Page 24

24

Tirsdag 9. juni 2015

Ungdom på Saupstad og Kolstad:

Ønsker bydelspark i “Dalen” Visjonen for Dalen-prosjektet er vi skal sammen med ungdommene skape verdens kuleste bydelspark for barn, ungdommer og deres familier! Av: Kristin Tinmannsvik prosjektleder, Trondheim kommune, Kulturenheten

Dette er en ektefødt ide fra ungdommer på Saupstad. Ungdommene hadde et brennende engasjement og en ide om at en bydelspark var noe som virkelig manglet i nærområdet. Ungdommene var opptatt av å skape samhold, aktivitet, positivitet, helse og trivsel for beboerne og spesielt for barn og unge. Dette delprosjektet har oppstått i kjølvannet av en pilot, på et valgfag som heter Demokrati i praksis. Piloten ble gjennomført våren 2013. Det var 12 elever fra 9. trinns som gjennomførte denne piloten. De fikk opplæring i demokratiske prosesser og medvirkningsmetoder, samt praktisk prosjektarbeid. Resultatet av dette var at ungdommen valgte seg et prosjekt de ønsket å gjennomføre i bydelen. Dette prosjektet er ”Dalen”. Ungdommene hadde et sterkt ønske om å skape en opplevelsespark for alle, som var såpass spennende i utsmykning og innhold at den kunne tiltrekke seg alle i alle aldre. De ønsket også at parken skulle kunne brukes året rundt med ulik aktiviteter.

munen og utenfor kommunen for å få planlagt og gjennomført prosjektet. Delprosjektet vil å bidra til å skape flere medvirknings-og mestringsarenaer for både barn og ungdommer. Planverksted med Rambøll og høring av forslag til Dalen Aktivitetspark 30.09.2014 deltok ungdommene på Huseby skole på et planverksted med representanter fra Rambøll. Målet var å utforme prosjektskissene til parken. I uke 47 (2014) holdte vi høring for forslagene som valgfagselevene hadde kommet med. Dette ga oss muligheten til å samle inn forslag fra alle elever ved skolen. I gymtimen fikk elevene i oppdrag fra rektor å løpe ned til Dalen Aktivitetspark, for så å delta på en medvirkningsprosess i kantina. Der var plantegninger, skisser, modell og forslag stilt ut. Gruppevis fikk elevene muligheten til å se på det som var utarbeidet. De

skulle sette et ”liker-symbol” ved det de likte mest. Videre var oppgaven å levere en gruppebesvarelse om tre punkter Liker, Ikke liker og nye forslag. Fredagen i uka hadde alle elevene ved Huseby ungdomsskole deltatt på høringen og fått muligheten til å gi sin mening. Løk-prosjektet og Rusken-oppdraget har også skapt medvirkning kring parken. Litt for å skape blæst rundt parken og samtidig gi noe av ansvaret for vedlikeholdet til ungdommene slik at en tidlig eierskapsfølelse skal bidra til at parken blir brukt på fornuftig vis. I praksis var dette et samarbeid mellom Ringveien Borettslag og arbeidsmiljøfaget på Huseby skole for og gjennomført tre plantinger av til sammen ca 1200 tulipanløker i bydelen. Det har vært et arbeid ungdommene selv har vært med på, de har også vært med og valgt ut hvor plantebeddene skal være. Vi har gjennomført introduksjon av faget gartnervirksomhet sammen med

MODELL UNDER BYGGING Planverksted på Saupstad 30. september 2014. Prosjektleder Kristin Tinmannsvik til venstre i bildet. Ringvegen borettslags egen anleggsgartner. Skolen skal gjennom årene som kommer fortsette å bidra til vedlikehold av parken, sammen med borettslaget. Dugnad kamuflert som konkurranse slo godt an, og ungdommene var ivrig etter å vinne. Ca 60 ung-

Status per i dag Vi er i startfasen for å søke inn midler til parken. Det er søkt 500.000 til Kreftforeningen på treningsapparater i Dalen. Utredningsplanen skal skrives ferdig i løpet av 2015. Da vil det også bli avgjort om parken kan bli en realitet.

Prosjektet er i tråd med målsettinger i Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020 om å skape flere møteplasser og arenaer for aktivitet. Til grunn for prosjektet ligger også områdesatsingens strategiske hovedgrep som blant annet handler om medvirkning og lokal forankring. Prosjektet er dessuten tverrfaglig og tverrsektorielt ved at det involverer både skole, byutvikling, kultur og idrett samt privat sektor ved Ringvegen borettslag. Dette prosjektet eies av Ringvegen borettslag, prosjektleder er Kristin Tinmannsvik fra Trondheim kommune Kulturenheten. Hovedmål, effektmål og resultatmål for prosjektet er at på Saupstad er det gode møteplasser for ungdom, utviklet gjennom bruk av demokratiske verktøy og medvirkningsprosesser av og med ungdom. Effekten av denne måloppnåelsen er at: ungdom har medvirket i alle deler av prosessen med å utvikle en plan for en aktivitetspark. De har blitt sett, hørt og er tatt på alvor. Det konkrete resultatet er at det er ferdigstilt en konkret og realistisk plan for etablering av en aktivitetspark ved uteområdet mellom Kolstadtunet og Kolstadflata på allerede eksisterende friområder. Delprosjektet deles inn i ulike faser, da det er et prosjekt som kommer til å gå over flere år, med ulikt innhold og tempo. Noe vil være planlegging og tilrettelegging, det vil være en søknadsfase for å finne finansiering til gjennomføringen av byggeplaner. Det vil være slik at vi er avhengige av å ha med oss mange etater i kom-

dommer har deltatt. Lærerne fra valgfaget ”Fysisk aktivitet” satte i gang konkurransen i uke 43. Ungdommen ble delt inn i lag og målet var å få raket sammen mest mulig løv i vekt. En gruppe hadde samlet nærmere 40 sekker med løv, så vi anser oppdraget som utført. Premien for oppdraget står i stil med dugnadstradisjonene. Den er nemlig å få en skoletime til å steke vafler for de andre elevene.

DALEN AKTIVITETSPARK - uteområdet mellom Kolstadtunet og Kolstadflata FORMÅL Formålet med prosjektet er å ferdigstille en konkret og realistisk plan for etablering av en aktivitetspark ved uteområdet mellom Kolstadtunet og Kolstadflata på allerede eksisterende friområder.Dette skal skje i nært samarbeid med ungdommene i bydelen. HOVEDMÅL På Saupstad er det gode møteplasser for ungdom, utviklet gjennom bruk av demokratiske verktøy og medvirkningsprosesser av og med ungdom. Ungdom har medvirket i alle deler av prosessen med å utvikle en plan for en aktivitetspark. De har blitt sett, hørt og er tatt på alvor. RESULTATMÅL Det er ferdigstilt en konkret og realistisk plan for etablering av en aktivitetspark ved ute området mellom Kolstadtunet og Kolstadflata.

DALEN Det aktuelle området ligger mellom Kolstadtunet og Kolstadflata. Prosjektet eies av Ringvegen borettslag.

Utredningsplanen skal skrives ferdig i løpet av 2015. Da vil det også bli avgjort om parken kan bli en realitet.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.