__MAIN_TEXT__

Page 1

Heikintalon lehti

2/2019


TUKEVASTI ARJESSA Nro 2/2019

Julkaistu vuodesta 2002

HEIKINTALO KAHILANNIEMENTIE 5 53130 LAPPEENRANTA Puh. 050 4016 308 sähköposti: heikintalot@gmail.com

3

Toiminnallinen työpainotteinen päivä

4

Ryhmä– ja vapaa-ajantoiminta 5

Kansikuva: Kuvat: Heikintalon arkisto ja Pixabay— ilmaisia kuvia yleiseen käyttöön

Työelämäosallisuus

Heikintalon lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti toimitetaan Heikintalon kohde– ja sidosryhmille sekä sitä jaetaan eri tilaisuuksissa. Lehti ilmestyy myös verkkolehtenä.

2

Pääkirjoitus

kotisivut: www.heikintalo.fi

AUKIOLOAJAT 1.8.—20.12.2019 ma 10:00-18:00 ti 9:00-16:00 ke 10:00–18:00 to 9:00-16:00 pe 9:30-15:30

SIVU

TÄ SSÄ LEHDESSÄ

6-7

Heikintalo mukana lappeenrantalaisten osallisuuden edis- 8-9 tämisessä Uusi toimitila

10-11

Heikintalon helmi

12-13

Heikintalon harjoittelijat

14-15

Kaikukortti Heikintalolta

16

Kestävä kehitys

17

Metropolian toimintaterapeutit tutustumiskäynnillä

18

Heikintalon ohjelma

19

Takakansi

20


PÄÄKIRJOITUS

TARVE KASVAA Heikintalon toiminta perustuu kansainväliseen Fountain House-malliin, jota Heikintalo soveltaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja lainsäädäntöön sopivalla tavalla. Heikintalon kaltaista ja vastaavaa toimintaa ei järjestä mikään muu taho Lappeenrannassa. Heikintalon toiminta vähentää tutkitusti mielenterveyskuntoutujien laitoskierrettä, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kohderyhmän hyvinvointia. Heikintalon toiminta täydentää ja asemoituu hyvin julkisten psykososiaalisten palvelujen ja kolmannen sektorin toimintaan. Heikintalon toimintaan liittyneiden määrä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2018 toimintaan liittyi 24 uutta toimijaa. Heikintalon kohde-, sidosryhmä- ja työntekijöiden palautteiden perusteella Heikintalon toiminta on vakiintunut toiminta-alueellaan, toiminnan tarve lisääntyy tulevaisuudessa ja toiminta täydentää erittäin hyvin julkisia palveluja. Saadun palautteen mukaan Heikintalon toiminta on tuloksellista, merkityksellistä, vaikuttavaa ja laadukasta Toimintaan osallistujien määrä kasvaa aiempaa nopeammin ja enemmän. Vuosina 2010-2017 Heikintalon toimintaan on liittynyt vuositasolla 10-12 henkilöä. Vuonna 2018 Heikintalon toimintaan liittyi 24 henkilöä, joka on huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina. Kehityksen suunta näyttää siltä, että uusia toimintaan osallistujia liittyy vuositasolla koko ajan aiempaa enemmän. Varsinkin nuorten ja henkilöiden, joilla on neuropsykiatrisia erityisongelmia, osuudet ovat kasvusuunnassa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksoten sairaalapsykiatrian vuodeosastohoidon vuorokausihinnat: Osasto PS1: hoito vastaanottoosastolla 480 euroa, Osasto PS3: hoito hoito-osastolla 389 euroa ja erittäin vaativaa hoitoa, erityispalveluja ja -valvontaa sisältävä hoito psykiatrian osastoilla 764 euroa. Eksoten psykiatrian osastojen keskimääräinen hoitoaika on noin 10 vuorokautta (Osasto PS1: 7-8 vrk ja Osasto PS3: 13-14 vrk.)

Heikintalon päivän kustanne vuonna 2018 käyntiä kohti oli 42,72 euroa. STEA:n osuus oli 26,66 euroa ja Lappeenrannan kaupungin osuus oli 16,06 euroa. Heikintalon toiminnallisen työpainotteisen päivän käyntimäärä vuonna 2018 oli 3 952. Vapaa-ajan ja virkistystoiminnan käyntimäärä oli 964. Käyntimäärät olivat yhteensä 4 916. Heikintalon toiminnan avustaminen on yhteiskunnalle sijoitus, ei kustannuserä, koska Heikintalon toimijoiden muiden kalliimpien palvelujen käyttö vähenee. Heikintalon toiminta hillitsee tältä osin menokehitystä toiminta-alueellaan. Lasse Koivumäki


TOIMINNALLINEN TYÖPAINOTTEINEN PÄIVÄ

Heikintalon toiminnan ydin on toiminnallinen työpainotteinen päivä. Heikintalon toiminnallisen työpainotteisen päivän aikana tehdään monipuolisia työtehtäviä. Työtehtäviä ovat muun muassa toimisto-, kanttiini-, keittiö–, siivous- ja kodinhoidolliset työt.

Kaikkiin työtehtäviin annetaan hyvä perehdytys ja ohjaus.

Keittiötyöt ovat kaikkein suosituimpia Heikintalolla. Seuraavaksi suosituimpia töitä ovat tehtävät sosiaalisessa mediassa ja toimistotyöt.

SIVU

4


RYHMÄ– JA VAPAA-AJAN TOIMINTA Heikintalon ryhmätoiminta täydentää toiminallista työpainotteista päivää. Heikintalolla on muun muassa liikunta– ja luovaryhmä.

Yhdessä tekeminen luo ja vahvistaa yhteishenkeä. Heikintalolla on kaksi ilta-aukioloa viikon aikana. Maanantain illanvietossa voi harrastaa bänditoimintaa ja keskiviikkoisin saunoa.

SIVU

5


TYÖELÄMÄOSALLISUUS Heikintalo tukee toimijoiden siirtymistä työelämään ja opiskeluun. Toimija voi vahvistaa työelämävalmiuksiaan ja oppia uusia taitoja osallistumalla Heikintalon toiminnallisen työpainotteisen päivän työtehtäviin. Toimijalla on mahdollisuus tehdä tavoitesuunnitelma, jonka avulla kartoitetaan työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia.

Tavoitesuunnitelmassa kartoitetaan toimijan opinto- ja työhistoria, erityisosaaminen, elämäntilanne, mahdolliset rajoitukset ja toiveet sekä muut huomioitavat asiat. Heikintalolla on käytössä Kykyviisari. Se on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Kykyviisarin avulla toimija voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan. Heikintalon toimintaan osallistujilla on mahdollisuus suorittaa kahden kuukauden pituinen työhönvalmennusjakso Heikintalolla. Työhönvalmennusjakso räätälöidään jokaiselle yksilöllisesti. Työhönvalmennusjakso voi olla joko toimisto– tai kanttiini-, keittiö– ja siivouspainotteinen. Heikintalon toimintaan osallistuja tekemässä Heikintalon lehteä.

SIVU

6


Työllistymisen edistämiseksi Heikintalo tekee laaja-alaista yhteistyötä Ohjaamo Lappeenranta, Verven, TE-toimiston ja Eksoten Työelämäpalvelujen Sosiaalisen työllistämisen ja verkostoyhteistyön yksikön (SOTY) ja TYP:in kanssa. Näin pyritään varmistamaan, että Heikintalon toimija pääsee oikeaan palveluun oikea-aikaisesti. Heikintalo kartoittaa työ- ja opiskelumahdollisuuksia ottamalla yhteyttä työnantajiin ja oppilaitoksiin. Heikintalo auttaa toimijoita löytämään sopivaa osa-aikaista työtä avoimilta työmarkkinoilta sekä valmistelee toimijoille yksilöllisiä työllistymis- ja opiskelupolkuja. Tuettu osa-aikainen työ on ansiotyötä työsuhteessa, jossa Heikintalon työntekijä vastaa työhön perehdytyksestä ja antaa työllistyneelle toimijalle tukea koko työjakson ajan. Tuettu työ on ansiotyötä työsuhteessa. Heikintalon työntekijä antaa tukea työllistymiseen liittyvissä asioissa. Mikäli toimija saa opiskelupaikan, Heikintalolta saa apua tarvittaessa kaikkiin opiskeluun liittyvissä asioissa. Heikintalon työelämävalmennusryhmässä saa apua CV:n ja työpaikkahakemuksia laadinnassa.

SIVU

7


Heikintalo mukana lappeenrantalaisten osallisuuden edistämisessä Sosionomiopiskelijoina Saimaan ammattikorkeakoulusta toteutimme opinnäytetyön yhteistyössä paikallisen yhdistyksen, Heikintalon, kanssa. Tarkoituksenamme oli selvittää Heikintalon toiminnallisen päivän koettuja vaikutuksia osallistujien sosiaaliseen hyvinvointiin. Toteutimme opinnäytetyön kevään ja syksyn 2018 aikana, jolloin keräsimme aineiston haastattelulomakkeiden avulla Heikintalolla. Kyselyyn vastasi 25 Heikintalon toimintaan osallistujaa eli toimijaa. Heikintalo on lappeenrantalainen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistaa työelämäosallisuutta. Heikintalon toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista, ja toimintaan voivat osallistua kaikki työikäiset, jotka kokevat hyötyvänsä toiminnasta. Toimijoiden toiveista rakentuva toiminnallinen päivä pitää sisällään muun muassa ruoanlaittoa, mediapajaa, bändi-iltoja ja hyvää seuraa. Heikintalon tiloihin ja ihmisiin tutustumiseen on matala kynnys, sillä Heikintalolle voi poiketa vain ostamaan pieniä käsitöitä tai kupillisen kahvia. Opinnäytetyön tuloksista käy selvästi ilmi, että Heikintalon toiminta on tukenut toimintaan osallistuvien arkea sekä osallisuutta. Tuloksista käy ilmi muun muassa se, että 28-40% kyselyyn vastaajista kokee Heikintalon toiminnan vaikuttaneen positiivisesti toimijoiden vuorokausirytmiin, siisteyteen, kodin hoitoon sekä raha-asioiden hoitoon. Voi myös olla, että Heikintalon toimintaan osallistumisen myötä muut elämän ja arjen haasteet ovat helpottaneet, joka on osaltaan vaikuttanut myös arjen sujumiseen tai sen paranemiseen. Uskallus kohdata muita ihmisiä, tilanteita ja haasteita on parantunut selvästi 24 prosentilla vastaajista. Tärkeimpänä haluaisimme nostaa esille sen, että Heikintalon kyselyyn vastanneista toimijoista 80% koki saaneensa uusia merkityksellisiä ihmissuhteita. Tämä kiteyttää mielestämme Heikintalon toiminnan vaikutuksen kävijöiden osallisuuteen. Merkitykselliset ihmissuhteet ovat yksi tärkeimmistä osallisuuden kokemuksista. Merkitykselliset ihmissuhteet linkittyvät myös yksilön kokemaan hyvinvointiin ja ovat tärkeä osa sitä. Jokaisen tulisi kokea olevansa jollekin toiselle tärkeä vähintään yhden merkityksellinen ihmissuhteen kautta. Heikintalon toiminnan jatkuvuus sekä kyselyyn vastanneiden toimijoiden että meidän opinnäytetyön tekijöiden mielestä on erittäin toivottavaa.

SIVU

8


Heikintalon kaltaiselle toiminnalle on kysyntää. Toimintavuosiensa aikana Heikintalo on vakiinnuttanut asemansa lappeenrantalaisena kolmannen sektorin palvelujentuottajana ja osana kansalais- ja vertaistoimijuuden verkostoa. Toimintaan osallistutaan keskimäärin kahdeksan vuoden ajan ja uusia jäseniä rekisteröityy vuosittain mukaan Heikintalon toimintaan. Toiminta on mielekästä, monipuolista ja maksutonta, mikä lisää mahdollisuuksia osallistumiseen matalalla kynnyksellä. Mielekkääksi toimintaan osallistumisen tekee varmasti osaltaan myös se, että jokainen toimija voi osallistua toimintaan juuri siten kuin itse haluaa. Toimijan ei osallistuakseen tarvitse sitoutua noudattamaan esimerkiksi tarkkoja aikatauluja. Tähänkin Heikintalo tarvittaessa tarjoaa mahdollisuuden tukien näin toimijan arjenhallintataitoja. Heikintalon monimuotoisuus ja jatkuva kehitys ovat valttikortti sen toiminnalle nyt ja tulevaisuudessa. Sini Pesonen, Ella Soini ja Irene Uimonen

”On tärkeää, että kuuluu jonnekin”. Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Sini ja Ella esittelemässä opinnäytetyötään.

SIVU

9


SIVU

10

.

UUSI TOIMITILA

Heikintalon uusi toimitila on luonnon ympäröimänä Kahilanniemen golfkentän ja Ksairaalan välissä osoitteessa Kahilanniementie 5, 53130 Lappeenranta. Lappeenrannan keskustaan on matkaa 0,8 km ja bussipysäkitkin ovat lähellä. Toimitila on valoisa ja avara. Toimitilan koko on 290 m2. Heikintalolla on eteisaula, tilava lounasruokala, joka muuntuu tarvittaessa kokous– tai työskentelytilaksi, laitoskeittiö, kaksi toimistohuonetta ryhmätoimintaan, toimisto ja koko toimitilan levyinen terassi.

SIVU

10


Yläkuvassa on Heikintalon kanttiini. Alakuvassa näkymiä Heikintalon pihapiiristä Kahilanniemen golfkentältä.

Heikintalolaisten mielestä toimitila on kaikkien aikojen paras.

SIVU

11


Heikintalon helmi BROILERI-AURAJUUSTOVUOKA

6 DL RIISIÄ

1 KG BROILERIN RINTAFILEITÄ 2 ISOA SIPULIA 2 PUNAISTA PAPRIKAA 1 PKT AURA-JUUSTOA 10 DL LAKTOOSITONTA KERMAA 6 VALKOSIPULIN KYNTTÄ 2 PRK ANANASPALOJA MAUN MUKAAN SUOLAA – EI LIIKAA CHILIJAUHETTA MUSTAPIPPURIA CURRYA LORAUS SIIRAPPIA 1-1½ DL KASVISLIENTÄ

LEIKKAA BROILERIN RINTAFILEET VIIPALEIKSI. KUUTIOI SIPULI JA PAPRIKA SEKÄ VALKOSIPULIN KYNNET. LADO RIISI, BROILERI, SIPULI, PAPRIKA JA VALKOSIPULI KERROKSITTAIN UUNIVUOKAAN. MURUSTELE JOKA VÄLIIN AURAJUUSTOA MAUN MUKAAN. MAUSTA KERMA SUOLALLA, CHILIJAUHEELLA, PIPPURILLA SEKÄ CURRYLLA. KAADA SEOS VUOKAAN. HALUTESSASI VOIT LISÄTÄ 1-1½ DL KASVISLIENTÄ, JOS HALUAT VUOASTA KOSTEAMMAN. KYPSENNÄ +175-ASTEISESSA UUNISSA NOIN TUNNIN AJAN. TARJOA TOMAATTI-SIPULISALAATIN JA PATONGIN KERA. TÄMÄN RESEPTIN LAATI MIIKA ”THE MASTER CHEF” SIVU

12


Heikintalolla tehdään joka arkipäivä maittava, terveellinen ja monipuolinen kotiruokalounas. Tekemällä oppii ja yhdessä tehden se on mukavampaakin.

Heikintalon lounaalla on joka päivä kasvisruokavaihtoehto.

SIVU

13


SIVU

14

Heikintalon harjoittelijat Pashmeet Kaur Matharu on kotoisin Intiasta New Delhistä. Hän muutti heinäkuussa 2018 Lappeenrannan Sammonlahteen perheensä kanssa miehensä työn vuoksi. Hänen perheensä kuuluu aviomiehen lisäksi 7-vuotias poika. Pashmeet aloitti heti syksyllä Suomeen tultuaan suomen kielen opinnot ensin kansalaisopinnossa ja sitten jatkoi Saimaan ammattikoulussa. Pashmeet suoritti opintoihinsa liittyen syyskuussa 2019 viikon mittaisen kieliharjoittelun Heikintalolla. Hän on nauttinut harjoittelustaan ja sanoo oppineensa paljon uutta. Pashmeet kertoo kokemuksen olleen hieno ja kokee Heikintalon tekemän työn todella tärkeäksi. Hän kertoo ilmapiirin olevan todella positiivinen ja on kiitollinen saadessaan tehdä harjoittelun Heikintalolla. Seuraavaksi Pashmeetilla on edessään muutto Helsinkiin perheensä kanssa, sillä hän sai sieltä työpaikan. Intiassa hän työskenteli Suomen suurlähetystössä 11 vuoden ajan ja tulee tekemään Helsingissä samankaltaista työtä. Intiassa Pashmeet on opiskellut kauppakorkeakoulun kandidaatin tutkinnon sekä matkailun ammattikurssin. Pashmeetilla on sekalaiset tunteet muutosta, sillä hän on ihastunut Lappeenrannan luontoon ja kaupungin rauhallisuuteen. Hän kertookin tekevänsä usein vapaa-ajallaan kävelylenkkejä metsään. Vapaaajallaan hän myös viettää paljon aikaa perheensä kanssa ja tietysti hoitaa kotitöitä. Pashmeet nauttii kokkaamisesta ja on Suomessa opetellut tekemään esimerkiksi sienipiirakkaa sekä porkkanakeittoa. Hän kertoo pitävänsä suomalaisesta ruisleivästä, suklaasta ja jopa salmiakista. Tulevaisuudessa Pashmeet haluaa jatkaa työnsä ohella suomen kielen opintoja esimerkiksi ilta– tai nettikursseilla ja aikoo ehdottomasti tulla vierailemaan takaisin Lappeenrantaan.

SIVU

14


Noora Ellonen,22, on lappeenrantalainen opiskelija Saimaan ammattikorkeakoulusta. Noora suorittaa sosionomi harjoitteluaan Heikintalolla kahdeksan viikon ajan syksyllä 2019. Kahden viikon harjoittelussa olon jälkeen hän kertoo harjoittelun olleen jo nyt todella opettavainen ja täynnä mielenkiintoista toimintaa. Hän sanoo nauttineensa Heikintalon positiivisesta ilmapiiristä ja kokee, että hänet on otettu hienosti mukaan Heikintalon arkeen. Noora kertoo päässeensä tekemään paljon eri asioita ja on ollut mukana muun muassa mediapajassa, toimiston töissä, keittiössä ja kanttiinissa sekä metsäretkellä. Hän nauttii päästessään vuorovaikutukseen toimijoiden kanssa ja kertoo päivittäisten keskusteluhetkien olevan lempihetkiään. Vapaa-ajallaan Noora kertoo urheilevansa, opiskelevansa ja työskentelevänsä sekä viettävän aikaa ystävien ja perheen kanssa. Noora kertoo perheeseensä kuuluvan vanhemmat, 2 siskoa puolisoineen, siskontyttö sekä kissa. Noora on viimeiset 15 vuotta harrastanut jääpalloa ja kertookin talvella aikansa kuluvan pitkälti Kisapuiston tekojäällä. Jääpallon ohella Noora kertoo käyvänsä kuntosalilla ja lenkkeilemässä. Vapaa-ajalla Nooraan voi myös törmätä kaupan kanssa takana, jossa hän koulun ohella työskentelee. Noora kertoo olevansa innoissaan ja odottavansa innolla mitä viimeiset kuusi viikkoa Heikintalolla pitävät sisällään. Nooran tulevaisuuden suunnitelmissa on valmistua sosionomiksi kahden vuoden sisällä ja sitten hän kertomansa mukaan haluaa opiskella lisää. Toivotamme Nooralle onnea harjoitteluun ja tuleviin opintoihin.

SIVU

15


KAIKUKORTTI HEIKINTALOLTA Kaikukortilla voit hankkia maksuttomia pääsylippuja esim. konsertteihin, urheilutapahtumiin ja teatteriin sekä museoihin. Kortti on henkilökohtainen ja maksuton. Kortti on voimassa tällä hetkellä vuoden 2019 loppuun Lappeenrannassa. Lappeenrannan Kaikukorttitarjonnan lisäksi voit hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja myös muiden Kaikukortti-alueiden kulttuuritarjontaan. Voit saada Kaikukortin muun muassa Heikintalolta, joka on ollut mukana Lappeenrannan Kaikukorttitoiminnassa sen alusta alkaen. Kaikukortin voit saada, jos sinulla on niin tiukka taloudellinen tilanne, että et pysty hankkimaan pääsylippuja ja olet vähintään 16-vuotias. Kaikukortin piirissä on Lappeenrannan kulttuurikohteita esim. konsertteja, museoita, teatteri sekä urheilutapahtumia. Lappeenrannan Kaikukorttitoiminnassa mukana olevat kulttuuri– ja urheilukohteet ilmoittavat omilla verkkosivuillaan, mihin tapahtumiin Kaikukortti käy. Kohteet löydät myös kätevästi Eksoten verkkosivuilta.

SIVU

16


Kestävä kehitys Heikintalo noudattaa toiminnassaan ympäristöä säästäviä toimintaperiaatteita seuraavista näkökulmista: •

ympäristö- eli ekologinen,

taloudellinen kestävyys

sosiaalinen kestävyys

kulttuurinen kestävyys

Kestävän kehityksen näkökulmat nivoutuvat toisiinsa. Heikintalon toimintaa kannattaa rahoittaa, koska Heikintalon toiminta hillitsee menokehitystä ja kustannuksia pitkällä aikavälillä. Taloudellinen että sosiaalinen hyvinvointi riippuvat luonnonvaroista ja ekosysteemien toiminnasta. Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys Heikintalolla •

yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen

esteettömyys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)

tiedon jakaminen ja ohjaaminen terveellisiin elämäntapoihin ja ravitsemus- sekä liikuntatottumuksiin

hyvinvointiteknologioiden hyödyntäminen työturvallisuudesta ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen

toiminnan kehittäminen

toimintaan osallistujien tietoisuuden lisääminen oikeuksistaan kuluttajina

MEILLÄ HEIKINTALOLLA KESTÄVÄ KEHITYS ON

SIVU

17


Heikintalolla on mahdollista kuntoilla

Metropolian toimintaterapeutit tutustumiskäynnillä Metropolian toimintaterapeutit kävivät tutustumassa Heikintalon toimintaan keväällä 2019. Näin he kuvailevat käyntikokemuksiaan: "Olipa avartava vierailu. Yhteiskunnan suhtautuminen mielensairauksiin, tai ylipäätään erilaisuuteen, on yhä ennakkoluuloista, mikä pitää yllä sairastuneiden häpeää ja viivyttää hoitoon hakeutumista. Elämä voi joutua "katkolle" ja itseluottamus kärsiä diagnoosin aiheuttaman leiman takia. Heikintalolle voi tulla ilman leimaamista ja yhdessä tekeminen, vertaistuki, muilta saatu hyväksyntä ja kohtaaminen ovat hyvin tärkeitä asioita. Merkityksellisen elämän kannalta tällaiset paikat ovat korvaamaton apu." "Pienensi omiakin ennakkoluuloja mieleltään sairaita kohtaan tai ainakin lisäsi ymmärrystä, mistä näissä asioissa on kyse. Minulle oli yllätys, että toiminta on avointa kaikille, ettei ole mitään kriteeriä osallistumiselle. Keskustelu diagnoosittomuudesta oli hyvä. Henkilökunnalla oli ihanan laaja työnkuva ja he kertoivat, että onnistuminen tuo hyvän fiiliksen. Jäi mukava tunne, että asiakkaaksi voisi hyvin mennä, jos tarvetta olisi." "Aika laaja-alaista osaamista oli Heikintalolla. Oivalsin etenkin, että mielenterveys vaikuttaa suuresti siihen, kuinka pystymme toimimaan." "Jäi mieleen, että vaikka mielenterveyden perusta syntyy jo lapsuudessa, kenen tahansa mielenterveys tai toimintakyky voi heikentyä haastavissa elämäntilanteissa. Työntekijät eivät kutsuneet Heikintalon kävijöitä asiakkaiksi, vaan toimijoiksi. Siellä korostetaan toimintaa ja toimijuutta, mikä on tietysti tulevana toimintaterapeuttina ilahduttavaa." SIVU

18


HEIKINTALON OHJELMA 1.8. - 20.12.2019 Maanantai klo 10:30 mediapaja klo 14:00 luovaryhmä klo 16 –18 illanvietto Tiistai klo 9:30 mediapaja klo 14:00 yhteisökokous Keskiviikko klo 10:30 mediapaja klo 14:00 luovaryhmä klo 16—18 illanvietto

Heikintalolla on maanantaisin bändi-ilta klo 16-18.

Torstai klo 9:30 mediapaja klo 14:00 työelämävalmennusryhmä Perjantai klo 9:30 viikkosiivous klo 10:30 mediapaja klo 13:00 tietovisa Mahdolliset muutokset ilmoitetaan Heikintalon kotisivulla www.heikintalo.fi Heikintalon lounas ma-pe klo 12 aktiivikävijöille. Ilmoittautuminen klo 10 mennessä.

Heikintalolla on keskiviikkoisin saunavuoro. Naisten sauna on klo 15:00-16:15 Miesten sauna on klo 16:30-17:45

Heikintalon toimintaan osallistujilla on mahdollisuus saada Kaikukortti, jolla pääsee ilmaiseksi sellaisiin kulttuuri– ja liikuntatilaisuuksiin, jotka kuuluvat Kaikukortin piiriin.

SIVU

19


__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

HEIKINTALO KAHILANNIEMENTIE 5 53130 LAPPEENRANTA Puhelin: 050 4016 308 sähköposti: heikintalot@gmail.com kotisivut:

www.heikintalo.fi

Päätoimittaja: Lasse Koivumäki Toimitus, taitto, kuvat ja grafiikka: Heikintalon lehtityöryhmä Julkaisija: Heikintalo ry 18. vuosikerta

Profile for heikintalo

Heikintalon lehti 2/2019  

Heikintalon lehti 2/2019  

Advertisement