Page 10

Illasterscnptre 'Bommelfir Bgbel' In september2007 ís nrvc-lid KlaasDriebergenmet een 8,5voor zijn (216 paginaktellende)scriptie 'Bommel & BijbeÏ afgestudeerdalsMaster voor de studie Nederlands aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De ondertitel van de scriptieluidt 'Biibelseintertekstualiteitin de Bommelverhalenvan Marten Toonderl Intertekstualiteitis eenbegrip uit de literatuurwetenschap dat kortweg omschrevenkan worden als 'relaties tussentekstenl De meesteliteratuurrnretenschappelijke theorie is in hoofdstuk twee, dat 28 pagina'stelt, te vindeq dan hebben we al 40 pagina'sover Toonder'slevensbeschouwingkunnen lezen.Hoofdstuk drie is het derde voorbereidendehoofdstuk en wel over het object van onderzoek:de Bommelverhalen.In hoofdstuk 4 presenteert Driebergeneen algemeenoverzichtvan de Bijbel in de Bommelverhalen.In het laatste hoofdstuk geeft hij vervolgens een analyse van zesBommelverhalen:'De Zwarte Zwadderneel', 'De Labberdaaí (De ZwarteZwadderneel2), 'De blijdschapper' (De ZwarteZwadderneel3), 'Het spijtlijdei (Zwarte Zwadderneel 4) ,'De grote onthaler' en'De zeHkantl In de conclusiebeantwoordt hij de waagwat de functie is van Bijbelse elementenin de Bommelverhalen.Hij onderscheidtde functie van het spel en van het ideologischcommentaar. Toonder was natuurlijk een groot liefhebber van de Nederlandse taal. Een vorm van archarschtaalgebruikwaar Toonder graaggebruikvan maakte,is de taal uit de Statenbijbel, de 'tale I(anaánsl Dit was volgens hem het mooiste Nederlandsdat er bestond.Het taalgebruikvan sommigepersonagesin de verhalenwordt gekenmerk door Bijbelse uitdrukkingen.Deze zijnterug te vinden in de}l3lemmat van bijlage drie,waarin op chronologischevolgorde de Bijbelseelementenuit de Bommelverhalenwordt toegelicht.We zienzo dat in de oudereverhalen (vanuoor'De ZwarteZwadderneel'uít 1957)veel minder Bijbelseverwijzingenvoorkomen. Het grootstedeelvan de 213 lemma'sstaatook in het Bommellexiconvan Pim Oosterheert,maar nu staanalleBijbellemmas mooi bij elkaar.Erg leuk om nieuwe bntdekkingen te lezen.Bijvoorbeeld

t0

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Clubblad nr. 66  

Clubblad nr. 66

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded