__MAIN_TEXT__

Page 1

Heikintalon lehti 2/2018


Heikintalon lehti 2 / 2018

HEIKINTALO TUKEVASTI ARJESSA Kauppakatu 61 7 D, 2. krs 53100 LAPPEENRANTA Puh. 0400 451 344 045 317 9095 045 317 9096 sähköposti: heikintalot@gmail.com kotisivut: www.heikintalo.fi

Kansikuva: Nokipannukahvit 14.2.2018 Karhu saaren laavulla Kuvaaja: Ella Soini Heikintalon lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti toimitetaan postitse tai sähköpostissa kohde– ja sidosryhmillemme sekä jaetaan esittelyja muissa tilaisuuksissa.

Sivu 2

Julkaistu vuodesta 2002

Tässä lehdessä

Katsaus vuoteen 2017

S.3

Sidosryhmäpalaute

S.4

OSKU

S. 5

Työhönvalmennus

S. 6-7

Laavuretki

S. 8

Vapaa-aika Heikintalolla

S. 9

HK—Heikintalon keittiö

S. 10

Herkkuruokaresepti

S. 11

Koulutusryhmä

S. 12

Yhteistyökumppani esittäytyy

S.13

Opiskelijaesittely

S. 14

Ohjelma

S. 15

Takakansi

S. 16


KATSAUS VUOTEEN 2017 VAKIINTUNUT TOIMINTA Heikintalolle tuli viisitoista toimintavuotta täyteen 8.4.2017. Vuoden 2017 aikana Heikintalo joutui tekemään olosuhteiden pakosta kaksi muuttoa. Muutot tehtiin hyvin suunnitellusti, ripeästi ja tilanteiden vaatimalla tavalla. Vaikka muutot koettiin raskaiksi, ne sisälsivät mahdollisuudet muutoksiin. Heikintalon toimitilat saatiin Lappeenrannan ydinkeskustan välittömään läheisyyteen. Heikintalon kohderyhmän käyntien lukumäärä kasvoi, uusia toimintaan osallistujia liittyi Heikintalon toimintaan edellistä vuotta enemmän ja sidosryhmistä tuli paljon toimintaan tutustujia. Heikintalo on uudistanut toimintaansa laajentamalla kohderyhmäänsä, luonut omat mallinsa toiminnalliseen päivä- ja työllistymisohjelmiinsa sekä kehittänyt virkistys- ja vapaaajan toimintaansa.

Heikintalon toimitilan muutto Lappeenrannan ydinkeskustan välittömään läheisyyteen nosti käyntimäärää 1.4.2017 alkaen. Käyntimäärät ovat olleet nousussa tämän jälkeen. MUKANA HANKKEISSA Heikintalo oli yhteistyökumppanin roolissa Eksoten hallinnoimassa ja koordinoimassa hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) – kärkihankeessa. Hanketyöskentelyssä on saatu sovittua, että muun muassa ravitsemusalan ammattiopisto-opiskelijat voivat tulla suorittamaan opintoihinsa liittyvät työharjoittelut Heikintalolla. TYP:in kanssa on sovittu, että sellaiset TYP:in asiakkaat, joiden työkyky on heikko ja se estää työllistymästä, voivat tulla Heikintalolle sosiaaliseen kuntoutukseen ja olla mukana työelämävalmiuksia vahvistamassa toiminnassa.

KÄYNTIMÄÄRÄT 1.1.2017 – 31.12.2017 Toiminnallisen päivän käyntimäärä vuonna 2017 oli 2 860. Vapaa-ajan ja virkistystoiminnan käyntimäärä oli 672. Käyntimäärät olivat yhteensä 3 532. Vuonna 2016 työpainotteisen päivän käyntimäärä oli 2 376. Vapaa-ajan ja virkistystoiminnan käyntimäärä oli 782. Käyntimäärät olivat yhteensä 3 158. Vuonna 2015 työpainotteisen päivän käynti määrä oli 2 864. Vapaa-ajan ja virkistystoiminnan käyntimäärä oli 897. Käyntimäärät olivat yhteensä 3 761. Vuosittaisia tilastoja vertailtaessa pitää huomioida, että Heikintalo ei pystynyt järjestämään iltatoimintaa ajalla 1.1.-30.4.2017. Kaksi toimitilan vaihtoa sekä toimintaan osallistujien että henkilökunnan sairauspoissaolot vähensivät käyntimäärää Heikintalolla.

Heikintalo oli mukana työllistämiskokeilu Yhdessä yrittäen–hankkeessa yhteistyökumppanina. Heikintalo juurrutti SOCOM:in (KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy) kanssa Yhdistysinfo.fi- palvelua. Yhdistysinfo järjestöverkkopalvelu kokoaa tiedot KaakkoisSuomessa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta. Heikintalo oli mukana JOBI-hankkeessa, jonka toteuttajat olivat Socom sekä Saimaan ammattikorkeakoulu. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret alle 30-vuotiaat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä järjestöjen avainhenkilöt. Hankkeen aikana sosionomiopiskelijat kävivät esittelemässä JOBIhanketta Heikintalolla. Lasse Koivumäki Sivu 3


Yhteistyökumppanipalautteeseen saatiin 17 vastausta. Vastaajien mukaan Heikintalo on monipuolinen ja aktiivinen järjestötoimija, yhteistyöhakuinen, seuraa aikaansa ja toimintaympäristöään hyvin. Vastaajien mukaan Heikintalon toiminta edistää Heikintalon toimintaan osallistujien osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia merkittävästi sekä vähentänyt laitoshoidon tarvetta. Vastaajien mukaan Heikintalo pystyy suuntaamaan toimintaansa ajankohtaisiin haasteisiin ja muuttuviin tarpeisiin hyvin. Vastaajien mukaan Heikintalo tiedottaa ja esittelee toimintaansa monipuolisesti sekä pitää aktiivisesti yhteyttä yhteistyökumppaneihin. Vastaajien mukaan Heikintalo on hyvämaineinen toiminta-alueellaan. Vastaajien mukaan Heikintalo kehittää jatkuvasti toimintaansa ja toiminta on läpinäkyvää. Vastaajien mukaan Heikintalon toiminnan tarve lisääntyy tulevaisuudessa. Sanallisen sidosryhmäpalautteen mukaan Heikintalon toiminta on varsin monipuolista ja tarve tämän kaltaiselle toiminnalle on suuri.

Heikintalolla on vuosittain neljä kehittämispäivää. Kehittämispäivillä käsitellään kohde– ja sidosryhmä– sekä työntekijäpalaute. Palautteista saadaan hyvää tietoa, mitkä asiat Heikintalolla toimivat, mitä vaikutusta toiminnalla on ja mitä tuloksia on saatu aikaa. Seurantatieto ohjaa toimintaa. -M.K.-

Sivu 4


OSKU— Tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen rahoittama verkkopalvelu osatyökykyisten tueksi tietyoelamaan.fi sisältää kattavasti ja ajantasaisesti tietoa ammattilaisten, osatyökykyisten ja yritysten käyttöön. OTE-kärkihanketta toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriö. Järjestöt, yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat tarjoavat monenlaista jäsentensä jaksamista ja osallistumista edistävää tukea. Se voi olla esimerkiksi neuvontaa, vertaistukea tai esimerkiksi työ- ja toimintakykyä vahvistavaa toimintaa. Suomalaisista aikuisista yli 700 000 osallistuu säännöllisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan. Valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen paikallisyhdistysten jäseninä on eri tavoin hankalassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä. Sosiaali- ja terveysjärjestöt edistävät esimerkiksi palvelujen tasa-arvoista saavutettavuutta. Niiden kautta kansalaiset voivat vaikuttaa niin, että sairauksien, vammaisuuden tai sosiaalisten ongelmien seuraukset ja niiden vaikutukset lievittyvät. Järjestöt ovat merkittäviä palveluiden tuottajia; yritysten ja järjestöjen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lisääntyneet nopeasti 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tukea työllisyysasioissa Järjestöt tarjoavat työllistymisen mahdollisuuksia vaikeasti työllistyville, joita ovat esimerkiksi osatyökyiset ja pitkäaikaistyöttömät. Järjestöt ja säätiöt työllistävät erilaisten tukien avulla noin 30 000 ihmistä. Myös Raha-automaattiyhdistys on huomioinut rahoituksen myöntämisessä järjestöille ja niiden hankkeille toiminnan, joka vahvistaa vaikeasti työllistyvien nuorten, vammaisten ja muiden erityisryhmien työelämäosallisuutta. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on kokemusta ja tietoa, joka täydentää julkisen sektorin työllisyyspalveluita. Osalla niistä on työllisyysasiantuntija, joka auttaa kohderyhmään kuuluvia löytämään polkuja työelämään. Myös hankkeilla ja projekteilla tuetaan työllistymistä ja työssä pysymistä. Voittoa tavoittelemattomien yleishyödyllisten sosiaali– ja terveysjärjestöjen toimintaa kannattaa rahoittaa. Se on järkevä sijoitus, joka tuo jo lyhyellä aikavälillä huomattavia säästöjä sosiaali– ja terveysmenoissa. Heikintalon toiminnalla on tärkeä rooli psykososiaalisten ja työllisyyspalvelujen täydentäjänä myös talouden näkökulmasta. Heikintalon toiminnan päätavoitteet ovat yhteisöllisyyden, osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen sekä työelämäosallisuuden vahvistaminen.

Lähde: OSKU— tietyoelamaan.fi

Sivu 5


TYÖHÖNVALMENNUS HEIKINTALOLLA Heikintalolla voi työhön valmentautua muun muassa toimisto-, keittiö-, kanttiini, siivous– ja kiinteistönhodon tehtävissä. Tehtäviä tehdään kaksi kuukautta. Väliarviointi tehdään puolessa välissä työhönvalmennusjaksoa. Arviointikohteet ovat muun muassa osaaminen, jaksaminen ja asenne Mahdollinen sijoittuminen työhönvalmennusjakson jälkeen: keittiöapulainen, tiskaaja, hyllyttäjä, ulkoalueiden kunnossapitotehtävät. AVOIMIA TYÖPAIKKOJA: YMPÄRISTÖNHOITAJA (2)

Sivu 6


VALMENTAUDUN TYÖHÖN HEIKINTALOLLA Tässä Miika moi! Haluaisin palkkatyöhön lähitulevaisuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olen aloittanut työhönvalmennuksen helmikuun lopulla Heikintalolla. Keskustelin työllistymisasioista Heikintalon työvalmentajan kanssa ja työhönvalmennusjakso kuulosti minusta oikein hyvältä ratkaisulta. Työhönvalmennusjakson työtehtävät kartoitettiin juuri minulle sopiviksi. Ihan koko viikkoa en vielä työskennellä. Viikoittainen työaikani on kuusitoista tuntia. Teen nelituntista päivää maanantaista torstaihin asti. Perjantaina minulla on vapaa-päivä, mutta käyn silloinkin Heikintalolla. Työtehtäviäni ovat Heikintalon kanttiinissa työskentely. Keittelen kahvia ja teevettä, katson, että maitoa, sokeria, hedelmiä ja muita tuotteita on esillä sekä hoidan tiskit sekä pidän paikat puhtaana. Olen opetellut myös käyttämään kassakonetta. Työhönvalmennusjakson kestoksi sovittiin kaksi kuukautta. Puolessa välissä eli ihan kohta on minun väliarviointini. Arvioitavia asioita on täsmällisyys, huolellisuus, oppiminen, osaaminen, ergonomia, asiakaspalvelu– ja muut taidot. Aluksi työhönvalmennusjakso tuntui raskaalta, koska työtehtävät alkavat Heikintalolla kello 8.30 ja minä olen aamu-uninen. Sain kuitenkin rytmin kohdalleen ja aamut eivät tunnu enää niin pahoilta. Koen itseni virkeämmäksi ja elinvoimaisemmaksi. Olen oppinut paljon erilaisia taitoja keittiö– ja kanttiinityöskentelyn aikana. Siivoaminen kuuluu myös tehtäviini. Siitä en niin paljon välitä, mutta tiedän, että töitä ei voi aina valita. Olen hyvin tyytyväinen työhönvalmennukseen –suosittelen lämpimästi muillekin! Heikintalolla voi tehdä eri työtehtäviä ja harjoittaa työelämävalmiuksia sekä ylläpitää että oppia uusia taitoja.

Sivu 7


LAAVURETKI KARHUSAAREEN Heikintalolta Karhusaaren laavulle, ja takaisin!

Heikintalolta lähdettiin tiistaina 20.2 kohti Karhusaaren laavua. Ilma oli kylmän oloinen, mutta tunnelma sitäkin parempi. Aurinko helotti taivaan täydeltä, ja tuulikaan ei päässyt liikaa kiusaamaan. Makkaranpaistotulet syttyivät lopulta, ja lämpö palasi retkeilijöiden sormiin. Nokipannun alkaessa porisemaan retkemme keittiömestari heitti kolme isoa kourallista puruja sekaan, ja kahvin tuoksu valtasi kodan. Makkarat paistuivat ja hymyt levisivät. Laavulla kävi moni muukin retkeilijä, ja kansainvälisyys näkyi sekä kuului eväiden herkuttelun lomassa. Retkellä teimme muutaman hyvän mielen huomi-

Sivu 8


Heikintalon vapaa-ajan toimintaa Heikintalolla on monipuolista vapaa-ajan toimintaa. Ilta-aukioloissa pelaillaan lautapelejä, lauletaan karaokea, tehdään pientä purtavaa, soitetaan ja lauletaan.

Vapaa-ajan toiminta an osallistuminen lisää osallisuutta, osallistumismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä.

Sivu 9


Heikintalo ry Heikintalo ry on itsenäinen voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen lappeenrantalainen yhdistys. Heikintalon toiminnan tavoitteet ovat yhteisöllisyyden, osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien sekä työelämävalmiuksien vahvistaminen. Toiminnan kohderyhmä on 18-62-vuotiaat työikäiset. Heikintalon toimintaan osallistuminen on maksutonta ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimintaan voi tulla tutustumaan Heikintalon aukioloaikoina. Parhaiten mukaan toimintaan pääsee osallistumalla Heikintalon toiminnalliseen päiväohjelmaan ja ryhmätoimintaan sekä virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan. Heikintalon toimintaan tutustumisen ja perehdytyksen jälkeen toimintaan voi liittyä täyttämällä osallistujalomakkeen. Lomakkeen käsittelyn jälkeen uusi osallistuja saa käyntinumeron ja voi hyödyntää kaikkia Heikintalon etuuksia. Heikintalon toiminta edistää ja tukee arkielämän hallintaa, työllistymistä ja opiskelumahdollisuuksia sekä terveyttä että hyvinvointia. Heikintalolla tehdään monipuolisia ja mielekkäitä työtehtäviä yhdessä. Päähuomio kiinnitetään osallistujien vahvuuksiin, taipumuksiin ja kykyihin. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua kaikkiin Heikintalon työtehtäviin ja ryhmiin sekä virkistys- ja vapaa-ajan toimintoihin. Virkistys ja vapaa-aika Vapaa-ajan iltatoimintaa on neljä kertaa viikossa: maanantaisin on nuorten ilta klo 16-18, keskiviikkoisin on +30 -vuotiaiden ilta klo 16-18 ja bänditoiminta klo 18-20 ja perjantaisin on vapaaajan ryhmä klo 16-18. Toimintaan osallistujat suunnittelevat itse iltojen sisällön. Osallistujien toiveiden mukaisesti voidaan tehdä yhdessä ruokaa, pelailla pelejä, laulaa karaokea, soittaa ja laulaa, ulkoilla ja liikkua, käydä ulkona syömässä sekä viettää aikaa yhdessä. *HK*

Heikintalon keittiö

Heikintalolla tehdään joka päivä lounas yhdessä. Tämä on yksi monista ihmisiä yhdistävistä tekijöistä. Lounas on tarkoitettu aktiivisille kävijöille. Ruokalista seuraavalle viikolle tehdään yhdessä aina torstaisin. Kaikista ruuista saa myös kasvisversion.

”Heikintalolla käy uuni kuumana, ei kokki.”

Sivu 10


AURAJUUSTORIISIKANAVUOKA Keitä riisi ohjeen mukaan kanaliemessä. Paista kanasuikaleet kypsiksi pannulla runsaassa voissa ja neitsytöljyssä. Kaada kypsä riisi voissa voideltuun uunivuokaan, lisää kerma sekä sinihomejuusto, kuullotetut sipulikuutiot ja valkosipuliviipaleet. Voit laittaa myös herkkusieniä, aurinkokuivattua tomaattia, ananasta, suolakurkkua ja omalla vastuulla chiliä. Sekoita ainekset sekaisin. Valmista vuoka 200 asteisessa uunissa. Anna muhia noin yksi tunti ja muista laittaa folio päälle. Valmistuksen loppuvaiheessa, ota folio pois ja anna pinnan kärtsäytyä viidestä kymmeneen minuuttiin. 600 g

broilerin fileesuikaleita

noin 8 dl

keitettyä riisiä

4 dl

kermaa

150 g

sinihomejuustoa muruina lisukkeita oman maun mukaan

voita ja öljyä kanasuikaleiden paistamiseen ja vuoan voiteluun mausteita oman maun mukaan esim. mustapippuria, currya

Sivu 11


HYGIENIAPASSI Heikintalon hygieniapassikoulutus alkaa perjantaina 16.3. alkukartoitustestillä. Hygieniapassiopiskeluryhmä on perjantaisin klo 14:15-15:00 Heikintalolla. Ryhmä on kaikille avoin ja ilmainen. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kokoontumiskerrat: 16.3., 23.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 18.5. Koulutuksen jälkeen voit suorittaa hygieniapassitestin Laptuote-säätiöllä. Vaikka sinulla olisi jo voimassaoleva hygieniapassi, voit tulla kertaamaan ja päivittää tietosi sekä osaamisesi.

RUOKAMYRKYTYS Elintarvike tai vesi aiheuttaa tarttuvan sairauden tai myrkytyksen. Tavallinen oire on vatsakipu ja ripuli. Mikrobit ovat tuottaneet myrkkyä elintarvikkeeseen tai mikrobit ovat lisääntyneet ruuassa (ruoka) ja tuottavat ihmisen suolistossa toksiinia eli myrkkyä. VAARAVYÖHYKELÄMPÖTILA Kun ruuan lämpötila on +8 - +60 astetta, monet ruuan haittamikrobit toimivat. Kun kuumentaa ruuan nopeasti tai jäähdyttää sen nopeasti, haitat vähenevät. Sivu 12


OMAISHOIDON ESITTELY HEIKINTALOLLA Erja Koskimäki Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja läheiset ry:sta kävi esittelemässä OmaisOiva-toimintaa 1.3.2018 Heikintalolla. Paikalla oli kolmetoista Heikintalolaista. Toiminnan esittely oli sujuva ja asiantunteva. Omaishoitajien työpanos on monessakin suhteessa erittäin tärkeä; ensisijaisesti tietenkin autetaan läheistä ihmistä. Kansantaloudellisestikin toiminta on erittäin merkittävää ja vaikuttavaa. Omaishoidosta tulee vuosittain noin kolmen miljardin euron säästö yhteiskunnalle. Tähän toimintaan kannattaa satsata nyt ja tulevaisuudessa.

OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajaliiton ja sen paikallisyhdistysten yhteinen omaishoitajien voimavaroja tukeva toimintamuoto. OmaisOivassa kehitetään, toteutetaan ja juurrutetaan erilaisia toimintamalleja, joiden avulla lisätään omaishoitajien hyvinvointia, osaamista ja jaksamista.

Sivu 13


Opiskelijamme Henni 1 Nimesi, ikäsi ja missä asut? Henni, 24 Asun Lappeenrannassa 2 Mitä opiskelet ja milloin valmistut? Opiskelen Saimaan ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajaksi, tarkoitus olisi valmistua 2020 3 Mikä Lappeenrannassa on parasta ja huonointa? Parasta on hyvät ulkoilumaastot, ja Saimaa, huonointa on keskustan vähäiset parkkipaikat

11 Taidenäyttely, puoluejohtajien paneeli vai rock-konsertti? Rock-konsertti, ehottomasti

12 Entä gourmet-ravintola, mäkkäri vai nakkari? Mäkkäri, opiskelija budjetille kaikista sopivin vaihtoehto.

4 Mihin haluaisit matkustaa ja miksi juuri sinne? Haluaisin matkustaa Havajille, se on ollut lapsuudesta asti haaveena 5 Kenet julkisuuden henkilön haluaisit tavata? Aira Samulin 6 Jos pääsisit aikakoneeseen, mihin sillä menisit? Keskiajalle, historia kiinnostaa 7 Uskotko puhtaaseen urheiluun? En, valitettavasti. 8 Miten saadaan Suomi nousuun? Panostamalla yksityisyrittäjiin sekä kotimaisuuteen. 9 Tykkäätkö olla mielummin nopeasti paikalla vai varmasti ja hitaasti? Nopeasti paikalla, ja yleensä aina vähän ajoissa 10 Mihin seuraavista et menisi ja miksi? A) Ralliauton kartanlukija B) Avaruusasema C)

Sivu 14

HUOMIOHUOMIOHUOMIO!!! Tapahtumat KESÄ 2018-esite on valmis 2.5.2018. Tule hakemaan omasi tai pyydä lähettämään se sähköpostiisi. Heikintalon kesäaika on 1.6.31.8.2018.


RYHMÄTOIMINTAA Maanantai Klo 9:00

IT– ja some-ryhmä

VAPAA-AJAN TOIMINTAA

Klo 10:30

lehtiryhmä

Maanantai

Klo 13:00

leivonta

Nuorten ilta klo 16-18

Klo 14:00

luova ryhmä Keskiviikko

Tiistai

Yli 30-vuotiaiden ilta klo 16-18

Klo 9:00

IT– ja some-ryhmä

Klo 13:00

leivonta

Klo 14:00

kehittämisryhmä

Bändi-ilta klo 18-20 Perjantai Sauna Veljeskodilla klo 14-15

Keskiviikko Klo 9:00

IT– ja some-ryhmä

Parilliset viikot miehille, parittomat naisille

Klo 10:30

lehtiryhmä

Vapaa-ajan ryhmä klo 16-18

Klo 13:00

leivonta

Klo 14:00

luova ryhmä/keilaus

KOKOUKSET Henkilöstöpalaveri maanantaisin klo 13:00

Torstai Klo 9:00

IT– ja some-ryhmä

Klo 10:30

lehtiryhmä

Klo 13:00

leivonta

Klo 14:00

duunikahvila

Yhteisökokous tiistaisin klo 10:30 TAPAHTUMAT Pääsiäisateria 29.3. Heikintalon synttärit 5.4. Wappujuhla 30.4.

Perjantai Klo 10:30

IT– ja some-ryhmä

Klo 13:00

tietovisa

Klo 14:15

hygieniapassikoulutus 16.3.-18.5.

Mahdolliset muutokset tapahtumiin ilmoitetaan Heikintalon kotisivuilla. Heikintalon lounaalle ilmoittautuminen klo 10 mennessä. Ruokalippu 3€/kpl, 12,50 €/5 kpl

Sivu 15


__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

HEIKINTALO puhelimet: Kauppakatu 61 7 D, 2. krs

+35840 045 1344

53100 LAPPEENRANTA

+35845 317 9095 +35845 317 9096

Suomi - Finland Sähköposti: heikintalot@gmail.com Kotisivut:

www.heikintalo.fi

Päätoimittaja: Lasse Koivumäki Toimitus, taitto, kuvat ja grafiikka: Heikintalon lehtityöryhmä Julkaisija: Heikintalo

Profile for heikintalo

Lehti 2/2018  

Lehti 2/2018  

Advertisement