Page 1

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 26 NO. 1176 SONDAG: 17 Februarie 2013

Baie welkom by hierdie erediens. Lidmate van ons en ander gemeentes in Huis Sering wat deur middel van die TV ingeskakel is by hierdie erediensuitsending word in die besonder verwelkom. EREDIENS 9:00 1ste Skriflesing: Romeine 5:1-21 en Heidelbergse Kategismus Sondag 16 (ds. Koos) Teks: 6-9,12 en 17-19 Tema: Christus moes sterf sodat die mens weer die ware lewe kan terugkry. 2 de Skriflesing:Johannes 20:1-18 (dr. Gerrie van Wyk) Teks: Johannes 20:16 && 18 Tema:Die Here Jesus lewe en ek lewe saam met Hom vir altyd. Heidelbergse Kategismus. Sondag 17 & 22 : Ek glo aan die opstanding van die liggaam en ‘n ewige lewe! Ons sing: Ps.33:1,7 (Cloete, Bls.162); Skrifb.9-2:1,2,8,9; In Preek Ps.25:4,5 (Totius); Na 1e Preek Skrifb.5-3:1,2; Na 2 de Preek Ps 145-1:5, 11 & 12; By die deure Ps 145-2: 1-3 Preekgesprek vir gesinne en kleingroepe 1. Hoeveel wonderwerke word in Joh. 20:1, 11-18 beskryf ? 2. Wat is die belangrikste wonderwerk omtrent Jesus wat vooropstaan ? (vers 16 & 18) 3. Wat beteken Jesus se opstanding nou vir jou (Sondag 17 & 22)? 4. Wat sal eendag met ons gebeur omdat Jesus opgestaan het ? (Joh. 3:16; Joh. 20:30 & 31) 5. Waarom was dit nodig dat Christus juis moes sterf om die mens te verlos van die sonde? 6. Hoekom was Christus se sterwe vir Hom 'n vernedering? 7. Wat is die "geregtigheid en waarheid" waarna die Kategismus hier verwys? (Lees Ps.33:4,5 en Gen.2:16,17 en Gen.3) 8. As sondaar heers die sonde oor ons. Hoe kan God se genade weer ons lewe beheers? (Rom.5:12-21) DIENSBEURT 17 Februarie Februarie: Oudl Oudl. Johan van Heerder (prim) Dawid van Lille (sek) Diak Diak. Martin Jooste (prim) Antonie Lit (sek)

KOLLEKTE Onder die erediens:: BARMHARTIGHEID By die deure:: GKSA SUSTENTASIE

VERJAARSDAE 18 Feb Daniel CHUN Sel: 076 642 9777 Wyk: 0001 18 Feb Frikkie COETZEE Sel: 083 500 6321 Wyk: 0003 19 Feb Ané VAN DER LINDE Sel: 072 217 7725 Wyk: 0020A 20 Feb Lizel DROTSKY Sel: 083 262 1071 Wyk: 0034 20 Feb Burrie SMIT Sel: 083 384 8153 Wyk: 0028 21 Feb Cornel CHESTER Sel: 082 335 2209 Wyk: 0019 22 Feb Johan FOURIE Sel: 082 879 3643 Wyk: 0035 **23 Feb Talita STEYN (80jaar) Sel: 082 256 9901 Wyk: 0031 23 Feb Hanlie VAN WYK Tel: 014 592 2431 Wyk: 0003 * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer

NUUSBR GEREFO JAARGA NO. 117 SONDAG


2 HOSPITAALSPAN BY PEGLERAEHOSPITAAL Ds. Gerrie en die hospitaalspan ontmoet 10:30 in die voorportaal van Peglerae. Siekes in Peglerae word saam besoek en bemoedig. Laat weet as u kan en wil saamgaan met die hospitaalspan. Bejaarde en afgetrede lidmate ook manslidmate is welkom. Ons bid vir almal in die hospitale en plekke van versorging. BOEKETAFEL Ons gemeente het ‘n geleentheid om ‘n boeketafel vir St Augustine boekwinkel te begin. Indien enige van u voel u wil graag diensbaar wees deur die boeketafel te bedryf, kan u met Ds Brahm skakel. (084 652 8254) PIETER DE BEER OP SOEK NA WERK Oudl. Pieter de Beer was werksaam by die Tabakkoöperasie as veiligheidsoffisier (safety officer). Indien u hom kan help met ‘n nuwe werksgeleentheid sal dit baie waardeer word. U kan hom kontak by 082-8995514. Ons bid vir hom en sy gesin in hierdie onseker tyd. DIAKONIEVERSLAGVERGADERING MAANDAG 25 Februarie om 17:15 ‘n Beroep word op die diakens gedoen om hierdie belangrike vergadering by te woon. Indien u nie teenwoordig kan wees nie, kan u u wyksverslag by Mari Esterhuizen of ‘n mede diaken inhandig sodat daar verslag van elke wyk gedoen kan word. BANKBESONDERHEDE – RIAAN ANDERSEN Teologiese student Riaan Andersen bedank graag die mense wat hom ondersteun. Hy het egter na Capitec Bank oorgeskuif om die bankkostes te verlaag. Indien u hom graag wil (aanhou) ondersteun, kan u die gelde in die volgende rekening oorbetaal. Capitec Bank. Spaar rekening, no: 1340404697, tak kode: 470010. Rekening houer: HC Andersen. GESINSBEDIENING 1. 2. 3. 4. 5.

AANDAG ALLE OUERS MET KINDERS Alle gesinne (met dooplidmate) se kontak-inligting is gegee aan lidmate wat betrokke is by kleingroepe. Hulle sal julle kontak om kennis met julle te maak. Hulle onderneem om deurentyd vir julle as gesin te bid. Hulle sal jul elke tweede week kontak om uit te vind waarvoor hulle vir julle kan bid. Julle moet asb vir hulle ook terugvoer gee oor julle bediening van mekaar, asook jul gesamentlike aanbidding wat jul doen. Ds Brahm besoek alle gesinne van volgende kwartaal af om toerusting aan gesinne te gee oor hoe om mekaar te bedien.

MANNEKAMP 2013 WAAR WAAR: Kalahari ±70km wes van Van Zylsrus, Plaas Wildsgenot KOSTE KOSTE: R100 p/p/dag Kampering ROETE ROETE: Rustenburg, Vryburg, Kuruman, Van Zylsrus, Wildsgenot( ±700km) GERIEWE GERIEWE: Een krag punt, een kraan met lopende water, stort en wasbak met donkie vir warmwater. Kamp onder kameeldoringboom op rooi duine. Skadunet afdak met sementblad vuurmaakplek. AKTIWITEITE AKTIWITEITE: Jag geleentheid, duine ry met 4X4 voertuig en wild kyk. Voël kyk. Asemrowende sterrekyk en skyfskiet. DATUM DATUM: 26/04/2013 tot 01/05/2013


3 ‘n Gesamentlike huisbesoek vind vir die wyk 27B / Selonsrivier- / Van Heerdenkleingroep by Baba van Heerden om 18:00 plaas. WEEKPROGRAM Sondag 17 Februarie 09:00 Erediens Katkisasie 12:00 Engelse diens: Ds. Gerrie Koningskinders 18:00 Jeugkleingroep by Heuwel 41

Dinsdag 19 Februarie Rusdag – ds. Koos Preekvoorbereiding 9:00 SERINGKLEINGROEP 9:00 – 12:45 Bybelskool 10:00 Alzheimerafdeling: ds. Gerrie 10:30 Hospitaalspanby Peglerae 17:30 Malljongmenskleingroep by Dawie Foord Elohimpark 18 17:30 Gesamentlike Huisbesoek Wyk 17 19:15 Ooseindekleingroep Joubertstr. 39 Donderdag 21 Februarie 07:30 Predikantevergadering Heuwel 41 Preekvoorbereiding 9:00 – 12:45 Bybelskool 10:00 SILWERTEE VIR ONS BEJAARDES 11:30 Preekbespreking by ds. Petrus van Blerk Nuusbrief 16:00 Buffelshoekkleingroep by Susan Fourie 17:00 Mukhanyo Distance klasse 17:30 Swaarverdiend kleingroep 17:30 Gesamentlike Huisbesoek Wyk 19 18:30 Watervalkleingroep by Meisie Jooste (wyke 20A & 30) Saterdag 23 Februarie Preekvoorbereiding 14:00 – 16:30 Mukhanyo Distance klasse

DOPPERKAMER vir ons klein DOPPERTJIES Al die klein doppertjies word uitgenooi om na kerk te kom koeldrank drink in hul kuierkamer in die saal

Maandag 18 Februarie Di Brahm & Gerrie rusdag 08:30 Sop en Woordbediening 8:30 Predikante Mall / Wimpie afspraak 9:00 Klassis Predikante vergadering Preekvoorbereiding Wyk 27 B (Selonsrivier/Van Heerdenkleingroep by Baba van Heerden) 17:30 Tswanaklas Woensdag 20 Februarie 08:15 Gebedsgroep 9:00 – 12:45 Bybelskool Katkisasie- & preekvoorbereiding 14:00 -14:45 Laer- & hoёrskoolkatkisasie 17:30 Gesamentlike huisbesoek wyk 4 (Kontak oudl. Paul (083-4320871) of diak. Alta Ferreira (0789813242) oor die plek van huisbesoek) 18:30 Skuilingbybelstudie Plot 15 19:30 Opnamegesprek Steynfamilie : ds. Gerrie en oudl. Gert Brough (wyk 23) Vrydag 22 Februarie NUUSBRIEF Preekvoorbereiding

Sondag 24 Februarie 09:00 Erediens Katkisasie 12:00 Engelse diens – ds. Koos 16:00 Tenpinbowling en stokbrood


4

Jeug-aksies en Kampe Sondag 24 Februarie Tenpinbowling & Stokbrood 16:00 Lets go Bowling & GKRTB Sondag 21 April DVD-aand 17:00 GK-Wes Sondag Mei Kinderhuis-aksie Sondag 28 Julie Ouetehuis + Bonfire-aand Sondag 18 Augustus Pannekoek-aand 19-20 Oktober Survivor-kamp SEETOER datum 31 Maart – 6 April: Plek Plek: Winkelspruit Vertrek Vertrek: 19:00 GK Rustenburg Tema: Gebou om te hou Wie: Graad 7 – 12 Koste: R500 per kind van Rustenburg-gemeente (ander R1000) SUSTERS Belangrike datums wat u in u dagboeke moet aanteken: 20 Februarie – Sustersbestuursvergadering om 14:00 in die saal 9 Maart – Sustersaamtrek – Krokodilrivier, Brits. R120 per persoon – dit is vandag die laaste geleentheid om u name op te gee in die kerkkantoor. Vervoer sal gereël word en tyd van vertrek sal later gegee word. TURKYETOER: OP DIE VOETSPORE VAN DIE APOSTEL PAULUS EN JOHANNES Prof. Henk Stoker neem as toerleier ‘n toer van 20 September tot 1 Oktober na Turkye. Hierdie toer dek nie net ‘n groot deel van die apostel Paulus se werk nie, maar ‘n groot deel van die Nuwe Testament vanaf die Boek Handelinge tot by die boek Openbaring (die 7 gemeentes in Klein-Asië). Indien u belangstel om hierdie toer mee te maak, kan u met ds. Gerrie van Wyk in verbinding tree. Skakel gerus met die kerkantoor vir meer besonderhede. Die toer kos ongeveer R10-000 en ‘n deposito van R3000-00 moet so spoedig moontlik aan SEAGULL TRAVEL TOURS betaal word. Om u plek op hierdie toer (op die voetspore van Paulus en Johannes en die ander apostels) te verseker word ‘n deposito van R3000-00 en ‘n geldige paspoort verlang. Die toerprogram is soos volg: 20 Sept - Johannesburg – Istanboel; 21 Sept - Istanboel – Ankara- Kappadosië; 22 Sept – Kappadosië; 23 Sept. Kappadosië-Antalya; 24 Sept. - Antalya – Perge; 25 Sept. - Antalya – Perge; 6 Sept. - Filadelfia – Sardis – Smirna – Efese; 27 Sept.- Efese; 28 Sept. - Efese – Pergamum – Troje; 29 Sept. - Troje – Istanboel; 30 Sept. – Istanboel; 1 Okt - Istanboel - Johannesburg SKAKEL GERUS BY EEN VAN DIE VOLGENDE KLEINGROEPE IN: KONTAKPERSONE Ds. Gerrie is by die volgende kleingroepe tans betrokke BUFFELSHOEK (Carel & Rina Oberholzer 083-2921738) • HUIS SERING 1 (Anna van der Merwe 014-5970025 / Johanna van der Walt 0849411645) • HUIS SERING 2 (Ernest & Connie Chester 014-5929611) • HUIS SERING 3 (Hannetjie Andersen 072-5545041 by tannie Nora van der Walt) • MAGALIES (Toeties de Jager 083-5616398 / Lizel Drotsky 083-2621071) • • MALL (Dawie & Jennilee Foord Elohimpark 1 Tel 082-7262788) • OOSEINDE (Pieter & Lynette de Beer Joubertstraat 38 Tel 082-8995514). • RHENOSTERFONTEIN (Annatjie van der Walt 0822613225) • ROODEWAL (Kontakpersoon en plek benodig!) • SELONSRIVIER (Baba 014-5733752, Johan & Jana van Heerden 083-2809676) • SHYLOCK (Wimpie en Hester Nel 082-8077921) STROOMRIVIER (Hannes & Riana Graham 076-4612673) • WATERVAL (Wyke 20 A & 30 Thomas & Emma du Preez 083-7328756) • Ds. Koos is by die volgende kleingroepe betrokke


5 • MIDDESTAD /BLOK DORP (Aletta Smit 083-2892668) MARAISSTRAAT 66 • Ds. Brahm is tans by die volgende kleingroepe betrokke • OGGENDKLEINGROEP (Annetjie van der Walt 082 261 3225) • JONGMENSKLEINGROEP (Thinus de Beer 084 207 3437) • GEBEDSKLEINGROEP (Marietjie Oosthuysen 076 393 5434) • SWAARVERDIENDKLEINGROEP (Susan van Wyk 083 230 2205) • 30/45 KLEINGROEP (Lida Robinson 072 692 8744) TOPIA – Februarie 2013 Stap saam met TOPIA op ’n reis van verandering. Sien die impak van ’n bybelse lewens- en wêreldbeskouing in mense, gemeenskappe en nasies. Luister hoe die stories ontvou in en deur God se kerk. Alle gelowiges op alle terreine van die samelewing in diens van God. By TOPIA begelei ons kerkleiers om hierdie visie praktyk te maak. ’n Opwindende jaar lê vir ons voor: ses maande in Afrika met ons twee kindertjies in die blou Lorrie! In breë trekke lyk ons program vir die jaar soos volg: Februarie: Ons doen voorbereidings vir die lang tog; gee terugvoer by gemeentes wat in TOPIA belê; besoek gesinne of kerke wat in TOPIA wil belê en doen opleiding by die New Life Church in Sunnyside Pretoria. Maart: Johannes is by ’n konferensie oor bybelse lewens- en wêreldbeskouing in Brasilië en ons vertrek na Zambië. April: Fasiliteer bybelse lewens- en wêreldbeskouing in Zambië. Mei: Fasiliteer bybelse lewens- en wêreldbeskouing in die Noorde van Mosambiek. Junie: Terug in Suid-Afrika. Julie: Fasiliteer bybelse lewens- en wêreldbeskouing in Malawi. Augustus en September: Fasiliteer bybelse lewens- en wêreldbeskouing in die Noorde van Mosambiek. September en Oktober: Fasiliteer bybelse lewens- en wêreldbeskouing in Zambië. November: Terug in Suid-Afrika. Thabiso Moeketsi: Ons wil ook baie graag van Thabiso vertel. Ons was voorheen kollegas by Mukhanyo. Hy is ’n toegewyde kind van die Here, Skrifgetrou en vlymskerp. Hy het ook begin om bybelse lewens- en wêreldbeskouing te fasiliteer en is baie opgewonde oor die potensiële impak van hierdie boodskap vir Afrika. Ek is oortuig dat Thabiso met die bybelse lewens- en wêreldbeskouingsboodskap ’n baie groot waarde tot God se koninkryk kan toevoeg. Die gemeenskappe wat ons dien, kan egter nie altyd al die kostes dra vir die fasilitering nie. Indien iemand in die koninkryk wil belê en dit biddend sou oorweeg om in die versorging van Thabiso se gesin te belê, kontak asseblief vir Johannes Aucamp. Sodanige koninkryksbelegging sal Thabiso in staat stel om hierdie baie belangrike koninkryksboodskap oor te dra. Gebede: Dank en prys die Here vir wie Hy is. Bid vir die uitbou van God se koninkryk op alle vlakke van die samelewing in Afrika. Bid vir kerke en kerkleiers in Afrika. Dank God vir tweedegeslag-opleiers en bid God om ons getrou te ag om nog mense te stuur wat sy boodskap kan uitleef en versprei. Bid vir wysheid om alle voorbereidings betyds af te handel sodat ons in hierdie jaar met twee kindertjies vir ses maande in Afrika kan werk. Voetspore van hoop-blog – Indien jy gereeld TOPIA-nuus en -fotos deur middel van die Voetspore van Hoop-blog wil ontvang, kan jy daarvoor inteken. Die maklikste manier om in te teken, is die volgende: Gaan na die TOPIA-webblad (www.topia.org.za). Klik op die blog-skakel. Tik jou e-pos besonderhede in die Voetspore van Hoop-blokkie in. Klik op subscribe. Koninkryksbelegging – Indien God jou roep om by TOPIA ’n koninkryksbelegging te maak: ABSA tjekrekening, TOPIA Tessa Trust, Takkode: 632005, Rekeningnommer: 4074089319 Christus het opgestaan – in Hom, deur Hom en vir Hom! - Johannes Aucamp BID ASSEBLIEF VIR DIE VOLGENDE PERSONE WIE SE AANSOEKE VIR OPNAME OORWEEG WORD


6 • • •

Raymond & Lizelle Botes en 4 gedoopte kinders Bonita Swanepoel, Jennifer, Ashley & Raymond Botes vroeër van ons gemeente; Chris & Lenie Dreyer en 2 gedoopte kinders vroeër van Noordoosgemeente; Andre Drotsky Drotsky, eggenote van Lizel Drotsky en pa van Zandré & Monique Klopper en skoonseun van Louis en Toeties de Jager in wyk 34. André is in die Rooms Katolieke kerk gedoop. Sy pa was ‘n Poolse Jood en sy ma van Afrikaanse afkoms. (Dr.) Andre, Andre (jnr) & Barry Steyn belydende lidmate vroeër van die APK Derby;

AANSOEKE VIR DOOP VIR SONDAG 24 FEBRUARIE • Megan Botes Botes, dogtertjie van Raymond & Lizelle Botes. • Liesel Dreyer Dreyer, dogtertjie van Chris en Lenie Dreyer. BELYDENIS VAN GELOOF OP 24 FEBRUARIE Die volgende dooplidmate het toestemming ontvang om hulle geloof voor die gemeente te bely : Juandre Chester, Zani Ferreira, Hannes Graham, Jean Pierre van Ryneveld. • Lourens Samuel word opgeneem in die gemeente vroeër lidmaat van die NG Kerk Kuruman; Jean • Samuel doen belydenis voor die gemeente waarna sy as volwassene gedoop word. Daarna word hulle 3 kindertjies Michayla, Lucien & Jean gedoop gedoop. TER APPROBASIE (2 de afkondiging) Ter approbasie word aan die gemeente voorgehou as diaken vir wyk 27B Soretha van Heerden. MEEGEVOEL • • •

Heila du Plessis se broer Flip Venter is onlangs oorlede; Ds. Pieter de Beer se broer Jan de Beer van Parys is die afgelope week oorlede en Saterdag deur ds. Pieter in Warmbad begrawe. Tannie Nellie Coetzee (Huis Sering) se kinders en kleinkinders. Sy is verlede Vrydag op Dwaalboom begrawe in die ouderdom van 84 jaar.

SIEKES • •

Leon Parkin (Wesgemeente) is tuis en maak goeie vordering; Dawid Olivier (Kostergemeente) in die Impalamynhospitaal

DS. KOOS EN LUCIA CLOETE Verlede week is afskeid geneem van ds. Koos en Lucia Cloete van Koster. Op die 154 ste herdenkingsdag van die stigting van die Gereformeerde Kerk Rustenburg is die groete van Rustenburg gemeente en die klassis deur ons deputate oorgedra. Oudl. Wimpie en Hester Nel, oudl Thomas en diak. Emma du Preez en ds. Gerrie van Wyk was bevoorreg om die afskeidsgeleentheid en losmaking mee te maak. Na 17 geseënde bedieningsjare is ds. Koos en Lucia Cloete nou in Hermanus. Hy word volgende Sondag deur prof. Fika van Rensburg in Hermanusgemeente bevestig. Ons is baie dankbaar dat Mev. Lucia Cloete wat ernstig siek was met kanker, genees is en wens vir haar en ds. Koos die seën van die Here toe in hulle nuwe werksomgewing. BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG ONTVANG: Proponent RJ Pretorius na Buffeldoorns / Ds R Jansen van Vuuren van Hendrina/Carolinakombinasie na Krugersdorp-Wes/Magaliesburg-kombinasie / Ds LJE Venter van Hoedspruit na Nigel. BEROEPE BEDANK BEDANK: Ds PW Kurpershoek van Middelburg [Tvl] na Krugersdorp-Wes/Magaliesburg-kombinasie.

17-2-2013 Nuusbrief  

Nuusbrief van Sondag die 17de Februarie 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you