Page 15

Íiet graag,hield Toonder zich vrijwel uitsluitend met zakenbezig. -{an Tom Poesdeed hij vrijwel niks, al schreefhll de tekst." -Hij rvasgeniaal,zo iemand die maar eensin de zoveelhonderd jaar Eeborenwordt. Zo'nwereld scheppenzodat de mensenje figuren kennen,een standbeeldvoor hen oprichten (in Rotterdam-Blaakred.) en jou vergeten- dat is het hoogste." -Hi j

had in de gaten gekregenwelk imago de buitenwereld graagvan hem zag.Dat was dewljze oude man. ZiLtendblj de haard, met een glasrvijn en met die donkerestem van hem eenbeetje filosofisch ,noen.Hij las ook heel weinig. Mensen dachtenaltijd dat hij een heel belezengrijsaardwas.Waar hij goed in was,was af en toe iets citeren, zodat de indruk van enorme eruditie ontstond. Ook wist hij echt niks r anJungvoordat al dieJung-kennersde archetypischefiguren in zijn rcerkmetJungt leer in verbandbrachten."

\lrder vertelt Matena over de zelfmoordpogingvan Toonder begin -J01. De familie heeft hem hierna naar Nederland gehaald."De -aatsejaren van zijn leven was hij ervan overtuigd dat hij geleidelijk ',-ereiftigdwas.Deze obsessieheeft zijn laatstejaren verziekt.Hij is ','enreemd geraaktvan zijn zoon en zijn zoon van hem." D i ck Matern a (v x -interui ew)

Hlle bommeluerhalen opnreuwultgebÍácht. Z oalsu hiervoor las,was op 3 juli jl. in de vestigingvan De BezigeBij :e -\msterdam, de presentatie van een nieuwe serie 'Volledige Werkenl De seriewordt uitgegevendoor uitgeverijDe BezigeBij, i.s.m.Nnc Handelsblad. De serie'VolledigeWerken van uitgeverij Pandais namelijk al enige rarenniet meer compleette koop. -\linister PlasterkvanO.C.\Mviel dus de eer te beurt de eersteexem:laren te ontvangenuit handen van Eiso Toonder.De aanwezigheid ';an Literatorenals Remco Campert en TanSiebelinken de cabaretier

l5

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Clubblad nr. 69  

Clubblad nr. 69

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded