Page 11

de wereld in zijn hand' uit 'De Wadem] strook 0594: associatiemet de gospel'He'sgot the whole world in His hands';vergelijk eentekst als Psalm95: 3-4 (NBG): 'Want de Here is eengroot God ( . .. ) in wiens hand de diepten der aarden zijí.'Elleloej a!' (j o,t gt, dít woordje uit strook 0421 uít 'Deanderewereld'maarhardop). Ook zeerlezenswaardigis hoe Driebergenhet ideologischcommentaar van Toonderverwoordt. Uit zijn conclusie: "Ik heb betoo gd dathet' Zwarte' in de naam Zwarte Zwadderneel naar twee kanten verwijst: de strenggodsdienstigeen de demonischekantvan de Zwadderneel.Hieruit spreekteenvisie dat orthodox christendom voor ellendezorgt, diewe inderdaadbij Toonder zelf terugvinden.Ook de missionaire gedrevenheid,de moralistischehouding die deZwarte Zwadderneel kenmerkt, druist in tegenToondersovertuigingdat je godsdiensten moet opdringen.Daarom pastook het verhaal'De blijdschapper',waarin dezefiguur niet alsboetepredikeroptreedt,toch in hetzelfderijtje alsde overige drie verhalen.Al met al hebben de verwijzingen naar de Bijbel en het christendom een destructievefunctie: zeverbuigende oorspronkelijke functie ervan, ironiseren deze,en zijn zeJfsop te vatten als stevige kritiekeropi' I{aas gaatzijn scriptie omwerken naar een colrlrnerciële boekuitgave, er zijn al belangstellendeuitgevers.Dus hopelijk is zijn werk binnen afzienbaretijd te nomineren voor de turvc-award. Arnoud Alderlieste

gezoEht lheuurehagcontrolecommrÉ5le Volgens artikel l2lid}van de statuten van de urvc dienen de boeken jaarlijkste worden gecontroleerddoor twee leden, die niet in het bestuur zitten.De huidige heren hebben nu hun termijn er op zitten.We zoekendaaromnu twee leden die het boekjaar2007 willen controleren,het kost u slechtseen bezoekjeaan de penningmeester . U kunt zich aanmeldenbij: wordenvergoed) in Voorburg (reiskosten arnoud.alderlieste@planet.nl. Arnoud Alderlieste

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded