Page 1

NUUSBRIEF 1 GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 27 NO. 1227 SONDAG: 9 Februarie 2014

EREDIENS 9:00 (Dr. Gerrie) Skriflesing: Psalm 127 & 128. Teks: Ps. 128:1 & 2. Tema: Geseënde van die Here: Leef elke sekond só vir die Here ! Sing vooraf: Psalm 100-1:1-4; Erediens: Psalm 84-1:3 & 6; Na die Wet Skrifb. 16-1:1-3; Na die doop Skrifb. 8-1:1; Na die preek & kollekte Psalm 128-1:1-3; By die deure & vir katkisasie-opening Psalm 128-1:4 Ds. Koos lei vanoggend se Engelse diens. Preekbespreking 1. Wat het jy van God drie-enig (die Vader, Seun & Heilige Gees) geleer? 2. Wat het jy van jouself geleer? 3. Wat moet jy as verloste uit dankbaarheid doen? 3.1. Vir die Here en sy eer? 3.2. Vir jou medegelowige? 3.3. Vir jou naaste (medemens) ? ONS BID VIR Hans Andersen wat ongesteld is & Dries de Jager wie se operasie uitgestel is. DIE HEILIGE DOOP word vanoggend aan Dandré & Jessica Graham bedien. Baie geluk aan ons doopouers Barend & July Graham. Ons verwelkom die volgende oupas en oumas: Oumagroeitjie Rienie Steyn; Ouma Louisa Meintjies; oupa en ouma Popeye & Yvonne Wilson & laaste en nie die minste nie oupa & ouma Jan en Catryn Graham. Ons deel in julle geloofsvreugde en wens julle die seën van Ps. 127 & 128 toe. TJAART VAN DER WALTGEDENKLESINGS Ons predikante en ds. Kelber was by die genoemde lesings by die Teologiese Skool Potchefstroom. Die sprekers het vir die studente, professore en aanwesiges aangespoor om leiding te neem en betrokke te wees by die kerk, koninkryk en die samelewing met al sy uitdagings en probleme. Ons word deur die Here uitgestuur om ons roeping uit te leef. Oral waar ons kom, veral by die noodlydendes en behoeftiges roep God ons om ons lig te laat skyn en die sout van die aarde te wees. Prof. Koos Vorster het die hele Bybel kort & inspirerend vanuit koninkryksperspektief saamgevat. Nou is “verankerde voorposdenke en rol op jou moue” nodig “want die einde is naby !” (Prof. Tjaart van der Walt). Nou is die tyd om betrokke te wees en ons roeping in die wêreld te vervul, want dis waarvoor Jesus gekom, gesterf, opgestaan het en weer teruggekom het. Elke gelowige word geroep tot diensknegleierskap. DIENSBEURT Diak. Antonie Lit Diak. Annatjie Minnaar KOLLEKTE: Diens – BARMHARTIGHEID

Oudl. Thomas du Preez Oudl. Herbert Few Deure – DANKBAARHEIDSFONDS


2 VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer 9 Feb Dries DE JAGER Sel: 084 403 6690 Wyk: 0033 **9 Feb Anna OOSTHUIZEN (81 jaar) Wyk: 0012 10 Feb Zander BROUGH Sel: 082 895 7144 Wyk: 0035B 10 Feb Mariaan FOURIE Sel: 0845052196 Wyk: 0035A *10 Feb Janie SNYMAN Sel: 076 600 6196 Wyk: 0021 11 Feb Donavon DE KLERK Sel: 076 478 2736 Wyk: 0028 11 Feb Gideon VENTER Sel: 082 677 6630 Wyk: 0008 12 Feb Peter ANDERSEN Sel: 082 920 8610 Wyk: 0004 12 Feb Louis DE JAGER Sel: 083 561 6398 Wyk: 0034 12 Feb Hendré DU PLESSIS Sel: 079 267 6604 Wyk: 0029 13 Feb Heila DE BEER Sel: 082 449 5304 Wyk: 0022 13 Feb Wilma RABE Sel: 072 416 6306 Wyk: 0036 14 Feb Pieter PRETORIUS Sel: 083 577 8432 Wyk: 0035B 14 Feb Brahm ROBINSON Sel: 084 652 8254 Wyk: 0003 15 Feb Mandi McFARLANE Sel: 082 928 6713 Wyk: 0035A 15 Feb Chris ROBBERTSE Sel: 083 225 4126 Wyk: 0027 WEEKPROGRAM Sondag: 9:00 Erediens 10:00 Katkisasie. 12:00 Engelse diens (GCM). 18:00 Jeug KG by Heuwel 41. Maandag: 8:30 Sopkombuis en Woordbediening; 15:30 Openbaring Bybelstudie by Huis Sering in die sitkamer; 18:00 Ete van GCM taakspan by Chun familie Dinsdag: 9:00-13:00 Bybelskool klasse ! Hospitaal 10:30. 17:30 Jeugvergadering. 19:00 Groep 30/45. 19:00 Volwasse katkisasie. MallKG vergader weer 11 Maart ! Woensdag: 08:15 GebedsKG; 9:00-13:00 Bybelskool klasse; 17:15 Oudl. verslagvergadering. Donderdag: 7:30 Predikantevergadering; 9:00 – 13:00 Bybelskool klasse; 10:00 Silwertee 11:00-13:00 Preekbespreking Kleuterklas; 16:00 Wyk 21 HB; 17:00 Mukhanyo Distance klas; 18:00 wyk 33 HB. 18:00 Shylock (wyk 28) Gesamentlike Huisbesoek by tannie Joey Smit. Nuusbrief. Vrydag: 9:00 Nuusbrief. Saterdag: 14:00-16:30 Mukhanyo Distance klas Sondag: 9:00 Erediens; 12:00 GCM. Stroomrivier KG 15:30 by Jan & Catryn Graham. 18:00 JeugKG GESAMENTLIKE GEMEENTEKAMP 14-16 Maart op Ventersdorp Potch Oos Gemeente nooi al die gemeentes in Potch, Klerksdorp, Rustenburg, Ventersdorp, Uitschot en Zeerust om saam met hul te gaan kamp by Club Amigo by Ventersdorp. TARIEWE: Chalets R1300.00 vir 4 persone vir die naweek; Woonwa staanplekke 2 persone R300.00 vir naweek, 3 persone R370.00, 4 persone R440.00 en 5 persone R510.00. Deposito van R200.00 moet voor of op 30 November 2013 betaal word en die balans Februarie 2014. Die lidmate wat belangstel kan vir Dries kontak by 084 403 6690 of vir Petro by 082 446 2022 KERKVERKOPING 31 MEI - NAALDWERKTAFEL Ons beplan om hierdie jaar weer 'n projek aan te pak en sal almal op hoogte hou. Ons wil vra dat ons hierdie jaar 'n groter verskeidenheid items aanbied bv. teemusse, serpe, skinkbordlappies, kindermussies, voetkombersies, popklere ens. Enige ander tipe handwerk sal ook waardeer word. Enige iemand met idees kan gerus vir Catrien Brough by 0828957144 of Beryl du Plessis 0794961196 kontak. As daar oorskiet wol by die huis rond lê bring dit asb. na kerkkantoor, ons sal dit waardeer. Dankie


3 SUSTERS 1. Al die susters en vriendinne word uitgenooi na ‘n Sustersbyeenkoms hier in ons saal op Saterdag 22 Februarie om 10:00. Ons het ‘n gasspreker en ‘n kunstenaar wat gaan optree. Ons benodig nog 6 gasvrouens. Kontak vir Elsabé – 082 577 7053 2. Sustersaamtrek – 8 Maart op Hartbeespoort. Koste R100 per persoon. Gee asb name op by die kerkkantoor. Sluitingsdatum is Sondag 16 Februarie 3.Sustersbestuursvergadering – Woensdag 12 Februarie om 14:30 HERWINNINGSPROJEK Indien daar ou Almanakke en ander boeke of papiere by u huis rondlê, bring dit asseblief kerk toe. Die 30/45 kleingroep het besluit dat ons dit graag wil herwin en probeer om ‘n verskil te maak in ons omgewing. GROENTETUIN Ons wil graag as gemeente die kosnood in ons gemeente en omgewing aanspreek. Ons wil graag ‘n groente-projek begin om die nood aan te spreek. Ons versoek dat soveel lidmate as moontlik so min as 1m2 groente in hul eie tuine aanplant vir die kerk en dit na die kerk bring wanneer dit reg is. ATTESTAAT NUUS Nuwe intrekkers – Chris Snyman, Olienhoutln 6 Proteapark. 0726520809 en sy suster Hestie (Snyman) van Dyk (Piet Groblerstr. 21). Hestie (0794925318) se eggenote is Herman van Dyk (4 de afkondiging). Alle nuwe intrekkers kom met Koeksondag (16 Februarie) in die saal byeen. BAIE GELUK Janie Graham het uitsonderlik presteer in atletiek en daarvoor verskeie toekennings ontvang. Baie geluk! KURSUS: SUBSTANS-AFHANKLIKHEID aangebied deur NG Proteapark As u wonder of iemand in wat u ken verslaaf is aan dwelms. Hier is 'n sinvolle kursus oor afhanklikheid (enige fisieke afhanklikheid, dit sluit in drank, dwelms ens.) Let wel die kostes verbonde sluit 'n volledige handleiding wat medies goedgekeur is wat u kan huistoe neem. Dit is 'n Vrydagaand en Saterdag. Die kursus vind plaas op 7 – 8 Februarie by NG Proteapark, aangebied deur Dr. Elca Erlank. Koste beloop R850 p/p. Vir meer besonderhede kontak 014 533 4028 of ds. Willem 073 529 6075. BEROEPENUUS Ds DJA Booyens van Dendron/Magalakwin na Koster; Ds JC van Dyk van Ventersdorp het die beroep na Rustenburg-Wes as medeleraar bedank. Ds CJ van Vuuren van Hartbeespoort na Phalaborwa. HUISBESOEKBRIEF: OUDERLINGFOKUS EERSTE KWARTAAL (2 Samuel 12:1-13) Die gelykenis van die ooilammetjie & die profeet Natan se bestraffing van Dawid: Jy is die man / vrou wat jou moet bekeer en voor God verootmoedig. Elke lidmaat is geroep om mekaar in liefde reg te help.

HUISBESOEKBRIEF: DIAKENFOKUS EERSTE KWARTAAL (2 Sam 17:27-29; 2 Sam 19:31-38) Die diakens doen huisbesoek aan die hand van Joh. 3:16 en 1 Joh. 3:16. Ons moet mekaar daadwerklik onselfsugtig & selfverloënend liefhê. In die gesindheid van Christus moet ons bereid wees om mekaar hoër te ag as onsself (Fil. 2:5-11). Liefde is om opofferend soos God lief te hê en mekaar te help. Predikante: Ds. Brahm Robinson Sel. 084 652 8254

E-pos: brahmrobinson@gmail.com


4 Dr. Gerrie van Wyk Ds. Jun Chun Ds. Koos Venter Kerkkantoor: Bankbesonderhede:

Tel. 014 592 2431/082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825 Besoek gerus ons webwerf naamlik www.gkrtb.za.net Erediens opnames is beskikbaar op die webblad.

Nuusbrief 09022014  
Nuusbrief 09022014  

Nuusbrief van Sondag 9 Februarie 2014

Advertisement