Page 17

Onr-ang: ca. 160 pag. Formaat 15 x 21,5 Uitvoering: paperback, ierllustreerd.Prijs:ca:€ 15,-- rsnN:9789062710409 Nun: 720 -,'èrschijnt:november 2007 Pim Oosterheert

Een onbehendeToonderstÍlprn Belgrè,IÍlougtrcet Lefuret Í19371 tsirhet doornemen van een stapelvooroorlogseFranstaligeBelgische bladenkwam ik een Toonderstripjetegen over een onhandigedetec::i-gsn zijn hulpje in het blad Bonjour. Uit een inlegvelin het eerste lummer wordt duidelijk dat dit blad de voortzetting is van het onder TLronderverzamelaarswel bekendeblad A-Zwaarin de Franseversie lan Uk en Puk werd gepubliceerd.Bonjour werd uitgegevenonder ',-erantwoordingvanJ. Meuwissen en gedrukt bij de Rotograr.-ure in Leiden in de voor hen kenmerkendetweekleurendruken begint als de 6e jaargangrmaar dat is met doortelling van de reedsverschenen raargangen A-2. Bonjour nr. I,27 juní 1937,bevateen strip van 'Bob et Boby',een aileveringvan'Uk en Puk' die eerderin esc verschenenis (26 juni ;936). Het omslagwerd overigenseerdergebruikt bi; een nummer r-an Jamin Extra', een andere titel van de Rotogral'ure. In het tweede rummer, 4 juli L937, begint een nieuwe strip die mogelijk speciaal ;oor Bonjour gemaaktis, 'Moustic et Lefuretl Het betreft hier een tameliykmet zichzelfingenomen,maar uiterst onhandigedetective Leturet die slechtsdoor toevalzakentot een goed einde brengt, eeholpendoor zijn slimme jonge assistentMoustic. De verhaaltjes ziin in het begin meestaléén paginagags,later vervolgverhaaltjesvan (namelijkin nr. 3-5,9-13,14-15en 16-18). :rtee tot vijFafleveringen De uitvoering is soms inzwart wit en soms in tweekleurendruk. In totaalzijn er 17 afleveringenuitgekomen,de laatstewerd afgedrukt in Bonjour nr. 18 van 24 oktober Ig3T.lnBonjour m.20 (7 november t937) begint dan 'le Rayon du mort', de Franstaligeversievan 'de doodende straal',Toonder'sversievan een Flash Gordon-achtigavontuur eerdergepubliceerdin ,l.scl Deze laatstestrip loopt in Bonjour tot de 7e jaargangm.2I, 13 november1938en ís in 1977alsalbum herdrukt door Michel Deligne.

J.Crezee

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded