Page 5

Heeft u behoefteom commentaarte gevenbij uw keuze?Ga uw gang. Wilt u uwhart luchten?Doe maar.Heeft u suggestiesvoor nieuwe uitgaven?Kom maar op. AIle formulieren of e-mails moeten uiterlijk I nov2007 binnen zijn. Uitreiking van de urvc Award vindt plaats tijdens de Clubdag op 20 mei2008. Marc de Bruiin, Heemstede

ToespraahLetterhundrgllluseuml0 nouembeÍe006. Wat goed is voor leveryis goed,de rest is ongoedi Met dezeuitspraak van de boskaboutervan het Donkere Bomenbos.PeePastinakel,zou ik u graagdeelgenootwillen maken van eenvan de hoofdthemat van Toonders levensbeschouwing. Echter,hoe overzichtelijkhet voor ons ook moge zljn om iemands levensbeschouwingin een paarwoorden samente vatten,het is vergeefsom de vele gedachtendie Toonder ons heeft nagelatenkort samente vatten.Ze reiken bovendienverder dan zijn visie op de natuur, en bestrijkenveel meer levensgebieden, dan in dit - overigens mooie - aforismedoor hem is verwoord. Een sluitende samenvattingvan zíjnlevensbeschouwing heeft Toonder zelf nooit gegeven.Dat kon ook niet. 'Stalendenkramen, daarhoud ik niet van, ze sluiten nooit'laat Toonder Kwetal zeggenin zijn bekendsteverhaaluit de Bommelsaga'DeBovenbazenl Toonder voelde zich ongemakkelijktussengeleerdendie waarheidsvinding op wetenschappelilkebasis tot hun levenswerk maakten, of dat nu alfat of bètat betrof. In'De waarzegger',een verhaalal uit 1954 laat hij Tom Poeszeggen:'De waarheidis alleenmaar nuttig voor de wetenschap,de restvan de wereld doet het altijd zonderl Het gedachtegoedvan z.g.systeembouwers, of die nu uit de filosofischeof uit de theologischehoek kwamenwerd dan ook door hem met wantrouwen bezien. Hij nam kennis van de hoofdzaken van hun stellingen en sloeg datgeneop ínzrjn creatievegeest,waar hij iets mee kon.

E

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded