Clubblad nr. 66

Page 12

Een unrÉum;urtÉlurtenduoor ilTUEleden! De heruitgavevan de studie van Hans Spaover Thijs IJsheeft wat losgemaaktonder de leden van de urvc. We kregen er veel wagen en opmerkingen over. Een van onze leden gaf aan dat hij (biina) alle verhalenvan Thijs IJshad ingescanden ofwij daar iets mee wilden in de vorm van een uitgaveof zo.Natuurliikwildenwe datwef maar dan moestenweeersteenhoop wagen beantwoord hebben. De belangrijkstewaag was of we dit mogen van de rechthebbende:de stichting Toonderauteursrecht.We hebben de waag daarvoorgelegdofwe, exclusiefvoor onze lederl dezeverhalen beschikbaarmogen stellen.De stichting had hier geenproblemen mee en vond het zelfsleuk dat de oudere en onbekendeverhalenvan Toonder weer eenshet daglicht gaanzien. Op dit moment zijn we bezig om een goedevorm voor de heruitgave te vinden, losseverhalenin oblongformaat of meerdereverhalenin een ie band ofzo. Een en anderis urlijk ook weer afhankelijk van financiëleplaatje.De bedoeis dst alle Thijs IJsverhalen eenperiode van ruim vijfjaar komtvoor alleende leden.Volgend jaar de eerste blijf dus vooral lid om deze seriein handen te krijgen.

HenkArens

Ile eetste TwentgeBommel Op de rurvc-beurs in Eindhovenwerd "'t Vergetbook"gepresenteerd door uitgeverijElbertinck. Het is de Twentsevertalingvan MV 154 "Tom Poesen het vergeetboekje'iEerderverscheenSuske& Wiske,Asterix & Obelix en Kuif e in het Twents,maar niet eerderBommel. Bert Groothengelnam de vertaling op zich en hij signeerdetijdens de beurs de eersteexemplaren.Er wonen 600.000mensenin Twente,70o/odaxvan beheersenhet Twents en60% sprekenhet dagelijks.Groothengelheeft voor zijn vertalingveelvuldiggebruik gemaaktvan het dialexiconTwents, hierin staan34,063trefwoorden Twents-Nederlands.Het is te yinden

te


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.