Page 1

NUUSBRIEF 1 GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 27 NO. 1240 SONDAG 11 Mei 2014 EREDIENS 9:00 (Dr. Gerrie van Wyk ) Lees Luk. 13:1-9 & Mt. 7:1-5; Teks: Luk. 13:2-5 ; Mt. 7:5; Heid. Kategismus: Sondag 33 Tema: Wil jy graag hemel toe gaan? Moenie jou geloofskanse verspeel nie! Bekeer jou deur eers die balk uit jou eie oog te haal & daarna die splinter uit jou naaste se oog. Vooraf: 1) Psalm 148-1:1 & 5; 2) Psalm 149-1:1 & 2. 3) Lofpsalm 148-2:1, 7-9. Na Geloofsbelydenis. 4) Psalm 33-1:10 & 11 Na die Wet .5) Ps. 38-1:1, 8 & 15. Na die kollekte. 6) Psalm 130-1: 2 & 4 Saam met die kerkraad by die deure. 7) Psalm 32-1:3 & 6 ONS BID VIR Oom Frikkie Kirsten wat die afgelope week weer in die hospitaal was. Hy is baie swak. Ons bid vir oom Frikkie, tannie Daleen en u kinders! Cathy Slabbert se skoonpa wat in die ou PKG Hospitaal is. KOLLEKTE: Diens – BARMHARTIGHEID DIENSBEURT Diak. Thinus de Beer

Deure – TEOLOGIESE SKOOL BIBLIOTEEK

Oudl. Doons de Jager

VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer *11 Mei Bettie DREYER Sel: 082 456 0585 Wyk: 0030 11 Mei Emri SCHULTZE Sel: 083 232 7947 Wyk: 0036 12 Mei Lucien SAMUEL Sel: 073 970 9736 Wyk: 0002 *13 Mei Heila DU PLESSIS Sel: 073 070 9553 Wyk: 0018 13 Mei Natasha KRUGER Sel: 076 955 2343 Wyk: 0035A 14 Mei Dante DA SILVA Sel: 082 855 9408 Wyk: 0036 **14 Mei Rita DALHUYSEN (82 jaar) Sel: 072 235 6768 Wyk: 0013 14 Mei Pieter DE BEER Sel: 073 151 8317 Wyk: 0006 14 Mei Gert SAMUEL Sel: 078 545 2826 Wyk: 0002 15 Mei Helena COETZEE Sel: 083 687 2543 Wyk: 0026 *17 Mei Lenie DU PLESSIS Sel: 073 767 6446 Wyk: 0026 17 Mei Mari-Ulize GRAHAM Sel: 083 550 1646 Wyk: 0024 *17 Mei Meisie JOOSTE Sel: 082 086 0449 Wyk: 0030 17 Mei Sandra SMIT Sel: 082 342 4952 Wyk: 0006 WEEKPROGRAM Sondag 11 Mei: Erediens (Dr. Gerrie). Katkisasie. Vandag word Les 7 & 8 & Sondag 7 & 8 Heid. Kat. behandel. 12:00 GCM - Ds Chun (Engelse Diens). 18:00 Jeug KG. Maandag: 12 Mei: Afdag di. Brahm & Gerrie. 15:30 Openbaringbybelstudie Huis Sering : Op. 2:12-17 Die brief /Boodskap aan Pergamum: dr. Gerrie.


2 Dinsdag 13 Mei: 9:00 SAAMSPANDIENSSENTRUM:ONS SUSTERS (Verversings) & PREDIKANTE SE BEURT (oordenking). 10:30 Hospitaalspan : Pegl. Hosp. 9:00-13:00 Mukanyo Bybelskoolklasse; 17:30 Suikerbos 2 KG; 17:30 Koningskindersvergadering; 19:00 Volw. Katk. Dr. Gerrie.; Woensdag 14 Mei: 9:00 - 13h00 Mukhanyo Bybelskoolklasse; 17:15 Oudle. verslagvergadering (Cencura Morum); 18:30 Maraisstraat 66 (Basileia) Bybelstudie Donderdag 15 Mei: 7:30 Predikantevergadering (Kleingroepe & bedieningssituasie);9:00-13:00 Mukanyo Bybelskoolklasse; 11:00 Koningskinders Gholfdag ; 10:00 Silwertee; 11:00 Preekbespreking by Rtb Kleuterklas. 16:00 Buffelshoek KG.; 17:00 Mukanyo Distance klas; Aand : Nuusbrief Predikante Vrydag 16 Mei : Nuusbrief Kerkkantoor Saterdag 17 Mei: 9:0--12:00 Engelse diens Konferensie by GK Centurion; 14:00 Mukanyo Distance klas; Sondag 18 Mei : Afr. Diens . Katkisasie. Diakensverslagvergadering Ouderlinge Toerusting en Huisbesoeke Berei jou biddend en gelowig voor om 1) elke dag, 2) ook op die heilige rusdag en 3) uiteindelik in die oordeelsdag jou God te ontmoet. (Mt. 7: sleutelmag). Tref rampe altyd die grootste sondaars ? Is die balk uit jou eie oog & wat van die splinter in jou naaste se oog ? (Mt. 7:1-5); gooi jy heilige dinge vir die honde en pêrels vir die varke (Mt. 7:6) of is die gebedsgesindheid gehoorsaamheid (werk) en vasbyt (volharding) in jou geloof en vertroue op God by jou aanwesig (Mt. 7:7-11) terwyl liefde teenoor jou naaste en jou God vooropstaan ? (Mt. 7:12). Op watter pad waarheen saam met wie is jy ? Dra jy vrugte wat by bekering pas en bou jy op rots (Christus & sy Woord Diakenstoerusting en Huisbesoeke O.l.v ds. Brahm fokus die diakens hierdie huisbesoek op gebed en die mekaargedagte. 2 Kor. 1:1-11 dien as riglyn. Sondag 45 beklemtoon die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Lidmate word aangemoedig om groter bydraes vir die kollekte onder die erediens te gee sodat die diakens hulle werk behoorlik met genoegsame fondse vir barmhartigheid kan doen. HET U GEWEET ? Lukas skryf sy evangelie as evangelis en mediese dokter vir uitgeworpenes en geringgeskatte mense. Jesus het gekom om verlorenes te red. Lukas het onder leiding/ inspirasie van die Gees die Lukasevangelie & die Boek Handelinge geskryf. Die evangelie gaan oor die koms en verlossingswerk van Christus terwyl die Boek Handelinge verkondig hoe die evangelie Rome en die res van die wêreld bereik het.

KENNISGEWINGS DRINGEND WERK GESOEK: KAN U ASSEBLIEF HELP ?! Pieter & Lynette de Beer is op soek na werk. Pieter is baie handig. Hy was veiligheidsoffisier by Tabaknavorsing en het verskeie kursusse gedoen. Lynette kan enige administratiewe / sekretariёle werk doen. ROLSTOELE BESKIKBAAR - Indien u of iemand wat u ken ‘n rolstoel benodig kontak asb vir ds. Koos DIAKENS : Kruideniersprojek (4 de & laaste afkondiging) Ons vra graag dat u ons bystaan in ons kruideniersprojek. By die deure is daar plastieksakkies met ‘n lys van kruideniersware wat ons benodig. Vat asseblief ‘n sakkie by die deur en wanneer u inkopies gaan doen, koop asb die items op die lys en bring dit saam kerk toe. Die kruideniers word aan behoeftiges uitgedeel.

DIAKENS VERSLAGVERGADERING


3 Vergadering vind plaas op 18 Mei direk na die erediens SUSTERS 1. Skaapbraai en optrede van ons gaskunstenaar Ricus Nel Vrydagaand 30 Mei. Kaartjies is reeds in die kerkkantoor beskikbaar. Enige lidmaat wat vir ons ‘n plakkaat by hulle besigheid kan opsit moet asb een kom kry in die kerkkantoor 2. Naaldwerktafel – Baie dankie aan al die susters wat so fluks besig is om artikels te maak vir die naaldwerktafel. Artikels kan na die kerkkantoor toe gebring word. As daar iemand is wat enige navrae het kan hulle gerus vir Catrien Brough by 082 895 7144 kontak 3. Tombola tafel – Items vir die Tombola- en Witolifanttafel kan reeds by die kerkkantoor afgegee word 4. Sustersbestuursvergadering – Woensdag 14 Mei om 14:30 in die saal 5. Saamspan – al die susters wat help met die verversings met ons beurt by Saamspan word herinner om dit Dinsdag 13 Mei om 08:00 hier by ons kombuis te besorg. GEREFORMEERDE KERK KOSTER – EEUFEES : WIE WIL DIT GRAAG BYWOON ? Die Gereformeerde Kerk Koster is hierdie jaar 100 jaar oud. Ons nooi alle oudlidmate uit na ons Eeufeesvieringe van 23 tot 25 Mei 2014.Die program behels kortliks: Vrydag 23 Mei vanaf 14:00: Jeugaktiwiteite. Saterdag 24 Mei: Vanaf 10:00 – Gesellige saamkuier, geskiedenis in beeld. Ongeveer 12:00 – Braai-middagete. 18:00 – Lofprysingsbyeenkoms (informele kleredrag). Sondag 25 Mei:09:30 – Nagmaal (aansoeke met getuienis) 12:00 – Gemeente-ete: Vir enige navrae, en om vir die etes te bespreek, kontak Lettie Venter (014 543 2420 op Dinsdae en Vrydae of gkkoster@lantic.net) voor 9 Mei. Predikante: Ds. Brahm Robinson Dr. Gerrie van Wyk Ds. Jun Chun Ds. Koos Venter Kerkkantoor: Bankbesonderhede:

Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Tel. 014 592 2431/082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825

Besoek gerus ons webblad naamlik www.gkrtb.za.net . Erediens opnames is beskikbaar op die webblad en by die kerkkantoor. ________________________________________________________

Nuusbrief 11052014  

Nuusbrief van Sondag 11 Mei 2014

Nuusbrief 11052014  

Nuusbrief van Sondag 11 Mei 2014

Advertisement