Page 6

Iederland uerbommelt Dit kopte de Elsevier en de Volkskrant van 31 juli 2008. Fliermee :s de Nederlandse taal weer verrijkt met een nieuw woord. ln het artii windt Kees Le Pair, lange tijd een machtige wetenschapsbesruur,Je: zich op over de afnemende waarderingvoor slimheid in Nederlar.; De scherpelogicus Tom Poeslegt het steedsmeer af tegende pna;:jesmaker Ollie B. Bommel, zegt Kees le Pair.Volgens de natuuÀudige onderschatten Nederlanders sterk het belang van techniek Dr wetenschapsminister biedt helaasgeen tegenwicht.'Ro nald Pla-'-tem heeft een grote mond, maar hij maakt niks klaar.' Gedurende dertig jaar was Kees le Pair een van de belangrijkste wetenschapsbestuurdersvan Nederland. Hij verdeelde subsidies',-oc,r onderzoek,adviseerdekabinettenen zat in commissies. Le Pair maakt zich zotgen over het gebrek aan strategischdenhen::Nederland. De regering die niet inziet dat investerenin wetenscharpelijk onderzoekde welvaartvan overmorgenten goedekomt. Dz: er geen kerncentralesworden gebouwd terwijl er een energiecri-;r. aan de deur klopt. Dat jonge mensenmassaalbedrijfskundeen rechten studeren onder het motto: why be a scientist if you can he :-r-. boss ? Een overheid die zich niet realiseertdat de 'maaksector'- ,1.; landbouw, de industrie - van wezenlijk belang is. 'In dat opzicht ben ik jaloers op Frankrijk. Dat land is verre van iic;maar ze denken wel strategisch.Met hun nucleaire industrie, de luchtvaartsector, hun snelle treinen. Daar kan Nederland het een e:andervan leren. WIj zljnkampioen in mooie praatjes,maar in Frankrijk dóen ze dingen.' Volgens Le Pair had Marten Toonder de Nederlandse mentaliteirt goed in de gaten.Le Pair heeft eenseen studie geschrevenover he: werkvan de Nederlandsestripmaker ("Marten Toonder's thernttn:i::" te lezenop zijn website).Hlj ziet een verschuiving optreden van Toi: Poesnaar Heer Bommel. Tom Poesis de scherpe,slimme logicus. Heer Bommel is de man van de mooie praatjes.

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded