Page 1

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 26 NO 1196 SONDAG: 7 Julie 2013

U almal in die kerkgebou en by Huis Sering word hartlik welkom geheet by die erediens. EREDIENS IN DIE KERKGEBOU 1 ste Woordbediening Rutreeks preek 6 (Dr. Gerrie van Wyk) Skriflesing: Rut 2:1-7 Teksverse: Rut 2:4-7 Tema: Jy word geroep om God en jou behoeftige naaste oral en altyd lief te hê & gasvry te wees. 2 de Skriflesing: Hebreërs 10:19-25 (Ds. Brahm Robinson) Teksverse: 24 Tema: Ek glo in die gemeenskap van die gelowiges. Ons sing: Voor erediens: 1) Psalm 126-1:1-3 Diens: 2) Psalm 127-2:1 & 2 & Psalm 128-1:1 3) Na die 12 Artikels as geloofsbelydenis Skb. 12-3:1 & 2 (Enigste Here enkele wese) 4) en die Amen van Skb. 13-3 as antwoord op die belydenis 5) Voor die Wet sing ons sittende Sb. 9-2:1-5. Na die Wet uit 1 Kor. 13 sing ons Skb. 9-2:6-9 6) Na die 1 ste Woordbediening Skb. 11-4:1-2 7) Na die 2 de Woordbediening: Ps 119:26 8) By die deure: Skb. 9-4:1 PREEKGESPREK VIR GESINNE EN KLEINGROEPE 1 ste Woordbediening: (Dr. Gerrie van Wyk) 1. Wat sê Boas en sy werknemers vir mekaar onderskeidelik ? Rut 2:4 2. Wat kan ons uit hulle optrede aflei ? 3. Wat sê die voorman in antwoord op Boas se vraag: wie daardie meisie is ? 4. Wat moes ‘n boer en sy werkers op die oesland vir die behoeftiges agterlaat ? Lev. 19:9,10; 23:22; Deut. 24:19) 5. Hoe behoort ons teenoor behoeftiges, weduwees en wese, vreemdelinge op te tree? 6. Wat het die barmhartige Samaritaan vir die vreemdeling gedoen wat beseerd langs die pad gelê het. 2 de Woordbediening (Ds. Brahm Robinson) 1. Hoe beoefen jy jou belydenis van die gemeenskap van gelowiges? 2. Hoe verslap mense in hul godsdiensbeoefening? 3. Op grond waarvan moet ons ander lidmate aanspoor om nie te verslap nie? DIE DOOP WORD OP 21 JULIE BEDIEN Die verbondskindertjies van Riaan & Annalise de Beer (Adriaan) & Brahm & Lida Robinson (Christian) word DV op 21 Julie gedoop. EVANGELISASIEKURSUS 22-26 Julie: Rev Kim Van Maandag 22 – Vrydag 26 Julie vanaf 16:30 – 18:30 word ‘n evangelisasiekursus deur rev. Kim van SuidKorea in ons kerkgebou aangebied. Rev. Kim was vir baie jare as sendeling betrokke by Campus Crusade for Christ. Hy is ook ‘n vriend van ons predikant rev. Jun Juk Chun. Hierdie kursus beloof om baie


2 bruikbaar / prakties te wees. Ons moedig u aan om dit by te woon. Persone wat meer besonderhede verlang kan met ds. Koos of een van die ander predikante skakel. DAG VAN VEROOTMOEDIGING 13 SEPTEMBER 2013 Ons hele kerkverband (al die gemeentes) word agv lands- en wêreldomstandighede opgeroep tot ‘n dag van verootmoediging en ons hele gemeente word gevra om ons sondes te bely en uitweё te soek sodat mense nader aan die Here en aan mekaar kan kom en lewenslange verootmoediging te bevorder. BOESMANBYBELVERTALINGSPROJEK Lidmate wat betrokke wil raak by die Boesmanvertaling van die Bybel kan vir ds. Brahm, ds. Koos of dr. Gerrie kontak. U kan deur gebed, skenkings of op ander wyses betrokke raak. Wyle ds. Braam le Roux wat in Botswana sendeling was, se werk word voortgesit deur sy seun Eben & Phia le Roux. Eben hulle werk mee aan die Boesmanbybelvertaling vir die Boesmans in Botswana, Noord-Kaap en Namibiё. U voorbidding en finansiёle ondersteuning sal opreg waardeer word. JUNIE & JULIEREëLINGS VAN DIE PREDIKANTE Uitstaande langverlof van verlede jaar (2012) - Ds. Koos 24 Junie – 12 Julie Deputatewerk by Skoolverlaterskamp te Nooitgedachtkampterrein - Ds. Brahm 8-12 Julie Predikant aan diens: dr. Gerrie TOERUSTINGS 17 JULIE Ons nooi alle lidmate uit om 17 Julie saam met die kerkraad die toerustingsgeleentheid om 17:15 te kom bywoon. Phia van Helden (eggenoot van Ds Maarten van Helden) kom die toerustingsgeleentheid behartig. Sy het onlangs haar proefskrif voltooi oor kerkgroei en die situasie van die GKSA en gaan haar bevindings met ons deel. DOPPIES Een van ons lidmate vra dat indien u metaaldoppies (bv. bierdoppies) by die huis het, dat u dit asb vir haar na die kerkkantoor toe sal bring. Sy gebruik dit in haar hekelprojekte. DIENSBEURT 7 Julie: Oudl. Hans Andersen (prim) Diak. Christa van Ryneveld (prim) KOLLEKTE : Deure – TEOLOGIESE STUDENTEKAS

Oudl. Sakkie Bisschoff (sek) Diak. Anton Bekker (sek) Diens - BARMHARTIGHEID

INDRINGENDE VRAE AAN DIE JEHOVAH-GETUIES OOR HULLE LEER 6. JESUS SE OPSTANDING Jehovah Getuies sê: Jesus het nie self uit die dood opgestaan nie, want tussen sy dood en opstanding, het Hy nie gelewe of bestaan nie. {Redenering uit die Skrif, p. 114} Vraag: As die so was, sou Jesus mos nie met sy sterwe gesê het: "Vader, in u hande gee Ek my Gees oor!" nie (Lukas 23:46)? Dan sou Hy mos niks gehad het om vir die Vader te gee nie! Vraag: Hoekom sê Jesus al voor sy dood dat Hy self sy liggaam uit die dood gaan laat opstaan? Antwoord: Dit is net moontlik as sy Gees bly voortbestaan het na die dood: Johannes 2:19-27: "Jesus antwoord en sê vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig ... Hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe Hy opgestaan het uit die dode, het die dissipels onthou dat Hy dit vir hulle


3 gesê het... Die Drie-enigheid van God word beklemtoon in die opstanding van Jesus, want behalwe bogenoemde tekste wat sê dat Jesus Homself opgewek het, is daar ook verse wat beklemtoon dat die Vader (1 Kor. 15:15) en die Heilige Gees (1 Pet 3:18) Hom uit die dood opgewek het. Jehovah Getuies sê: Jesus het nie liggaamlik uit die dood opgestaan nie. Sy liggaam is deur God vernietig, en hy het net as geesteswese opgestaan {Redenering uit die Skrif, p. 320} Antwoord: Hierteenoor sê Jesus: Voor sy dood: Breek hierdie tempel {sy liggaam} af, en is drie dae sal Ek dit oprig (Joh. 2:19) Na sy dood en opstanding (Lukas 24:36-49) Die dissipels dink hulle sien 'n gees {vers 37} Jesus ontken dat Hy 'n gees is, maar sê Hy het 'n fisiese liggaam {vers 39} Jesus bewys aan hulle dat Hy nie 'n geestespersoon is nie deur te sê hulle moet na Hom kyk, aan Hom voel, en Hy eet selfs voor hulle {verse 39-43} die dissipels reageer met ongelooflike blydskap daarop dat dit werklik die fisies-liggaamlike Jesus is {vers 41} Jesus stuur sy dissipels uit om getuies te wees ook van sy fisiese opstanding {verse 46-48} Antwoord: Thomas glo ook eers werklik as hy Jesus sien, ook sy wonde, en Jesus nooi hom uit om aan Hom te vat (Joh. 20:20 - 29). Antwoord: Die oop graf is vir die gelowiges die teken dat Jesus liggaamlik uit die dood opgestaan het (Luk 24:1 - 12 en Joh. 20:20 - 29). Die engele beklemtoon dit ook (Luk 24:5, 6): "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan" Opmerking: Hierdie storie van die Jehovah-Getuies herinner baie sterk aan die verhaal wat onder die Jode versprei is (Mat 28:11 - 15) dat Jesus nie werklik opgestaan is nie, maar dat die dissipels sy liggaam gesteel het. VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer 7 Jul Liesel DREYER Sel: 071 179 1240 Wyk: 0006 8 Jul Lou-Mari PRETORIUS Sel: 083 577 8432 Wyk: 0035 13 Jul Dylan FOORD Sel: 082 726 2788 Wyk: 0020A MOSAMBIEK UITREIK 2013 Ter inligting: Strand gemeente het hierdie jaar aan die begin Junie weer na Mocuba Mosambiek gegaan met ‘n uitreik. Dirkie Meyer het saam met Ds. Danie Murray kategete opgelei om die kinders te leer en les materiaal vir 12 maande daar gelos. Die 29ste Junie het 10 lede van Annlin en ander gemeentes in Pretoria vertrek onderleiding van ds. Attie Venter vir hierdie jaar se uitreik. Hulle het veilig die 2de Julie in Mocuba aangekom, ‘n volle 4 dae se reis per motor. Hulle gaan die plekke Nicide en Lugela besoek waar hulle by ‘n paar boskerkies gaan sendingwerk doen. Ons kry gereeld terugvoer en sal u op hoogte hou van die werk wat daar gedoen word. Ons gemeente word gevra om voorbidding te doen vir almal wat hierdie belangrike werk doen, in die besonder Mocuba Mosambiek uitreik waarby ons vanaf 2011 betrokke is. BILTONG/MUSIEKFEES Die diakonie beskik nie oor genoegsame fondse om aan al die minderbevoorregtes se behorftes te voldoen nie. Derhalwe moet fondsinsamelingsprojekte geloods word. Daar word dan weer ‘n Biltong/Musiekfees aangebied op Vrydag 26 Julie en word staatgemaak op ieder en elk se ondersteuning. Voltooi asb die vorm wat beskikbaar is by die deure en besorg dit so gou as moontlik terug in die kollektesakkie of aan enige diaken. Kaartjie beskikbaar by kerkkantoor of Mari Esterhuizen (082 372 7999) WEEKPROGRAM Sondag 7 Julie 09:00 Erediens : dr. Gerrie & ds. Brahm 12:00 GCM /Engelse diens

Maandag 8 Julie 8:30 Sopkombuis en Woordbediening


4 Dinsdag 9 Julie Hospitaalbesoek dr. Gerrie Donderdag 11 Julie Saterdag 13 Julie

Woensdag 10 Julie Vrydag 12 Julie 09:00 Nuusbrief Sondag 14 Julie 09:00 Erediens 12:00 GCM

MEELEWING & VOORBIDDING   

Ds. Brahm & Lida, Marcus en Christian: julle as gesin en ds. Brahm jy as predikant word in die besonder aan die Here opgedra met die oorweging van die beroep na BloemfonteinSuidheuwels. Ons bid vir Callie & Mildret Venter, asook vir oom Louis en tannie Hannetjie Venter wie se kleinkind Leandri op 17 maande tragies oorlede is en Vrydag 11:00 op die plaas begrawe is. Tannie Martie van Deventer van Huis Sering is in Pegleraehospitaal opgeneem. Sy is baie verswak.

INLIGTING Predikante: Besoek gerus Dr. Gerrie van Wyk Tel. 014 592 2431 / 082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Ds. Koos Venter Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Brahm Robinson Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Ds. Jun Chun Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Ds. Pieter de Beer (Emeritus) Sel. 082 462 4248 Eiendomsbestuurder Dup du Plessis 082 339 7649 Kantoorbestuurder Sakkie Bisschoff 082 576 0909 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 Koster : Chrissie Harmse 072 758 4393 Orrelis : Elsabé Bisschoff 014-5333444 of 0825777053 Bankbesonderhede: KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825 E-pos: gkrtb@mweb.co.za Webblad: www. gkrtb.za.net Besoek gerus ons webwerf naamlik www.gkrtb.za.net Erediens opnames is beskikbaar op die webblad.

Nuusbrief 07072013  

Nuusbrief van Sondag 7 Julie 2013

Nuusbrief 07072013  

Nuusbrief van Sondag 7 Julie 2013

Advertisement