Page 1

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 25 NO. 1168 SONDAG: 23 Desember 2012

EREDIENS Skriflesing: 2 Tessalonisense 2:1-12 Teks: 2 Hoofgedagte: Wees waaksaam vir die wederkoms Sing vooraf - SB 4-3:1-3 ● Lied 354:1&2 ● Lied 365:1&2 Diens – Ps 111-2:1-3 ● Sb 9-4:1 ● Sb 9-4:5 ● Ps 33-1:2&6 ● Sb 15-7:1&5 ● Sb 13-3 GESAMENTLIKE DIENS 25 DESEMBER Skriflesing: Lukas 2 Teks: 20 Hoofgedagte: God maak ongeloofwaardige getuies, gelowige getuies Sing vooraf –Lied 364:1-3 ● SB 4-8:1&2 Diens – SB 4-3:1-3 ● Lied 335:1&2 ● Lied 348:1-3 ● SB 4-4:1,3&8 ● SB 4-6 DIENSBEURT in die konsistorie 16 Des. Oudl. Dup du Plessis(Prim) Thomas du Preez(Sek) Diak. Anton Bekker(prim) Elsabe Bisschoff(Sek)

KOLLEKTE Onder die erediens: BARMHARTIGHEID Deure: THUSOFONDS

GESEëNDE FEESTYD U word ‘n baie geseënde rus- , fees- & Kerstyd asook ‘n geseënde nuwejaar toegewens. VERJAARSDAE 23 Des GJ BROUGH Sel: 082 895 7144 24 Des Luke CHUN Sel: 076 642 9777 24 Des Sophia HAVENGA Sel: 083 463 3844 *24 Des Joey LANDSBERG Sel: 082 233 0885 28 Des Johan DU PLESSIS Sel: 082 347 9382 *28 Des Herma PENNELS Sel: 084 548 2214 29 Des Catrien BROUGH Sel: 082 895 7144 * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer VERLOF VAN PREDIKANTSGESINNE Ds. Koos en sy gesin: 25 November tot 3 Januarie. (Gedeeltelike langverlof) Dr. Gerrie & Hanlie: 5 Desember tot 1 Januarie. KERKKANTOOR Die kantoor sal gesluit wees vanaf 21 Desember tot 2 Januarie 2013.

Wyk: 0035 Wyk: 0001 Wyk: 0002 Wyk: 0014 Wyk: 0029 Wyk: 0032 Wyk: 0035


2 JAARPROGRAM / KALENDER Die 2013 jaarprogramme / kalenders is beskikbaar in die konsistorie.

Sondag 23 Desember 9:00 Erediens 12:00 Engelse diens (Kers-ete)

PROGRAM VIR DIE WEEK Maandag 24 Desember Sopkombuis 8:30

Dinsdag 25 Desember 09:00 Gesamentlike Kersdiens

Woensdag 26 Desember

Donderdag 27 Desember

Vrydag 28 Desember

Saterdag 29 Desember

Sondag 30 Desember 9:00 Erediens 12:00 Engelse diens - ds Brahm

ONS BID VIR VOORBIDDING: Tannie Daleen Kirsten is Woensdag ontslaan uit Peglerae. Dit gaan beter met haar. Riana & Catryn Graham se pa is gediagnoseer met longvlieskanker en ontvang tans bestraling. Ons dink ook in ons gebede aan hom en die hele Graham-familie.

INLIGTING Predikante: Dr. Gerrie van Wyk Tel. 014 592 2431 / 082 371 2845 Ds. Koos Venter Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 Ds. Brahm Robinson Sel. 084 652 8254 Rev. J.H. Chun Sel. 076 642 9777 Kerkkantoor:

Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267

Bankbesonderhede: KERK: ABSA Tjekrekening DIAKONIE: ABSA Tjekrekening

E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net E-pos: venterkoos@telkomsa.net E-pos: brahmrobinson@gmail.com Epos: twojin@hotmail.com Epos: gkrtb@mweb.co.za WEBWERF: www.gkrtb.za.net

(Gereformeerde Kerk Rustenburg) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 (Gereformeerde Kerk Diakonie) Takkode: 334 246 Rek.No. 1220 280 825

Nuusbrief 23-12-2012  

Nuusbrief van Sondag 23 Desember 2012

Nuusbrief 23-12-2012  

Nuusbrief van Sondag 23 Desember 2012

Advertisement