Clubblad nr. 69

Page 20

en eenbelediging uanAeauteurMarten Toonàer.Alsbij nogbij onszou zqn geweest, zou hij gramstorig de wenkbrauwen hebben gefronsten deze uitgaueogenblikkelqk hebbenverboden. Met bedroeJde groet,Hans Matla Hieronder de uitgebreide reactie op de Stripschrift-webplek van Hans Matla met een aantal opmerkingen in briefvorm: 'Marten Toonderheeftzich altíjd uerzettegende boekuítgavel)an een aantalverhalenvan heerBommelen TomPoesen uan flink wat afleveringenuít welgebundelde verhalen. De verhalendie Toondereigenlijkhelemaal niet meerwildezien,waren ondermeer Tom Poesen de toverpijp,Tom Poesen de Bommelschat,Tom Poesen deschatop dezeebodem, HeerBommelenzijn ikselen TomPoes en de klonters. De verworpenafleueringen, diehii dusniet meerin de uerhalenopgenomen wildezíen,hebbenwij voordeIntegraleUitgavevan[JitgeverijPanda, onderRedactioneleWrantwoording achterin deboekenopgenomen en wel in de vorm van de origineledagstrip infacsimile.Daar kon de auteur zich ín vinden.De tekeningenin die verwor2tenaJleveringen hebbenwe wel opnieuwgescandu6n de originelenoJ waar nodig,uit anderebronnen samengesteld. Dqt Toonderuiteindelijk akkoord isgegaanmet eeneenmaligeuitgavevan aIIeuerhalenen aJleveringen, is te dankenaan mijn uasthoudendheid. Ik heb hem bíj de ontstaneimpasseuoorgelegd:'OJik geefallesuit, of ik geeJ het helemaalniet uit. Alsik er 1 afleveringuit moetwegJaten, dan doeik het niet.Mijn uítgaueis eenhistorische,integraleuitgave,met daarin alle afleveringen en daar horenook die aJleveringenbíj, waarjij nu niet meer achterstaat.' ToenToonderbegreepdat het míj ernstwas,gaf hii toe,onder uoorwaardedat de oplagedan beperktzou blijventot 2.500 exemplaren. Dat compromiswasuooronsbeídenaanvaardbaar. En zo geschiedde. Omdat ergeenbruikbaarreproductiemateriaal voorhandenwas om de IntegraleUitgauete realiseren,moestenwij alle stripstrokenopnieuw scannenuan de origineletekeníngen,voor zover die er waren,deze retoucheren en (deels)opnieuwrasteren.Vande ruim 2.200 originele

e0


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.