Page 24

stekenen dat is heel wat ergerdan de mooie rijpe herenleeftijdvan Bommel. Een ander kenmerkend gemis is het ontbreken van sexualiteit en erotiek. Over dit punt is veel te doen geweest.Heeft heer Bommel een geslacht?Mondria meent van niet, al kan niet ontkend worden dat Bommel zo nu en dan verliefd is. Maar vrouwen speleneen zeer ze komen ondergeschikterol in de Rommeldamsegemeenschap, Doddeltje voor nauwelijks voor. Ja, natuurlijk is daar de buurvrouw Maar uit de verf echt wie heer Bommel regelmatiggenegenheidtoont. vriendschap komt het saaie,bravevrouwtje niet. Anderen zien in de tussenBommel en Tom Poeseen homofiele relatie; er wordt zelfs besmuikt gesprokenover pedofilie.Ferdinandusseontwikkelde in de \Dtr-bijlage'Afscheid van Bommel' (3 mei 1986) de theorie dat Tom PoesenJuffrouw Doddel één en dezelfdepersoon zouden zijn en dat Heer Bommel uiteindelijk dus met Tom Poesin een soort homohuwelijk is getredenJanHein Donner schreefal ín 1967 met grote stelligheid in zijn opstel'Het menselijkteveelen de paradoxvan de identíteít' (íJitleidingbíjdeBezígeBij-uitgaue' Alsje begrijptwat ik bedoel'): 'Heer Bommel heeft een geslacht.'Integenstellingtot wat wel eens besmuikt lachendis opgemerkt over zijn verhouding tot Tom Poes, bliikt hij ook in zijn gedragmetJuffrouw Doddel ook in geslachteliik opzicht een heer te zíjn. Ook Ferdinandussehaalt dezeuitspraakmet instemming aan.Ik geloof er niks van. F{eerBommel heeft het vijfenveertig jaar zonder primaire lichamelijkesexuelekenmerkenmoeten doen. Het feit dat hij wel een jas aanheeft maar geenbroek draagt, duidt daar op. Hij heeft immers niets te verbergen.Juistdit menselijke tekort maakt Bommel tot een geloofwaardige stripfiguur. Een serieuzereaanwijzingdat Bommel geengeslachtheeft(had, moetik zeggen),is het feit dat hij door al die jaren heen nooit ouder geworden is. Ouder worden, dood gaan,geborenworden en sexualiteitzijn onlosmakelijkmet elkaarverbonden.Wie het tijdloze en tegelijk eeuwigebezit, heeft geenvoortplanting nodig. In dit opzicht zijn sex en voortplanting inderdaadonlosmakelijk.Heer Bommel is nooit geborenen was nimmer voorbestemdte sterven.Ook al beroept hij zich regelmatigop het hebben van een stamvader,die overigensniets Teddy-achtigs heeft, zoals zljn vermeende nazaal,maar lijkt oP een beer van berevlees.(Waarschíjnlijkjokt Bommeloverdezestamboom, wat wegte mofelen.) aI washet maar om zijn sexlozeonsterJelijkheid Toen Marten Toonder voorgoed een einde wilde maken aan de iange

eq

Profile for heerbommelenMTVC

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Clubblad nr. 65  

Clubblad nr. 65

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded