Page 1

NUUSBRIEF 1GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG

JAARGANG: 26 NO. 2003 SONDAG: 25 Augustus 2013 Welkom by die erediens ! EREDIENS INLIGTING 1 ste Skriflesing: Rut 1:14-19a; 2:21-23 (Dr. Gerrie van Wyk) Tema: Moet net nie moedeloos word en tou opgooi nie. Volhard enduit, want jou/ons God is koning. Hy roep jou. Jy staan vir altyd in sy diens as koningskind. 1) Sittend: As votum (openingsverklaring van die gemeente) sing ons Ps. 123-1:1& 123-2:1 waarna God ons met die aanvangseën groet. 2) Staande: Loflied Psalm 112-2:1-3; 3) Afsluiting van ons Geloofsbelydenis uit Skrifb. 14-2:1 staande. As verlostes na die Wet 4) Psalm 116-1:1, 5, 7-10; Na die 1 ste preek: 5) Psalm 126-1:1–3. 6) Sb 10-2; 7) Sb 13-3; 8) Sb 9-3:2; 2 de Skriflesing: NGB Art 25 & Kol 2:16-23; (Ds. Brahm Robinson) Tema: Ons leef in liefde en uit dankbaarheid omdat Christus die seremoniële wette vervul het. PREEKGESPREK VIR LIDMATE / GESINNE / KLEINGROEPE Vir nadink, bespreking en praktiese toepassing van preke elke dag ! Preek 1: Oor Rut 1 & 2 1. Is dit moontlik dat Naomi en Rut se situasie (Rut 1:1, 5) hulle kon moedeloos maak ? 2. Teenoor Orpa wat tou opgegooi het, wat het Rut vir Naomi oppad gesê ? (Rut 1:16 & 17). 3. Waaruit lei ons af dat Rut vasgebyt /volhard het op Boas se land en in Naomi se huis? (Rut 2:23) 4. God voorsien alles wat ons nodig het sodat ons wat kan doen ? Preek 2: Oor Art 25, Kolossense 2 1. Waarna het die seremoniële wette in die Ou Testament verwys? 2. Watter wêreldbeeld van die Griekse filosoof, Plato, gebruik Paulus? 3. Hoe moet ons nou leef omdat die seremoniële wette vervul is? OUDL. VERSLAGVERGADERING Op Sondag 25 Augustus na die erediens kry ouderlinge wat nie Woensdag se verslagvergadering of die Aanvullende vergadering op Woensdag 28 Augustus KAN bywoon nie, geleentheid vir verslag. Bywoning van vergaderings is verpligtend. Indien u nie die verslagvergaderings kan bywoon nie, word u versoek om u afwesigheid van vergaderings skriftelik te motiveer. Die Aanvullende Ouderlinge verslagvergadering vind plaas op 28 Augustus. Huisbesoek moet dan DV afgehandel wees. DIAKENSVERSLAGVERGADERING Woensdag 28 Augustus om 18:30 Op Woensdag 28 Augustus om 18:30 doen die diakens verslag oor die liefdesdiens en barmhartigheidsorg in die gemeente. Hulle rapporteer oor die onderlinge liefde, die insameling en uitdeling van liefdegawes in die gemeente en gemeenskap. OUDERLING- EN DIAKENKURSUSSE Ouderlingkursus 7 September op Warmbad en Diakenskursus op Koster 7 September. Enige ouderlinge of diakens is welkom om die kursusse by te woon en word versoek om met Warmbad of Koster onderskeidelik te skakel. Kontakbesonderhede kan in die Almanak of by die Kerkkantoor bekom word. Ons het egter reeds die materiaal op DVD beskikbaar by die kerkkantoor. U kan met die kerkkantoor skakel en Prof. Gert Breed en dr. Phia van Helden se aanbieding bekom. Prof. Breed bied die diakenskursus aan terwyl ds. Piet Venter op


2 Warmbad ‘n oudl. kursus oor die Omkeerstrategie aanbied. Dr. Phia van Helden se aanbieding kom ooreen met ds. Piet Venter s’n. Sy het haar doktersgraad oor die omkeerstrategie gedoen. VRAE AAN DIE JEHOVAGETUIES 11. DIE HEL. Jehovah-Getuies sê: Die hel is bloot 'n rusplek vir die dode en nie 'n plek van straf nie {Jy kan vir ewig in die Paradys op aarde lewe, p. 89} Antwoord: Indien dit waar is, sal God niemand straf wat Hom spot, afwys, verag, ensovoorts nie. Tog: die teëstanders van God word met 'n gloeiende vuur verteer (Heb. 10:26-31). Antwoord: Julle glo wel in die ewige lewe. Hierteenoor stel Jesus die ewige straf (Mat 25:46). Die volgende Skrifgedeeltes onderstreep die hel as 'n verskriklike strafplek vir die ongelowiges: Daniël 12:2; Matteus 5:22; 8:12; Markus 9:42-49; Johannes 3:36; Hebreërs 10:31, 32; Openbaring 19, 20; 20:12-15; 21:8. In hierdie gedeeltes leer God ons duidelik dat teenoor die ewige lewe (in die heerlikheid van God) die ewige dood gestel word, wat ewig sal aanhou, vreeslik sal wees, dag en nag sal brand oor al die goddeloses (hulle wat nie in Hom glo en Hom gehoorsaam is nie). Die is 'n ewige straf - vir ewig afgryslik OPGENEEM IN DIE GEMEENTE (2 de afkondiging : slegs ter kennisname) 1) In wyk 36: Elize Koen (Vanaf AGS Lofpark): Swallowretreat no. 11, ARENDSKLOOF. 0796918573 Elize is die dogter van tannie Bettie Harvey, wat weer vertrek het na Bloemfontein; 2) In wyk 9: Tjokker (Lourens) Labuschagne (Vanaf GK Thabazimbi). Schuurmanstr. 1; sel. 072-8081926. Tjokker is die seun van Lappies en Tessie Labuschagne. 3) In wyk 35: Marthie McLoed (belydenis afgelê in GK Mafikeng) Leeuriklaan no. 15. Safarituine. 0823759396. Sy is die dogter van tannie Fransina Wentzel. Marthie se broer Barry Joubert is onlangs oorlede.4) In wyk 20: Jo de Jager en haar dogtertjie Jay Dee de Jager. Victoria Place 39. Hartlik welkom in die gemeente! DIENSBEURT 25 Augustus: 1 September:

Oudl. Lawrence Correia Oudl. Pieter de Beer

KOLLEKTE: Diens – BARMHARTIGHEID

Diak. Mari Esterhuizen Diak. Alta Ferreira Deure – EMERITAATSFONDS

NAME VIR GROSLYS VAN OUDERLINGE EN DIAKENS Die gemeente word versoek om name wat voorgehou kan word vir ouderlinge en diakens by die skriba (Sakkie Bisschoff), u wyksouderling, -diaken, of enige kerkraadslid (ook die predikante) in te handig (Sien los invulvormpie en gooi in kollekte sakkie as u dit voltooi het). Let asseblief daarop dat daar duidelike Bybelse vereistes vir die besondere dienste van ouderling en diaken o.a. in 1 Tim. 3:1-13 vervat is. VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer 26 Aug Eunice CHUN Sel: 076 642 9777 Wyk: 0001 *26 Aug Ben SCHEEPERS Sel: 079 575 0011 Wyk: 0020B 27 Aug Martie J VAN VUUREN Sel: 082 466 2129 Wyk: 0007 28 Aug Annetjie VAN DER WALT Sel: 082 261 3225 Wyk: 0024 28 Aug Niel VENTER Sel: 076 212 2825 Wyk: 0004 30 Aug Jurica WINTER Tel: 084 513 2955 Wyk: 0003 31 Aug Hannes GRAHAM Sel: 083 437 8045 Wyk: 0027 **31 Aug Bettie ROETS (81jaar) Sel: 076 404 3271 Wyk: 0011


3 GESOEK Mans onderwyser by Laerskool Proteapark soek verblyf vir 2014. Indien u weet van ‘n bachelors woonstel (verkieslik naby Proteapark) kan u vir Herman van Dyk by 072 422 7251 kontak TE HUUR 1 Slaapkamer woonstel te huur in Ooseinde R3500 deposito en R3500 per maand. Water en krag ingesluit. Kontak 083 865 3023 KLEUTERKAMER Ons wil dit graag onder u aandag bring dat daar 'n kleuterkamer aan die agterkant van die kerksaal is. Dit dien as 'n verlenging van die moederskamer vir peuters. Die erediens word ook daar per televisie uitgesaai. Die kinders en hul ouers neem dus daar deel aan die erediens. Die preek, en ander toepaslike materiaal, word ook aan die kindertjies op hulle vlak tydens die prediking bedien. Indien u sou wou uithelp met die bediening van die kinders, kan u gerus vir Adele Human (082 460 3062) kontak. SUSTERS 1. Koeksondag – 1 September na Nagmaal. Baie dankie vir beloftes van eetgoed reeds ontvang. Ons vra asb vir nog n paar susters om iets te ete te bring. Gee asb u name op by Chrissie in die kantoor. 2. Kooroefening – Maandagmiddag om 14:30. Al ons hoërskool koorlede is welkom om saam te kom oefen. Ons is ‘n baie klein groepie wat reeds oefen maar baie entoesiasme en saamsing is daar! JEUGAKSIE Die Pannekoek-aksie wat by Wes sou plaasvind, is uitgestel tot DV Sondag 1 September. Kinders is verantwoordelik om hul eie pannekoekdeeg, vulsel, gasstofie en panne saam te bring. Ons kuier lekker informeel terwyl ons saam pannekoeke bak. Daar sal vandag tydens die katkisasie-opening seker gemaak word dat alle kinders wat saamkom wel in ’n groep ingedeel is. Die Bybelgenootskap het ook vir ons hoërskoolkinders die opdrag gegee om tydens die geleentheid die ander gemeente se jeug in te lig oor die YouVersion Toep (App.). Ons kinders gaan dus ook ’n aanbieding daar hou! WEEKPROGRAM : Sondag 25 Augustus 09:00 Erediens 10:15 Aanv. Oudl. verslagvergadering in konsistorie 12:00 GCM / Engelse diens – Ds Brahm; Meriteng Kerkplant aksie - Ds Koos Dinsdag 27 Augustus 8:30 – 13:00 Bybelskool 9:00 Seringbybelstudie uit 1 Kor. 15 (vervolg) Hoe gaan ons in die hemel lyk! Gaan ons mekaar herken? 9:00 - 13:00 Mukhanyo Bybelskool klasse 9:00 Saamspan 10:30 Hospitaalspan by Pegleraehospitaal 17:30 Mallkleingroep by Foords; Elohimpark 18 19:00 Oudl. Chris Cilliers en dr. Gerrie huisbesoek 19:00 30 / 45 Kleingroep Donderdag 29 Augustus

Maandag 26 Augustus 8:30 Sop & Woord 9:00 Phil Underwoordkursus : Predikante 9:00 CMR Vergadering 14:30 KOOROEFENING in kerk / saal 18:00 Van Heerdenkleingroep(Wyk 27 B) Woensdag 28 Augustus 8:15 Gebedskleingroep 8:30 – 13:00 Bybelskool 9:00 Oggendkleingroep 9:00 - 13:00 Mukhanyo Bybelskool klasse 10:00 Huweliksgesprek Gerhard de Beer en Jani Woensdagkatkisasie het afgesluit vir kwartaal 14:00 Hoërskoolkatkisasie 17:15 Aanvullende Oudl. Verslagvergadering 18:30 Diakensverslagvergadering Vrydag 30 Augustus


4 7:30 Predikantevergadering 9:00 - 13:00 Mukhanyo Bybelskool klasse 9:00 Mukhanyo Teologiese Kollege - Strategiese Beplannings vergadering te Pretoria - Ds Koos 11:30 Preekbespreking by ds. Petrus van Blerk 17:00 Mukhanyo Distance klas Saterdag 31 Augustus 14:00 - 17:00 Mukhanyo Distance klas

Sop & Woord Nuusbrief

Sondag 1 September 09:00 Erediens 12:00 GCM / Engelse Diens 18:00 Jeugkleingroep

RUSTENBURG-WESGEMEENTE 40 JAAR OUD Gister en vandag word die 40 jarige bestaan van die Gereformeerde Kerk Rustenburg-Wes gevier. Ons dink met dankbaarheid teenoor die Here terug aan die geseënde bedieningstyd van soveel lidmate en kerkraadslede. Sedert die afstigting van Rustenburggemeente was dr. Jan Visser en daarna ds. Gert Bester die eerste predikante. Ds. Gerrie is ’n week na dr. Callie Opperman in Januarie 1987 in Rustenburggemeente bevestig. Rustenburggemeente het ongeveer 4 maande vir hulle nuwe pastoriepaar Gerrie en Hanlie, Retha en veral vir Annemarie van Wyk gewag. Annemarie moes eers gebore word voordat hulle uit Petrusburg in die Vrystaat hierheen kon kom. Ds. Gerrie en Hanlie was sedert 1987 bevoorreg om vir bykans 27 jaar saam met verskeie predikante en hulle eggenotes nl. ds Theuns de Klerk, dr. Callie Opperman, di. Piet Venter, Johan van der Walt, Louis Buys, Paul Grobler en ds. Petrus van Blerk die Here in Sy koninkryk binne die kerk en gemeenskap te dien. Ons as gemeente wens Rustenburg-Wesgemeente die onmisbare seën van die Here op die pad vorentoe toe. Ons groet u hartlik in die pragtige woorde van Rom 16:1-15 maar veral vers 16 met ’n soen van Christelike broederskap. U word die seën van die Here uit Fil. 4:19 & 20 toegewens. Dis ’n voorreg om in die 40 jarige feesvieringe te mag deel. MEELEWING (ONS BID VIR...) Anneke du Plessis maak goeie vordering na haar heupvervangingsoperasie in Pretoria. Sy en Pieter is oorgeplaas na Huis Sering waar hulle albei versorging ontvang. Pieter is van Medi Carehospitaal oorgeplaas waar hy kankerbehandeling ontvang het. Dirk Coetzee (snr) het ‘n skoueroperasie in Little Company of Mary ondergaan en sterk tuis aan. Tannie Hettie Craggs is nog in die Intensiewe eenheid van Pegleraehospitaal na haar heupvervangingsoperasie. Dit gaan goed met haar al is sy baie swak. Werner Craggs beweeg moeilik en ontvang behandeling daarvoor maar is blymoedig. Lynette de Beer (wyk 33) is in Pegleraehospitaal waar sy toetse ondergaan het en bloedoortappings gekry. Tannie Johanna van Wyk se toestand in haar kamer het baie versleg. Sy is baie verswak in Huis Sering. Tannie Lenie du Plessis is in Medi Carehospitaal opgeneem. Die seuns van Cornell & Henriëtte Chester en kleinseuns van Oom Ernest en Tannie Connie Chester is ernstig siek: Armand het kanker terwyl Conrad sukkel om te loop en met ‘n rolstoel moet regkom. Hannelie Pieterse, eggenote van Christie Pieterse word op 10 Sept. In Pegleraehospitaal geopereer. Jan Graham is die afgelope week in Pretoria geopereer. Die operasie was ‘n sukses en hy herstel baie goed. Ons dink aan hom en aan sy gesin Catryn, Adri en Janie. Ons bid vir die diakens, ouderlinge en predikante wat met huisbesoek besig is en verslag doen van hulle diens. Tannie Rita Dalhuysen van Huis Sering se suster Martie is die afgelope week in die ouderdom van 93 oorlede en word Maandag begrawe. INLIGTING Dr. Gerrie van Wyk Tel. 082 371 2845/014 592 2431 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Ds. Koos Venter Tel. 083 289 2668/ 014 592 9600 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Brahm Robinson Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Besoek gerus ons webwerf naamlik www.gkrtb.za.net Erediens opnames is beskikbaar op die webblad.

Nuusbrief 25082013  

Nuusbrief van Sondag 25 Augustus 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you