Clubblad nr. 69

Page 22

In het webplek-uerslag van StripschriJtstaat ondermeer: 'De tekeningen wordengedígttaliseerd en opgeschoond en wat de tekst betreftzal de laatste uersie- we nemenaan dat hiermeedePandadoor Toondergecorrigeerde versiewordt bedoeld- wordenontdaanvan spefoutenen inconsequenties.' bliikt tochdat dit allemaalallangisgebeurd.Ik heb Uit het bovenstaande bij herlezingvande IntegraleUitgaue nogmaar éénzetfoutgevonden: 'burgerneester' in plaatsuan 'burgemeester'. Daar hebbenwij allen overheen gelezen. Het ísstuitenduoor de auteurMarten Toonder,dat menzijn laatste wensnaastzich heeftneergelegd en mennu gewoonweerde oude,verkeerdetekeningenen de onuolmqaktetekstenopnieuwgebruíkt,met de naamsverw isselingen,def outi eve int erp unctie, de scenar i o-fouten, Dit getuigtuan uolkomenrespectloosheid van de bewaaksenzouoort. ter uan Toonderserfgoed:de StichtingHet ToonderAuteursrecht. Hans Matla, UitgeverijPanda' Inmiddels is de bovenstaandebrief geplaatstop de sitevan het welbekende blad "Stripschrif i Stripschriftbelooft ook op haarwebsite datzij de brief van Matla zullen voorleggen aan de directeur van De Bezige Bij, Robbert Ammerlaan en zljn reaktie zullen publiceren... Tenslotte schreefHans Matla op 25 augustusnog deze hartewens aan de tulvc: kleinkinderen Irwin en Milou, Ibhoop werkelijkdat Marten Toonders Het van betbestuurvan de Sticbting ToonderAudiedeeluitmak"en dat bet beteris alsde belanghebbenden teursrecbt, nLteensgaanbesefen, in hetwerkuandeJamilieToonder(Marten sr.,Marten jr., Phiny en en met vereend.e hracbtendezeprachtige Jan-Gerhard)samenwerken veiligstellen, oeuvres op de besteen waardigste wijzevoorbetnageslacht engenotenkunnogsteeds gelezen zod.atouer100jaar dezescheppingen dezekunstenaars. nen worden.Dat veràienen

èe


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.