Page 8

. . . . . . .

Dualisme De anderewereld, De natuur De I(eltischemythologie Godsbeeldenen schuldcultuur Bezieldematerie Tljd, eeuwigheid en zielsverhuizing

Om te beginnen wil ik iets zeggenover het begrip dualisme dat in het denkenvan Toonder zo'n belangrijkeplaatsinneemt. In de wereldgodsdienstenheeft het dualismealtild een grote rol gespeeld.Daar ging het dan vooral om de begrippenparengoed kwaad, leven - dood, god - duivel, licht - duisternis. Opgemerkt zij, dat het hier steedsgaatom een strijd tussentwee tegengestelden. In Perziëontwikkelde zich het denkenvan Zoroasterof Zarathoestra Het betreft de strijd tussende god AhoeraMazda, de scheppervan de wereld en het licht tegenover de slechterikAhriman, die de tegenwereld van bedrog en duisternis vertegenwoordigt. Deze dualistischegedachtegangheeft grote invloed gehadop verschillende wereldgodsdiensten, en binnen die godsdienstveel verwarring en razie veroorzaakt.Manicheeërs, Bogomielen, Paulicanen, Albigenzen,I(atharen,zijn voorbeeldenvan geloofsgemeenschappen die het dualistischdenkenin het Christendom hebbenbeïnvloed, hoewel zij als ketterijen werden aangemerkt. Ik wil niet teveel uitweiden, het gaat erom aan te geven dat het hier steedsgaatover een strijd tussengoed en kwaad,met alsuiteindelijk doel de overwinning van het goede. Maar er is nog een anderevorm van dualisme,die in Toonders denken een veel prominentereplaatsinneemt en de moeite waard is te kennen om Toondersverhalenbeter te begrijpen. Dat dualismevindt zijn oorsprongbij de ChinesewijsgeerLao Tse, die leefdein de 6e eeuwvoor Christus.Een bundel uitsprakenvan zijn hand heet de Tao Tse Tsjing, moeilijk te vertalenbegrippen.Tsjing betekentgeschrift,klassíekwerk, maar ook uerzamelingof draad. Tao

6

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded