Aandeelhoudersbrief Hefboom

Page 1

In dit nummer:

Duurzaam beleggen in hernieuwbare energie bij Aspiravi Samen Suggnomè bemiddelt tussen daders en slachtoffers

België – Belgique P.B. Brussel X BC 22952 P 908.103

financiering advies aandelen

aandeelhouders Dit is een nieuwsbrief speciaal voor alle aandeelhouders van Hefboom

Editie september, oktober, november 2012

brief NR. 12

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel

In de schijnwerpers: Impulskrediet: kleine kredieten voor grootse plannen


Bouwen aan een duurzame energie­ voorziening: word aandeelhouder van Aspiravi Samen Wie langs de E19 vanuit Antwerpen richting Breda rijdt, heeft het wellicht al gezien. Ter hoogte van Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten wordt er momenteel druk gebouwd aan een nieuw windmolenpark. Tegen eind 2012 zal het Windpark Aspiravi Noorderkempen (met tien windturbines) groene stroom produceren voor 13.000 gezinnen. Ieder­ een kan mee investeren in deze windmolens door deelbewijzen aan te kopen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. Hefboom is nauw betrokken bij dit project. Niet alleen als een van de initiatiefnemers van de cvba maar Hefboom verzorgt ook de aandeel­ houderscommunicatie en het aandeelhoudersmanagement.

Intekenen kan via het intekenformulier op www.aspiravi-samen.be p één aandeel kost € 125 p je kan maximaal 24 aandelen aankopen per persoon (of € 3000) p vrijstelling van roerende voorheffing tot € 180 p intekenen kan tot 26 juni 2013

Opnieuw intekenen op het Hefboomaandeel Door de nasleep van de financiële crisis was het tot voor kort niet mogelijk om nieuwe Hefboom­ aandelen te kopen. Nu kan dat weer wel. Een Hefboomaandeel genereert niet alleen financieel rendement. Het is een belegging die u bovendien de zekerheid geeft dat uw kapitaal geïnvesteerd wordt in reële projecten met een duurzaam effect op het vlak van werkgelegenheid en milieu. Eind 2011 waren er 1299 Hefboomaandeelhouders. Particulieren, gezinnen, organisaties en onder­ nemingen, allemaal vinden ze de weg naar de Hefboomaandelen. Wat al deze aandeelhouders verbindt, is hun bekommernis voor een leefbare en sociaal rechtvaardige samenleving.

Meer informatie vindt u op onze website: www.hefboom.be/sparen_beleggen.

Aandeelhouder aan het woord ‘Meer dan twintig jaar geleden ben ik als student in aanraking ge­ komen met Hefboom. Ik had toen nauwelijks geld maar ik was er wel om bekommerd hoe je op een ethische manier kan omgaan met geld. Ook al is geld van oorsprong eigenlijk een ruilmiddel dat helpt om een uitwisseling van goederen en diensten mogelijk te maken, toch moet geld in onze klassieke economie vooral opbrengen, het gaat zo vaak om de winst om de winst… Ik ben ervan overtuigd dat je ook op een andere manier naar geld

kan kijken. Geld zou ingezet moe­ ten worden om onze samenleving op een rechtvaardigere manier te organiseren, en al helemaal als het gaat om geld dat ‘over’ is. Deze boodschap wil ik ook expliciet aan mijn kinderen meegeven. Daarom heb ik het grootste deel van ons spaargeld (en dat van de kinderen) in Hefboomaandelen belegd. Zo hebben we in de eerste plaats voor een ‘ethisch’ rendement gekozen. Het was wel even slikken toen Hefboom ons, eind vorig jaar, op de hoogte bracht van de waarde­

vermindering van de aandelen. Ik vond het toen heel ironisch dat de crisis in de traditio­ nele financiële wereld ervoor gezorgd heeft dat ook de aan­ delen uit de sociale economie gekelderd zijn. Maar dit heeft me ook gesterkt in mijn overtuiging dat Hefboom­aandelen meer dan ooit nodig zijn, omdat de zekerste toekomst voor ons en onze kinderen in deze tijden van crisis een toekomst is waar een solidaire economie een kans krijgt.’

colofon De Aandeelhoudersbrief wordt uitgegeven door Hefboom cvba – Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel – 02 205 17 20 – hefboom@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgang­ straat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Toon Coussement, Aspiravi Samen (p. 2), Suggnomè (p. 4) Erkenningsnummer: P 908.103 Concept en redactie: Link Inc, Brussel Creatie: www.magelaan.be Drukwerk: Druk in de Weer, Gent

Ine Van Den Eynde (43) werkt als lector ethiek in het departement Gezondheidszorg (Thomas More, voorheen Katholieke Hogeschool Kempen) te Turnhout.


Impulskrediet: kleine kredieten voor grootse plannen Niet iedereen die een eigen zaak wil opstarten, kan bij een bank terecht voor een lening. Nochtans lijkt een eigen zaak voor veel mensen die financieel in een moeilijke positie zitten, een interessante uitweg. Maar wie zelf weinig kapitaal inbrengt, wie afhankelijk is van een uitkering of wie achterstallige schulden heeft, klopt meestal tevergeefs aan bij een commerciële bank. Impact De impact van een micro­krediet kan dus enorm zijn, omdat men­ sen de kans krijgen om uit een soms negatieve sociale spiraal te stappen, hun zakelijke plannen

concreet gestalte te geven en hun professionele leven een duwtje in de rug te geven. Van Solidaire Lening naar Impulskrediet Het Impulskrediet is ontstaan uit wat vroeger bekendstond als de Solidaire Lening. Omdat de sa­ menwerking met het Participatie­ fonds eind 2011 afliep, heeft Hefboom beslist om vanaf 2012 een eigen microkredietproduct aan te bieden. Hefboom doet dit echter niet alleen, maar werkt hiervoor samen met enkele an­ dere organisaties: met het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) voor de cofinanciering, met het Agent­

Als je gebruikmaakt van een Impulskrediet, word je gedurende twee jaar gratis begeleid door een coach, meestal een profes­ sional uit het bedrijfsleven. Die biedt de kredietnemer praktische ondersteuning, bezoekt hem op Mooie start Van bij de opstart van het project geregelde tijdstippen en geeft raad waar nodig. begin dit jaar stroomden de aanvragen toe en intussen werden Maar de ondersteuning van de eerste kredieten toegekend. Er Hefboom begint al bij de krediet­ aanvraag zelf, want onze consu­ wordt gestreefd naar 50 goed­ lenten helpen ook bij het opstellen gekeurde dossiers in 2013 en van een ondernemingsplan, en 150 dossiers in 2015. dat blijft een noodzakelijke eerste stap voor wie een eigen zaak wil Meer dan financiële hulp opstarten. Inherent aan een Impulskrediet is de doorgedreven begeleiding en coaching van de krediet­nemers. schap Ondernemen en de Belfius Foundation voor de ondersteu­ ning van de operationele kosten; de nv Waarborgbeheer dekt 75 procent van het risico.

De Aandeelhoudersbrief liever in uw mailbox? Geef ons een seintje via hefboom@hefboom.be. Als u de Aandeelhouders­ brief liever niet meer ontvangt, kunt u ons dit laten weten via hefboom@hefboom.be of 02 205 17 20.

Vier formules in een notendop Impulskrediet GO

Impulskrediet PART

Impulskrediet COOP

Impulskrediet START

p Voor wie zelfstandige in hoofdberoep wil worden of zijn zaak een duwtje in de rug wil geven. p Maximaal 20.000 euro. Terugbetaling binnen de 4 jaar. p Wie meer dan 12.500 euro leent, moet zelf kapitaal inbrengen (maximaal 1500 euro).

p Voor wie een activiteit als zelfstandige in bijberoep wil starten of verder uitbouwen. p Maximaal 7500 euro. Terugbetaling binnen de 4 jaar.

p Voor wie een activiteit wil starten via een activiteitencoöperatie (speciaal voor werkzoekenden). p Maximaal 5000 euro. Terugbetaling binnen de 2 jaar.

p Voor wie een beroep wil doen op de Startlening van het Participatie­fonds (www.fonds.org) en zo een deel van de nodige eigen inbreng van 25 procent wil financieren. p Terugbetaling binnen de 3 jaar.


Met uw geld… …bemiddelt Suggnomè tussen daders en slachtoffers van misdrijven Daders en slachtoffers van geweldsdelicten de kans geven om met elkaar in gesprek te gaan en het maatschappelijke draagvlak van herstelrecht vergroten. Dat is het dubbele opzet van de vzw Suggnomè, forum voor herstelrecht en bemiddeling. De organisatie is in Vlaanderen de enige erkende instelling voor slachtofferdaderbemiddeling en is nu actief in alle gerechtelijke arrondissementen. Stafmedewerker Pieter Verbeeck licht de werking van Suggnomè toe. Pionier ‘De kiemen van Suggnomè wer­ den gelegd tijdens een onderzoek aan de KU Leuven begin jaren tachtig. In een proefproject dat daaruit voortvloeide, wilde men nagaan of men de principes van wat toen nog ‘herstelbemidde­ ling’ (bij minderjarigen) heette, ook kon toepassen bij ernstige misdrijven. Zodra de nodige pv’s opgemaakt zijn na een crimineel feit, leggen dader en slachtoffer hun dossier in de handen van het parket, van advocaten en rechters. Hun eigen

What’s in a name? Suggnomè is afgeleid van het Griekse woord sun-gnomè. In hedendaags Grieks betekent dit ‘excuseer’ of ‘overeenkomst’. De originele betekenis is echter veel ruimer. In oud-Grieks betekent sun-gnomè namelijk (het proces van) het samen begrijpen van eenzelfde realiteit.

betrokkenheid daarbij is dan heel beperkt, zelfs onbestaande. Herstelrecht wil aan daders en slachtoffers de gelegenheid bieden om de verwerking van hun conflict zelf terug in handen te nemen en zo een plaats te geven in hun leven. Slachtoffers zitten vaak met veel vragen over de be­ weegredenen van een dader en de achtergronden van de gepleegde feiten: waarom ik? Waarom op dat moment? Krijg ik een scha­ devergoeding? Maar ook daders hebben hun eigen verhaal en wil­ len vaak verantwoording afleggen voor hun daden: kan ik goedma­ ken wat ik gedaan heb? Welke zijn de gevolgen van mijn daden? Zal ik een billijke straf krijgen? Tijdens het proces van een bemiddeling wordt een kader gecreëerd waarin er plaats is voor de verzuchtingen van beide partijen. In sommige gevallen leidt dat tot een recht­ streekse face-to-face-ontmoeting, maar een bemiddeling kan ook onrechtstreeks via een tussenper­ soon verlopen en even zinvol zijn.’ Voorvechter De bemiddelaars van Suggnomè (een dertigtal voor heel Vlaande­

ren en Brussel) behandelen niet alleen concrete dossiers. Ze zijn ook de pleitbezorgers van het her­ stelrecht bij het parket, bij hulp­ verleners, bij de advocatuur, bij Slachtofferhulp, bij de CAW’s, in de gevangenissen, bij de politie… Omdat de (soms populistische) roep naar een repressieve justitie in onze samenleving tegenwoor­ dig steeds luider wordt, is het des te belangrijker om herstelrecht te promoten als een manier om tot een menswaardigere justitie en samenleving te komen. De feiten Suggnomè behandelt jaarlijks gemiddeld 1200 bemiddelings­ dossiers. In 900 zaken komt het daarbij effectief tot een uitwisse­ ling tussen dader en slachtoffer. In 300 gevallen volgt er een over­ eenkomst. Pieter Verbeeck: ‘Voor ons hangt het succes van een bemiddeling niet af van het feit of er effectief een overeenkomst wordt gesloten. Het belangrijk­ ste is dat dader en slachtoffer een proces doormaken dat ertoe bijdraagt dat beiden, elk op hun manier, het conflict verder kunnen verwerken.’

Hoe helpt Hefboom Suggnomè? Hefboom verstrekt ieder jaar overbruggings­kredieten voor de financiering van de werkings­kosten in afwachting van de storting van subsidiegelden. Pieter Verbeeck: ‘Hefboom is cruciaal en noodzakelijk in het bestaan van Suggnomè. Zonder de prefinanciering van Hefboom zou onze dagelijkse werking snel in het gedrang komen.’

,, www.suggnome.be