Page 1

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 26 NO. 1218 SONDAG: 8 Desember 2013

EREDIENS 9:00 (Ds. Koos Venter) Baie Welkom by ons Sondag Erediens Skriflesing: Matteus 5:17-20; 22:34-40 en Johannes 15:1-8 (HK, So.34) Fokusvers: Joh.15:5 Hoofgedagte: Ingeplant in Christus leef ons uit dankbaarheid gehoorsaam aan God se wil. Liedere: Vooraf: Lied 163 en Lied 169:1,3. In die erediens: Skrifb.8-1 (Ou Sb.14):1,2; Na die Wet Ps.119:20,26 (Totius); Na die Doop Ps.89:2 (Totius); Skrifb.9-1:1,2 en 10,11 (ou Sb.26) Bediening van die sakrament van die heilige Doop. Vanoggend word die sakrament van die heilige Doop bedien aan Ewald - die kindjie van Evert en Hettie Viljoen DIENSBEURT Oudl. Dieter Booyens Gert Brough KOLLEKTE: Diens – BARMHARTIGHEID

Diak. Elsabe Bisschoff Theuns Botha Deure – Teologiese Skool publikasies

VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer 8 Des Cora CATO Sel: 083 747 1532 Wyk: 0028 *9 Des (77) Sussie KRUGER Sel: 082 867 4300 Wyk: 0001 10 Des Monique NEL Sel: 082 882 5875 Wyk: 0001 11 Des Willem DE BEER Sel: 082 850 0593 Wyk: 0006 12 Des Sakkie BISSCHOFF Sel: 082 576 0909 Wyk: 0033 12 Des Chris DREYER Sel: 081 885 3366 Wyk: 0006 13 Des Jennifer BOTES Sel: 076 747 9578 Wyk: 0004 13 Des Barry STEYN Sel: 076 761 2037 Wyk: 0023 13 Des SJ VAN DER WALT Sel: 082 941 6754 Wyk: 0024 14 Des Hennie DU PLESSIS Sel: 083 230 9353 Wyk: 0006 *14 Des (76) Truia FEW Sel: 072 149 9876 Wyk: 0029 WEEKPROGRAM Vandag 12:00 Engelse diens (GCM) Maandag 8:30 Basileia Sopkombuis en Woordbediening; Dinsdag: Hospitaalbesoek Vrydag: Sopkombuis en Woordbediening ; Nuusbrief Sondag 09:00 Erediens; 12:00 GCM GESAMENTLIKE GEMEENTEKAMP 14-16 Maart 2014 op Ventersdorp Potch Oos gemeente nooi al die Gemeentes in Potch, Klerksdorp, Rustenburg, Ventersdorp, Uitschot en Zeerust om saam met hul te gaan kamp by Club Amigo by Ventersdorp. Chalets R1300-00 vir 4 persone vir die naweek. Woonwa staanplekke 2 persone R300-00 vir naweek. 3 persone R370, 4 persone R440-00 en 5 persone R510-00. Deposito van R200-00 moet voor of op 31 Januarie betaal word en balans Februarie 2014. Lidmate wat belangstel kontak vir Dries (084 403 6690) of Petro de Jager (082 446 2022)


2

KATKISASIELEERPLAN VIR DIE VOORSKOOLSE & LAERSKOOLKINDERS OP SONDAE Van volgende jaar af begin ons op Sondae met ‘n negejaarlange katkisasieleerplan vir die voorskoolse- en Laerskoolkinders. Vir 9 jaar sal verbondskinders die Bybelgeskiedenis leer. In 9 jaar sal ‘n kind die Bybel 3 keer oorsigtelik deurwerk. Ons is oortuig dat dit kinders se kennis van die Bybel sal verbeter. VERLOFREëLINGS VAN PREDIKANTE Dr. Gerrie is DV van Woensdag 27 November tot 7 Januarie met verlof; Ds. Brahm van 23 – 28 Desember. Ds. Koos van 14 Desember tot 7 Januarie 2014. Indien daar ‘n noodgeval is en u ‘n predikant tussen kersfees en nuwejaar benodig, kan Ds Frikkie van Rensburg van Noordoos gekontak word by 079 524 4226 of frederikvanrensburg@gmail.com Predikante: Ds. Brahm Robinson Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Dr. Gerrie van Wyk Tel. 014 592 2431/082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Ds. Jun Chun Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Ds. Koos Venter Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Pieter de Beer (Emeritus) Sel. 082 462 4248 Eiendomsbestuurder Dup du Plessis 082 339 7649 Kantoorbestuurder Sakkie Bisschoff 082 576 0909 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 Koster : Chrissie Harmse 072 758 4393 Orrelis : Elsabé Bisschoff 014-5333444 of 0825777053 Bankbesonderhede: KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825 E-pos: gkrtb@mweb.co.za Webblad: www. gkrtb.za.net Besoek gerus ons webwerf naamlik www.gkrtb.za.net Erediens opnames is beskikbaar op die webblad.

08122013 Nuusbrief  

Nuusbrief van Sondag 8 Desember 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you