Page 1

NUUSBRIEF 1 GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 27 NO. 1239 SONDAG 4 Mei 2014 EREDIENS 9:00 (Ds. Brahm Robinson)

Teks Johannes 21:1-4 Tema Hoe arm is jy voor God? Vooraf Sb 18-3(29):1+2 & 6+7 (Melodie Ps 68) Diens Ps 107-1:1&10; Sb 5-4(10):1,2,5&6; Ps 20-1:2&3; Ps 66-1:6 Na Sb 13-3; Ps 66-1:7 Ds Koos besoek vanoggend ons kerkplant projek in Meriteng. ONS BID VIR Hendrik & Aletta Smit. Hendrik se broer (Paul) is die afgelope week oorlede (2 de afkondiging). Clarien Roets is tans sonder werk op Mooinooi a.g.v. die moeilike situasie op die myne. Sy & haar dogter Irmarie moes Swartruggens toe trek en Clarien kry elke week ‘n paar keer dialise. Sy ondergaan ook intensiewe voorbereiding en toetse vir ‘n nieroorplanting vlg. jaar. Ons bid vir almal wat werkloos is; almal wat swaartrek a.g.v. die situasie op die myne. Smartryk (Milo) Ackerman (een van die koningskinders) wat in Pegleraehospitaal geopereer is vir sy blindederm, herstel mooi. KOLLEKTE: Diens – BARMHARTIGHEID DIENSBEURT Diak: Theuns Botha

Deure – EMERITAATSFONDS

Oudl. Lawrence Correia

VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer 5 Mei Paul CHUN Sel: 076 642 9777 Wyk: 0001 7 Mei Amorie DU PREEZ Sel: 072 843 7964 Wyk: 0009 7 Mei Vonne-Lee ROBBERTSE Wyk: 0027 7 Mei Henco VAN WYK Sel: 083 661 1286 Wyk: 0027 8 Mei Marcelle FEW Sel: 082 779 1815 Wyk: 0029 8 Mei Chris LAST Sel: 082 928 3863 Wyk: 0035A 9 Mei Mary-anne LAST Sel: 074 415 6458 Wyk: 0035A *10 Mei Hennie KRUGER Sel: 083 407 0131 Wyk: 0020B WEEKPROGRAM Sondag 4 Mei: 9:00 Erediens (Dr. Gerrie). Geen katkisasie; 12:00 Engelse erediens (Rev Chun); Maandag: 5 Mei: Afdag di. Brahm & Gerrie. 8:30 Sopkombuis en Woordbediening;Tswanaklas 16:30 – 17:30. Bos & Modderftn KG om 18:30 by Cas & Bea Fouche Dinsdag 6 Mei: 9:00 Sering Bybelstudie 9:00-13:00 Mukanyo Bybelskoolklasse; 10:30 Hospitaalspan : Pegl. Hosp. 17:45; Huweliksgesprek & 19:00 Volw. Katk. Dr. Gerrie; 17:30 Koningskindersvergadering; 19:00 BoonsKG; 19:00 30/45KG. Woensdag 7 Mei: Verkiesingsdag; 9:00 - 13h00 Mukhanyo Bybelskoolklasse; 08:15 GebeddsKG; 09:00 OggendKG Donderdag 8 Mei: NT seminaar nagraadse studente: dr. Gerrie; 9:00 - 13h00 Mukhanyo Bybelskoolklasse; 17:00 Mukhanyo Distance klas; 18:00 SwaarverdiendKG; Vrydag 9 Mei : Nuusbrief; 14:00 Vertrek na Koniningskinderskamp by Geref. Kerk Uitschot


2 Saterdag 10 Mei: Koningskinderskamp. 14:00 Mukhanyo Bybelskoolklasse. Sondag 11 Mei 9:00 Erediens; Katkisasie : Les 7 & 8 & Sondag 7 & 8 Heid. Kat. word behandel. 12:00 GCM. 15:30 Stroomrivier KG (Grahamfamilie). 18:00 Jeug KG. Ouderlinge Toerusting en Huisbesoeke Berei jou voor om elke dag, op die rusdag en uiteindelik in die oordeelsdag jou God te ontmoet. (Mt. 7: sleutelmag). Is die balk uit jou eie oog (Mt. 7:1-5); gooi jy heilige dinge vir die honde en pêrels vir die varke (Mt. 7:6) of is die gebedsgesindheid en vertroue op God by jou aanwesig (Mt. 7:7-11) terwyl liefde teenoor jou naaste en jou God vooropstaan ? (Mt. 7:12). Diakenstoerusting en Huisbesoeke O.l.v ds. Brahm fokus die diakens hierdie huisbesoek op gebed en die mekaargedagte. 2 Kor. 1:1-11 dien as riglyn. Sondag 45 beklemtoon die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Lidmate word aangemoedig om groter bydraes vir die kollekte onder die erediens te gee sodat die diakens hulle werk behoorlik met genoegsame fondse vir barmhartigheid kan doen. HET U GEWEET ? In die Markusevangelie word Jesus as die Seun van God vanaf vers 1 geopenbaar. Verskeie titels word vir Hom gebruik, maar die Seun van God is die Seun van die mens en omgekeerd. Hy is die gekruisigde en opgestane Seun van die mens. Mk. 8-10 staan is die sg. sentrale dissipelskapgedeelte. Soos Joh. 3:16 en 20:30 & 31 baie belangrik is, is Mk. 10:45 van fundamentele betekenis: “Die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. (Ingestuur).

KENNISGEWINGS HUIS SERING BYBELSTUDIES: REGSTELLING Die oggendbybelstudie by Huis Sering vind op Dinsdag 6 Mei en die Openbaringbybelstudie op Maandagmiddag 12 Mei plaas. DRINGEND WERK GESOEK: KAN U ASSEBLIEF HELP ?! Pieter & Lynette de Beer is op soek na werk. Pieter is baie handig. Hy was veiligheidsoffisier by Tabaknavorsing en het verskeie kursusse gedoen. Lynette kan enige administratiewe / sekretariёle werk doen. ROLSTOELE BESKIKBAAR - Indien u of iemand wat u ken ‘n rolstoel benodig kontak asb vir ds. Koos DIAKENS : Kruideniersprojek Ons vra graag dat u ons bystaan in ons kruideniersprojek. By die deure is daar plastieksakkies met ‘n lys van kruideniersware wat ons benodig. Vat asseblief ‘n sakkie by die deur en wanneer u inkopies gaan doen, koop asb die items op die lys en bring dit saam kerk toe. Die kruideniers word aan behoeftiges uitgedeel. SUSTERS 1. Skaapbraai en optrede van ons gaskunstenaar Ricus Nel Vrydagaand 30 Mei. Kaartjies is reeds in die kerkkantoor beskikbaar. Enige lidmaat wat vir ons ‘n plakkaat by hulle besigheid kan opsit moet asb een kom kry in die kerkkantoor 2. Naaldwerktafel – Baie dankie aan al die susters wat so fluks besig is om artikels te maak vir die naaldwerktafel. Artikels kan na die kerkkantoor toe gebring word. As daar iemand is wat enige navrae het kan hulle gerus vir Catrien Brough by 082 895 7144 kontak


3 GEREFORMEERDE KERK KOSTER – EEUFEES (2 DE AFKONDIGING) Die Gereformeerde Kerk Koster is hierdie jaar 100 jaar oud. Ons nooi alle oudlidmate uit na ons Eeufeesvieringe van 23 tot 25 Mei 2014. Die program behels kortliks: Vrydag 23 Mei vanaf 14:00: Jeugaktiwiteite Saterdag 24 Mei: Vanaf 10:00 – Gesellige saamkuier, geskiedenis in beeld; Ongeveer 12:00 – Braai-middagete; 18:00 – Lofprysingsbyeenkoms (informele kleredrag) Sondag 25 Mei: 09:30 – Nagmaal (aansoeke met getuienis); 12:00 – Gemeente-ete Vir enige navrae, en om vir die etes te bespreek, kontak Lettie Venter (014 543 2420 op Dinsdae en Vrydae of gkkoster@lantic.net) voor 9 Mei. BEROEPENUUS BEROEPE AANVAAR: Ds G van Wyk van Pretoria-Brooklyn na Vanderbijlpark Trinitas. BEROEPE BEDANK: Dr JA Erasmus van Odendaalsrus na Louis Trichardt; Dr JA Erasmus van Odendaalsrus na Phalaborwa.

Predikante: Ds. Brahm Robinson Dr. Gerrie van Wyk Ds. Jun Chun Ds. Koos Venter Kerkkantoor: Bankbesonderhede:

Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Tel. 014 592 2431/082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825

Besoek gerus ons webwerf naamlik www.gkrtb.za.net . Erediens opnames is beskikbaar op die webblad en by die kerkkantoor. ________________________________________________________


4

'N NUWE DAAD VAN GOD Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek (Lukas 24:5-6). Dit Val op dat Lukas in sy weergawe van die verhaal van die vroue by die leë graf (Luk 24:1-12), op twee maniere na Jesus se merkwaardige terugkeer uit die dood verwys. Die een is dat Jesus opgestaan het uit die dood (Luk 24:7). Die ander is dat Jesus deur God opgewek is uit die dood (Luk 24:6). Dit is 'n verdere belangrike aspek van die boodskap van die leë graf. Dit verkondig iets oor God – die God van Jesus wat, in die woorde van Johannes 20:17, ná die opstanding ook nou ons Vader en God geword het. Dit vertel allereers van God se trou waardeur hy op 'n merkwaardige en verrassende wyse Jesus aan die kloue van die dood en die verderf ontruk het. Want Jesus sterf werklik. In terme van menslike maatstawwe en oordele, is daar geen terugkeer of redding moontlik nie. En dan, op Paasmôre, breek die graf oop, en Jesus verskyn uit die dood. Tereg praat die Bybel van die opstanding as 'n totaal nuwe daad van God, as die deurbraak van God se heerskappy, die triomf of segepraal van sy liefde wat die Bose oorwin. Die mens ervaar in en deur die opgestane Christus nou nuwe lewe en vars hoop. Luther beskryf hierdie nuwe magsdaad van God in een van sy preke só: "Omdat God dit nie langer kon uitstaan nie, het die tyd aangebreek dat Hy sy mag sou bewys. Hy het aan die Bose gesê: 'Duiwel, jy het alles wat boos is aan my gewys en oor my uitgestort, en nogtans lewe Ek.' Dít Dan is die wonder van God wat Hy deur die opstanding van Christus aan ons bewys het." Deur Christus uit die dood op te wek, bewys God nie alleen sy troue liefde aan elkeen van ons nie, maar wys God ook dat niks vir Hom onmoontlik is nie. Wie dit begin raaksien én glo, sal vind hulle word ál meer met verwondering vervul (Luk 24:12).

Nuusbrief 04052014  
Nuusbrief 04052014  

Nuusbrief van Sondag 4 Mei 2014

Advertisement