Clubblad nr. 66

Page 14

Begte medeclubgenoten, In de vorige aflevering van Toondertijd heb ik al uitgelegd wat mijn passie(zo kunje het wel noemen)is voor de Bommelstrip,het inkleuren van deze fantastischetekeningen. Omdat ik in een gigantisch archief allesbij houd wat ik heb gekleurd, kom ik veel wetenswaardighedentegen die naar mijn inzicht de moeite zijn om die met u te delen. Het is niet makkelijk om uit zoveel gegevenste kiezen, maar ik heb beslotendezeeersteafleveringte kijken naarkopieën van verschillende tekeningen. Natuurlijkweet u al dat Toonder geen kopieën maakt,maar enkelekeren ziet het er toch naar uit dat er vrijwel exacteplaatjesbestaan. Ik begin met het verhaal:De Unistand, op strook 0488 ziet u de Uniraad die vergadertover -voor hen- belangwekkende zaken.Voor ons zijn er anderezakenbelangrijk, de verschillenin de komende tekeningen. Op dezestrook staatéén van de leden achterzijn stoel,waarschijnlijkom permissiete vragen om zich even terug te mogen trekken. Zoals de tekst vermeldt, is reedsenkelejaren laterweer eenvergadering,zoalste zien op strook 0491, iedereenzit weer -of nog- in de zelfdehouding en zoalsin deze kringen gebruikelijk is er een stapelpapier bijgekomen.Het lid wat nodig naar anderebezighedenmoest is nog afwezig,want grondigheid is een goedeeigenschap,maar verder is er geenverschilin de tekeningente vinden. Druk zijnde met alle papierwerkvergadertde Uniraad na enkele maanden alweer en ook het lid wat evenbuiten beeld was wegensomstandigheden is zojuist weer gearriveerdwant snelheidis zijn motto, dat ziet u op strook 0493, de papierbergis weggehamerden de leden kunnen voort met hun nobele werk. Op strook 0580 is de vergaderingnog of alweer bijeen en zoalsbij elke afsluiting over belangrijke zaken zijn er reeds een aantalleden die de afronding overlatenaan enkeleandereleden, zo is het dat aan de rechterkantvan dezevergaderuaal nog slechts één belangstellendeaanwezigis, die ook nog eenseen hoorntje mist, maar dat terzijde. Om te benadrukkendat

tq


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.