerustinggeleentheid saam met Prof Davi Gomez van die Igreja Presbyteriana doBrazil, Potchefstroom - Ds Koos


3

Donderdag 1 November 7:30–9:00 Predikante Jaarbeplanning: Heuwelstr 41 Agv ruildiens e.k. Sondag geen preekbespreking Huisbesoek in wyk 20 & 30 Oudl, diak, pred 17:00 Bybelskool Saterdag 3 November 14:00 Bybelskool

17:00-20:30 EE 3 Jeugevangelisasiekursus (Afsluiting) 17:15 Oudl. Toerustingsvergadering 18:30 Bedieningskommssie vergadering Vrydag 2 November Nuusbrief 10:00 Grace Outreach Komitee vergadering

Sondag 4 November 9:00 Erediens : Prof. Sarel van der Merwe Ds. Brahm preek op Mafikeng Dr. Gerrie preek op Koster 12:00 Engelse diens

VERSPREIDING VAN CD’S /DVD’S - Preke Lidmate wat kan help met die verspreiding van CD’s of DVD’S bv. vir bejaardes en lidmate wat Sondae moet werk en nie in die erediens kan kom nie, kan met die kerkkantoor in verbinding tree.

SUSTERS

1. VERSOEK aan Gemeente met teedrink – Plaas asb alle gebruikte koppies en glase op die trollie, moenie dit op die tafels los nie. Dankie vir u samewerking 2. Ons NOOI u vir ‘n heerlike koppie tee en verversings vanaand na die Hervormingsdiens om 18:00, hier in ons kerkgebou. KONINGSKINDERS OPLEIDING Ons volgende vergadering is 6 November om 17:30 by die kerk. Tydens die geleentheid gaan ons opleiding in noodhulp vanaf Trauma Rescue ontvang. Enige iemand wat belangstel word uitgenooi om saam te kom. HOSPITAALBESOEKE Ons ondervind baie probleme om lidmate op te spoor by die hospitale deur van hulle sisteme gebruik te maak. Stel ons asseblief in kennis as jyself of iemand in ons gemeente hospitaal toe gaan. U kan gerus die diakens of die predikante in kennis stel. KONFERENSIE OOR CHRISTELIKE ONDERWYS Alle onderwysers, ouers en kategete word uitgenooi na ‘n konferensie oor Christelike onderwys op 10 November in Mafikeng. AROS (Akademie vir Reformatoriese Studies

en Opleiding) bied hierdie konferensie aan. Ds. Simon Hibbert (Koster), ds. Koos en dr. Gerrie werk mee aan die konferensie saam met AROS. DIAKONALE KONFERENSIE Saterdag 3 November 2012 vind die Nasionale Diakonale Konferensie by die Gereforneerde Kerk Potchefstroom-Oos waar ds. Piet Venter predikant is. Ons wil diakens aanmoedig om hierdie konferensie wat ook in ander streeksinodes aangebied word by te woon. Hou volgende week se Nuusbrief vir saamryreëlings dop. TV-UITSENDINGS VAN EREDIENSTE NA HUIS SERING Iemand (persone) wat elke Sondag voor eredienste kan help om TV’s vir ons verswakte bejaardes in Huis Sering aan te skakel kan met die diakens / oudle / Chris Cilliers / Thinus skakel. Daar is dikwels


4 bejaardes wat weens onhandigheid, Alzheimer of vergeetagtigheid nie die uitsending meemaak nie.

TOERUSTINGSGELEENTHEID MET PROF DAVI GOMEZ – 31 OKTOBER "Gereformeerde Kerk Die Bult is bevoorreg om vir prof Davi Gomez tydens sy besoek aan Suid Afrika hier in Potchefstroom te kan ontvang. Hy is bereid om tydens twee geleenthede saam met ons te vergader om toerusting te gee en sy insigte met ons te deel. Hy het tydens die onlangse sinode van die GKSA in Januarie die sinode op ʼn begeesterde wyse toegespreek oor die groei van die Gereformeerde kerke in Brasilië.. Die Sinode het gehoor van die kragtige groei van die gereformeerde kerke in ʼn land wat bekend staan as ʼn Rooms Katolieke land en van sending wat met baie groot seën dwars oor die wêreld gedoen word. Die IPB het tans ongeveer 1 miljoen lidmate, 6400 predikante, 8 teologiese skole en een nagraadse sentrum vir predikante – ʼn sentrum met wie ons Teologiese Skool DV aan die einde van die maand ʼn ooreenkoms sluit. Die IPB het dieselfde jaar as die GKSA tot stand gekom – 1859. Op Woensdagmiddag 31 Oktober tussen 14:30 tot 16:30 ontmoet hy predikante en die aand om 18:30 is daar ʼn oop uitnodiging aan al die lidmate van die gemeentes om saam na hom te kom luister. Beide geleenthede vind plaas in die Gereformeerde kerk Die BULT. Ek sou graag wou terugvoer hê oor hoeveel predikante die middag se geleentheid gaan bywoon. Die geleentheid die aand is oop vir alle mense. My versoek aan julle is die volgende: · Boek die middag en aand uit vir ʼn inspirerende toerusting vir jouself · Stel die aand se byeenkoms met entoesiasme in jou gemeente bekend en nooi die lidmate om dit te kom bywoon. Doen veral ʼn beroep op die ouderlinge en diakens om dit by te woon. · Indien julle gemeente kan help met ʼn bydrae van ongeveer R 200 kan ons vir hom ʼn mooi dankie-sê aandenking koop. Die res van die geleenthede is gratis Ds Fanie Coetzee" (Indien jy belangstel kontak asb vir ds Koos) BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG: · Ds RA Bain van Cachet na Die Kandelaar. · Ds W Jobse van Barkly-Oos/Maclear-Elliot-kombinasie na Jeffreysbaai. ONS BID VIR Siekes

Heleen Kruger word 28 Oktober in die Zuid-Afrikaanse hospitaal opgeneem vir ‘n operasie DV Maandag.

 

Pat Olivier is Saterdag ontslaan. Dit gaan baie beter met haar.

 

Piet Havenga se seun Arno was in ‘n motorongeluk. Sy kar is afgeskryf. Hy is lig beseer.

Oom Tony Coetzer van Pta-Annlingemeente wat baie ernstig siek is met pankreaskanker. Sy dogter Michel (074-71962760) versorg hom by die Tabaknavorsingstasie. Teëspoed / Ongelukke Frikkie Coetzee (jnr) (Wyk 3) was in ‘n ongeluk waarin sy voertuig afgeskryf is.


5

Nuusbrief 28-10-2012  

Nuusbrief van Sondag 28 Oktober 2012

Nuusbrief 28-10-2012  

Nuusbrief van Sondag 28 Oktober 2012

Advertisement