Page 4

Met uw geld… …bemiddelt Suggnomè tussen daders en slachtoffers van misdrijven Daders en slachtoffers van geweldsdelicten de kans geven om met elkaar in gesprek te gaan en het maatschappelijke draagvlak van herstelrecht vergroten. Dat is het dubbele opzet van de vzw Suggnomè, forum voor herstelrecht en bemiddeling. De organisatie is in Vlaanderen de enige erkende instelling voor slachtofferdaderbemiddeling en is nu actief in alle gerechtelijke arrondissementen. Stafmedewerker Pieter Verbeeck licht de werking van Suggnomè toe. Pionier ‘De kiemen van Suggnomè wer­ den gelegd tijdens een onderzoek aan de KU Leuven begin jaren tachtig. In een proefproject dat daaruit voortvloeide, wilde men nagaan of men de principes van wat toen nog ‘herstelbemidde­ ling’ (bij minderjarigen) heette, ook kon toepassen bij ernstige misdrijven. Zodra de nodige pv’s opgemaakt zijn na een crimineel feit, leggen dader en slachtoffer hun dossier in de handen van het parket, van advocaten en rechters. Hun eigen

What’s in a name? Suggnomè is afgeleid van het Griekse woord sun-gnomè. In hedendaags Grieks betekent dit ‘excuseer’ of ‘overeenkomst’. De originele betekenis is echter veel ruimer. In oud-Grieks betekent sun-gnomè namelijk (het proces van) het samen begrijpen van eenzelfde realiteit.

betrokkenheid daarbij is dan heel beperkt, zelfs onbestaande. Herstelrecht wil aan daders en slachtoffers de gelegenheid bieden om de verwerking van hun conflict zelf terug in handen te nemen en zo een plaats te geven in hun leven. Slachtoffers zitten vaak met veel vragen over de be­ weegredenen van een dader en de achtergronden van de gepleegde feiten: waarom ik? Waarom op dat moment? Krijg ik een scha­ devergoeding? Maar ook daders hebben hun eigen verhaal en wil­ len vaak verantwoording afleggen voor hun daden: kan ik goedma­ ken wat ik gedaan heb? Welke zijn de gevolgen van mijn daden? Zal ik een billijke straf krijgen? Tijdens het proces van een bemiddeling wordt een kader gecreëerd waarin er plaats is voor de verzuchtingen van beide partijen. In sommige gevallen leidt dat tot een recht­ streekse face-to-face-ontmoeting, maar een bemiddeling kan ook onrechtstreeks via een tussenper­ soon verlopen en even zinvol zijn.’ Voorvechter De bemiddelaars van Suggnomè (een dertigtal voor heel Vlaande­

ren en Brussel) behandelen niet alleen concrete dossiers. Ze zijn ook de pleitbezorgers van het her­ stelrecht bij het parket, bij hulp­ verleners, bij de advocatuur, bij Slachtofferhulp, bij de CAW’s, in de gevangenissen, bij de politie… Omdat de (soms populistische) roep naar een repressieve justitie in onze samenleving tegenwoor­ dig steeds luider wordt, is het des te belangrijker om herstelrecht te promoten als een manier om tot een menswaardigere justitie en samenleving te komen. De feiten Suggnomè behandelt jaarlijks gemiddeld 1200 bemiddelings­ dossiers. In 900 zaken komt het daarbij effectief tot een uitwisse­ ling tussen dader en slachtoffer. In 300 gevallen volgt er een over­ eenkomst. Pieter Verbeeck: ‘Voor ons hangt het succes van een bemiddeling niet af van het feit of er effectief een overeenkomst wordt gesloten. Het belangrijk­ ste is dat dader en slachtoffer een proces doormaken dat ertoe bijdraagt dat beiden, elk op hun manier, het conflict verder kunnen verwerken.’

Hoe helpt Hefboom Suggnomè? Hefboom verstrekt ieder jaar overbruggings­kredieten voor de financiering van de werkings­kosten in afwachting van de storting van subsidiegelden. Pieter Verbeeck: ‘Hefboom is cruciaal en noodzakelijk in het bestaan van Suggnomè. Zonder de prefinanciering van Hefboom zou onze dagelijkse werking snel in het gedrang komen.’

,, www.suggnome.be

Aandeelhoudersbrief Hefboom  

Nieuwsbrief voor de aandeelhouders van Hefboom, financier en adviseur voor de sociale economie.

Aandeelhoudersbrief Hefboom  

Nieuwsbrief voor de aandeelhouders van Hefboom, financier en adviseur voor de sociale economie.

Advertisement