Page 19

'uoornieti gekocht, w6.ntalleverhalenin dieboekjes komen'straks' weer terugin de 60 nieuweblauwebanden. Waaromis mennietgewoondoorgegaan metde rodebandentot alle777 verhdlenuitgegeuen warenof wat is er tegenom in die blauweboeken alleendie verbalentepubliceren dieniet in de rodebandenvoorkomen? Dan zou u al àieBommel-fans àieàe laatsteiarendie 8 rodebanden kochten(lOO-lZOEuro) niet voorhethoojdstoten.Ik uraagmeaJof diemensennogwelbereidzry aan heteinduan 2008dievier laatste rodebandenaan te schafen.Die uerbalenzullentochookop termijn weerin eenblauwebanduerschynen, Kortom,ik begrijp'DeBezigeBq' nietzogoeden doedaaromeenklemmendberoepop u en euentueel anderebeleidsbepalers bij 'De bezigeBt1' om dezehelezaak.nogeenste beroverwegen, Stela.u.b,éénen anderaan de ordein eenbeleidsbepalende uergadering. Bij voorbaatdanken wellichttot eenvolgende e-mail!' G.W.Geijtenbeek

Reahtretlans nàtlà op de flreuweBommel-reehg Hieronder de reactie van Hans Matla op de aankondiging van De BezigeBij: Er wordteenureemde en misleidenàe wervingstekst dooràeBezige "De tekeningen Bij gehanteerd: wordengedigitahseerd en opgeschoond en wat de tekstbetreJt zal de laatstedoorToondergecorrigeerde versie wordenontdaanuanspelfuuten en inconsequenties," Elkenu nogte uervaardigenuersieis zonderinstemmtng of medewerking van deschepper uanhetwerk. Ik hebaan áe Stichtingvoorgesteld om de uolledige digitalebestanden uanhetBommel-oeuvre aan haarouerte dragen.Ik wachtnogoí)een re6.ctrc. Misschienis hetzinvolom de lezersvan Toond"ertqd op dehoogtete brengenvan betonzinnigeuandezenieuweuersieDe eerste tweeboekjes zqn - hoewelik zeprachtiguind uan uitvoering! -, onzinniguaninhoud

t9

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded