Page 22

Toondertijd, nummer 63 uit maart 2007 schríjft daarover op zíjn laatstepagina (20): "Voor de 'allesverzamelaars'is er weer wat nieuws op de markt. De Bezige Bij heeft vanaf de tweede druk deel twee van de avonturen van Tom Poesveranderd. Op de eerstedruk is nog een inktvis te zien die in geen van de verhalen voorkomt. Vanaf de tweede druk zien we de eskimo uit het verhaal van het Noorderlicht." Afgezien van de wat minder gelukkig geformuleerde tweede zin, is 'eeninktvis' wel heel erg vaag... Wat de redactie van Toondertijd niet opmerkt, is dat het omslag van deel drie nog steedswordt opgesierddoor het misleidendeplaatje van de op een stoel vastgeklonken Tom Poesuit Tom Poes en de Bommelschat, het verhaal waarvan Toonder niets moest hebben en dat dus ook niet voorkomt in deel drie ... ZouDeBezige Bij werkelijkvergeten zljn dathet niet om één, maar om twee verkeerde omslagenging? Dertien januari 2007 stuur ik een iemeel (e-maíl) naar het Bezigebedrijf, waaroP ik geen antwoord krijg. Dinsdag 23 januari bel ik dan maar naar de drukke Bij en vraag dezelfdevriendelijk meneer aan de lijn die mij in september 2006 te woord stond: Tom Poes?Helpt u mij even. Ik help hem: in septemberbelde ik u over die vier Tom Poesdeeltjes' '. O ja, jaik heb uw meel (mail) langs zien komen. Krijg er wel vijftig per dag,dus u begrijpt .. . Ik begrijp en leg uit dat deel 2b1j de herdruk hersteld uit de Korf is gekomen,maar dat deel 3 nog steedseen misleidendeomslagheeft. Is dat werkelijk waar?Had u dan in septemberóók op deel drie gewezen? Zeker...

ëe

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded