Page 26

26

Onsdag 17. august 2016

IDRETT & KULTUR

Flerbrukshall på Flatåsen t Alternativ 1

Forslag til flerbrukshall og fotballhall Forslag til flerbrukshall (nærmest) og fotballhall i alternativ 1. Ved alternativ 2 tas fotballhallen bort slik at kunstgressbanen ikke trenger å flyttes og store deler av dagens grusbane bevares.

FLATÅSEN -Vi er veldig glade for endelig å ha kommet så langt. Dette betyr at det nå er nærmere en godkjenning.

Uten en ekstra fotballbane er dette rimeligere for kommunen, men dårlig for klubben. Alternativ 2 er for oss uaktuelt.

Av: Stig O.H. Larssen

Frode Kvamsøy, leder Flatås IL

Dette sier leder i Flatås I.L., Frode Kvamsøy til Heimdalsbladet i forbindelse med at Bygningsrådet i Trondheim kommune tirsdag 9. august la ut den etterlengtede saken om “Flatåshallen” til offentlig ettersyn. Laget har i lang tid sagt at de er beredt til å ta på seg byggherreansvaret for et nytt hall- og idrettsanlegg. Det er hovedsakelig Trondheim kommune som er tomteeier. Stort idrettslag –Vi har en fotballavdeling med 500 spillere, påpeker Frode Kvamsøy. –Videre har vi en håndballavdeling med 200 spillere, bare med skolens gymsal som arena. Vi har hele tiden vært nødt til

å leie hallplass, og betalt opp mot 150 000 kroner pr. år i private haller bare for håndballen.

kostnader for rekkefølgekrav, som er fra 7,3 mill til 14,9 mill kroner avhengig av valgt alternativ.

Nødvendig for klubben –Dette blir et løft for Flatåsen generelt, og et helt nødvendig løft for klubben, mener Kvamsøy. –Hittil har vi manglet alt!

Forventer likhetsprinsippet Flatås I.L. ønsker i tillegg at kommunen selv tar kostnadene med rekkefølgekravene (infrastruktur). –Vi forventer at kommunen tar dette og ikke belaster idrettslaget, sier Kvamsøy, og viser til Utleiraog Heimdalshallen-utbyggingen.

Må bli alternativ 1 –Grunnen til at alternativ 2 (kun flerbrukshall) er kommet med kjenner vi ikke, sier Kvamsøy. –Kostnadene er lavere for kommunen, men er en dårlig løsning for klubben. Det er uaktuelt for oss uten en ekstra fotballflate. Den totale prisen for en kombinert flerbrukshall og fotballhall (alternativ 1) ligger på i overkant av 65 millioner kroner, vel å merke uten

Kommunen vedtok 30. april 2015 i sin plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020 under kapittelet “Hallstrategi” at “Kommunen skal gi støtte ut over spillemidler, dekke rekkefølgekrav og inngå leieavtale for skolebehov. Utbyggingen av hallen på Heimdal viser hvordan dette kan gjøres”.

Formannskapet forslag til vedtak: 1. Formannskapet ber rådmannen jobbe videre med alternativ 1, kombihall, der kommunens bidrag i hallprosjektet er delfinansiering av flerbrukshallen og fullfinansiering av krav til infrastruktur og rekkefølgekrav som følge av flerbrukshallen. 2. Formannskapet støtter rådmannens forslag om at Flatås IL selv fullfinansierer fotballhallen og medfølgende krav til infrastruktur og rekkefølgekrav. 3. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak, når reguleringsplan foreligger, med fordeling av kostnader knyttet til rekkefølgekrav og andre krav til infrastruktur 4. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak om investeringstilskudd, årlig tilskudd til kjøp av timer og eventuell annen finansiell bistand til Flatås IL.

Alternativ 1 - Kombinert flerbrukshall og fotballhall Planforslaget legger til rette for flerbrukshall og fotballhall på arealet mellom Flatåsen skole nedre bygg, og kunstgressbanen, i tillegg til 100-meter løpebane og enkel hoppbane for tresteg og lengde. Maks utnyttelse er satt til 60 % BYA. Den totale høyden skal ikke overstige kote 174, med unntak av tekniske oppbygg, rekkverk etc. Mellom flerbrukshall og fotballhall skal det være en fri passasje på minimum 4 m. Dette for å sikre en døgnåpen passasje mellom skolen og kunstgressbanen, som i dag også benyttes av elevene på nedre bygg. (PS Dette kravet skal fjernes ifølge Bygningsrådets protokoll). Langs Flatåsenget skal det opparbeides fortau, og mellom dette og kunstgressbanen skal det etableres en parkeringsplass med plass til 30 biler. For å sikre nok areal til hallene og parkeringsplassen må eksisterende 11-er fotballbane flyttes ca. 10 meter mot øst og 17 meter mot nord. Dette betyr at dagens gang- og sykkelveg og turveg i henholdsvis nord og nordøst, må legges om.

Estimert kostnad Flerbrukshall Fotballhall Sum inkl mva

46.500.000 18.656.000 65.156.000*

*Estimert kostnad på ca 65 millioner er vel å merke uten kostnader for rekkefølgekrav, som er fra 7,3 mill til 14,9 mill alt etter alternativ og hva man velger å gjøre.

Alternativ 2 - kun Flerbrukshall Planforslaget legger til rette for flerbrukshall på arealet mellom Flatåsen skole nedre bygg, og kunstgressbanen, i tillegg til 100meter løpebane og enkel hoppbane for tresteg og lengde. Maks utnyttelse er satt til 52 % BYA. Den totale høyden skal ikke overstige kote 171, med unntak av tekniske oppbygg, rekkverk etc. Langs Flatåsenget skal det etableres langsgående parkering for 15 biler. Mellom parkering og kunstgressbanen skal det opparbeides fortau.

Estimert kostnad Flerbrukshall Sum inkl mva

46.500.000

Heimdalsbladet #12–2016  

Heimdalsbladet nr 12: 17. august 2016

Heimdalsbladet #12–2016  

Heimdalsbladet nr 12: 17. august 2016

Advertisement