Page 1

NUUSBRIEF 1 GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 27 NO. 1236 SONDAG 13 April 2014 EREDIENS 9:00 (Ds. Brahm Robinson) Skriflesing: Ef 4:1-6 & NGB Art 27 Teks: v4 Tema: Bevorder die eenheid wat Christus ons gemaak het! Vooraf: Lied 422:1&3; Ps 97-1:6&7 Diens: Ps 68-1:9,13 & 15; Sb 5-3(8):1,2 & 4; Sb 15-1:1, 2 & 4; Sb 13-3; By die deure vir die katkisasie-opening : Ps 107:1 _____________________________________________________________________ Ds Koos besoek vanoggend die GK Monnakato waar hy die kerkraadsvergadering lei en die samewerkingskommissie. ONS BID VIR Hans Andersen & Talita Swanepoel maak goeie vordering na hul operasies. Geluk aan ds. Frikkie van Rensburg & Alicia van Wyk van Noordoosgemeente Hulle is gister op Brits in die huwelik bevestig. BEVESTIGING DV Sondag As ouderling: Frik Dreyer (wyk 20); as diaken: Bettie Dreyer (wyk 20); Sonja van Lille (wyk 19) KOLLEKTE: Diens – BARMHARTIGHEID DIENSBEURT Diak. SJ van der Walt Christa van Ryneveld

Deure – GKSA SUSTENTASIE

Oudl. Sakkie Bisschoff Dieter Booyens

VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer 13 Apr Petro SERAPHIM Sel: 076 546 6994 Wyk: 0033 15 Apr Leon CRAGGS Sel: 079 712 2953 Wyk: 0035B 15 Apr Leon(jnr) CRAGGS Sel: 079 712 2556 Wyk: 0035B 15 Apr Melandri DE BEER Sel: 082 900 7885 Wyk: 0035A 15 Apr Piet HAVENGA Sel: 082 927 2682 Wyk: 0020A 16 Apr Hendrik DE BEER Sel: 082 907 7144 Wyk: 0022 16 Apr Sarie PRETORIUS Sel: 083 363 9668 Wyk: 0020B **16 Apr Jan SCHUTTE (81 jr) Sel: 083 750 1308 Wyk: 0001 **17 Apr Hendrien ROBBERTSE (86 jr) Sel: 072 636 1210 Wyk: 0012 18 Apr Anton JORDAAN Sel: 082 768 8120 Wyk: 0025 19 Apr Adriaan DE BEER Sel: 082 900 7885 Wyk: 0035A 19 Apr Marna SMIT Wyk: 0006 WEEKPROGRAM Sondag 13 April:

9:00 Erediens (Ds. Brahm). 10:00 Katkisasie;


2 10:50 -11:30 Kategetevergadering (Inhandig van verslae). 9:30 Ds Koos besoek vanoggend die GK Monnakato waar hy die kerkraadsvergadering, die samewerkingskommissie en die erediens lei; 12:00 Engelse diens (GCM) – Ds Chun; Geen Stroomrivier KG nie. 16:00 Jeugaksie (Video- en pizza-aand by Wes) Maandag 14 April : Afdag ds. Brahm & dr. Gerrie. Klassispredikante vergader op Lichtenburg. 9:00 Sopkombuis en Woordbediening; Inwoners van Huis Sering : Openbaringbybelstudie (Openb. 2:8-11). Die Boodskap aan Smirna; 17:00 GCM Taakspanvergadering (Engelse diens); 18:30 Sendingkommissie vergaderingWaterval KG om 18:30 by Meisie Jooste. Dinsdag 15 April: Afdag - Ds Koos; 9:00 Rhenosterfontein Bybelstudie by Taliet Steyn. 10:30 Peglerae- & Medi Carehospitaalspan sonder dr. Gerrie. 19:00 30/45KG Heuwel 41; Woensdag 16 April: 08:15 Gebeds KG; 9:00-11:00 Mukhanyo Bybelskoolklasse; 11:30 Personeelvergadering in Kerkkantoor. 17:15 Breë Kerkraad ( 1 ste halfuur : Oudl. toerusverg : Dr. Gerrie & Diak. Toerusverg : ds. Brahm); Aand: Nuusbrief. Donderdag 17 April: Geen Predikantevergadering nie; 9:00 Samewerkingsbyeenkoms van Welsyns- en Gemeenskapsorganisasies te NG Kerk Protea Park; Nuusbrief ‘n dag vroeër agv die langnaweek. GEEN PREEKBESPREKING. 17:00 Mukhanyo Distance klas Goeie Vrydag 18 April 9:00 Gesamentlike erediens by Rustenburg-Wes. Saterdag 19 April: 14:00-16:30 Mukhanyo Distance klas Sondag 20 April: 9:00 Erediens; GEEN KATKISASIE op 20 & 27 April & 4 Mei. (Op 11 Mei moet asb Les 7 & 8 & Sondag 7 & 8 Heid. Kat. oorsigtelik hanteer word en nie soos verkeerdelik op die lesrooster aangedui nie). 12:00 GCM. 18:00 Jeug KG.

KENNISGEWINGS AVONTUURKAMP (FRANKFORT) Baie dankie aan ds. Brahm & Thinus vir al julle reëlings met die avontuurkamp. Vir die volwassenes en al die kinders wat dit bygewoon het saam met dr. Gerrie was dit baie lekker. Besoek gerus op Facebook die groep Avontuurkamp 2014 om te sien wat ons alles gedoen het. HUIS SERING Ons het tans n aantal leë beddens beskikbaar by ons Versorgings Afdeling (Verswakte sowel as die Alzheimer Afdeling)


3 DRINGEND GESOEK Ons benodig asb 2 enkelbed matrasse vir n gesin in nood. SUSTERS 1. U word hartlik uitgenooi om na die erediens ‘n koppie tee en verversings te kom geniet 2. In die nuusbrief is ‘n donasielys vir ons verkoping op 30 en 31 Mei 2014. Voltooi asb die vormpie en plaas in die kollekte sakkie of gee in by die kerkkantoor 3. 30 Mei – Vrydagaand. Skaapbraai en optrede van ons gaskunstenaar Ricus Nel. Kaartjies is reeds in die kerkkantoor beskikbaar. Enige lidmaat wat vir ons ‘n plakkaat by hulle besigheid kan opsit moet asb een kom kry in die kerkkantoor 4. Sustersbestuursvergadering Woensdag 16 April 14:30 in die saal. 5. NAALDWERKTAFEL – Baie dankie aan al die susters wat so fluks besig is om artikels te maak vir die naaldwerktafel. Artikels kan na die kerkkantoor toe gebring word. As daar iemand is wat enige navrae het kan hulle gerus vir Catrien Brough by 082 895 7144 kontak FRANSE RADIOBEDIENING Die maande gaan vinnig verby en ons reëlings vir Augustusmaand se vertrek na Frankryk (DV op die 21ste) word reeds nou getref, anders word dit gou te laat. Om bietjie fondse in te samel t.w.v. ons hervestiging daar, het ons mooi groot bekers laat maak met ‘n Hugenotekruis en die woorde Franse Radiobediening daarop. Hulle kan soggens by die kerkkantoor van Rietvallei gemeente (359 Umgeni straat, Erasmuskloof Pretoria-Oos, 012 347 1312) aangeskaf word. In die tussentyd is ek eerskomende Woensdagaand weer oppad Frankryk toe vir 2 weke, met die oog om daar verdere reëlings te gaan tref en ook ‘n Gereformeerde konferensie te gaan bywoon (naby die groot stad Lyon). Ek hoop om daar nuttige kontakte op te bou met die oog op die toekoms van die Franse bediening. Volgende naweek sal ek DV in die gebied Poitou-Charentes wees om daar kennis te maak met ‘n klein belydende Protestante gemeente en sy vriendelike predikant, wat opgewonde is oor die koms van die Radiobediening in Frankryk. Hyself is met radio-uitsendings betrokke via ‘n kommersiële FM stasie wat oor 4 départements (streke) uitsaai. Vanaf verlede jaar gebruik hy die programme van Foi et Vie Réformées tydens die Sondagmiddag uur wat deur dié stasie tot sy beskikking geplaas is. Ons beplan om saam ‘n radioprogram op te neem tydens my verblyf in dié streek. Bid asb. dat al ons reëlings glad gaan verloop (dit is ‘n mondvol!) en dat die besoek aan Frankryk ook ryklik geseënd sal wees om alles voor te berei vir ons vestiging later vanjaar - Ds Eric Kayayan VANAF DIE DIAKONIE Die inkomste vir Januarie verkry uit Sondae-kollektes en ‘n paar gereelde skenkings, wat opreg waardeer word, was R18 344.00 terwyl die uitgawes ten opsigte van hulp aan behoeftiges vir Januarie R39 956.00 was. ‘n TEKORT van R21 512.00. Neem kennis dat die fondse alleenlik aangewend word vir behoeftige lidmate. Neem verder kennis dat dit maandeliks die algemene tendens rakende ons finansies is en dat hierdie geen uitsondering is nie. Let asb ook daarop dat dit u as lidmaat se verantwoordelikheid is om u kerklike bydrae nie net vir Woordbediening in die kerk se rekening te betaal nie, maar dat u ook ‘n verantwoordelikheid het om die diakonie in staat te stel om hul liefdesdiens te doen. Ons wil derhalwe graag ‘n vriendelike beroep op elke lidmaat doen om dit ernstig te oorweeg om u bydrae vir armsorg te verhoog. Ons beoog om eersdaags met ‘n “skenk-‘n-blikkie”/”gemeentespens” projek te begin, besonderhede waarvan eersdaags bekend gemaak sal word. DIAKONIE – ABSA (Geref. Kerk Diakonie) Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825


4 Predikante: Ds. Brahm Robinson Dr. Gerrie van Wyk Ds. Jun Chun Ds. Koos Venter Kerkkantoor: Bankbesonderhede:

Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Tel. 014 592 2431/082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825 Besoek gerus ons webwerf naamlik www.gkrtb.za.net Erediens opnames is beskikbaar op die webblad. ________________________________________________________

Nuusbrief 13042014  
Nuusbrief 13042014  

Nuusbrief van Sondag 13 April 2014

Advertisement