Page 13

op: http ://members.home.nl/dialexicon/index.htm. VeelBommelhethebbershouden van taal.Deze Twentseuitgaveis daaromextra rrteressant,want onderaaniederebladzijdestaateenhandjevolwoorden :n uitdrukkingen vertaaldin het Nederlands.De plumeauvanJoostheet bijr-oorbeeldin het Twents stofploemi Ook de uitgavezeif is aantrekkelijk: hardcovermet eenpapierenomslag,exacthetzelfdeformaat alsde senegebondenuitgavenvan De BezigeBij. Iot 3 I januari is het nog via de urvc verkrijgbaarvoor de specialeMTVC:rijs van slechtseL2,50 (inclusieJ postage, packing& handling,tja hoedit :: het Twentsheet.. . ) . U hoeft alleendit overte maken op de urvc-giro fi6.I1rZI, ondervermeldingvan uw adresen het wordt binnen 3 weken Joor Grootgrutnaaru toegestuurd.(Wnkelpriisis € 17,95) Arnoud Alderlieste

Eenoude pop uàn de trouwe bedrendeJoost l{et is eenvilten pop, opgevuldmet kapok. Onder SV 157wordt er ook eenzinnetje aangewijd. Het is dus eenuitgavevan Fako handwerkery beemjaren 60,volgenshetboek (liikt míj echtermeereindjaren 50). Men kon eenviltpatroonpakketkopen en het zelfin elkaarzetten.Er blijken ,Irerse figurenvan te zijn. Ooit heb ik ceru eenPandagezien,maarverderben iL er eigenlijknooit eentegengekomen. Hoeveelverschillendefiguren zullen er lin? Kent iemand ze allemaal? Daamaastzou ik iedereenop willen roepenzoveelmogelijk oud onbekend Toonder/ Tom Poes/ Bommel etc matenaalr-iadit clubbladte laten zien ( curiosa, J*.uktt,erk, originelen....noem maar op). Er is r-eelmateriaaldat ikin mijnverzamelcarrièregezienheb,maarwaarschijnlijk :: er nog meermateriaaldat ik nooit gezien heelleuk medium daarvoor.Waar is de rubriek "uit de schatkistvan' dan ook gebleven?Dat zou eenmooi podium zijn. KeluinBuck

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded