Page 1

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 26 NO 1190 SONDAG: 26 Mei 2013

DOOPBEDIENING - Die sakrament van die heilige doop word vanoggend aan die verbondskindjie van Jackie en Sarie Pretorius bedien. Baie geluk aan julle as ouers, aan oupa Ben en oumas Marinda Pretorius & Elsie Pretorius. U almal, alle besoekers, die lidmate en inwoners van Huis Sering is baie welkom by hierdie erediens. EREDIENS IN DIE KERKGEBOU : dr. Gerrie van Wyk Skriflesing: Matteus 13; Teksverse: Matteus 13:31-33 Tema: ‘n Klein begin met verstommende groeikrag: die voorspel tot iets groots & hemels ! 1) Ps. 117-1:1; Ps. 117-2:1 2) Ps. 116-1:1,2,5,10 (Belydenis) 3) Na die Wet : Ps. 128-1:1. 4) Na die Doop Ps. 5) Na die kollekte Skb. 16-1:1-3 6) By die deure Skb. 16-1:4-6. 128-1: 3 & 4.5) 16-1:1-3.6) PREEKGESPREK VIR GESINNE EN KLEINGROEPE 1. Hoeveel gelykenisse word in Mt. 13 deur Jesus vertel ? 2. Watter 2 dinge leer Jesus ons in die gelykenis van die klein mosterdsaadjie wat ‘n groot boom word? 3. Dink jy dat die gelykenis van die suurdeeg iets sê oor ons roeping in ons land & die wêreld? 4. Wat dink jy is die boodskap van die skat in die saailand? 5. Watter boodskap het die kosbare pêrel vir ons ? 6. Wie dink jy is die Saaier van die goeie saad in ons harte met die oog op die voleinding ? DIENSBEURT 26 Mei Mei: Oudl. Thomas du Preez (prim) Diak. Wilma Rabe (sek)

Herbert Few (sek) Heleen Schultze (sek)

MEELEWING & VOORBIDDING In ons meegevoel dink ons aan dr. Andre Steyn en sy gesin (Andre, Nicol & Barry) (wyk 23) met die afsterwe van sy ma in die ouderdom van 87 jaar nadat sy beroerte gehad het. Tannie Martina Steyn word Dinsdag in Middelburg Tvl begrawe. Andre Drotsky (wyk 34) was die afgelope tyd ongesteld. Hy ly aan nagevolge van verlede jaar se motorongeluk. Monique Klopper (wyk 34) sterk aan na ‘n oogoperasie Vrydag in Ferncresthospitaal. Ons bid vir tannie Fransina Wentzel en haar familie nadat haar seun Barry Joubert onlangs NUUSBRIE oorlede is aan kanker (2 de afkondiging). Ons bid vir tannie Judy Scholtz (wyk 31) nadat sy die afgelope tyd siek GEREFORM was. KOLLEKTE: Diens – BARMHARTIGHEID

Deure – BYSTANDSFONDS vir DIAKONIE

ATTESTATE Baie welkom aan: Tannie Bettie Harvey wat met reisattestaat aangemeld het van Bloemfontein-Noordgemeente . U word beterskap toegewens nadat u die afgelope week ongesteld /siek was. Nadine Jordaan met haar opname in ons gemeente. Gerrit du Preez en 2 dooplidmate, Jurgens en Amelia wat met attestaat oorkom vanaf Rustenburg-Wes OPNAME VAN NUWE LIDMAAT

JAARGANG NO. 1174 SONDAG:


2 Na volwasse kategese en goedkeuring deur die Kerkraad word Isaiah Zathu vanaf die Baptiste Gemeente opgeneem. Isaiah sal deel van die Engelse Wyk wees. Hy is 'n voltydse student in die Diploma in Teologie by ons Bybelskool (Reeds vroeër 3 jaar Timoteus Lisensiaat in Teologie voltooi). Hy doen Kerkplanting saam met Ds Chun in Boitekong en is ook by die Engelse diens betrokke. Isaiah is getroud en het een dogter. Sy vrou ontvang tans kategese met die oog op opname. VRAE AAN DIE JEHOVAH GETUIES Tans is die Jehovah Getuies baie aktief in Rustenburg. Berei uself goed voor vir die uiters verwarrende gesprek met hulle. Let daarop dat hulle op Sondae wanneer lidmate van Christelike kerke voorberei om na eredienste te gaan aan huise se deure klop en dikwels mense verhinder om na eredienste te gaan. In die volgende paar weke ontvang u ‘n uiteensetting van die vernaamste dwaalleer van die Jehovah Getuies en ons antwoord aan hulle. Let daarop dat u nie skuldig hoef te voel wanneer u hierdie antichristelike sekte en kulte se mense nie in u huis ontvang nie (vgl. 2 Joh. 1:7-11, veral 10 & 11). Indien u goed voorbereid is is dit u roeping om hulle reg te help en te vertel dat Jesus die Weg, die waarheid en die lewe is (1 Pet. 3:15 & 16). INDRINGENDE VRAE AAN DIE JEHOVAH-GETUIES OOR HULLE LEER 1. DIE DRIE-EENHEID Jehovah-Getuies sê: Ons glo nie in die Drie-enige God nie, maar dat slegs die Vader waarlik God is. {Redenering uit die Skrif, p. 115} Beredenering Die boek Jesaja sê uitdruklik dat daar net een ware God is (Jes. 43:10, 11; 44:6; 45:5, 21-23). Alle ander sogenaamde gode is dus afgode of skepsels wat valslik as gode beskou word (vergelyk Rig. 16:23 en 2 Kor. 4:4). Vraag: Waarom sou dieselfde boek Jesaja, wat uitdruklik sê dat daar net een God is, Jesus dan sterke God en ewige Vader noem (Jes. 9:5)? (Jes. 10:21 praat van God as sterke God). Antwoord: Jesaja leer dus dat die Vader en die Seun beide waarlik God genoem word. Hy leer dat daar net een ware God is. Dit beteken dat hierdie twee Goddelike Persone saam een God moet wees. Die is nie onverstaanbaar nie: twee menslike persone is dan ook een in die huwelik. Die Bybel leer uitdruklik dat daar net een God is (Eks. 20:3; Deut. 6:4; 1 Tim. 1:17; Jak 2:19). Volgens Matteus 28:19 bestaan hierdie een God uit drie Persone: "Doop hulle in die Naam..." [enkelvoud]. Hierdie drie Persone is dus een God: die Vader (vergelyk Ef. 1:3; Joh. 1:1, 18); die Seun (vergelyk Joh. 1:1, 18; Joh. 20:28; 1 Joh. 5:20; 2 Pet. 1:1); en die Heilige Gees (vergelyk Hand. 5:3, 4; 2 Kor. 3:17, 18). VERJAARSDAE * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer 26 Mei Lizette DU PLESSIS Sel: 082 937 7478 Wyk: 0026 26 Mei Pat OLIVIER Sel: 073 069 4091 Wyk: 0021 26 Mei Riana VENTER Tel: 014 592 9600 Wyk: 0008 27 Mei Thomas DU PREEZ Sel: 083 732 8756 Wyk: 0030 28 Mei Mariaan PRETORIUS Sel: 084 604 7656 Wyk: 0035 28 Mei Marco PRETORIUS Sel: 083 577 8432 Wyk: 0035 29 Mei Gerrie VAN DER WALT Sel: 082 804 5244 Wyk: 0034 30 Mei Ernie CHESTER Sel: 083 486 0193 Wyk: 0014 31 Mei Hanna DE LANGE Tel: 014 596 6530 Wyk: 0006 1 Jun Audrey DU PLESSIS Sel: 079 267 6604 Wyk: 0029 AFNAWEEK: DS. KOOS Ds Koos sal DV 24-28 Mei uitstedig wees. SUSTERS


3 1.

2.

GEMEENTE VERKOPING 1 JUNIE JUNIE: Baie dankie vir bydraes reeds ontvang. U kan vanoggend nog vir ons ‘n bydraelys invul. Ons benodig nog heelwat kruideniersware , kaneel, Jan Pap mieliemeel, blikkies gewone groente en ons benodig ook hulp by die vleis verkope, braai en opmaak van vleispakkies op 29 en 30 Mei vanaf 14:00 tot laat in die saal. Stalletjies waar U stokperdjies en ander ware kan uitstal en verkoop, kan nog bespreek word. SUSTERSBESTUURSVERGADERING met Sameroepers op 29 Mei om 14:00 in die kerksaal

WEEKPROGRAM Sondag 26 Mei 09:00 Erediens Diakensverslagvergadering 12:00 GCM – Ds. Petrus van Blerk Dinsdag 28 Mei Rusdag – Ds. Koos 9:00-12:45 Mukhanyo Bybelskoolklasse 10:30 Hospitaalspan Peglerae 17:30 Mall (Foord) kleingroep Elohimpark 18 19:15 Ooseindekleingroep Joubertst. 39

Donderdag 30 Mei 7:30 Predikantevergadering 9:00-12:45 Mukhanyo Bybelskoolklasse 11:30 Preekbespreking by Heuwel 41 Vanaf 14:00: opmaak van vleispakkies 17:00 Mukhanyo Distance klasse Saterdag 1 Junie GEMEENTEVERKOPING

Maandag 27 Mei Ds. Brahm & dr. Gerrie afdag 8:30 Sopkombuis 18:00 Chesterkleingroep Huis Sering Woensdag 29 Mei 9:00 Grace Outreach Beplanningsvergadering 9:00-12:45 Mukhanyo Bybelskoolklasse GEEN WOENSDAGKATKISASIE TOT NA SKOOLVAKANSIE Vanaf 14:00: opmaak van vleispakkies 17:15 Aanv. Oudl verslagvergadering 18:30 Blok Dorp Bybelstudie/Kleingroep Vrydag 31 Mei 09:00 Nuusbrief

Sondag 2 Junie 09:00 Erediens (nagmaal): ds. Brahm 09:00 Erediens by Huis Sering (nagmaal) dr. Gerrie 12:00 GCM

Comrades: BYBELS VIR MALAWI : Christa Venter Ons gemeente poog om ten minste 2 bokse (48 Bybels) vir die Malawi-uitreikgroep te borg. Die koste van een Bybel is R100. Christa Venter (Wyk 8, Sel. 084 409 0736) het ingestem om hulle hierin behulpsaam te wees. Sy hardloop vanjaar haar tweede Comrades Maraton. Ons versoek enige gemeentelid om haar per kilometer te borg. Indien sy die wedloop op 2 Junie voltooi, is dit ‘n bedrag van R53.93 per kilometer om die 48 Bybels mee aan te koop. Indien jy die saak wil ondersteun, vra ons dat jy asseblief jou naam by die kerkkantoor of by Petro de Jager (082 446 2022) opgee. Ons borgskap lyk tans soos volg: 12 Bybels is reeds geborg. Ons benodig dus nog 36 Bybels se borggeld van ten minste R 100 per Bybel om in ons doelwit te slaag. KLEUTERBEDIENING - Seringbessies Ons benodig mense om ons te help met die kleuterbediening. Indien u geroepe voel, kan u vir Adele Human by 082 460 3062 kontak. GHOLFDAG Ons benodig 4 mense om ons te help tydens die gholfdag (10:30 - 16:00) met administratiewe takies. Ons benodig ook 'n lidmaat wat die dag vir ons kan fotos neem. Volgende vergadering vind 30 Mei om 17:15 by Heuwel 41 plaas. BEROEPENUUS


4 BEROEPE AANVAAR: Dr BA de Vries van Pretoria-Brooklyn na Pretoria-Annlin onder KO, art 7 met opdrag Engelse kerkplanting en voortgaande opleiding by Mukhanyo. Propenent CC Mathundela na Daveyton BEROEPE BEDANK: Ds BCG Fourie van Kameeldrift na Newcastle. Ds CJ van Vuuren van Hartbeespoort na Koster. AFNAWEEK: DS. KOOS Ds Koos sal DV 24-28 Mei uitstedig wees.

INLIGTING Predikante: Dr. Gerrie van Wyk Tel. 014 592 2431 / 082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Ds. Koos Venter Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Brahm Robinson Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Ds. Jun Chun Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Ds. Pieter de Beer (Emeritus) Sel. 082 462 4248 Eiendomsbestuurder Dup du Plessis 082 339 7649 Kantoorbestuurder Sakkie Bisschoff 082 576 0909 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 Koster : Chrissie Harmse 072 758 4393 Orrelis : Elsabé Bisschoff 014-5333444 of 0825777053 Bankbesonderhede: KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825 E-pos: gkrtb@mweb.co.za Webblad: www. gkrtb.za.net

Besoek gerus ons webwerf naamlik www.gkrtb.za.net Erediens opnames is beskikbaar op die webblad.

26-5-2013 Nuusbrief  

Nuusbrief van Sondag 26 Mei 2013

26-5-2013 Nuusbrief  

Nuusbrief van Sondag 26 Mei 2013

Advertisement