Clubblad nr. 66

Page 7

jarenlangniet gewetenhoeveelkaartengedeeldmoestenworden, noch het aantalfiches. Ook de geheimen van de kaarties Meer en Rivier zijn altijd voor mij verborgen gebleventotdat ik nog niet zolang geleden weer in handenkreeg.Deze kaartjesbleken ook de oude spelregels valkuilen te zijn die aangelegdna Landweg, Boschpad of Bergpad je ongelooflijk in de problemen brachten. Vooral door al die valkuilen en hindernissen was het Tom Poesspelin mijn vriendenkring een absolute topper! Het spelwerd bewaardin een sigarenkistje. Vele jaren later speeldeik het spel met mijn kinderen of zrj zonder mli. Ikzie ze nog de fiches verdelen en de kaartjes delen in de schaduwvan zon. de dennenbomenvoor onzetent onder de Provenqaalse Nu speelik het spelmet mijn kleinkinderendie de lonst van het lezen machtig zijn geworden: Het sigarenkistjewas inmiddels vervangendoor het bekende Dorknoperdoosjealsbergplaats.Het opbergenvan het spelin een niet-passendedoos heeft mij echterjarenlanggehinderd,evenalshet ontbreken van de spelregels.Uiteindelijk kreeg ik nog niet zolang geledenvia Pim Oosterheertde oude spelregelsin handen en heb ik met mijn nu volwassenkinderen het spelvoor het eerstgespeeldzoals het echt moet. Bovendienwas hii zo wiendeliik mii de matenvan de doos en een gescande voorplaatte sturen.Een kortelings gevolgdecursus boekbinden kwam mij uitstekend van pas.Ik heb de oude doos gewoon nagemaakten met de voorplaat beplakt. De foto laatzienhoe echthet spel er uit ziet. Jeugdsentiment Je zou kunnenzeggendat het Tom Poesspeleen stuk jeugdsentiment voor me is. Op wwwjeugdsentimenten.nlschreefeneMargreet op 22 oktober2005; "Wij speeldenvroegerhetTom Poesspel,een zeergemeenplaagspelwaar je uiteindelijk de schatmee moet zien te krijgen. Tegenwoordig in een nieuwere uitvoering te krijgen maar zo


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.